Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 708170
Extracte de la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la convocatòria per a la prestació d’ajuts per a la realització d’activitats extraescolars per contribuir a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal a les Illes Balears (expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l’exercici de 2023 / Decret 75/2004, segons la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d’11 de novembre de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 660679

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria de subvencions per a la prestació d'ajuts per a la realització d'activitats extraescolars per contribuir a la conciliació de la vida familiar, laboral i personal a les Illes Balears (expedient de tramitació anticipada de despesa corresponent a l'exercici de 2023 / Decret 75/2004, segons la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat d'11 de novembre de 2022). El text complet es pot consultar a la Base de dades nacional de subvencions

(<http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/ca/index>).

Primer

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la prestació d'ajuts per a les despeses derivades de la inscripció d'infants i joves a activitats extraescolars del curs escolar 2022-2023 a les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, especialment entre les unitats familiars amb més necessitat de protecció.

Segon

Persones beneficiàries

Es poden beneficiar de la subvenció objecte d'aquesta convocatòria les persones físiques major d'edat amb residència legal en algun municipi de les Illes Balears, que tenguin la consideració d'unitat familiar per tenir a càrrec seu en qualitat de pare, mare o tutor o un vincle d'acolliment permanent a infants o joves d'entre 3 a 16 anys que participin en activitats extraescolars de tipus esportiu, formatiu o similar durant el curs escolar 2022-2023, i que siguin convivents al mateix domicili, amb uns ingressos màxims durant l'exercici 2021, conjuntament o de manera individual, de 52.800,00 euros bruts.

Tercer

Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera de Presidència de 24 d'agost de 2018 per la qual s'aproven les bases de subvencions de la Conselleria de Presidència (BOIB núm. 106, de 28 d'agost).

Quart

Quantia

1. El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 5.000.000,00 €, amb càrrec a la partida 11401 316A01 48000 00 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici de 2023.

2. Aquesta convocatòria s'ha tramitat pel procediment d'anticipat de despesa, de conformitat amb l'article 43 i els següents del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la qual cosa tots els actes en relació amb la convocatòria i la convocatòria mateixa resten sotmesos a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que s'aprovin per a l'exercici de 2023.

 

Cinquè

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones interessades podran presentar les sol·licituds de manera presencial a les oficines de registre de l'Administració autonòmica o en qualsevol dels altres llocs que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o electrònicament mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, al qual, de conformitat amb l'article 66.6 de la Llei 39/2015, s'haurà d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (29 de novembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez