Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 687204
Decret 42/2022, de 21 de novembre, regulador de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l’Ajuda per Morir i del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l'eutanàsia de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

​​​​​​​

PREÀMBUL

I

La Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, aprovada a l'empara de l'article 149.1.1a i 16a de la Constitució, introdueix en el nostre ordenament jurídic un nou dret individual, l'eutanàsia, definida com l'actuació que produeix la mort d'una persona de manera directa i intencionada mitjançant una relació causa–efecte única i immediata, a petició informada, expressa i reiterada en el temps per aquesta persona, i que es du a terme en un context de patiment a causa d'una malaltia o patiment incurable que la persona experimenta com a inacceptable i que no ha pogut ser mitigat per altres mitjans.

Amb la finalitat de fer efectiu aquest dret i garantir-ne l'exercici en el procediment que s'ha de seguir, l'article 17 de la Llei orgànica 3/2021 preveu l'existència d'una comissió de garantia i avaluació, que han de crear i constituir els governs autonòmics i el Ministeri de Sanitat a les ciutats de Ceuta i Melilla en el termini màxim de tres mesos des de l'entrada en vigor del precepte esmentat.

D'altra banda, l'article 16.2 de la Llei orgànica 3/2021 garanteix la seguretat jurídica i el respecte a la llibertat de consciència del personal sanitari cridat a col·laborar en l'acte d'ajuda mèdica per morir reconeixent-ne el dret a l'objecció de consciència, i a aquest efecte disposa que les administracions públiques han de crear un registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur a terme l'ajuda per morir, en què s'han d'inscriure les declaracions de l'objecció de consciència i que té per objecte facilitar la informació necessària a l'administració sanitària perquè pugui garantir una gestió adequada de la prestació de l'ajuda per morir. El registre es regeix pel principi de confidencialitat sotmès a la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

II

L'article 31.4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el marc de la legislació bàsica de l'Estat i en els termes que estableixi, la competència del desplegament legislatiu i l'execució en matèria de salut i sanitat. D'altra banda, l'article 30.48 li atribueix competències en matèria d'organització, funcionament i control dels centres sanitaris públics i dels serveis de salut, planificació dels recursos sanitaris, coordinació de la sanitat privada amb el sistema sanitari públic i promoció de la salut en tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació general de la sanitat, sens perjudici del que estableix l'article 149.1.16 de la CE.

En l'exercici de les seves competències i del mandat legal inserit a l'article 17 de la Llei orgànica 3/2021, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi de complir el termini establert en el precepte esmentat per a la creació i constitució de la Comissió, va optar per una fórmula organitzativa provisional amb la creació, a través del Decret 24/2021, de 3 de maig, de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir, com a òrgan col·legiat administratiu i multidisciplinari adscrit a la Conselleria de Salut i Consum, a través de la Direcció General de Prestacions i Farmàcia, per garantir així l'accés a la prestació de l'ajuda per morir amb les condicions i els requisits que preveu la Llei orgànica. Això no obstant, quedava pendent la creació del registre que preveu l'article 16 de la norma estatal.

Així doncs, es considera convenient que aquests dos mandats legals siguin objecte d'una norma única, per raó de la matèria que es regula, per raons de sistemàtica i per eficàcia i eficiència organitzatives, i modificar en alguns aspectes el Decret vigent, tenint en compte que a les Illes Balears no s'ha creat el registre de professionals sanitaris objectors a l'eutanàsia.

Amb aquesta finalitat, aquest nou Decret modifica i completa la regulació vigent de la Comissió de Garantia i Avaluació de Prestació de l'Ajuda per Morir i crea i regula el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l'eutanàsia en un mateix text legal.

III

El Decret consta de tres capítols, 14 articles, una disposició transitòria, una de derogatòria i dues de finals.

 

​​​​​​​El primer capítol, dedicat a les disposicions generals, consta de dos articles referits, el primer, a l'objecte del Decret, dirigit a regular la Comissió i a crear i regular el Registre dels objectors de consciència, i el segon completa el Decret 24/2021 amb el règim de tractament de protecció de les dades de caràcter personal a les quals afecta el Decret i la seva protecció regulatòria.

El capítol segon regula la Comissió de Garantia i Avaluació en els articles tercer a novè d'acord amb la normativa de creació dels òrgans col·legiats. L'article 5 modifica el Decret 24/2021 obrint la possibilitat d'incrementar el nombre de membres de la Comissió i ampliar-ne els perfils professionals en funció de les necessitats assistencials que es demanin. En relació amb el personal professional sanitari que pot formar part de la Comissió, el Decret inclou els professionals que estiguin en servei actiu. S'agilita el nomenament dels membres de la Comissió, que serà per resolució de la consellera de Salut i Consum, una vegada escoltats els col·legis professionals afectats per raó de la matèria. L'article 6 regula el règim de funcionament de la Comissió, la qual s'ha de regir pel reglament d'ordre intern que s'aprovi en el si de la Comissió i supletòriament per la normativa autonòmica i estatal que regula els òrgans col·legiats. Finalment, l'article 7 disposa que el funcionament de la Comissió s'ha d'atendre amb els mitjans de què disposa la Conselleria de Salut i Consum, sense que hi hagi, per tant, augment de la despesa pressupostària, llevat de l'estipulada per sufragar les indemnitzacions per assistència a les sessions dels seus membres d'acord amb la normativa aplicable.

El capítol tercer aborda el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència de la comunitat autònoma de les Illes Balears. L'article 10 crea el Registre i estableix l'abast de la declaració de la inscripció d'objecció de consciència, que és voluntària per a les persones objectores de l'àmbit públic i privat directament implicades en la prestació de l'ajuda per morir, i estableix la possibilitat de l'objecció de consciència per a un cas concret amb la comunicació per escrit a la persona responsable del centre sanitari. L'article 11 assenyala les finalitats del Registre; en particular subratlla la finalitat informativa de les inscripcions dels objectors de consciència a fi de garantir una gestió adequada de la prestació. L'article 12 enumera les dades personals i professionals inscriptibles. L'article 13 estableix un procediment únic summament senzill per a la inscripció, revocació i modificació de la declaració d'objecció, que s'ha de presentar a la Conselleria de Salut i Consum, a través del model normalitzat del web de la Conselleria de Salut i Consum, que es regeix per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. I l'article 14 concreta les persones responsables dels centres sanitaris que podran accedir a les dades del Registre.

La disposició transitòria única dona continuïtat al mandat dels membres de la Comissió nomenats a l'empara del Decret 24/2021, i l'amplia de conformitat amb el que disposa l'article 5. Finalment, la disposició final primera faculta la consellera de Salut i Consum per al desplegament i l'execució del Decret.

IV

Aquest Decret compleix els principis de bona regulació que recullen l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. S'ha respectat el principi de necessitat i eficàcia ja que es tracta d'una iniciativa normativa justificada en una raó d'interès general, amb una finalitat clarament identificada en una norma de rang superior que expressament preveu el desplegament normatiu com a instrument per garantir-ne la consecució. Conté la regulació imprescindible per assolir el seu objectiu, per la qual cosa es tracta d'una regulació d'acord amb el principi de proporcionalitat. Al principi de seguretat jurídica, ja que és coherent amb la normativa que regula els òrgans col·legiats de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i de la Llei 3/2003, de 26 de març , de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma, i amb la resta de l'ordenament jurídic adoptant la forma de decret. Respon al principi de transparència, ja que destaca en aquest aspecte la participació ciutadana en el procediment d'elaboració normativa, i el d'eficiència i simplificació, ja que es compleix la previsió normativa adequada a la finalitat perseguida, sense que això suposi assignar nous recursos als ja existents ni càrregues administratives innecessàries.

Finalment, quant al principi de qualitat, s'ha optat per un llenguatge clar, senzill i comprensible.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, estableix que la Conselleria de Salut i Consum, a través de la Direcció General de Prestacions i Farmàcia, exerceix les competències en matèria de definició de la cartera de serveis i prestacions sanitàries i el registre dels professionals sanitaris.

Per tot això, a proposta de la consellera de Salut i Consum, amb el dictamen del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, oït el Consell Consultiu de les Illes Balears, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 21 de novembre de 2022,

 

​​​​​​​DECRET

Capítol I Disposicions generals

Article 1 Objecte

És objecte d'aquest Decret:

 1. Regular la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir en l'àmbit de les Illes Balears (en endavant la Comissió), d'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia.
 2. Crear i regular el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a l'eutanàsia, d'acord amb l'article 16.2 de la Llei orgànica esmentada.

Article 2 Protecció de dades de caràcter personal

 1. El tractament de les dades de caràcter personal afectades per aquest Decret, tant si és per part del personal que intervingui en els processos o personal objector de consciència i les persones que exerceixin el dret a obtenir l'ajuda per morir, s'ha d'adequar al que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa aplicable.
 2. Qui en exercici de les funcions de metge responsable, metge consultor o membre de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir de les Illes Balears tengui accés a dades personals objecte de protecció especial o a declaracions d'objecció de consciència resta sotmès al deure de confidencialitat envers aquestes dades en la forma que preveuen les lleis.

 

Capítol II Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir de les Illes Balears

Article 3 Naturalesa i adscripció

 1. La Comissió té la naturalesa d'òrgan administratiu. Es configura com un òrgan col·legiat independent per a la realització de les funcions que estableix la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia.
 2. La Comissió queda adscrita orgànicament, als efectes de suport administratiu i sense dependència jeràrquica, a la Conselleria de Salut i Consum a través de la Direcció General de Prestacions i Farmàcia.
 3. La Comissió actua amb autonomia funcional i independència de criteri en l'exercici de les seves funcions. Els seus membres no poden rebre ordres o indicacions de cap autoritat en l'àmbit material que regula aquest Decret.

Article 4 Funcions

Són funcions de la Comissió les que preveu l'article 18 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia.

Article 5 Composició

 1. La Comissió està formada almenys per nou membres de competència reconeguda, quatre dels quals han de ser professionals de la medicina i un professional d'infermeria, tots ells en servei actiu durant almenys cinc anys, i els altres quatre han de ser juristes amb més de cinc anys d'experiència en el seu àmbit professional.  Per als casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra causa legal, s'han de nomenar tres persones suplents, una per a cadascun dels grups professionals que integren la Comissió.

 2. Els membres de la Comissió, amb la consulta prèvia als col·legis professionals afectats per raó de la matèria, són nomenats per resolució de la consellera de Salut i Consum per un període de quatre anys, i poden ser elegits novament per a mandats posteriors.

 3. A més de l'expiració del termini del nomenament, són causes de pèrdua de la condició de membre de la Comissió la renúncia al càrrec, la mort o incapacitació legal del membre, la inhabilitació per sentència ferma o la remoció per incompliment greu de les seves funcions per resolució de la consellera de Salut i Consum, amb la instrucció prèvia de l'expedient contradictori corresponent.

 4. Els membres de la Comissió han d'elegir d'entre ells el president o presidenta i la persona suplent en la primera sessió constitutiva.

 5. Ha de prestar assistència a la Comissió, amb veu però sense vot, un secretari o secretària designat per la consellera de Salut i Consum entre el personal funcionari i estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, que acrediti la llicenciatura o el grau en Dret i pertanyi al grup A1.

 6. Es pot incrementar el nombre de membres i afegir els perfils professionals que es considerin adequats per ajustar-se a la necessitat assistencial, per resolució de la consellera de Salut i Consum, a proposta o oïda la Comissió.

 7. La composició de la Comissió s'ha d'ajustar als criteris de paritat de gènere d'acord amb el que preveu l'article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat entre homes i dones.

Article 6 Funcionament

 1. La Comissió es regeix pel reglament d'ordre intern que en regula l'organització i el funcionament elaborat per la Comissió mateixa i autoritzat per resolució de la consellera de Salut i Consum. En allò que no prevegi expressament aquest reglament són d'aplicació supletòria el capítol V del títol II de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 2. La Presidència de la Comissió pot convocar a les reunions altres persones la contribució de les quals pugui ser d'interès per al compliment dels objectius, en la seva condició de persones expertes en àrees específiques de coneixement, amb veu però sense vot.

 3. Sense perjudici dels deures i drets que puguin resultar de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, i de la resta de les disposicions d'aquest Decret, així com dels que resultin de les disposicions bàsiques o aplicables als membres d'òrgans col·legiats de les administracions públiques, els membres de la Comissió tenen dret, en tot cas, a ser titulars de la Presidència, a ser convocats i participar amb veu i vot a les sessions, a ser designats per verificar les comunicacions favorables a la concessió de l'ajuda per morir i informar-ne. Així mateix, en tot cas, tenen el deure d'assistir a les sessions de la Comissió llevat dels casos d'excusa justificada i d'actuar amb diligència i imparcialitat i d'acord amb la seva consciència i coneixements en el l'exercici de les tasques que se'ls assignin dins la Comissió.

Article 7 Seu de la Comissió i suport administratiu

 1. La seu de la Comissió és la de la Conselleria de Salut i Consum, com a competent en matèria de prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.

 2. El funcionament de la Comissió s'ha d'atendre amb els mitjans personals, tècnics i pressupostaris de la Conselleria de Salut i Consum, a través de la Direcció General de Prestacions i Farmàcia.

Article 8 Defensa judicial

La defensa judicial dels actes de la Comissió correspon a l'Advocacia de la Comunitat Autònoma.

Article 9 Indemnitzacions per assistència

Els membres de la Comissió i la persona que exerceixi les funcions de secretaria tenen dret a les indemnitzacions que estableix el Decret 16/2016, de 8 d'abril, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de l'Administració autonòmica de les Illes Balears.

 

Capítol III Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur a terme la prestació de l'ajuda per morir de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Article 10 Creació del Registre i abast

 1. Es crea el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència per dur a terme la prestació de l'ajuda per morir de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en compliment de l'article 16 de la Llei orgànica 3/2021, de 24 de març, de regulació de l'eutanàsia, adscrit a la Conselleria de Salut i Consum.

 2. En el Registre s'han d'inscriure les declaracions que formulin les persones objectores de la comunitat autònoma de les Illes Balears, tant en l'àmbit públic com privat, directament implicades en la prestació de l'ajuda per morir, les quals manifestin el rebuig a participar en la prestació de l'ajuda per morir.

 3. A l'efecte de la inscripció en el Registre, s'entén que són professionals sanitaris directament implicats en la prestació de l'ajuda per morir el personal mèdic, el personal d'infermeria, el personal titulat en psicologia i el personal farmacèutic.

 4. La inscripció i la baixa en el Registre són voluntàries i es poden sol·licitar en qualsevol moment.

 5. No és objecte d'inscripció en el Registre la decisió d'un professional sanitari de no dur a terme la prestació de l'ajuda per morir respecte d'un cas concret. En aquest supòsit, n'hi ha prou amb la comunicació immediata i per escrit d'aquesta decisió a la persona responsable del centre sanitari on es dugui a terme el procés d'ajuda per morir, per no afectar la prestació sol·licitada i a l'efecte que es duguin a terme les actuacions necessàries per poder-la fer efectiva.

 6. El Registre no té caràcter públic i se sotmet al principi de confidencialitat estricta.

​​​​​​​Article 11 Finalitats del Registre

El Registre té les finalitats següents:

 1. Fer, recollir i custodiar la inscripció i la revocació de les declaracions d'objecció de consciència, així com els documents que siguin suport d'aquesta declaració.

 2. Facilitar la informació necessària a l'administració sanitària de la comunitat autònoma de les Illes Balears i als responsables dels centres sanitaris de titularitat privada en què es dugui a terme l'ajuda per morir perquè es pugui garantir una gestió adequada de la prestació de l'ajuda per morir sota criteris de confidencialitat.

Article 12 Dades inscriptibles

En el Registre s'ha d'inscriure la declaració de la persona objectora, en la qual han de constar:

 1. El nom i llinatges i número de document nacional d'identitat del declarant o, si escau, del passaport o NIE en cas de professionals sense nacionalitat espanyola.

 2. Les dades professionals amb indicació del número de col·legiació en el col·legi professional corresponent i el centre o centres en què presta serveis.

 3. La data de la presentació de l'objecció de consciència i, si s'escau, de la revocació i de les modificacions, a fi de mantenir el Registre actualitzat.

Article 13 Procediment d'inscripció

 1. Els professionals sanitaris directament implicats en la prestació de l'ajuda per morir que, per raons de consciència, no vulguin fer aquesta intervenció han de presentar amb caràcter previ una declaració d'objecció de consciència davant el Registre d'objectors de consciència de la Conselleria de Salut i Consum.

 2. La declaració d'objecció de consciència s'ha de presentar d'acord amb el model normalitzat que figuri en la web institucional de la Conselleria de Salut i Consum, de conformitat amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Una vegada rebuda la declaració d'objecció de consciència, la Direcció General de Prestacions i Farmàcia ha de comprovar que conté les dades exigibles de l'article 12. A aquest efecte, pot completar i verificar les dades presentades amb el consentiment de la persona objectora, que ha de constar en la declaració d'inscripció, amb subjecció a les normes de confidencialitat i protecció de dades, accedint a altres registres de l'Administració o registres dels col·legis professionals.

 3. Si la declaració d'objecció de consciència compleix els requisits legals, s'ha d'inscriure en el Registre i notificar-ho a la persona interessada. Es considera data d'inscripció la data de presentació de la declaració d'objecció de consciència, i serveix com a justificant l'emès en el moment de presentar-la.

 4. El mateix procediment s'ha de seguir per a la revocació de la inscripció i per a la modificació de les dades registrades.

 5. El procediment d'inscripció, modificació o revocació de l'objecció de consciència a la prestació d'ajuda per morir es regeix pel que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 14 Accés al Registre

 1. Poden accedir al Registre les persones responsables dels centres sanitaris públics o privats en què es dugui a terme la prestació de l'ajuda per morir, en l'exercici legítim de les seves funcions i respecte de les persones objectores dependents de cada centre, només a l'efecte de garantir-ne la gestió adequada. Així mateix, la persona interessada pot accedir a les seves dades.

 2. S'entén per persones responsables dels centres sanitaris públics i privats les persones titulars de les direccions dels centres, les direccions mèdiques i les direccions d'infermeria.

Disposició transitòria única Membres en funcions

Els membres de la Comissió que varen ser nomenats en aplicació del Decret 24/2021, de 3 de maig, de creació de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir de les Illes Balears, poden continuar en les seves funcions fins que acabi el període de nomenament que estableix l'article 5.2 d'aquest Decret, i poden ser elegits novament per a mandats posteriors.

Disposició derogatòria única Derogació normativa

Queden derogades totes les normes del mateix rang o inferior que s'oposin al que disposa aquest Decret o el contradiguin i, en particular, el Decret 24/2021, de 3 de maig, de creació de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació de l'Ajuda per Morir de les Illes Balears.

Disposició final primera Habilitació normativa i d'execució

Es faculta la consellera de Salut i Consum per dictar les disposicions i els actes necessaris per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.

Disposició final segona ​​​​​​​Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 de novembre de 2022

La consellera de Salut i Consum

Marti Xavier March i Cerdà

(Per suplència d'acord amb l'article 1 del Decret de la presidenta 10/2021 de13 de febrer)

La presidenta Mercedes Garrido Rodríguez (Per suplència d'acord amb l'article 7 de la Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern de les Illes Balears)​​​​​​​