Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 687171
Acord del Consell de Govern de 21 de novembre de 2022 pel qual es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, permet autoritzar la compatibilitat per a l'acompliment d'un segon lloc de feina en el sector públic en els casos que per raons d'interès públic l'òrgan de govern de la Comunitat Autònoma ho determini, i a continuació indica que aquesta segona activitat pública només es pot prestar en règim laboral.

L'article 1 d'aquesta norma considera activitat pública la que s'exerceix en totes les administracions públiques i en els ens, els organismes i les empreses dependents, i s'hi entenen compreses les entitats col·laboradores i concertades amb la Seguretat Social en la prestació de l'assistència sanitària.

En aquest sentit, l'article 2 del Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents, aplicable amb caràcter supletori, estableix que als efectes exclusius del règim d'incompatibilitats s'entén per entitats col·laboradores i concertades de la Seguretat Social en la prestació sanitària —incloses en el sector públic que delimita l'article 1 de la Llei 53/1984— les entitats de caràcter hospitalari o que duguin a terme activitats pròpies d'aquests centres, que tenguin un concert o mantinguin una col·laboració amb alguna de les entitats gestores de la Seguretat Social i l'objecte del qual sigui precisament l'assistència sanitària que aquestes estan obligades a prestar a les persones beneficiàries de qualsevol dels règims de la Seguretat Social.

L'Administració sanitària ha de garantir l'assistència sanitària adequada a la ciutadania per fer efectiu el dret constitucional a la protecció de la salut organitzant els serveis sanitaris públics, d'acord amb les actuacions detallades en el títol II de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears, en què destaquen especialment les actuacions encaminades a la determinació dels criteris generals de la planificació sanitària i a l'ordenació territorial dels recursos humans a fi d'assegurar una dotació adequada a les necessitats dels centres i serveis, amb l'objectiu d'assolir una màxima racionalització i optimització en la prestació dels serveis.

A les Illes Balears hi ha un dèficit estructural de professionals sanitaris. Aquest dèficit s'agreujarà en els propers anys a causa del progressiu envelliment de tots els col·lectius de professionals; a això cal sumar altres factors afegits, com són la incidència del factor insular, especialment significatiu a Menorca, Eivissa i Formentera, així com la disminució de l'afluència de professionals sanitaris estrangers i el notable fraccionament de les especialitats mèdiques, amb un sistema d'especialització de la professió poc flexible.

Aquesta situació impacta també en els serveis socials, atès que l'envelliment de la població i la pèrdua d'autonomia que comporta, així com el canvi del model familiar, han fet que la majoria de persones ingressades en les residències assistides gestionades per les diverses administracions públiques requereixin més atenció assistencial, circumstància que origina un augment en la demanda de professionals sanitaris.

D'altra banda, cal tenir en compte que en el nostre sistema sanitari públic operen també entitats privades concertades, així com entitats privades que han subscrit un conveni singular, sense oblidar les entitats col·laboradores de la Seguretat Social, tot tenint en compte que el legislador considera activitat pública l'activitat sanitària que en aquestes entitats es du a terme.

D'acord amb tot això, els professionals sanitaris que ja presten serveis en el sistema sanitari públic de les Illes Balears suposen un alt valor afegit que cal aprofitar a l'efecte d'enriquir el sistema, creant sinergies que els proveïdors de serveis sanitaris públics han d'aprofitar en benefici dels ciutadans.

Per tot això, i d'acord amb el que estableix la disposició addicional quarta lletra a) , punt primer de la Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el Consell de Govern a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió del dia 21 de novembre de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Objecte i àmbit d'aplicació

a) Aquest Acord té per objecte declarar d'interès públic l'exercici de dos llocs de feina en el sector sanitari i/o sociosanitari públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) D'acord amb l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, es consideren activitats sanitàries i sociosanitàries públiques les que s'exerceixin en totes les administracions públiques de les Illes Balears i en els organismes i entitats que integren el seu sector públic instrumental, i s'hi entenen també compreses les que duen a terme les entitats privades que han subscrit un concert o un conveni singular de vinculació, així com les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

c) L'àmbit subjectiu d'aquest Acord s'estén a tots els professionals sanitaris sigui quina sigui la seva vinculació jurídica (estatutària, funcionarial o laboral) per a l'ingrés de la qual s'exigeixi la titulació que preveuen els articles 2 i 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

Segon. Règim Jurídic

a) Per a l'exercici de la segona activitat és indispensable l'autorització prèvia i expressa de compatibilitat, la qual no pot representar una modificació de la jornada de treball ni de l'horari dels dos llocs, de manera que l'autorització es condiciona al compliment estricte en ambdós.

b) La segona activitat que estigui emparada en la declaració d'interès públic que és l'objecte d'aquest Acord només ha de prestar-se en règim laboral, a temps parcial, amb un màxim de 20 hores setmanals, d'acord amb les condicions que estableix la legislació laboral vigent.

c) Per raons d'interès especial per al servei, s'autoritza que se superin els límits retributius que estableix l'article 7.1 de la Llei 53/1984.

Tercer. Cessació d'efectes dels Acords anteriors.

Aquest Acord deixa sense efectes qualsevol pacte o acord que s'oposi al que s'hi estableix, i especialment l'Acord del Consell de Govern de 10 de gener de 2022, pel qual es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 7, de 11 de gener de 2022).

Quart. Publicació i efectes.

Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i determinar que els seus efectes jurídics es retrotreuen al dia 14 de juliol de 2018, data en que es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord de Consell de Govern de 13 de juliol de 2018, pel qual es declara d'interès públic l'exercici d'un segon lloc de feina de caràcter assistencial en el sector públic sanitari i/o sociosanitari per part del personal sanitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 87, de 14 de juliol de 2018).

 

Palma, 21 de novembre de 2022

La secretària del Consell de Govern  Rosario Sánchez Grau (per suplència d'acord amb l'article 5.2 del Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)