Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 52/2022, de 12 de desembre, pel qual es modifica el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears

    Número d'edicte 10876 - Pàgina 52882

   • ELI logo
  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Aprovació definitiva de l’expedient de Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 3/2022 – Dotació dels crèdits necessaris per cobrir despeses de personal, corrents i d’inversió. Exp. 9499/2022

    Número d'edicte 10861 - Pàgina 52883

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per la venda de plaques amb el número dels immobles

    Número d'edicte 10824 - Pàgina 52884

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació del Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Consell i els seus annexos i la declaració institucional de compromís amb la lluita contra el frau i la corrupció inclosa a l'annex I

    Número d'edicte 10832 - Pàgines 52885-52910

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit nº7/2022, Ajuntament de Costitx

    Número d'edicte 10807 - Pàgina 52911

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit nº8/2022

    Número d'edicte 10808 - Pàgina 52912

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva expedient de modificació pressupostària núm. 15/2022 i modificació bases execució de pressupost de 2022

    Número d'edicte 10837 - Pàgines 52913-52914

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'instal·lació de parades, barraques, etc

    Número d'edicte 10815 - Pàgina 52915