Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 670107
Convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Administració General i Especial del Consell Insular de Formentera

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter Ordinari de 28 d'octubre de 2022, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

Bases de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial del Consell Insular de Formentera.

1. Normativa reguladora i convocatòria.

Aquesta convocatòria es regula per la següent normativa:

a) Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat (BOE núm. 312, de 29 de desembre).

b) Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna.

c) Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, modificat pel Decret llei 7/2022 (BOIB núm. 67, de 24 de maig), d'11 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 12 de juliol).

d) Estatut dels treballadors (RDL 1/1995 i actualitzacions posteriors, especialment els art. 8, 12 i 15).

e) Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 30 d'octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TREBEP).

f) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

g) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

h) Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

i) Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

j) Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

k) Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

l) Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març.

m) Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març.

n) Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

o) Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

p) Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014).

q) Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013)

r) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

s) Bases Generals de convocatòries de processos de selecció al Consell Insular de Formentera, publicades al BOIB número 46 de data 5 d'abril de 2008.

L'òrgan competent per la sol·licitud de redacció de les presents bases, és la presidenta del Consell Insular de Formentera, en base a l'establert a l'article 21.1.q de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i l'article 21.1.h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i l'òrgan competent per aprovar les citades bases, és la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, que a partir de la nova llei de consells insulars 4/2022 passa a ser la Junta de Govern,  segons l'establert en Decret de presidència de 15 d´octubre de 2021, publicat per BOIB número 146, de 26 d´octubre de 2021 i segons la Resolució de presidència de data 8 d´agost de 2022, de manteniment de delegació de competències en la nova Junta de Govern creada a partir de la Llei 4/2022.

2. Places i procediment selectiu.

2.1. L'objecte de la convocatòria és la provisió de les places indicades en l'annex 1 corresponents al personal laboral de l'Administració general i especial del Consell Insular de Formentera, de l'oferta pública d'estabilització.

2.2. S'estableix com a procediment selectiu el de concurs extraordinari de mèrits, inclosa la reserva de persones amb discapacitat.

2.3. El procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

2.4  Places reservades per a persones amb discapacitat.

En aquesta convocatòria es reserva un 10% de les places perquè siguin cobertes per persones amb discapacitat.

2.5 Requisits específics per a la reserva.

Els requisits específics exigits als aspirants que accedeixin al procés selectiu pel torn de reserva de persones amb discapacitat, i també el procediment per acreditar-los, són els que determina el punt 3 d'aquestes bases.

Per a les persones que accedeixin pel torn de reserva, a més dels requisits generals de la base 3, han de tenir reconeguda la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33% i acreditar, mitjançant un informe expedit per l'equip multi professional corresponent de la direcció general competent en matèria de persones amb discapacitat, els aspectes següents:

— Que l'aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals del cos escala i/o especialitat al qual aspira, mitjançant, si correspon, a judici de l'Administració, les adaptacions adients del lloc de treball.

— Si s'escau, les adaptacions que fossin necessàries per realitzar les proves d'accés; respectant, en tot cas, els principis de mèrit i capacitat.

Les persones que es presentin pel torn de reserva, sols en cas que s'oposin a què el Consell el recapti d'ofici, han de sol·licitar l'emissió de l'informe d'aptitud o adaptació de l'equip multi professional de la Direcció General d'Atenció a la Dependència o organisme públic equivalent.

La participació en el procés selectiu de les persones que optin per aquest torn quedarà condicionada a què l'informe esmentat relatiu a les condicions personals per exercir les funcions de la plaça sigui favorable.

D'acord amb el que estableix l'article 4.2 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tenguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei.

A les persones aspirants que acreditin, amb els informes previs adients, sordesa prelocutiva profunda, severa o mitjana, se'ls ha d'adaptar l'exigència del requisit de coneixements de llengua catalana, mitjançant una resolució del conseller o consellera competent en matèria de funció pública, d'acord amb l'abast de la discapacitat.

3. Requisits i condicions generals de les persones interessades.

3.1. Per tenir la condició d'aspirant i ser admès a aquest procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del TREBEP.

b) Tenir setze anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió de la titulació acadèmica que s'indica en l'annex 1 per cada un dels cossos, escales i especialitats convocades.

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de disposar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) No tenir la condició de personal laboral fix en el mateix cos, escala o especialitat de l'administració del Consell Insular de Formentera i al qual s'opta.

g) Disposar dels coneixement de la llengua catalana que establerts a l´annex 1.

Els certificats s'ha d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

— Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

— Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

— Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

— Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats  que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complit malgrat l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ al nomenament.

També s'entén acreditat el requisit o mèrit segons escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, al·legant que conten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

h) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal.

La taxa es fixa en 24,00 €, el pagament s'haurà d'efectuar amb targeta de crèdit, a la passarel·la de pagament habilitada en finalitzar el tràmit de sol·licitud.

De conformitat amb la Llei 40/2003, article 12.1 c), les famílies nombroses tendran un descompte del 50% sobre aquesta taxa.

i) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació i als mèrits al·legats (full d'autobaremació), que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu.

S'entén que la declaració responsable està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

3.2. Els aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió com a personal laboral fix.

3.3. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

4. Excepció del requisit de coneixements de llengua catalana.

Les persones aspirants que estiguin en servei actiu, en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, al Consell Insular de Formentera i en el mateix cos, escala, i especialitat, a què opta i no puguin acreditar el requisit exigit per a l'ingrés, queden exemptes del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana.

En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquests processos d'estabilització, assoleixin la condició de personal laboral fix, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la presa de possessió o de la signatura del contracte de treball, a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés al cos, o l'escala, la subescala, la classe o la categoria, o la categoria professional.

Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïts els òrgans de representació del personal corresponent. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu i la pèrdua d'aquest lloc.

Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés al cos, escala i especialitat; o escala, subescala, classe o categoria; o categoria professional a la qual s'ha accedit.

5. Relacions amb els ciutadans.

5.1. D'acord amb l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva, els actes administratius que integren aquest procediment i s'hagin de notificar a les persones interessades, així com els de qualsevol procediment que se'n derivi (inclosos els anuncis de la interposició de qualsevol recurs en via administrativa o en via judicial i els tràmits d'audiència), en comptes de notificar-se, s'han de publicar en la seu electrònica www.consellinsulardeformentera.cat

5.2. Tot això sens perjudici que es publiquin en el Butlletí Oficial de les Illes Balears els actes que les bases d'aquesta convocatòria determinin expressament que s'hi hagin de publicar.

5.3. En tot cas, només tenen efectes jurídics les comunicacions trameses pels mitjans de publicació prevists en aquesta convocatòria.

6. Relacions a través de mitjans electrònics.

D'acord amb l'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, els aspirants que participin en aquest procés selectiu queden obligats a relacionar-se amb l'Administració convocant a través de mitjans electrònics en la fase de presentació de sol·licituds.

En la resta de les fases del procediment, les persones interessades poden presentar els documents en qualsevol de les formes establertes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques des de la presentació de sol·licituds fins a la presa de possessió.

7. Identificació dels aspirants en les publicacions dels actes administratius.

D'acord amb l'establert en la disposició addicional sèptima de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, quan sigui necessària la publicació d'actes en la seu electrònica, la web, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el BOE, els aspirants seran identificats amb  nom, llinatges i quatre xifres numèriques aleatòries del DNI.

8. Sol·licitud i declaració de responsable.

8.1 Informació sobre protecció de dades personals.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de dades personals necessàries en el present procediment.

Responsable del tractament:

Identitat: Consell Insular de Formentera.

Adreça postal: Plaça de la Constitució, Sant Francesc.

Adreça de correu electrònic: convocatories@conselldeformentera.cat

Finalitat del tractament: Les dades seran tractades amb la finalitat de dur a terme el aquest procés selectiu del Consell Insular de Formentera, i la posterior adjudicació a les persones seleccionades.

Legitimació: El tractament de les dades personals és necessari per complir una obligació legal i per aconseguir l'interès públic, com és la selecció del personal al servei de les administracions públiques d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit, capacitat i transparència.

Categories de dades personals objecte de tractament:

Dades de caràcter identificatiu

Nom, DNI, domicili, data de naixement, telèfon i adreça de correu electrònic

Dades acadèmiques i professionals

Mèrits, formació i experiència professional

Dades relatives a la salut

Percentatge i tipus de discapacitat

Dades relatives a antecedents penals

Antecedents penals inscrits en el Registre Central de Penats, inclosos, si s'escau, els inscrits en el Registre Central de Delinqüents Sexuals

D'acord amb l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que consti l'oposició de l'interessat, el Consell Insular de Formentera, mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte, pot obtenir les dades de caràcter identificatiu que consten en el DNI, els certificat de coneixements de llengua catalana, les titulacions acadèmiques oficials i els mèrits, així com, si s'escau, el certificat acreditatiu de discapacitat i el dictamen d'aptitud per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat a què s'opta, emès pels equips multi professionals de la Direcció General de Dependència, o de l'organisme públic equivalent. Aquestes dades s'obtindran de l'Administració General de l'Estat i d'altres òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Consentiment pel tractament de dades: La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal que farà l'òrgan competent i únicament per als fins establerts. (Inclòs a dades relatives a la salut).

Destinataris de les dades personals: se cediran les dades als següents organismes o persones, a l'efecte de complir el que preveu la legislació vigent en matèria de selecció de personal:

—Tribunal qualificador del procés: per al desenvolupament i la valoració de la prova i dels mèrits al·legats i acreditats del procés selectiu previst en la convocatòria.

—Conselleria competent en matèria de recursos humans: per al nomenament del personal funcionari interí.

—Butlletí Oficial de les Illes Balears: en aplicació de les obligacions que preveu la normativa per seleccionar empleats públics amb les previsions que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

—Altres participants en el procediment selectiu: en virtut del principi de transparència que regeix els procediments selectius d'accés a la funció pública, els aspirants podran sol·licitar la consulta dels mèrits al·legats per altres participants per comprovar el funcionament correcte del procés selectiu. En cap cas, podran obtenir les dades de contacte d'altres aspirants, com ara l'adreça postal, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

—Administració de justícia: en cas que algun jutjat o tribunal requereixi l'expedient del procediment, l'Administració trametrà les dades personals que hi constin en l'Administració de justícia.

No se cediran les dades personals a altres organismes o tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb l'RGPD.

Criteris de conservació de les dades personals: els terminis de conservació de les dades seran els necessaris per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018.

Existència de decisions automatitzades: No es produiran decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, amb les dades personals dels aspirants.

Transferències de dades a tercers països: Les dades no es transferiran a tercers països.

Exercici de drets i reclamacions: les persones afectades pel tractament de dades personals tenen dret a sol·licitar al Consell Insular de Formentera la confirmació que les seves dades són objecte de tractament, l'accés a les seves dades personals, la informació, la seva rectificació o supressió, la limitació o l'oposició al tractament i la no inclusió en tractaments automatitzats (i fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el RGPD). També tenen dret a la portabilitat de les dades en els termes que l'exercici d'aquest dret pugui afectar al procés selectiu.

L'exercici d'aquests drets es pot sol·licitar davant el responsable del tractament esmentat abans (Consell Insular de Formentera), mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica www.consellinsulardeformentera.cat

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) (https://www.aepd.es/).

Conseqüències de no facilitar les dades personals: No presentar les dades necessàries, implicarà que la persona interessada no pugui formar part del procediment selectiu.

Dades de contacte de la Delegació de Protecció de Dades: Consell Insular de Formentera, plaça de la Constitució, Sant Francesc.

8.2. Procediment.

8.2.1. Els aspirants han de presentar una sol·licitud per cada un del cos, escala i/o especialitat convocat en la qual volen participar complimentant el corresponent tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica del Consell Insular de Formentera www.consellinsulardeformentera.cat a través de l´OVAC.

8.2.2. Per ser admès a les proves selectives corresponents i prendre-hi part, els aspirants han de presentar la sol·licitud  de forma electrònica que incorpora una declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, relativa al compliment de tots i cada un dels  requisits de participació exigits a la base 3, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de les instàncies. En aquesta sol·licitud els aspirants han de consignar les dades relatives al compliment dels requisits de participació i no les han d'acreditar dins el termini regulat a la base 12.2, amb l'excepció del pagament de la taxa corresponent que s'haurà d'acreditar.

El propi tràmit de presentació de sol·licitud inclou el model d'al·legació de mèrits (autobaremació) que té igualment la consideració de declaració responsable en els termes de l'article 69 esmentat, de la Llei 39/2015.

8.2.3. L'Administració, d'ofici o a proposta del president del tribunal, pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu i l'interessat ha d'aportar-los. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi estat requerida per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en què s'hagi pogut incórrer.

8.2.4. El procediment per a la presentació i complementació de les sol·licituds i de les declaracions responsables per via telemàtica es detallen a continuació:

8.2.5. La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

8.2.6. Si algun aspirant és nomenat personal laboral fix del mateix cos, escala o especialitat a què opti, si escau, durant el transcurs d'aquest procés selectiu, o bé ja té aquesta condició, en serà exclòs, amb la corresponent devolució de taxes.

8.3. Termini.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el BOE.

9. Admissió i exclusió d'aspirants.

9.1. En el termini màxim de dos mesos, comptador des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, la presidenta del Consell Insular de Formentera ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió. Aquesta resolució es publicarà segons la base 5.1.

Es publicarà una llista per cada un dels cossos, escales i/o especialitats convocades. En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, consten en la relació pertinent de persones admeses.

9.2. Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En la publicació d'aquesta resolució se'ls ha d'advertir que l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

Si les persones excloses o omeses no esmenen el defecte o no presenten els documents preceptius, es consideraran excloses del procediment mitjançant la resolució per la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses a la qual es refereix el paràgraf següent.

9.3. Acabat el termini al qual fa referència la base 9.2. i esmenades les sol·licituds, si escau, la  presidenta del Consell Insular de Formentera dictarà una resolució en què declararà aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses. La resolució, amb la llista, es publicarà segons al base 5.1.

9.4. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

10. Autobaremació de mèrits i llista provisional de mèrits al·legats.

10.1. Tal i com estableix la base 8.2.2, les persones aspirants juntament amb la sol·licitud de participació han d'emplenar d'acord amb el tràmit telemàtic el full d'autobaremació de mèrits que té la consideració de declaració responsable en els termes prevists a l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

En aquest full d'autobaremació els aspirants han d'al·legar, sota la seva responsabilitat, quins són els mèrits dels quals disposa d'entre els previstos a la base 11. Els mèrits s'han d'al·legar i, quan escaigui acreditar, en referència a la data que finalitzi el termini de presentació d'instàncies. La falsedat en les dades consignades en l'al·legació de mèrits determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals que es derivin per la falsedat en les dades.

10.2. Els aspirants queden vinculats pels mèrits que al·leguen dins el tràmit telemàtic, per tant la puntuació resultant dels mèrits declarats determina la seva posició màxima en l'ordre de prelació del concurs. D'acord amb aquestes puntuacions, els tribunals conformaran una llista provisional de mèrits al·legats, que es publicarà segons la base 5.1, juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses. Si el tribunal encara no s'hagués constituït, la publicació d'aquesta llista la realitzarà la presidenta del Consell Insular de Formentera.

Les persones aspirants disposen d'un termini de 7 dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

11. Barem de mèrits.

Els mèrits que s'han de valorar per a places de personal laboral del Consell Insular de Formentera, s'han d'ajustar als criteris següents:

11.1. Mèrits professionals (màxim 45 punts)

11.1.1. Els mèrits professionals s'han de baremar d'acord amb els criteris generals següents:

a) A l'efecte de valorar el treball desenvolupat s'ha de computar el temps que els candidats hagin estat en les situacions d'excedències, reduccions de jornada, permisos o altres beneficis relacionats amb la maternitat o paternitat i per raó de guarda legal o cura de familiars.

b) S'han de computar com a situacions assimilades a actiu als efectes del còmput de serveis prestats les següents:

• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per cura de familiars (article 89.4 TREBEP i article 105 LFPCAIB).

• Les persones que hagin gaudit d'una excedència per raó de violència de gènere (article 89.5 TREBEP i article 106 LFPCAIB).

• Les persones declarades en serveis especials (article 87 TREBEP i article 99 LFPCAIB).

• El personal laboral, declarat en excedència forçosa  (article 46.1 TRET).

c) El temps de serveis prestats del personal que ocupi places afectades per un procés de traspàs de competències i que compleixin els requisits establerts en la Llei 20/2021 s'ha de considerar com a temps prestat a l'administració que ha rebut la competència transferida.

d) Les fraccions inferiors al mes no es valoren.

11.1.2. Per a la valoració de l'experiència prèvia, amb el màxim de 45 punts, s'han de distingir:

Per cada mes treballat al Consell Insular de Formentera en la mateixa categoria professional i especialitat a la qual s´opta: 0,25 punts per mes de serveis.

Per cada mes treballat al Consell Insular de Formentera en la mateixa categoria professional i especialitat, com a personal funcionari, exercint les mateixes funcions de la categoria professional i especialitat a la qual s´opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.

Per cada mes treballat al Consell Insular de Formentera en una altra categoria professional a la qual s´opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

Per cada mes treballat en una altra administració en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s´opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

11.1.3. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: Sempre i quan l'aspirant no s'hi oposi expressament, en el cas de serveis prestats al Consell Insular de Formentera, l'Administració ha d'expedir d'ofici el certificat que acrediti els serveis, el qual s'ha d'incorporar d'ofici a l'expedient. Si la persona aspirant s'oposa a la comprovació d'ofici o si, excepcionalment, el Consell no pot comprovar aquests documents, es podrà requerir a la persona interessada que els aporti.

En el cas de serveis prestats en altres administracions públiques, s'ha d'aportar el certificat acreditatiu expedit per l'Administració en què s'hagin prestat aquests serveis.

11.2. Altres mèrits (màxim 55 punts).

Altres mèrits (màxim 55 punts). La suma de tots aquests mèrits no pot superar els 55 punts.

11.2.1. Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors (màxim 20 punts).

11.2.2. Per a la valoració de la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal laboral fix del Consell Insular de Formentera, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta, amb un màxim de 20 punts:

 • Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius: 4 punts per cada exercici amb un màxim de 8 punts.
 • Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 12 punts.
 • Per haver superat més d'un exercici en diversos processos selectius: 15 punts.
 • Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 20 punts.

Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu.

11.2.3. Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: Sempre i quan l'aspirant no s' hi oposi expressament, el Consell ha d'expedir d'ofici l'acreditació dels exercicis superats i la incorporarà a l'expedient. En cas contrari l'ha d'aportar la persona aspirant.

11.2.4. Formació acadèmica (màxim 15 punts).

11.2.4.1. Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, d'acord amb els criteris següents:

 • La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un nivell superior.
 • Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat a què s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats a que s´opta.
 • Les titulacions d'ESO i batxiller s'entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita, la puntuació de la qual no s'ha d'acumular a la d'altres titulacions que es posseeixin.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 15 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

 • Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 15 punts.
 • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 13 punts.
 • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 11 punts.
 • Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell  MECES 1 o equivalent acadèmic: 9 punts.
 • Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional o equivalent acadèmic: 7 punts.
 • Títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) o equivalent acadèmic: 5 punts.
 • 11.2.4.2 Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent: llevat que l'aspirant s'oposi expressament, el Consell verificarà les dades relatives a les titulacions acadèmiques. Si la persona aspirant s'oposa a la comprovació d'ofici o si, excepcionalment, el Consell no pot comprovar aquests documents, es podrà requerir a la persona interessada que els aporti.

11.2.5 Coneixements de llengua catalana (màxim 15 punts).

11. 2.5.1 Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 15 punts. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

• Per al nivell B1: 6 punts.

• Per al nivell B2: 8 punts.

• Per al nivell C1: 10 punts.

• Per al nivell C2: 12 punts.

• Per al llenguatge administratiu: 3 punts.

11.2.5.2 Aquest mèrit s'ha d'acreditar documentalment de la manera següent:

- Els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

- Els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública.

- Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

- Els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

Si s'oposa a la comprovació d'ofici d'aquestes dades o si aquests certificats no consten a la base de dades de l'òrgan competent, per acreditar aquest mèrit la persona interessada ha d'aportar l'original o una còpia d'aquests certificats adjunta a la sol·licitud de participació.

Si la persona interessada al·lega el mèrit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats  que requereixin l'homologació, de conformitat amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 (BOIB núm. 115, de 26 d'agost de 2014), el mèrit es pot baremar malgrat l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el mèrit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se dins el termini d'acreditació de mèrits al·legats.

També s'entén acreditat el requisit o mèrit segons escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, al·legant que conten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

11.2.6 Cursos de formació (màxim 20 punts).

11.2.6.1 Es baremen tots els cursos rebuts o impartits en el marc dels antics Acords de Formació Contínua en les Administracions Públiques (AFCAP) com en l'actual l'Acord de formació per a l'ocupació de les Administracions públiques (AFEDAP) per qualsevol promotor.

11.2.6.2 Es baremen tots els cursos impartits o promoguts per qualsevol escola d'administració pública, o bé homologats per aquestes.

11.2.6.3 Es baremen tots els cursos impartits o promoguts per qualsevol administració pública territorial. Dins aquest concepte s'emmarquen els cursos impartits per ens del sector públic adscrits i dependents de les administracions territorials a les quals estiguin adscrites.

11.2.6.4 La valoració de tota la formació es regeix pels criteris generals que s'indiquen a continuació:

a) Es valoraran  tots els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència amb la puntuació següent:

- Cursos amb certificat d'aprofitament: 0,10 punts per hora.

- Cursos amb certificat d'assistència: 0,06666 punts per hora.

b) No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

c) Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

d) En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació o la impartició.

e) Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

11.2.7 Triennis reconeguts: fins a un màxim de 15 punts.

Es valorarà cada trienni reconegut com a personal funcionari o com a personal laboral amb 3 punts per trienni, fins a un màxim de 15 punts.

Acreditació del mèrit: En cas que la persona interessada no s'hi oposi expressament, el Consell incorporarà d'ofici en l'expedient del concurs un extracte dels triennis reconeguts al personal del Consell.

En el cas de triennis reconeguts per altres administracions públiques, s'ha d'aportar el certificat o document acreditatiu expedit per l'Administració corresponent.

12. Llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriments.

12.1. Un cop finalitzat el termini de la base 10.2 i esmenats, si s'escau, els errors manifestats pels aspirants a la llista provisional de mèrits, el Tribunal elevarà aquesta llista a la presidenta del Consell Insular de Formentera per tal dicti una resolució aprovant la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació, que s'ha de publicar en ells llocs establerts en la base 5.1. Juntament amb aquesta Resolució es farà públic l'oferiment de llocs de feina.

12.2. En la mateixa llista informativa es requerirà les persones aspirants perquè en el termini de 10 dies hàbils acreditin els mèrits i els requisits al·legats en la declaració responsable, a un nombre d'aspirants igual al 120% del nombre de places convocades seguint l'ordre de prelació de la llista informativa. Així mateix, dins aquest termini els aspirants han de presentar un escrit d'elecció de llocs de treball oferts, per ordre de preferència.

Si cal, es pot requerir un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable.

12.3. Els requisits poden ser comprovats en qualsevol moment, i sempre abans que es publiqui la llista definitiva de mèrits comprovats.

12.4. L'acreditació dels mèrits s'ha de realitzar segons l'establert en la base 11.

12.5. L'acreditació de requisits s'ha de realitzar segons l'establert en aquestes bases.

13. Documentació que han de presentar les persones aspirants per acreditar el compliment dels requisits.

13.1. En el termini atorgat segons la base 12.2 anterior les persones aspirants seleccionades han de presentar els documents següents:

a) Còpia autèntica del títol acadèmic exigit en cada convocatòria o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol (sols si el Consell no el comprova d'ofici).

b) Certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana exigits a la base 3 (sols si el Consell no el comprova d'ofici).

c) Declaració jurada o promesa de no haver estat separats mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitats de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per una resolució judicial per accedir al cos o escala del funcionariat del qual haguessin estat separats o inhabilitats, segons el model que facilitarà la direcció general competent en matèria de funció pública.

En el cas de ser nacionals d'un altre estat, han d'acreditar no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Un certificat mèdic, en model oficial, acreditatiu de tenir les capacitats i aptituds necessàries per a l'exercici de les funcions del cos, escala o especialitat quan es tracti de personal de nou ingrés.

e) Escrit en què s'elegeixin, de major a menor interès, els llocs de treball oferts. La sol·licitud haurà d'incloure la totalitat dels llocs.

f) Certificació acreditativa, si escau, del reconeixement de la condició legal de discapacitat en un nivell igual o superior al 33% i del tipus de discapacitat a què fa referència la base 4 d'aquesta convocatòria (Persones amb discapacitat: reserva de places. Condicions específiques) quan es tracti de persones que hagin aprovat pel torn de reserva per a persones amb discapacitat a què fa referència l'article 2 del Decret 36/2004 (sols si el Consell no el comprova d'ofici).

g) Si s'escau, informe d'aptitud per exercir les funcions del cos, escala o especialitat expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència (sols si el Consell no el comprova d'ofici).

13.2 No obstant el que disposen els apartats anteriors, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2015, el ha de comprovar d'ofici els documents emesos per administracions públiques que constin en la plataforma d'intermediació de dades o altres sistemes habilitats a l'efecte.

A aquests efectes, llevat que l'aspirant manifesti expressament la seva negativa, el verificarà d'ofici els documents assenyalats en els apartats a), b), e) referents a titulació acadèmica i certificació acreditativa de la condició legal de discapacitat, informe d'aptitud de la Direcció General d'Atenció a la Dependència i els certificats de coneixement de llengua catalana següents:

— Els certificats expedits per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

— Els certificats homologats que constin en la base de dades de l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears.

— Els certificats de català que constin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública.

13.3 Incompliment dels requisits.

Si no es presenta la documentació dins el termini fixat a la base 12, llevat de casos de força major, que han de ser degudament acreditats i, si escau, apreciats per l'Administració mitjançant una resolució motivada o, si en el moment d'examinar la documentació es dedueix que hi manca algun dels requisits exigits, la persona interessada no podrà ser nomenada personal laboral fix i les seves actuacions quedaran anul·lades, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud inicial.

14. Acreditació dels mèrits.

14.1 Els mèrits dels aspirants s'han d'haver assolit en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds.

14.2 Els candidats han d'acreditar el compliment dels mèrits al·legats que no són susceptibles d'inscripció en l'expedient personal o que no són susceptibles de comprovació per part de l'Administració mitjançant plataformes d'intermediació de dades amb documents originals o còpies dels certificats o títols corresponents, o no constin en poder del Consell.

14.3 Les persones interessades també poden adjuntar  la documentació que considerin pertinent per completar o aclarir els certificats o títols que figuren en l'expedient personal o que han acreditat, quan pertoqui, i que poden plantejar dubtes als tribunals sobre la procedència de valorar-los.

14.4 En el supòsit que la documentació acreditativa d'un mèrit consti en llengua estrangera, quan el Tribunal ho consideri necessari, pot requerir a la persona interessada per tal que adjunti una traducció jurada. En aquest cas, sense aquesta traducció, el mèrit no es pot considerar acreditat i, per tant, no s'ha de valorar.

14.5. Els interessats són els responsables de la veracitat dels documents presentats electrònicament en les diverses fases dels procediments selectius, d'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, esmentada.

14.6. Excepcionalment, quan la rellevància del document ho exigeixi o hi hagi dubtes que derivin de la qualitat de la còpia, l'Administració pot sol·licitar a la persona interessada que exhibeixi el document o la informació original per tal de fer l'acarament de les còpies que hagi aportat.

15. Comprovació de mèrits.

15.1. Els Tribunals han de revisar la documentació acreditativa referent als mèrits requerits.

15.2. El Tribunal ha de requerir als aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits atorgant un termini de d'esmena de 10 dies hàbils a través dels mitjans establerts a la base 5.1. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

15.3. Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el Tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar segons la base 5.1 per ordre de major a menor puntuació total.

15.4. Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat el Consell comunicarà en la seva pàgina web la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Les persones aspirants que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit han de presentar la documentació original o una còpia corresponent en el registre general del Consell Insular de Formentera o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un escrit adreçat al Tribunal.

15.5. El Tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es pot realitzar mitjançant les publicacions en els llocs indicats en la base 5. Un cop resoltes les al·legacions ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits.  El Tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

16. Superació del concurs i desempats.

16.1.La relació d'aspirants que hagin superat el concurs, quedarà determinada per la suma de la puntuació obtinguda en la valoració dels mèrits corresponents.

16.2. En cas que es produeixin empats, s'han de resoldre atenent successivament els criteris següents:

1r. La major antiguitat en el mateix cos, escala, o especialitat acreditada al Consell Insular de Formentera.

2n. La major antiguitat acreditada a l'administració a la qual s'opta.

3r. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.

4t. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació d'exercicis en convocatòries anteriors.

5è. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.

6è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en el cos, l'escala, o l'especialitat de què es tracti.

7è. Les persones víctimes de violència de gènere.

8è. La persona de més edat.

9è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, aquestes s'acreditaran tal i com s'estableix a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre.

16.3. Un cop comprovat el compliment dels requisits per ser nomenats personal laboral fix i seguint  l'ordre obtingut en les puntuacions de la llista definitiva de valoració de mèrits, i aplicats els desempats quan escaigui, el Tribunal elevarà a la presidenta del Consell Insular de Formentera la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs. D'acord amb l'article 52.3 de la Llei 3/2007, en concordança amb l'article 61.8 del TREBEP aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades.

Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies d'aspirants seleccionats abans del nomenament o presa de possessió, el Tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per al seu possible nomenament com a personal laboral fix en substitució de les qui hi renunciïn.

16.4. Les places de reserva per a persones amb discapacitats no adjudicades acreixeran les no reservades.

17. Publicació de la llista d'aspirants seleccionats, nomenament i presa de possessió.

17.1. Llista d'aspirants seleccionats.

D'acord amb la proposta del Tribunal, la presidenta del Consell Insular de Formentera dictarà resolució aprovant les llistes d'aspirants que hagin superat el concurs extraordinari de mèrits per als diferents cossos, escales i especialitats, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis del Consell. Aquesta Resolució contindrà l'adjudicació del lloc de feina.

17.2. Nomenament.

Les persones que hagin superat el procés selectiu seran nomenades, per resolució de la presidenta del Consell Insular de Formentera personal laboral fix del cos, escala i especialitat corresponent. Aquesta resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el mateix dia que la publicació de la llista d'aspirants que han superat el concurs.

17.3. Presa de possessió.

La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que es publiqui en el BOIB les resolucions anteriors, sens perjudici de l'aplicació del que disposa el paràgraf segon de l'article 37 del Decret 27/1994.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Si fa alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la presa de possessió, per tal que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

 

18. Adjudicació dels llocs de treball.

L'adjudicació es farà per ordre de prelació, atenent les preferències de les persones seleccionades.

D'acord amb l'article 22.1 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, els llocs de prefectures orgàniques i llocs singularitzats s'han d'adjudicar en adscripció provisional.

Les persones seleccionades del torn de reserva per a persones amb discapacitat han d'elegir segons l'ordre de prelació que els correspongui.

Això no obstant, d'acord amb el que disposa l'article 5 del Decret 36/2004, s'han d'oferir a les persones amb discapacitat que hagin superat el procés aquells llocs de treball adaptats o adaptables a la seva discapacitat.

Els llocs de treball que tinguin reconegut el dret a la jubilació parcial s´han d´identificar per a la seva elecció per part dels aspirants, perquè la contractació definitiva s´ajornarà al moment de la jubilació total de la persona ocupant en jubilació parcial. Aquestes persones podran ser adscrites provisionalment a altres places vacants de la mateixa categoria.

19. Efectes de la no superació o no participació en els processos selectius d'estabilització.

1. Al personal laboral temporal que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seva relació amb l'Administració en el moment de la resolució d'aquest procés d'estabilització per la no superació d'aquest, li correspon una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats.

2. La no participació en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, s'entén que no han participat en aquesta convocatòria les persones que no han presentat la sol·licitud, les que no han presentat la declaració responsable, o que no han al·legat la totalitat dels mèrits baremables de què disposen, d'acord amb allò que ja consta en poder de les administracions o entitats. Pel que fa al barem de formació, basta que al·leguin un número de cursos suficient per arribar a la valoració màxima.

20. Òrgan de selecció.

El tribunal és l'òrgan de selecció encarregat de dur a terme aquest procés selectiu.

20.1. Composició de l'òrgan de selecció.

20.1.1. Per mitjà de resolució s'efectuarà el nomenament dels membres del Tribunal Qualificador, com a òrgan encarregat de valorar els mèrits per confeccionar la llista d'aspirants i fer la proposta oportuna a l'òrgan competent.

20.1.2. El Tribunal qualificador quedarà constituït en la forma que determina l'article 60 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sent necessari, almenys, que un dels membres sigui personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

20.1.3. El Tribunal qualificador serà un òrgan col•legiat i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es tendirà, així mateix, a la paritat entre dona i home.

20.1.4. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

20.1.5. El personal d´elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

20.1.6. El Tribunal qualificador estarà format per un nombre imparell de membres, no inferior a cinc, havent de designar-se el mateix nombre de membres suplents, entre els quals haurà de figurar un President, un Secretari i tres Vocals, havent de posseir tots ells un nivell de titulació igual o superior a l'exigit per a l'accés a les places convocades.

20.1.7. El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense la presència, com a mínim, del President i Secretari o dels qui els substitueixin, i de la meitat, almenys, de la resta dels seus membres amb dret a vot, titulars o suplents, indistintament. En cas d'absència del President titular o del suplent, el primer designarà d'entre els Vocals amb dret a vot un substitut que ho suplirà. En el supòsit en què el President titular no designi a ningú, la seva substitució es farà amb el Vocal de major edat amb dret a vot.

20.1.8. Els membres del Tribunal deuran abstenir-se, i hauran de notificar-ho a l'òrgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23.2 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), o quan hagin impartit cursos o treballs per a la preparació dels aspirants a proves selectives en els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igualment, els aspirants podran recusar als membres del Tribunal quan concorrin les circumstàncies previstes.

20.1.9. El Tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors o especialistes per tots o alguns dels exercicis assenyalats.

20.1.10. Els membres del Tribunal són personalment responsables de l'estricte compliment de les bases de la convocatòria, de la subjecció als terminis establerts per a la realització i valoració de les proves, i per a la publicació dels resultats. Els dubtes o reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria simple. En cas d'empat es repetirà la votació fins a una tercera vegada en la qual, si persisteix l'empat, aquest ho dirimirà el President amb el seu vot de qualitat.

20.1.11. Als efectes previstos en l'article 30 del Reial decret 462/2002, de 24 de maig, relatiu a indemnitzacions per raó de servei, aquest Tribunal qualificador queda classificat amb la categoria corresponent segons el grup d´adscripció.

21. Funcionament dels Tribunals.

Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sens perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

Les funcions bàsiques dels Tribunals d'aquest procés selectiu són les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats per les persones aspirants i acreditats en la forma que estableixen les bases de la convocatòria.

b) Revisar la valoració dels mèrits d'acord amb les al·legacions que presentin les persones interessades. La Comissió ha de fer constar en acta els fets i els resultats dels actes de revisió que hagi dut a terme.

c) Requerir les persones aspirants perquè aclareixin o esmenin els defectes de forma en l'acreditació dels mèrits, sempre que s'hagin acreditat dins termini (defectes de compulsa, d'indicació d'hores o de contingut d'una acció formativa, o altres defectes similars).

d) Elaborar i aprovar la llista provisional i definitiva de mèrits comprovats dels aspirants ordenats d'acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtingut.

e) Elevar la llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu d'acord amb la puntuació que han obtingut a la presidenta del Consell Insular de Formentera, perquè dicti una resolució per la qual aprova les persones que han superat el procediment de concurs.

f) La resta de funcions determinades en aquestes bases i en la normativa d'aplicació.

Al funcionament del Tribunal li és d'aplicació el règim jurídic previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i a l'establert en el Decret Llei 6/2022 i a les bases d'aquesta convocatòria.

Els membres del Tribunal poden fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat, la seva abstenció o el sentit del seu vot favorable. L'abstenció únicament pot ser exercida i posteriorment recollida en l'acta corresponent quan estigui degudament justificada.

Els actes que derivin de les actuacions dels òrgans de selecció poden ser impugnats per la persona interessada en els casos i amb formes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si en qualsevol moment el Tribunal té coneixement que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits que impossibilitin l'accés al cos o escala corresponent en els termes establerts en aquesta convocatòria, una vegada feta l'audiència prèvia a la persona interessada, ha de proposar-ne l'exclusió a la presidenta del Consell Insular de Formentera. En la proposta ha de comunicar les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud.

Durant el desenvolupament del procés el Tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria i, també, com s'hagi d'actuar en els casos no prevists.

22. Publicació de la composició de les borses preferents de personal laboral temporal.

22.1. Les persones que hagin participat en aquest procediment i no hagin superat el procés selectiu i no tenguin la possibilitat de participar en el procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició, per no haver-hi places del mateix cos, escala o especialitat convocades per aquest sistema, s'han d'incloure en una borsa de personal laboral temporal del corresponent cos, escala i especialitat en el qual hagin participat. Aquesta borsa ha de tenir de caràcter preferent a qualsevol altra borsa ordinària i/o extraordinària que estigui vigent en el Consell Insular de Formentera.

22.2. Als efectes anteriors un cop finalitzat el procés selectiu, els Tribunals requeriran a les persones incloses en la llista informativa d'ordre d'aspirants que compleixin els requisits del paràgraf anterior i que haguessin declarat disposar d'un mínim de 10 punts, per tal que en el termini de 10 dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable. Aquest requeriment es pot realitzar de forma parcial en un percentatge mínim corresponent al 120% de places convocades i respectant la posició de la llista informativa.

El Tribunal ha de revisar i baremar els mèrits declarats i un cop revisats, conformarà una llista per ordre de puntuació obtinguda amb totes les persones que hagin assolit un mínim de 10 punts.

Si el requeriment és parcial, es conformarà una llista parcial un cop comprovats els mèrits segons el paràgraf anterior, i aquesta llista es pot emprar per nomenar personal laboral temporal. Amb caràcter previ a l'exhauriment de la llista parcial, i sempre que no s'hagi creat una nova borsa com a resultat d'un nou procés selectiu del mateix cos, escala o especialitat, es realitzarà un nou requeriment segons l'establert en el paràgraf anterior.

22.3. Un cop comprovats els mèrits de tots els aspirants que hagin declarat un mínim de 10 punts, s'ha de publicar la constitució de les borses de personal laboral de cada cos, escala o especialitat corresponent, derivades d'aquesta convocatòria, segons el major nombre de puntuació obtinguda un cop revisats els mèrits, i sempre que s'hagi obtingut un mínim de 10 punts.

 

ANNEX 1 LLISTAT DE PLACES A CONVOCAR I REQUISITS DE TITULACIÓ

CODI

DENOMINACIÓ

CATEGORIA

PLACES OFERTADES

REQUISITS D'ACCÉS

ALTRES REQUISITS D'ACCÉS

REQUISIT CATALÀ

CONLA01

Professor/a de música i dansa

A2

5

Títol superior de musica o dansa o títol que habiliti per a l'exercici d'aquesta professió regulada, segons estableixen les directives comunitàries.

 

C1

CONLA02

Professor/a d'ensenyament (EPA)

A2

1

Títol de diplomatura en ciències socials i jurídiques (pre-Bolonya) o grau de les branques de ciències socials i jurídiques.

 

C1

CONLA03

Tècnic/a informàtic

A2

2

Títol d'enginyeria tècnica en informàtica de gestió (pre-Bolonya) o grau en l'àmbit de l'enginyeria informàtica o títol en enginyeria informàtica. En tot cas, es consideren inclosos en l'àmbit de l'enginyeria informàtica el graus següents: Grau en enginyeria informàtica, Grau en enginyeria informàtica en enginyeria de computadors i grau en enginyeria de sistemes audiovisuals

 

B2

CONLA04

Coordinador/a de centre poliesportiu

C1

1

Títol de batxiller o títol de tècnic/tècnica de formació professional família activitats físiques i esportives.

 

B2

CONLA05

Coordinador/a platges

C1

1

Títol de batxiller o títol de tècnic/tècnica de formació professional família activitats físiques i esportives.

Curs de coordinador municipal de platges (mínim 40 hores)

B2

CONLA06

Cuiner/a

C2

2

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar o FP mitja de cuina i gastronomia

 

A2

CONLA07

Director/a de centre de temps lliure, Casal de Joves

C1

1

Títol de batxiller o títol de tècnic/tècnica de formació professional família activitats físiques i esportives.

Alguna de les següents: a) Diploma/títol de director/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil, de conformat amb el que estableix el títol II del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut -o- b) certificat de professionalitat de direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Reial decret 1697/2011, de 18 de novembre) -o- c) Títol de tècnic/a superior en animació sociocultural i turística (Reial decret 1684/2011, de 18 de novembre) o titulacions declarades com a equivalents -o- d) Titulacions de formació professional o els certificats de professionalitat que incloguin íntegrament la qualificació professional SSC565_3, Direcció i coordinació d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Reial decret 567/2011, de 20 d'abril).

B2

CONLA08

Educador/a infantil

C1

3

Títol de tècnic/a Superior en Educació Infantil.

 

Acreditar el nivell B2 de català i certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l'educació infantil (CCI) o Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP)

CONLA09

Auxiliar de biblioteca

C2

2

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

 

B2

CONLA10

Auxiliar informador informadora

C2

3

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

 

B2

CONLA11

Auxiliar informàtic

C2

1

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

Títol professional bàsic en informàtica d'oficina o títol professional bàsic en informàtica i comunicacions

B2

CONLA12

Conductor/a de Centre de Dia

C2

1

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

Carnet conduir B2

A2

CONLA13

Monitor/a de lleure

C2

2

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

El títol de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil, de conformitat amb el que estableix el títol II del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut o certificat de professionalitat de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Reial decret 1537/2011, de 31 d'octubre) o les titulacions de formació professional o els certificats de professionalitat que incloguin íntegrament la qualificació professional SSC564_2, Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Reial decret 567/2011, de 20 d'abril), o els títols que es declarin equivalents, d'acord amb la normativa que disposi l'administració educativa competent.

B2

CONLA14

Monitor/a d'escola d'estiu

C2

22

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

El títol de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil, de conformitat amb el que estableix el títol II del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut o certificat de professionalitat de dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Reial decret 1537/2011, de 31 d'octubre) o les titulacions de formació professional o els certificats de professionalitat que incloguin íntegrament la qualificació professional SSC564_2, Dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (Reial decret 567/2011, de 20 d'abril), o els títols que es declarin equivalents, d'acord amb la normativa que disposi l'administració educativa competent.

B2

CONLA15

Monitor/a d'esports

C2

5

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

Monitor de natació per la federació espanyola de natació o equivalent i títol oficial de socorrista de piscines.

B2

CONLA16

Oficial/a segona (nivell 14)

C2

1

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

 

A2

CONLA17

Oficial/a segona (nivell 16)

C2

6

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

 

A2

CONLA18

Professor/a de música taller

C2

1

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

 

B1

CONLA19

Professor/a pintura

C2

1

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

 

B1

CONLA20

Socorrista d'estiu

C2

18

Títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria (ESO) o graduat escolar.

Certificat de Professionalitat de Socorrisme en Espais Aquàtics Naturals o Títol de Socorrista Aquàtic (mínim 80h) i curs vigent de maneig de desfibril·ladors semiautomàtics (desa).

A2

CONLA21

Netejador/a

E

15

No s'exigeix cap titulació

 

A2

CONLA22

Operari/a de cinema

E

2

No s'exigeix cap titulació

 

A2

CONLA23

Operari/ària canera

E

1

No s'exigeix cap titulació

 

A2

CONLA24

Operari/ària de cementiri amb disponibilitat

E

1

No s'exigeix cap titulació

 

A2

CONLA25

Operari/ària escorxador

E

1

No s'exigeix cap titulació

 

A2

CONLA26

Operari/ària polivalent

E

10

No s'exigeix cap titulació

 

A2

CONLA27

Zelador/a d'instal·lacions culturals

E

1

No s'exigeix cap titulació

 

B1

La qual cosa es publica, per a general coneixement, i conforme a la normativa de funció pública.

 

Formentera, 14 de novembre de 2022

La presidenta Ana Juan Torres