Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 794366
Ordre 39/2022 del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes per finançar l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics, amb l'objectiu de donar compliment a les mesures previstes en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I

L'11 de febrer de 2022, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, i, posteriorment, la Llei 3/2022, de 15 de juny, va introduir un nou apartat en la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, en el títol V, relatiu a mesures d'economia circular, entesa aquesta com un «model de producció i consum, fortament fonamentat en l'optimització de processos i el redisseny de productes i serveis, que persegueix, a través de cicles biològics i/o tècnics, mantenir el valor funcional dels productes i dels materials durant el major temps possible, amb una clara vocació de minimitzar tant la pressió sobre els recursos com la generació de residus».

Amb la nova redacció de la Llei 8/2012, els establiments turístics de les Illes Balears que pertanyen als grups d'allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apartament i allotjaments de turisme d'interior); apartaments turístics, i allotjaments de turisme rural (hotels rurals i agroturismes) hauran d'aplicar estratègies de circularitat, d'acord amb les disposicions indicades en el títol V d'aquesta Llei. Les estratègies de circularitat estan definides en l'apartat d) de l'article 93 de la Llei 8/2012 com el «procediment pel qual una empresa fixa la motivació, la visió i els objectius (abast i escala) en matèria de circularitat».

Aquestes estratègies hauran de recollir-se en els plans de circularitat, definits per l'article 93 e) de la Llei 8/2012 com el « document on es reflectiran les prioritats i les línies d'acció que ha de dur a terme una empresa per incorporar models de planificació, consum i producció, i compromís circular en la seva estratègia de negoci, els seus processos interns i les relacions amb els seus principals grups d'interès. El pla de circularitat farà especial esment a les àrees que es designin prioritàries d'acció i inclourà, alhora, tots els elements necessaris per a una correcta planificació i avaluació circular».

La implantació de mesures d'economia circular implica la preservació i la millora del capital natural, l'optimització de l'ús de recursos i el foment de l'eficàcia del sistema per consolidar la reducció de residus, els mecanismes de separació i reutilització de residus, la disminució de desaprofitaments, els sistemes d'ús de productes quilòmetre zero, etc.

N'és l'objectiu aconseguir un desenvolupament econòmic, ambiental i social sostenible, a més d'iniciar una transició verda en un sector que causa un impacte mediambiental negatiu, per aconseguir una reversió de la situació en el nostre entorn i la nostra societat. Com a conseqüència d'aquesta transició sostenible, resulta necessària l'aplicació d'una economia circular que incrementi l'optimització dels recursos, la reducció de la petjada ambiental de l'activitat turística i l'eficiència del tractament de residus i aliments per minimitzar els riscs per a la salut humana i el medi ambient, a més d'elevar la sostenibilitat econòmica, ambiental i social. El turisme sostenible ha de ser creador de riquesa i contribuir a la conservació i la protecció dels recursos del nostre territori, a més de protegir i promoure la diversitat cultural i el benestar dels residents de les illes, i ha de ser capaç de generar ocupació de qualitat i suport a l'economia local.

Aquestes estratègies de circularitat s'han de desenvolupar en el si de les empreses d'allotjament turístic a través del seu sistema general de gestió, que comprengui tant el conjunt d'activitats com tots els seus nivells jeràrquics perquè es faci efectiva mitjançant l'elaboració i l'aplicació del pla de circularitat abans descrit. Aquesta integració es materialitza a través de les decisions d'inversió i governança de la companyia; dels processos operatius de dotació d'actius, aprovisionaments i prestació de serveis, i de l'organització del treball i en les relacions amb els seus proveïdors i clients.

Tots els nivells jeràrquics de les empreses hauran de complir amb l'obligació d'incloure i assumir la circularitat en les activitats que es prevegi que hagin d'estar afectades pel pla de circularitat prèviament redactat. Així, els establiments turístics hauran de valorar els beneficis, les externalitats i els indicadors econòmics, socials i mediambientals quan defineixin la seva activitat i adoptin decisions. També s'impulsen altres mesures de circularitat com una modificació completa en els barems que serviran per establir la classificació hotelera, entre els quals s'inclouen increments de la puntuació a mesures de circularitat, com l'ús d'energies renovables o sistemes d'optimització de consum.

 

II

El que s'ha exposat anteriorment encaixa amb el que es preveu en el Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). En aquest document es va exposar que l'expansió de la pandèmia de la COVID-19 arreu del món ha provocat unes conseqüències desoladores en la salut de les persones, però, dissortadament, no només en la salut, sinó que els seus efectes han afectat greument el teixit social i econòmic. Per afrontar la crisi sanitària s'han adoptat mesures excepcionals adreçades a reduir suficientment l'impacte i controlar l'expansió de la pandèmia i, també, a pal·liar i revertir els seus efectes negatius en l'àmbit social i econòmic. En aquest sentit, la Unió Europea ha apostat per una recuperació ferma i decidida de l'economia i de la societat amb la finalitat no només de reparar els danys, sinó també de sortir reforçats de la crisi. Aquest Decret llei 3/2021 va ser substituït per la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del PRTR.

L'aposta de la Unió Europea s'ha traduït en un paquet de mesures per impulsar la convergència, la resiliència i la transformació de la Unió Europea que parteixen de les primeres conclusions adoptades pel Consell Europeu en reunió extraordinària realitzada entre els dies 17 i 21 de juliol de 2020, conclusions aquestes que es van complementar posteriorment en la reunió d'11 de desembre de 2020. Aquestes mesures s'articulen fonamentalment mitjançant dues vies: l'instrument europeu de recuperació, també anomenat Next Generation EU, amb una dotació de 750.000 milions d'euros, en el qual encaixa la present subvenció, i el marc financer pluriennal (MFP) per als exercicis 2021-2027. L'instrument europeu de recuperació es fonamenta al seu torn en tres pilars, entre els quals cal destacar el mecanisme de recuperació i resiliència (MRR), destinat a donar suport als esforços dels estats membres per recuperar-se, reparar els danys i sortir reforçats de la crisi, amb un àmbit d'aplicació estructurat al voltant de sis grans blocs d'actuacions: la transició ecològica; la transformació digital; el creixement intel·ligent, sostenible i integrador, que inclou la cohesió econòmica, l'ocupació, la productivitat, la competitivitat, la recerca, el desenvolupament i la innovació, i un mercat interior que funcioni correctament amb petites i mitjanes empreses sòlides; la cohesió social i territorial; la salut i la resiliència econòmica, social i institucional, amb l'objecte, entre altres, d'augmentar la preparació i la capacitat de reacció davant la crisi, i les polítiques per a la propera generació, la infància i la joventut.

Mitjançant la Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Turisme, es va publicar l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, pel qual es fixen els criteris de distribució i el repartiment resultant per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió d'entitats locals en el marc del component 14, inversió 1, del PRTR. Així, es fixen els criteris de distribució i el repartiment resultant per a les comunitats autònomes del crèdit pertanyent a la inversió de les entitats locals en el marc del component 14, inversió 1, del PRTR.

El 13 de gener de 2022 es va publicar la Resolució de 4 de gener de 2022 de la Secretaria d'Estat de Turisme per la qual s'acorda la distribució dels crèdits a les comunitats autònomes i es formalitzen els compromisos financers derivats de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021, pel qual es fixen els criteris de distribució i el repartiment per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió d'entitats locals en el marc del component 14, inversió 1, del PRTR per a l'exercici 2021.

A través de la Resolució d'11 d'abril de 2022 de la Secretaria d'Estat de Turisme, es va publicar l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022, pel qual es fixen els criteris de distribució i el repartiment resultant per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió en el marc del C14.I1 del PRTR.

En virtut del que s'estableix en aquest Acord, a la comunitat autònoma de les Illes Balears li corresponen 47,75 milions d'euros. Aquest import inclou l'actuació de cohesió de destinació (ACD Pla de Circularitat de les Illes Balears) per valor de 23.699.541 € i, al seu torn, dins d'aquest import, s'incardina la present subvenció per valor d'1.940.000 €.

A l'efecte de poder aconseguir el màxim impacte en el sector i el major nombre de persones beneficiàries amb el crèdit pressupostari disponible, es limita l'import màxim de l'ajuda per establiment a 4.000 euros.

III

Quant a l'àmbit competencial i d'acord amb el principi de seguretat jurídica, aquesta Ordre respecta la normativa autonòmica, en concret l'article 30.11 de l'Estatut d'autonomia, que atorga a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en matèria de planificació turística.

D'altra banda, cal esmentar també l'article 24.1 de l'Estatut, el qual estableix que els poders públics de la comunitat autònoma reconeixeran l'activitat turística com a element econòmic estratègic de les Illes Balears. El foment i l'ordenació de l'activitat turística s'han de dur a terme amb l'objectiu de fer-la compatible amb el respecte al medi ambient, el patrimoni cultural i el territori, així com impulsar polítiques generals i sectorials de foment i ordenació econòmica que tenguin com a finalitat afavorir el creixement econòmic a mitjà i llarg termini.

 

IV

En el marc de la regulació de la competència, els articles 107 i següents del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) s'ocupen de les anomenades ajudes d'estat. L'article 107, apartat 1, del TFUE prohibeix les ajudes estatals en els termes següents: «seran incompatibles amb el mercat interior, en la mesura que afectin els intercanvis comercials entre estats membres, les ajudes atorgades pels estats o mitjançant fons estatals, sota qualsevol forma, que falsegin o amenacin falsejar la competència, afavorint determinades empreses o produccions». Per això, per al bon funcionament del mercat interior, s'exigeix que s'apliquin rigorosament i eficaçment les normes de competència en matèria d'ajudes estatals.

La Instrucció 1/2021, del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura i de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, de 20 de desembre de 2021, per la qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes que estableixin, concedeixin o modifiquin ajudes públiques, fixa els paràmetres que s'han de revisar per determinar si el projecte que s'ha de gestionar és o no una ajuda d'estat. Per això, després de dur a terme la corresponent anàlisi, resulta que la convocatòria d'ajudes constitueix una ajuda d'estat, atès que encaixa en la descripció de l'article 107 TFUE.

Malgrat la incompatibilitat amb el mercat interior de les denominades ajudes d'estat, el Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny, declara determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Així, l'article 18 d'aquest Reglament estableix que les ajudes a les PIME per a serveis de consultoria són compatibles amb el mercat interior sempre que es compleixin determinades condicions en aplicació d'aquest article. En concret, quan l'elaboració d'un pla de circularitat sigui realitzada per consultors externs s'estarà davant un servei de consultoria emparat pel Reglament.

Per això, l'ajuda regulada en aquesta Ordre només podrà destinar-se a les PIME, les quals podran rebre fins al 50 % dels costs subvencionables del servei de consultoria delimitat en aquesta convocatòria, amb les limitacions indicades en aquest article, on els serveis de consultoria subvencionats amb aquesta ajuda «no consistiran en activitats permanents o periòdiques ni estaran relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa, com són els serveis rutinaris d'assessoria fiscal, els serveis jurídics periòdics o els de publicitat».

Per tant, atès que la convocatòria compleix els requisits que estableix l'article 18 del Reglament, les ajudes previstes són compatibles amb el mercat interior i, alhora, queden exemptes de l'obligació de notificació establerta en l'article 108, apartat 3, del Tractat.

V

Quant al marc regulador d'aquesta convocatòria, resulta d'aplicació la normativa estatal i autonòmica en matèria de subvencions, constituïda per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reglament d'aquesta, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

En concret, aquesta subvenció s'ha de regir pel que es disposa en la Resolució d'11 d'abril de 2022 de la Secretaria d'Estat de Turisme per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022, pel qual es modifica el de 21 de desembre de 2021, pel qual es fixen els criteris de distribució i el repartiment resultant per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió d'entitats locals en el marc del component 14, inversió 1, del PRTR.

Igualment, és aplicable el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del PRTR, i el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el mecanisme de recuperació i resiliència; l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR; l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que s'ha de proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del PRTR, i altra normativa tant europea com nacional que sigui aplicable a la gestió, seguiment, verificació, publicitat i control en el marc del PRTR. En aquest sentit, cal esmentar que la convocatòria s'ajusta als principis transversals de l'MRR i als principis de gestió prevists en l'article 2 de l'esmentada Ordre HFP 1030/2021.

En aplicació del principi de «no causar perjudici significatiu» al medi ambient ─principi «do no significant harm (DNSH)»─, d'acord amb el que preveu el Pla de Recuperació i el Reglament (UE) 2021/241, s'ha de respectar la normativa mediambiental aplicable, inclòs el Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088, així com la Guia tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest principi DNSH. En tots els casos, s'han de respectar els procediments d'avaluació ambiental, quan siguin aplicables, conforme a la legislació vigent, així com altres avaluacions de repercussions que puguin resultar d'aplicació en virtut de la legislació mediambiental.

 

​​​​​​​D'altra banda, l'actuació s'adequa a les etiquetes climàtiques de contribució al PRTR següents:

– 035 «Mesures d'adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscs relacionats amb el clima: inundacions (incloses les accions de sensibilització, la protecció civil, els sistemes i infraestructures de gestió de catàstrofes i els enfocaments ecosistèmics)», amb una contribució a objectius climàtics del 100 %

– 050 «Protecció de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals, infraestructures verdes i blaves», amb una contribució a objectius climàtics del 40 %

En l'àmbit autonòmic, resulta d'aplicació la Llei 4/2021 i, en conseqüència, la tramitació urgent, el despatx prioritari i les especialitats en matèria de gestió pressupostària i de les subvencions que s'hi estableixen.

Igualment, en l'àmbit intern, és aplicable el Pla d'Acció de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball derivat dels test d'autoavaluació i risc de l'annex II de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR, aprovat per la Resolució del secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball de 14 de juliol de 2022, modificada per la Resolució del secretari general de 25 d'agost de 2022.

D'altra banda, en l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que inclou (BOIB 137, de 7 d'octubre de 2021), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 (BOIB 67, de 24 de maig de 2022), consta aquesta convocatòria de subvencions en el projecte declarat estratègic número 52, d'acord amb l'article 5.2 de la Llei 4/2021.

Per això, d'acord amb l'article 5.3 de la Llei 4/2021, s'estableix, pel que fa als projectes estratègics, que la seva aprovació du implícita l'autorització del Consell de Govern per exercir les competències en matèria d'autorització i disposició de la despesa i, en general, per iniciar qualsevol expedient de despesa, en el cas que aquestes autoritzacions siguin exigibles, d'acord amb la normativa aplicable en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per tant, no és necessària l'autorització prèvia del Consell de Govern per dur a terme l'autorització i disposició de la despesa en la tramitació del procediment de concessió d'aquesta subvenció.

Finalment, el 14 de novembre de 2022, el Consell de Govern ha autoritzat el pagament anticipat del 100 % de l'import de la convocatòria, amb l'exempció de garantia prèvia, en compliment de l'article 37.2 del Text refós de la Llei de subvencions.

Per tot això, d'acord amb l'article 12 del Text refós de la Llei de subvencions, amb relació a l'article 15.2 de la Llei 4/2021, l'article 47.3 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i d'acord amb les competències atribuïdes pel Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent:

ORDRE

Article 1

Objecte

1. L'objecte d'aquesta Ordre, d'acord amb l'article 15.1 de la Llei 4/2021, és:

a) Establir les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per finançar l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics, amb l'objectiu d'executar les mesures previstes en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, en el marc del PRTR finançat per la Unió Europea Next Generation EU.

b) Aprovar la convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes per finançar l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics, amb l'objectiu d'executar les mesures previstes en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, en el marc del PRTR finançat per la Unió Europea Next Generation EU, que s'adjunta com a annex.

 

Article 2

Finalitat

1. La finalitat de l'ajuda prevista en aquestes bases és contribuir a complir els objectius relacionats amb la mesura C14.I1, submesura 2, del Pla de Modernització i Competitivitat del Sector Turístic, component 14, del PRTR, de 16 de juny de 2021.

2. En particular, la finalitat específica és el finançament de l'elaboració dels plans de circularitat, prevists en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, dels establiments turístics de les Illes Balears que pertanyen als grups d'allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apartament i allotjaments de turisme d'interior); apartaments turístics, i allotjaments de turisme rural (hotels rurals i agroturismes), d'acord amb els requisits establerts en la convocatòria.

3. El pla de circularitat consisteix en un document que recull les prioritats i línies d'acció que ha de dur a terme una empresa per integrar pautes de planificació, consum i producció, i compromís circular en la seva estratègia de negoci, els seus processos interns i les relacions amb els seus principals grups d'interès. Aquest pla de circularitat ha de fer especial esment a les àrees que es designin prioritàries d'acció i ha d'incloure, alhora, tots els elements necessaris per a unes correctes planificació i avaluació circular.

​​​​​​​Article 3

Procedència dels fons, determinació de l'import de la subvenció i criteris objectius

1. Mitjançant la Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Turisme, es va publicar l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme pel qual es fixen els criteris de distribució i el repartiment resultant per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió d'entitats locals en el marc del component 14, inversió 1, del PRTR. Així, es fixen els criteris de distribució i el repartiment resultant per a les comunitats autònomes del crèdit pertanyent a la inversió de les entitats locals en el marc del component 14, inversió 1, del PRTR.

2. El 13 de gener de 2022, es va publicar la Resolució de 4 de gener de 2022 de la Secretaria d'Estat de Turisme per la qual s'acorda la distribució dels crèdits a les comunitats autònomes i es formalitzen els compromisos financers derivats de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021, pel qual es fixen els criteris de distribució i el repartiment per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió d'entitats locals en el marc del component 14, inversió 1, del PRTR, per a l'exercici 2021.

3. Mitjançant la Resolució d'11 d'abril de 2022 de la Secretaria d'Estat de Turisme, es va publicar l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022, pel qual es fixen els criteris de distribució i el repartiment resultant per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió en el marc del C14.I1 del PRTR.

4. La subvenció s'ha de gestionar d'acord amb els principis següents:

a ) Publicitat, transparència, objectivitat, concurrència, igualtat i no discriminació.

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'òrgan o entitat concedent.

c) Eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics.

5. L'import de la subvenció s'ha de fixar segons la disponibilitat pressupostària, el pressupost aprovat, l'import sol·licitat i la documentació que aporti la persona sol·licitant.

6. La convocatòria ha de determinar l'import de l'ajuda, tenint en compte les característiques peculiars de l'activitat subvencionada.

7. La convocatòria pot establir imports màxims i imports mínims en les subvencions.

8. L'import de la subvenció concedida no pot ser d'una quantia que, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat objecte de subvenció o l'import de l'ajuda sol·licitada.

Article 4

Incompatibilitat amb altres subvencions

Les ajudes atorgades en l'àmbit d'aquesta Ordre no poden acumular-se amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats finançats amb càrrec als pressuposts públics.

Article 5

Òrgans competents

1. Són òrgans competents a l'efecte d'aquestes bases:

a ) El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per a:

1r. L'aprovació de les convocatòries de subvencions.

2n. L'atorgament o denegació de les subvencions, la modificació, revocació o reintegrament.

3r. La resolució dels procediments sancionadors per la comissió d'infraccions lleus i greus, però no per les molt greus, que correspon al Consell de Govern.

4t. L'exercici de qualsevol altra competència no atribuïda expressament a un òrgan concret de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

b) El secretari general de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball per a l'adopció dels procediments i mecanismes oportuns per reduir els riscs de frau, corrupció i conflicte d'interessos. En tots els casos, ha de vetlar pel compliment del Pla de Mesures Antifrau aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 31 de gener de 2022, pel qual es manifesta el compromís del Govern de les Illes Balears de lluita contra el frau i s'aprova el Pla de Mesures Antifrau, en l'àmbit d'execució dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència, Next Generation EU, en el marc del PRTR.

c) La directora general de Turisme per a la instrucció del procediment de concessió d'ajudes, en concret, tramitar les sol·licituds de subvencions, dur a terme d'ofici les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades que han de servir de base a la resolució i, en particular, les previstes en l'article 16.2 del Text refós de la Llei de subvencions, i elevar al conseller la proposta d'atorgament o denegació de les subvencions.

2. Totes les persones intervinents en el procediment de concessió de subvenció han de manifestar, de forma expressa, l'absència de conflicte d'interessos, mitjançant una declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI). En tots els casos, es considera que han de signar la declaració d'absència d'interessos els òrgans competents per iniciar, instruir, tramitar i resoldre el procediment de concessió de subvencions i els empleats públics amb poder de decisió que participin en la redacció de les bases i de les convocatòries, així com en la instrucció del procediment.

En el cas de conflicte d'interessos, la persona afectada ha d'indicar la sol·licitud o sol·licituds sobre les quals recau l'esmentat conflicte i ha d'abstenir-se d'intervenir en tot el procediment.

Article 6

Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiàries de les ajudes previstes en aquesta Ordre les persones i entitats que especifiqui concretament la convocatòria i que, amb caràcter general, siguin explotadores dels establiments turístics de les Illes Balears que pertanyen als grups d'allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apartament i allotjaments de turisme d'interior); apartaments turístics, i allotjaments de turisme rural (hotels rurals i agroturismes), com estableix l'article 96 de la Llei 8/2012.

2. D'acord amb l'annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, únicament poden ser beneficiàries les persones i entitats que tenguin la consideració de PIME.

A aquests efectes, tenen la consideració de PIME les empreses que ocupen menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeix de 50.000.000 euros o el balanç general anual de les quals no excedeix de 43.000.000 euros. Per al càlcul dels llindars anteriors ha de tenir-se en compte l'establert en l'annex I de l'esmentat Reglament.

3. La convocatòria ha d'establir la forma d'acreditar la condició de persona beneficiària i les prohibicions per ser-ho.

Article 7

Obligacions de les persones beneficiàries

1. Les persones beneficiàries han de complir les obligacions generals que s'estableixen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i les que s'estableixen en aquesta Ordre.

2. En tots els casos, són obligacions de les persones beneficiàries, entre altres:

a) Justificar davant l'òrgan concedent el compliment dels requisits i de les condicions, així com la realització del projecte i el compliment de la finalitat que determini la concessió de la subvenció.

b) Dur a terme les actuacions d'informació i publicitat que s'estableixin en la convocatòria i en la normativa estatal i comunitària.

c) Comunicar immediatament a la Direcció General de Turisme qualsevol variació de les condicions o circumstàncies assenyalades en la sol·licitud o en la resolució de concessió, amb les conseqüències que en cada cas corresponguin, sense perjudici que puguin incorporar-se d'ofici a l'expedient.

d) Comunicar a la Direcció General de Turisme l'obtenció d'altres ajudes o subvencions que tenguin per objecte finalitzar el mateix projecte.

e) Permetre l'accés per exercir les seves competències a la Comissió Europea, a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), al Tribunal de Comptes de la Unió Europea i, si escau, a la Fiscalia Europea, tal com disposen l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 i l'article 129.1 del Reglament financer 2018/1046. Així mateix, s'ha de permetre l'accés a les autoritats nacionals i autonòmiques competents.

f) Respectar el principi DNSH, així com la normativa comunitària i nacional, especialment el Reglament (UE) 2021/241; el Reglament (UE) 2020/852 i la Guia tècnica de la Comissió Europea 2021/C 58/01, sobre l'aplicació d'aquest principi.

g) Respectar les directives i protocols que pugui establir la Direcció General de Turisme relatius al desenvolupament de les activitats, sense perjudici que les entitats beneficiàries utilitzin metodologies pròpies supervisades i aprovades per la Direcció General de Turisme.

h) Acceptar la cessió i el tractament de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea d'aplicació, especialment en tot el que fa referència a l'execució dels projectes del PRTR i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, d'acord amb el model de l'annex IV.B de l'Ordre HFP 1030/2021, que s'incorpora en el formulari de la sol·licitud.

i) Subscriure la declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR, d'acord amb el model de l'annex IV.C de l'Ordre HFP 1030/2021, que s'incorpora en el formulari de la sol·licitud.

j) Conservar els documents, de conformitat amb l'article 132 del Reglament financer 2018/1046. En concret, mantenir un registre i conservar els documents justificatius, les dades estadístiques i altra documentació concernent al finançament, així com els registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del pagament de la subvenció. Aquest període ha de ser de tres anys, si el finançament és d'import inferior o igual a 60.000 euros.

k) Complir la normativa europea i nacional que els resulti aplicable i, en particular, les obligacions que es deriven del compliment del Reglament de l'MRR, la normativa reguladora de les ajudes d'estat i igualment la resta de normativa europea i nacional aplicable, especialment les mesures relatives a evitar frau, corrupció, conflicte d'interessos o doble finançament, en protecció dels interessos financers de la Unió.

l) Complir les obligacions de control, verificació, seguiment i altres obligacions imposades per la normativa interna i de la Unió Europea.

3. Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de seguiment, comprovació i control que han d'efectuar l'òrgan concedent, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Intervenció General de l'Administració General de l'Estat, el Tribunal de Comptes, la Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes Europeu i també, quan escaigui, la Fiscalia Europea, en els termes prevists en la legislació aplicable. Ocultar qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la denegació o la revocació de l'ajuda atorgada.

4. Presentar la justificació de la subvenció en les condicions establertes en aquesta Ordre i en la convocatòria.

Article 8

Inici del procediment

1. El procediment de concessió de subvencions s'inicia d'ofici, mitjançant la publicació de la convocatòria oportuna. Aquesta Ordre aprova la convocatòria que s'inclou en l'annex, d'acord amb l'article 15.1 de la Llei 4/2021.

2. Les successives convocatòries de subvencions que, si escau, s'aprovin a l'empara d'aquesta Ordre s'han d'ajustar al que preveu l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

Article 9

Sol·licituds, requisits i documentació

1. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds en el termini assenyalat en la convocatòria i de forma electrònica, mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible en el procediment publicat en la Seu Electrònica de la CAIB i en la web de la Direcció General de Turisme, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

2. En cas de presentar-la de forma presencial, conforme a l'establert en l'article 68.4 de la Llei 39/2015, se'ls ha de requerir que, en un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació del requeriment, les presentin de la forma indicada en el punt anterior. A aquests efectes, es considera data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'hagi esmenat la forma de presentació.

3. No s'han de tenir per presentades en el registre les sol·licituds que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent a la del tràmit assenyalat en el punt 1.

4. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que s'estableixi en la convocatòria.

Article 10

Esmena de deficiències

1. Si la sol·licitud presentada de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible en el procediment publicat en la Seu Electrònica de la CAIB i en la web de la Direcció General de Turisme no compleix els requisits establerts en la convocatòria o no va acompanyada de la documentació exigida, l'òrgan instructor ha de requerir a la persona sol·licitant que, en un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació del requeriment, esmeni les deficiències, amb indicació que, si no ho fa, se la tindrà per desistida en la sol·licitud, després de la resolució prèvia, que s'ha de dictar d'acord amb l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

2. Només es considera vàlida l'esmena de deficiències presentada de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic posat a disposició de les persones interessades en el portal de la Direcció General de Turisme i en la Seu Electrònica de la CAIB. A aquests efectes, es considera data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual la sol·licitud hagi estat presentada.

Article 11

Instrucció

1. La instrucció del procediment de concessió de subvencions ha de dur-la a terme la directora general de Turisme, que és l'òrgan competent per tramitar els procediments.

2. La persona instructora ha de dur a terme les actuacions previstes en l'article 16.2 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat per Decret legislatiu 2/2005, sol·licitar tots els informes i realitzar tots els tràmits prevists legalment, i ha d'elevar la proposta de resolució que correspongui al conseller.

Article 12

Selecció de les persones beneficiàries i crèdits pressupostaris

1. Les persones beneficiàries han de ser seleccionades per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, d'acord amb l'article 9 d'aquesta Ordre i fins a haver-se exhaurit el crèdit pressupostari assignat en la convocatòria.

2. Atès que l'objecte de la subvenció és el finançament d'actuacions que no requereixen la valoració comparativa amb altres propostes, es poden dictar les resolucions de concessió una vegada que s'hagi comprovat el compliment dels requisits establerts en la convocatòria, encara que no hagi finalitzat el termini de presentació.

Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar el termini de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant resolució publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. La quantia total màxima destinada a la concessió de les ajudes és la fixada inicialment en la convocatòria respectiva, que pot ser ampliada amb la modificació de la convocatòria mitjançant una resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Article 13

Proposta de resolució i tràmit d'audiència

1. La persona instructora, a la vista de l'expedient, ha de formular la proposta de resolució provisional, motivada, de denegació o concessió de la subvenció, especificant en aquest cas la quantia. Aquesta s'ha de notificar a la persona interessada i ha d'obrir-se un tràmit d'audiència de deu dies hàbils a fi que pugui formular les al·legacions que consideri oportunes a través del tràmit electrònic específic posat a disposició de les persones interessades en el portal de la Direcció General de Turisme i en la Seu Electrònica de la CAIB. No es consideren vàlides les al·legacions presentades a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

En el cas que en el termini concedit per al tràmit d'audiència no es formulin al·legacions a la proposta de resolució provisional, s'entén que la persona sol·licitant accepta l'import de la subvenció i aquesta es converteix en definitiva.

2. El resultat que es derivi del tràmit d'audiència anterior s'ha d'incorporar a l'expedient i s'ha de formular la proposta de resolució definitiva després d'analitzar les al·legacions formulades.

Aquesta proposta de resolució definitiva s'ha de notificar a la persona interessada i se li ha de donar un termini de deu dies hàbils perquè pugui renunciar a l'import de la subvenció contingut en la proposta de resolució definitiva, a través del tràmit electrònic específic posat a disposició de les persones interessades en el portal de la Direcció General de Turisme i en la Seu Electrònica de la CAIB. No es consideren vàlides les renúncies presentades a través d'un altre mitjà electrònic que no sigui el tràmit específic esmentat.

En el cas que en el termini anterior no es renunciï expressament a l'import de la subvenció contingut en la proposta de resolució, s'entén que la persona sol·licitant l'accepta.

3. Les propostes de resolució no creen cap dret a favor de la persona beneficiària que es proposi, mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui.

Article 14

Resolució

1. El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, a la vista de la proposta de resolució definitiva, ha de dictar la resolució, motivada, per la qual s'atorga o denega l'ajuda, de conformitat amb l'article 21 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

2. La resolució s'ha de notificar individualment a cada sol·licitant i ha d'indicar que contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015 i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'ha d'indicar que es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

3. En la resolució de la concessió ha de constar de forma expressa la procedència dels fons i s'ha de fer esment del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, el PRTR i el finançament de l'MRR.

Article 15

Termini per resoldre, notificació i silenci administratiu

1. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos, comptadors des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

2. La manca de notificació de la resolució expressa en el termini indicat té caràcter desestimatori, en aplicació de la figura del silenci administratiu negatiu.

Article 16

Pagament anticipat de la subvenció

1. El pagament de la subvenció s'ha de fer de manera anticipada, en concepte de bestreta del 100 % de l'import de la subvenció, sense aportació de garantia, i s'ha de tramitar d'ofici amb la resolució de concessió de la subvenció.

2. La persona beneficiària d'aquesta bestreta ha de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003 i en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, entre les quals, trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Respecte d'això, la persona beneficiària, amb la presentació de la sol·licitud, autoritza l'òrgan instructor perquè pugui consultar directament aquesta informació amb les administracions tributàries i de la Seguretat Social. No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament el seu consentiment i ha d'aportar, en aquest cas, els certificats que corresponguin.

3. D'acord amb el que s'estableix en l'article 61.3 del Reial decret llei 36/2020, les persones beneficiàries d'aquestes bestretes han d'acreditar que es troben al corrent del pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres bestretes concedides anteriorment amb càrrec als crèdits específicament consignats per a la gestió de fons europeus en els pressuposts generals de l'Estat.

4. Les bestretes han de destinar-se exclusivament a cobrir les despeses del projecte finançat i han de justificar-se adequadament.

Article 17

Justificació de les despeses

1. Las persones beneficiàries han de justificar davant la Direcció General de Turisme l'aplicació dels fons percebuts i les despeses en què han incorregut, així com el compliment de les obligacions establertes en el Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, en aquesta Ordre, en la convocatòria, en la resolució de concessió i en la resta de normativa aplicable.

2. La justificació de les despeses s'ha de dur a terme, en el termini establert en la convocatòria, exclusivament de forma telemàtica, a través del tràmit específic que es posa a disposició de les persones interessades en la pàgina web de la Direcció General de Turisme i en la Seu Electrònica de la CAIB, mitjançant la presentació de la documentació prevista en la convocatòria.

3. Quan l'òrgan administratiu competent per a la comprovació de la subvenció apreciï l'existència de defectes esmenables en la justificació presentada per la persona beneficiària, li ho ha de fer saber i li ha de concedir un termini de deu dies hàbils perquè els corregeixi.

4. En el cas que la persona beneficiària de les ajudes no compleixi l'obligació de justificació establerta, haurà de reintegrar el 100 % de l'import de la bestreta que hagi percebut incrementat en l'interès de demora que correspongui. En el cas d'una justificació parcial el reintegrament s'ha d'efectuar sobre la part no justificada incrementada en l'interès de demora que correspongui.

Article 18

Revocació i criteris de graduació

1. Correspon la revocació, total o parcial, de la subvenció si, posteriorment a la resolució d'una concessió vàlida i ajustada a dret, la persona beneficiària:

a ) Incompleix l'objecte o finalitat per la qual la subvenció va ser atorgada.

b) Incompleix totalment o parcial les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

c) No s'aconsegueixen els objectius prevists o no es pot acreditar l'assoliment dels objectius prevists per la manca de fiabilitat dels indicadors obtinguts.

d) No justifica la realització del projecte mitjançant la presentació de tota la documentació exigida com a justificació en el termini establert i, si escau, després d'haver dut a terme les comprovacions corresponents.

2. La revocació de la subvenció està subjecta al procediment següent:

a) Iniciació d'ofici, mitjançant resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, que ha d'especificar la causa de revocació, el grau d'incompliment i l'import que, si escau, ha de percebre finalment la persona beneficiària, així com, si és necessària, la mesura cautelar consistent en la retenció del pagament de les quantitats pendents d'abonar a la persona beneficiària, en els termes de l'article 44.5, paràgraf segon, del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

b) Notificació de la resolució d'inici a la persona interessada, a fi que presenti les al·legacions i documents que consideri adequats en el termini de deu dies hàbils.

c) Anàlisi de les al·legacions i informes addicionals, i obertura, si escau, del tràmit de prova.

d) Tràmit d'audiència, si se sol·liciten informes addicionals o es practica prova, amb notificació a la persona interessada.

Aquest tràmit pot no executar-se en el cas que les persones interessades manifestin la seva decisió de no efectuar al·legacions ni aportar nous documents, o no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets, al·legacions o proves que els ja declarats per la persona interessada.

e) Estudiades, si n'hi ha, les al·legacions o documents presentats durant el tràmit d'audiència, la directora general de Turisme ha de realitzar proposta de resolució que ha de trametre al conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball.

f) Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb notificació a la persona interessada i a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.

3. A l'efecte de revocació, s'han de valorar els principis generals de proporcionalitat i els altres criteris de graduació, de conformitat amb els criteris següents:

a) En el cas d'execució parcial del projecte objecte de subvenció, el grau de divisibilitat de l'activitat i de la finalitat pública perseguida en cada cas.

b) En el cas d'alteració de les condicions d'execució, el grau d'incidència en la satisfacció de la finalitat essencial de la subvenció. En particular, quan la subvenció s'hagi concedit per finançar despeses o inversions de naturalesa diferent, s'ha d'acceptar la compensació d'unes partides amb unes altres, tret que la resolució de concessió estableixi una altra cosa o que afecti l'execució de la finalitat essencial de la subvenció.

c) En el cas d'incompliment de les obligacions de difusió publicitària a què es pugui referir la convocatòria, s'han d'aplicar les regles especials següents:

1r. Si encara és possible complir els termes prevists inicialment, l'òrgan concedent ha de requerir la persona o l'entitat beneficiària que adopti les mesures de difusió corresponents en un termini de deu dies hàbils com a màxim, i advertir-la expressament de l'obligació de reintegrar la subvenció si no les adopta.

2n. Si no és possible complir els termes prevists perquè les activitats ja s'han duit a terme, l'òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin la difusió del finançament públic rebut amb el mateix abast que el que es preveia inicialment. En el requeriment que es dirigeixi a aquest efecte a la persona o l'entitat beneficiària s'ha de fixar un termini de deu dies hàbils com a màxim perquè s'adoptin les mesures i advertir-la expressament de l'obligació de reintegrar la subvenció si no les adopta.

4. La revocació de l'ajuda s'entén sense perjudici de l'aplicació del règim d'infraccions i sancions que s'estableixen en el títol V del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

Article 19

Reintegrament de la subvenció

1. Les causes i l'import del reintegrament, total o parcial, dels fons transferits a la persona beneficiària i també el procediment per exigir-lo, es regeixen per l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005 i l'article 37 de la Llei 38/2003, tenint en compte les regles particulars i els criteris de graduació que s'estableixen en l'article 18.3 d'aquesta Ordre.

2. Són causes específiques de reintegrament dels fons transferits a les persones beneficiàries l'incompliment del principi DNSH, l'incompliment de l'etiquetatge climàtic i l'incompliment de l'absència de conflictes d'interessos de les persones beneficiàries.

3. En el cas que s'incorri en la incompatibilitat prevista en l'article 4 d'aquesta Ordre s'ha de reintegrar l'import total de la subvenció atorgada.

4. En el cas que la persona o entitat beneficiària vulgui dur a terme la devolució voluntària de part o de la totalitat de la subvenció percebuda, ho ha de comunicar per escrit a la Direcció General de Turisme perquè li faci arribar la documentació necessària per fer efectiu el reintegrament dels romanents no aplicats així com dels interessos derivats d'aquests.

Article 20

Entitats col·laboradores

1. Quan a través de les convocatòries pertinents es decideixi fer ús d'entitats col·laboradores, s'ha de formalitzar un conveni en el qual s'han de concretar els termes de la col·laboració amb el contingut mínim establert en l'article 26 del Text refós de la Llei de subvencions, que s'ha de subjectar, a més, al que estableixen els articles 27 i 28 del mateix text legal.

2. Les entitats col·laboradores esmentades en els apartats a), b), c), d) i e) de l'article 26.2 del Text refós de la Llei de subvencions són exemptes de justificar-ne la solvència i l'eficàcia.

3. Les entitats col·laboradores a què es refereix la lletra f) de l'article 26.2 del Text refós de la Llei de subvencions han d'acreditar les condicions de solvència i eficàcia que s'estableixen a continuació i les que, si escau, estableixin les convocatòries concretes:

a) Informe d'institucions financeres o, si escau, justificant de l'existència d'una assegurança d'indemnització per riscs professionals.

b) Declaració responsable del material, de les instal·lacions i de l'equip tècnic de què disposa l'entitat per executar la col·laboració i també, quan sigui procedent, de les titulacions acadèmiques i professionals del personal que hagi de dur a terme l'activitat.

 

Article 21

Publicitat, informació i comunicació

1. L'Administració de la CAIB ha de complir l'obligació d'informació, comunicació i publicitat establerta en l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 i en la normativa europea i nacional que el desenvolupi i que correspongui al programa objecte d'aquesta Resolució, així com les que s'estableixin en la resolució de la transferència de crèdit i acords de les comissions bilaterals que, si escau, se subscriguin.

2. Les convocatòries s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb indicació dels recursos procedents, d'acord amb l'article 15.1 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

3. L'Administració de la CAIB ha de trametre la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió derivades d'aquestes a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), de conformitat amb els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003. Així mateix, l'Administració de la CAIB ha de registrar les dades de les persones beneficiàries en la Base de Dades dels Beneficiaris de les Ajudes, de Contractistes i Subcontractistes, prevista en l'article 8 de l'Ordre HFP 1030/2021.

4. Les persones perceptores de fons de la Unió han de fer menció de l'origen d'aquest finançament i vetlar per donar-li visibilitat, fins i tot, quan escaigui, mitjançant l'emblema de la Unió i una declaració de finançament adequat que indiqui «finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, en particular, quan promoguin les accions i els resultats d'aquestes, facilitant informació coherent, efectiva i proporcionada dirigida a múltiples destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic, tal com estableix l'article 34.2 del Reglament (UE) 2021/241.

Article 22

Infraccions i sancions

El règim d'infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions a què es refereix aquesta Ordre és el previst en el títol V del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

Article 23

Procediment sancionador i òrgans competents

1. El procediment sancionador és l'establert en la Llei 39/2015 amb les especialitats establertes en el Reglament del procediment que cal seguir en l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel Decret 14/1994, de 10 de febrer.

2. Els òrgans competents per a la imposició de les sancions són els que estableix l'article 62.2 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

 

​​​​​​​Article 24

Normativa aplicable

1. El marc jurídic d'aquesta Ordre és el que s'estableix en la normativa estatal i autonòmica en matèria de subvencions, constituïda per la Llei 38/2003 i el Reglament d'aquesta, aprovat pel Reial decret 887/2006, així com el Decret legislatiu 2/2005.

2. Igualment és aplicable, atès que fixa el marc comú per a totes les comunitats autònomes, la Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaria d'Estat de Turisme per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme, pel qual es fixen els criteris de distribució; la Resolució de 4 de gener de 2022 de la Secretaria d'Estat de Turisme per la qual s'acorda la distribució dels crèdits a les comunitats autònomes i es formalitzen els compromisos financers derivats de l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021, i la Resolució d'11 d'abril de 2022 de la Secretaria d'Estat de Turisme per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de 29 de març de 2022 pel qual es fixen els criteris de distribució i el repartiment resultant per a les comunitats autònomes del crèdit destinat al finançament d'actuacions d'inversió en el marc del C14.I1 del PRTR.

3. Igualment, és aplicable el Reial decret llei 36/2020; el Reglament (UE) 2021/241; l'Ordre HFP/1030/2021; l'Ordre HFP/1031/2021, i altra normativa tant europea com nacional que sigui aplicable en la gestió, el seguiment, la verificació, la publicitat i el control en el marc del PRTR.

4. En aplicació del principi DNSH, d'acord amb el que es preveu en el PRTR i en el Reglament (UE) 2021/241, s'ha de respectar la normativa mediambiental aplicable, inclòs el Reglament (UE) 2020/852, així com la Guia tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest principi DNSH. En tots els casos, s'han de respectar els procediments d'avaluació ambiental, quan siguin aplicables, conforme a la legislació vigent, així com altres avaluacions de repercussions que puguin resultar d'aplicació en virtut de la legislació mediambiental.

5. El Reglament (UE) 651/2014 és també d'aplicació, establint així un reglament d'excepcions, així com la resta de normativa d'ajudes d'estat.

Disposició addicional primera

Utilització de mitjans telemàtics

La sol·licitud de participació en el procediment de concessió de la subvenció i la justificació de les despeses, com també qualsevol altra comunicació amb l'Administració a què es refereix aquesta Ordre s'han de realitzar exclusivament amb la utilització de mitjans telemàtics, d'acord amb l'article 15.3.a) de la Llei 4/2021.

Les notificacions que hagi de practicar l'Administració i que no siguin objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears s'han de realitzar per mitjans electrònics, de conformitat amb el que disposen els articles 40 i 41 de la Llei 39/2015.

Disposició addicional segona

Caràcter reglamentari

Aquesta Ordre té caràcter reglamentari, llevat de l'annex, que té caràcter d'acte administratiu, tot això a l'efecte de la interposició dels recursos pertinents.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 29 de desembre de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez

 

 

​​​​​​​ANNEX Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes per finançar l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics, amb l'objectiu d'executar les mesures previstes en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, de 19 de juliol, del turisme de les Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU

1. Objecte

Aprovar la convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes per finançar l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics situats en l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb l'objectiu d'executar les mesures previstes en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea Next Generation EU.

​​​​​​​​​​​​​​2. Bases reguladores

Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre que aprova aquesta convocatòria i per la normativa que s'hi indica.

3. Persones beneficiàries

1. Poden ser beneficiàries les persones explotadores dels establiments turístics de les Illes Balears pertanyents als grups d'allotjament hoteler (hotels, hotels de ciutat, hotels apartament i allotjaments de turisme d'interior); apartaments turístics, i allotjaments de turisme rural (hotels rurals i agroturismes), tots ells inscrits en el corresponent registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears.

2. Les ajudes atorgades es concedeixen per establiment, per la qual cosa per a un mateix establiment únicament pot presentar-se una sol·licitud.

3. D'acord amb l'annex I del Reglament (UE) 651/2014, únicament poden ser beneficiàries les persones i entitats que tenguin la consideració de PIME.

A aquests efectes, tenen la consideració de PIME les empreses que ocupen menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeix de 50.000.000 euros o el balanç general anual de les quals no excedi de 43.000.000 euros. Per al càlcul dels llindars anteriors ha de tenir-se en compte l'establert en l'annex I de l'esmentat Reglament.

4. Requisits per ser persones beneficiàries

1. Quan las sol·licitants de les ajudes siguin persones físiques, han de posseir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu o Suïssa. En el cas d'estrangers no comunitaris, han de tenir el seu domicili fiscal i centre operatiu permanent a Espanya i mantenir-los, almenys, durant el període de prestació de les activitats objecte de subvenció.

2. Quan les sol·licitants siguin persones jurídiques, han d'acreditar que es troben degudament constituïdes, conforme a la normativa que els resulti d'aplicació.

3. No poden obtenir la condició de persones beneficiàries d'aquestes ajudes:

a) Els qui no compleixin alguna de les circumstàncies previstes en l'article 21 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, amb relació a trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

b) Els qui no es trobin al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de la resta d'obligacions establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003 i en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

c) Les empreses que es trobin en situació de crisi, conforme a l'establert en els articles 2.18 i 1.4.c) del Reglament (UE) 651/2014.

d) Les empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió sobre qualsevol ajuda o subvenció que els hagi estat atorgada amb anterioritat, bé per haver-se declarat ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions que els han estat atribuïdes en la concessió.

5. Crèdit assignat a la convocatòria

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és d'1.940.000 euros, finançats amb els fons procedents del PRTR, amb càrrec a la partida pressupostària 12201G/751C01/77000/00MR070 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, o la que la pugui substituir.

2. De conformitat amb el que disposa l'article 43.1 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la concessió de la subvenció resta sotmesa a la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2023, per poder finançar les obligacions derivades de la subvenció esmentada. La convocatòria ha de seguir els tràmits del procediment anticipat de despesa.

3. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin, es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, del que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015. La resolució de la modificació esmentada, tret que se n'estableixi una altra cosa, no implica que s'ampliï el termini per presentar sol·licituds.

6. Actuació subvencionable

1. L'actuació subvencionable és l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics prevists en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012.

2. Atès el caràcter incentivador de la subvenció, només s'admeten actuacions de les persones beneficiàries de les ajudes iniciades amb posterioritat a la data de presentació de la sol·licitud de la subvenció i no es considera elegible cap cost relatiu a l'execució de l'actuació que hagi estat facturat amb anterioritat.

7. Cost elegible i intensitat de l'ajuda

1. Es considera cost elegible l'import de la factura dels serveis de consultoria per a l'elaboració del pla de circularitat, sempre que aquests serveis es prestin per consultors externs a la persona beneficiària.

2. No es consideren costs elegibles els serveis de consultoria permanents o periòdics ni que estiguin relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa, com són els serveis rutinaris d'assessoria fiscal, els serveis jurídics periòdics o els de publicitat.

3. L'import derivat de l'IVA pot ser considerat cost elegible, sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació, total o parcial, i ha de justificar-se, si escau.

4. La intensitat màxima de l'ajuda està limitada pels límits de l'article 18 del Reglament (UE) 651/2014 i ha de ser del 50 % de l'import de la factura del servei de consultoria per a l'elaboració del pla de circularitat.

L'import resultant d'aplicar el percentatge establert anteriorment no pot superar els 4.000 euros.

8. Incompatibilitat amb altres subvencions

Aquesta subvenció no és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats finançats amb càrrec als pressuposts públics.

9. Sol·licituds i documentació

1. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds, en el termini assenyalat en la convocatòria, de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible en el procediment publicat en la Seu Electrònica de la CAIB i en la web de la Direcció General de Turisme, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015.

2. En el cas de presentar-les de forma presencial, conforme al que s'estableix en l'article 68.4 de la Llei 39/2015, s'ha de requerir que en un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació del requeriment, les presentin de la forma indicada en el punt anterior. A aquests efectes, es considera data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'hagi esmenat la forma de presentació.

3. No s'han de tenir per presentades en el registre les sol·licituds que es presentin per qualsevol altra via telemàtica diferent a la del tràmit assenyalat en el punt 1.

4. Els sol·licitants han de presentar la documentació següent:

a ) Sol·licitud de subvenció, signada digitalment per la persona sol·licitant o pel representant d'aquesta, utilitzant qualsevol dels sistemes prevists en l'article 10 de la Llei 39/2015, d'acord amb el model establert en el tràmit.

b) Còpia del DNI/NIE/targeta d'identificació fiscal de la persona sol·licitant i del representant d'aquesta, si escau. No és necessària l'aportació de còpia de DNI/NIE/targeta d'identificació fiscal si la persona interessada i el representant d'aquesta, si escau, presten el consentiment exprés perquè les seves dades d'identitat personal puguin ser consultades per l'òrgan instructor mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat.

c) Certificat tributari de situació censal que acrediti les dades de la persona sol·licitant en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada en la data de sol·licitud de l'ajuda.

d) Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que formula la sol·licitud d'ajuda com a representant de la persona sol·licitant, inscrita degudament, si escau, en els registres públics corresponents. En el cas de representació mitjançant la inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments (REA), és suficient indicar el número de registre.

e) Declaració responsable, signada digitalment per la persona sol·licitant o pel representant d'aquesta, utilitzant qualsevol dels sistemes prevists en l'article 10 de la Llei 39/2015, on consti detallat que la persona sol·licitant de l'actuació:

1r. No es troba en cap de les situacions previstes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005 ni en l'article 13 de la Llei 38/2003, fent esment exprés respecte de la inexistència o fidel compliment de les seves obligacions de reintegrament d'altres subvencions o ajudes, de conformitat amb els termes establerts en l'article 21 del Reglament de la Llei de subvencions.

2n. Es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries (AEAT i ATIB) i amb la Seguretat Social, considerant-se que la persona sol·licitant, amb la presentació de la seva sol·licitud d'ajuda, autoritza l'òrgan instructor perquè pugui consultar directament aquesta informació. No obstant això, la persona sol·licitant pot denegar expressament el consentiment i ha d'aportar llavors els certificats corresponents.

3r. No ha sol·licitat o rebut altres ajudes per a la mateixa actuació o finalitat prevista en aquesta convocatòria i es compromet a informar de les que pugui sol·licitar o obtenir durant la tramitació d'aquesta ajuda, atesa la incompatibilitat establerta en l'apartat 8 d'aquesta convocatòria.

4t. Si escau, no es troba en crisi, segons l'establert en els articles 2.18 i 1.4.c) del Reglament (UE) 651/2014.

5è. Respecta el principi DNSH, així com la normativa comunitària i nacional, especialment el Reglament (UE) 2021/241; el Reglament (UE) 2020/852 i la Guia tècnica de la Comissió Europea 2021/C 58/01 sobre l'aplicació d'aquest principi.

6è. No incorre en doble finançament de les actuacions que s'han d'executar i, si escau, no li consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'estat.

7è. Manifesta el seu compromís amb els estàndards més exigents amb relació al compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, per la qual cosa adopta les mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos, comunicant els incompliments observats, si escau, a les autoritats que correspongui.

8è. Coneix la normativa aplicable en matèria de cessió i tractament de dades, en particular l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241.

9è. En cas de ser persona jurídica, disposa de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts en el Registre mercantil o registre corresponent.

10è. No ha estat sancionada o condemnada en els últims tres anys per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

11è. Manifesta que les dades aportades en aquesta sol·licitud sobre l'establiment són les que figuren en el corresponent registre insular d'empreses, activitats i establiments turístics de les Illes Balears, especialment, les referides al número d'inscripció, nom de l'establiment, persona propietària, persona explotadora i tipologia de l'establiment.

12è. Manifesta que té la consideració de PIME, d'acord amb la definició continguda en l'annex I del Reglament (UE) 651/2014.

13è. Manifesta que es troba al corrent del pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres bestretes concedides anteriorment amb càrrec als crèdits específicament consignats per a la gestió de fons europeus, si escau.

f) Declaració de les dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, amb indicació del número IBAN i del titular del compte bancari, que ha de coincidir amb la persona sol·licitant. L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una vegada realitzat l'ingrés en el número de compte indicat, queda eximida de responsabilitat per les actuacions que derivin d'errors en la informació indicada per la persona sol·licitant.

g) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personales i garantia dels drets digitals.

h) Còpia d'almenys tres pressuposts de diferents proveïdors, en els supòsits prevists en l'article 31.3 de la Llei 38/2003 i en l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, i d'un informe que justifiqui raonablement l'elecció del proveïdor quan l'elecció de aquest no hagi recaigut en el que plantegi l'oferta econòmica més avantatjosa.

i) Factura proforma del servei de consultoria elegit per a l'elaboració del pla de circularitat, que especifiqui el total amb IVA i sense.

 

​​​​​​​10. Termini de presentació de les sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia el 6 de març de 2023 i finalitza el 6 d'abril de 2023.

2. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació que es relaciona en aquesta convocatòria, juntament amb les declaracions responsables del compliment de les obligacions establertes en l'Ordre HFP/1030/2021, que s'incorporen en el formulari de la sol·licitud.

3. Les persones beneficiàries han de ser seleccionades per rigorós ordre de presentació de les sol·licituds, d'acord amb l'article 9 de l'Ordre que aprova aquesta convocatòria i fins a haver-se exhaurit el crèdit pressupostari assignat en la convocatòria.

4. Es considera exhaurit el pressupost quan s'efectuï el registre de la darrera sol·licitud d'ajuda que totalitzi l'import assignat en la convocatòria. En el cas que s'exhaureixi el pressupost assignat i sempre que no hagi expirat la vigència del programa, poden continuar registrant-se sol·licituds, que formaran una llista de reserva provisional i que han de ser ateses per rigorós ordre d'entrada, supeditades que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajuda prèvies que puguin alliberar pressupost o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria. En cap cas la presentació d'una sol·licitud a la llista de reserva provisional no genera cap dret per a la persona sol·licitant fins que no es concedeixi la subvenció.

11. Pagament anticipat de la subvenció

El règim aplicable al pagament anticipat de les ajudes és l'establert en l'article 16 de l'Ordre que aprova aquesta convocatòria.

12. Execució de les actuacions

1. L'execució de les actuacions subvencionables consisteix en l'elaboració dels plans de circularitat d'allotjaments turístics prevists en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012 i l'aplicació dels fons percebuts.

2. El termini per a l'execució de les accions subvencionables s'inicia en el moment de presentació de la sol·licitud de subvenció i fins a sis mesos després de la notificació de la resolució de concessió. Aquest termini de sis mesos no pot excedir, en cap cas, el 30 d'octubre de 2024.

13. Justificació de l'ajuda

1. El termini per a la justificació de la subvenció és d'un mes, comptador des de l'endemà de la conclusió del termini d'execució establert en l'apartat anterior.

2. La justificació de l'ajuda consisteix en la presentació de la documentació següent, en les condicions establertes en l'article 17 de l'Ordre que aprova aquesta convocatòria:

a) Còpia de la factura del servei de consultoria elegit per a l'elaboració del pla de circularitat i del corresponent justificant bancari o anàleg que acrediti el pagament de la factura proforma presentada juntament amb la sol·licitud.

b) Còpia del pla de circularitat d'allotjaments turístics previst en els capítols I i II del títol V de la Llei 8/2012 elaborat.

14. Revocació, criteris de graduació i reintegrament

1. Correspon la revocació, total o parcial, de la subvenció si, posteriorment a la resolució d'una concessió vàlida i ajustada a dret, la persona beneficiària incorre en algun dels incompliments prevists en l'article 18 de l'Ordre que aprova aquesta convocatòria, la qual s'ha de dur a terme tenint en compte el procediment i els criteris de graduació regulats en el precepte mateix.

2. El règim aplicable al reintegrament, total o parcial, dels fons transferits a la persona beneficiària és l'establert en l'article 19 de l'Ordre que aprova aquesta convocatòria.

15. Publicitat

1. Tota referència a les ajudes objecte d'aquesta convocatòria en publicacions, activitats de difusió, pàgines web i en general en qualssevol mitjans de difusió ha de complir amb els requisits que figuren en el Manual d'imatge corporativa del PRTR i l'MRR, tot això conforme al que s'estableixi sobre aquest tema i en els termes prevists en l'article 18.4 de la Llei 38/2003; l'article 31 del Reial decret 887/2006, i article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021.

2. Les persones receptores de finançament de la Unió Europea han d'esmentar l'origen d'aquest finançament i garantir-ne la visibilitat, en particular quan promoguin les actuacions subvencionables i els resultats d'aquestes, facilitant informació coherent, efectiva i proporcionada dirigida a múltiples destinataris, inclosos els mitjans de comunicació i el públic.

La persona beneficiària de les ajudes ha d'informar el públic del suport obtingut dels fons europeus fent una breu descripció de l'operació en el seu lloc d'Internet, en cas que en tengui, de manera proporcionada al nivell de suport prestat, amb els seus objectius i resultats, i destacant el suport financer de la Unió Europea.

En l'enllaç següent es poden consultar les obligacions de comunicació, publicitat i difusió de les persones beneficiàries de l'MRR:

https://www.mitma.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/prtr/transporte/publicidad-y-difusion-de-las-ayudas-del-mecanismo-de-recuperacion-y-resiliencia

Addicionalment, la persona beneficiària ha de col·locar cartells informatius i plaques en un lloc ben visible i d'accés al públic on s'informi del suport obtingut dels fons europeus. La resolució de concessió ha de concretar les característiques d'aquests cartells i plaques.

3. Si escau, a més, ha de complir amb el que preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, respecte de les obligacions de publicitat de les ajudes objecte d'aquesta convocatòria.

16. Entitat col·laboradora

Per raons d'optimització de la gestió administrativa, l'Agència d'Estratègica Turística de les Illes Balears (AETIB) pot donar suport a l'òrgan instructor en la gestió del procés de concessió de la subvenció mitjançant la comprovació de la documentació tècnica de les sol·licituds, del compliment i l'efectivitat de les condicions o requisits determinants per a l'atorgament de la subvenció, així com de la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat per a la qual es concedeix l'ajuda. Per això, s'ha formalitzat, el 30 d'agost de 2022, un conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears i l'AETIB pel qual es regulen funcions assumides per aquesta entitat amb relació a la gestió per a la consecució de les fites i objectius prevists pel component 14 dels fons Next Generation (NGEU).

17. Naturalesa jurídica de la convocatòria i impugnació

Aquesta convocatòria, d'acord amb el que estableix la disposició addicional segona de l'Ordre que l'aprova, té la naturalesa jurídica d'un acte administratiu que exhaureix la via administrativa.

En conseqüència, contra la convocatòria es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i següents de la Llei 39/2015 i l'article 57 de la Llei 3/2003.

Contra la convocatòria també es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998.