Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

Núm. 525418
Elevació automàtica aprovació definitiva del reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Valldemossa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acordat per aquest Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 02 de juliol de 2018, s'aprova la modificació parcial del reglament regulador per a l'ús de la llengua catalana a l'Ajuntament de Valldemossa. I feta la legal exposició i publicació al públic sense haver-ne presentat durant el temps d'exposició cap reclamació, suggeriments, de conformitat amb el disposat l'article 17.3 del Real Decret 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera definitivament aprovat, transcrivint-ne a continuació el text complet del reglament.

Aquest Reglament té per objecte desenvolupar la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears, en l'àmbit de competència de  l'Ajuntament de Valldemossa, d'acord amb el que estableixen l'article 3 de la Constitució i l'article 4 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

Contra el present acord definitiu de modificació del referit reglament, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació del present acord en el B.O.I.B.

 

(Signat electrònicament:16 de setembre de 2022

El batle

Nadal Torres Bujosa)

 

REGLAMENT PER A L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L'AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

 

CAPITOL I

DE L'ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1

L'ús de la llengua catalana per part de  l'Ajuntament de Valldemossa i dels organismes que en depenen, com patronats, societats anònimes municipals o qualsevol altre, es regeix pels criteris que estableix aquest Reglament.

Les empreses que gestionin indirectament serveis locals, bé sigui per concessió administrativa o bé per qualsevol altra fórmula de les regulades a la normativa de règim local, també es regeixen pels mateixos criteris.

L'Ajuntament de Valldemossa pot mantenir un servei de català, o oficina de català, amb l'objectiu d'impulsar la normalització lingüística.

 

CAPÍTOL II

DE L'ÚS LINGÜÍSTIC GENERAL

Article 2

D'una manera general, l'Ajuntament de Valldemossa ha d'emprar el català per a les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents.

 

CAPÍTOL III

DE L'ÚS ORAL

Article 3

El personal al servei de  l'Ajuntament de Valldemossa s'adreçarà als ciutadans en les seves comunicacions orals normalment en català.

Article 4

Els càrrecs de l'Ajuntament s'han d'expressar normalment en català en els actes públics celebrats a les Illes Balears, sempre que la intervenció sigui per cas del propi càrrec.

 

CAPÍTOL IV

DE L'ÚS EN L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Article 5

5.1. Les actuacions internes de caràcter administratiu, com ara actes, convocatòries, ordres del dia, informes, dictàmens, projectes tècnics i tota l'altra documentació anàloga, s'han de fer en català.

5.2. Les actes de les sessions del Ple, de la Comissió de Govern i de les comissions informatives s'han de redactar en català. També s'hi han de redactar les actes dels diversos patronats, consells i entitats amb personalitat jurídica que depenen de  l'Ajuntament de Valldemossa.

5.3. La batlia i les regidories, i també les diverses dependències administratives o serveis, en la seva actuació administrativa han de redactar la documentació en llengua catalana.

5.4. Tots els impresos d'ús intern s'han de redactar en català.

5.5. Els rètols indicatius d'oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe d'impresos, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs han de ser escrits en català.

5.6. L'aplicació de les tècniques informàtiques a les feines administratives ha d'estar adaptada per al funcionament en català.

Article 6

6.1. En els contractes pels quals aquesta administració encarregui a tercers estudis, projectes o treballs, s'hi farà constar una clàusula en la qual s'especificarà que el treball s'ha de lliurar en llengua catalana.

6.2. L'Ajuntament de Valldemossa ha de tenir cura perquè els seus contractistes i proveïdors presentin la documentació en català i perquè, en la màxima mesura possible, facin ús del català en els béns i en els serveis que són objecte del contracte. Aquests requisits han de constar en el plec de condicions dels contractes administratius que s'aprovin.

 

CAPÍTOL V

DE LES RELACIONS DE L'AJUNTAMENT AMB ELS ADMINISTRATS

Article 7

7.1. Tots els expedients administratius s'han de tramitar en català.

7.2. L'expedició de documents o de testimoniatges d'expedients es farà en català. Només es farà en castellà si l'administrat ho demana expressament.

7.3. Les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català s'han de fer en català, sense perjudici del dret dels ciutadans de rebre-les, si ho demanen expressament, en castellà.

7.4. Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a persones residents a la resta de l'Estat espanyol s'han de trametre normalment en la versió castellana o, quan sigui possible, en la llengua pròpia, preferiblement acompanyats del text català.

7.5. Els documents, les comunicacions i les notificacions adreçades a persones residents fora de l'Estat espanyol es poden redactar en una llengua del territori on van adreçades, en català, en castellà o en diverses llengües.

Article 8

Els impresos s'han d'oferir en la versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats per si ho demanen.

Article 9

Art. 9.  Només es faran impresos bilingües quan alguna circumstància especial ho recomani, d'acord amb els orientacions que estableixi el Departament de llengua de la Direcció General de Cultura i Joventut i també per la Universitat de les Illes Balears

El text català hi ha de figurar de forma preferent

Article 10

Els documents públics i els contractuals atorgats s'han de redactar sempre en català. En cas que l'Ajuntament de Valldemossa concorri amb altres atorgants, els documents s'han de redactar també en la llengua que s'acordi.

 

CAPÍTOL VI

DE LES RELACIONS INSTITUCIONALS DE L'AJUNTAMENT

Article 11

11.1. La documentació que s'adreci a qualsevol de les administracions públiques situades als territoris de l'àmbit lingüístic català s'ha de redactar en llengua catalana.

11.2. Les comunicacions adreçades a l'Administració civil o militar de l'Estat i a la de justícia dins l'àmbit lingüístic català s'han de redactar en llengua catalana.

Article 12

Els documents i les còpies de documents adreçats a les administracions públiques fora de l'àmbit lingüístic català i dins l'Estat espanyol s'han de trametre en castellà o, si és possible, en la llengua oficial pròpia, preferiblement acompanyats del text català. Cal indicar, si escau, que el text és traducció de l'original català.

Article 13

No obstant el que es diu en l'article anterior, els documents i les còpies de documents adreçats a les administracions públiques fora de l'àmbit lingüístic català, i especialment els adreçats als organismes d'abast estatal o supraestatal, s'adreçaran en català sempre que sigui possible, perquè la normativa de l'òrgan respectiu ho permeti o per qualsevol altre motiu.

 

CAPÍTOL VII

DELS AVISOS, LES PUBLICACIONS I LES ACTIVITATS PÚBLIQUES DE L'AJUNTAMENT

Article 14

14.1. Tots els rètols situats en vies públiques la col·locació dels quals sigui competència municipal, destinats a informar els transeünts i els conductors, s'han de redactar en català i, si cal, han d'anar acompanyats d'un llenguatge gràfic de fàcil comprensió general. S'hi podrà afegir la versió castellana quan es consideri que és tan diferent de la catalana que pot ser incomprensible per als no catalanoparlants.

14.2. En els rètols bilingües la primera versió ha de ser la catalana.

 

Article 15

Les disposicions s'han de publicar sempre en català i, quan correspongui per prescripció legal, s'ha de fer la traducció al castellà de l'original en català.

Article 16

16.1. Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i les publicacions que s'editin, com també els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació, s'han de fer en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior i turística, que es poden fer en la llengua dels destinataris.

16.2. Fora de l'àmbit lingüístic català, la publicitat s'ha de fer generalment en versió doble, en català i castellà o, preferiblement, en la llengua pròpia, si és una altra.

16.3. Quan els impresos, tríptics i altres escrits de les entitats o les institucions de l'àmbit lingüístic català, o les d'abast estatal o supraestatal, que arribin per tal de difondre'ls no siguin redactats en llengua catalana,  l'Ajuntament en sol·licitarà la versió en aquesta llengua, sense perjudici de la seva difusió d'acord amb la legislació vigent.

 

CAPITOL VIII

DE LES INSTITUCIONS DOCENTS EN L'AJUNTAMENT

Article 17

17.1. Les institucions docents, tant de gestió directa com mitjançant un altre sistema en què aquesta entitat local sigui membre únic o membre associat, han de tenir cura, especialment, de l'estricta aplicació de les normes i instruccions que resulten del desplegament del marc legal vigent en matèria de normalització lingüística.

17.2. En totes les actuacions administratives s'ha d'utilitzar sempre el català, d'acord amb el que s'indica en els articles precedents, i els directors han de vetlar perquè la llengua catalana esdevingui el vehicle d'expressió normal en les activitats internes i de projecció externa.

 

CAPITOL IX

DELS REGISTRES

Article 18

En els registres administratius de  l'Ajuntament de Valldemossa, els assentaments s'han de fer en català, sigui quin sigui l'idioma en què es presenta el document.

Article 19

Les certificacions que es lliuren s'han de redactar en la llengua que triï el sol·licitant.

 

CAPITOL X

DE LA SELECCIÓ, LA PROVISIÓ I EL RECICLATGE DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT

Article 20

A totes les bases que regulin les convocatòries per al proveïment de llocs de treball de l'Ajuntament, de règim administratiu o laboral, en propietat o amb caràcter temporal, ha de figurar el nivell de coneixement de català que han d'acreditar els aspirants, el qual serà com a mínim l'establert pel Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana a les proves selectives d'accés a la funció pública i a les places de personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 21

21.1. En la provisió de llocs de treball dels funcionaris d'habilitació estatal, els candidats han de posseir un grau de coneixement de la llengua catalana que els faci aptes per desenvolupar les seves funcions.

21.2. A proposta de la Comissió de Seguiment d'aquest Reglament, el Ple, a l'hora de definir els llocs de treball, ha d'establir el nivell de coneixement, oral i escrit, de la llengua catalana per a cada cas, i ha de considerar el coneixement expressat de llengua catalana com a requisit indispensable o mèrit preferent d'acord amb l'avaluació que s'estableixi.

Article 22

22.1. El nivell de coneixement de català corresponent a cada lloc de treball es podrà acreditar mitjançant una prova, els certificats expedits per la Direcció General de Política Lingüística, o d'altres títols oficials equivalents d'acord amb la legislació vigent.

22.2. Els tribunals de les proves d'accés han de plantejar els exercicis en català, tant orals com escrits. Els aspirants en podran demanar una versió en castellà, llevat que es tracti de textos que hagin de ser mecanografiats.

22.3. A més d'acreditar els coneixements de català segons el que estableix el punt 1, els aspirants hauran de fer en català com a mínim un dels exercicis de les proves d'accés.

22.4. La Direcció General de Política Lingüística formarà part dels tribunals qualificadors pel que fa a la valoració dels coneixements de català, en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball.

Article 23

23.1. Els responsables dels diferents òrgans han de prendre les mesures necessàries perquè el personal que treballa en les seves dependències tingui els coneixements necessaris de català per garantir el desenvolupament correcte, des del punt de vista lingüístic, de les tasques internes o de les adreçades als administrats.

23.2. L'Ajuntament organitzarà cursos de llengua catalana per a tots els funcionaris que no tinguin els coneixements necessaris per exercir les seves funcions, i per millorar el nivell de llenguatge administratiu o d'altres especialitats.

23.3. Serà obligatori per a tots els funcionaris assolir el nivell de coneixements establert en el catàleg, d'acord amb els criteris i els terminis que fixi la Comissió de Seguiment del Reglament.

23.4. La formació professional del personal funcionari o laboral s'ha de fer en llengua catalana, sempre que depengui de l'Ajuntament la programació i l'organització. Si no en depèn, s'ha de demanar que aquesta formació es faci en català.

 

CAPITOL XI

DEL COMPLIMENT I EL SEGUIMENT DEL REGLAMENT

Article 24

Art 24-1 Per  tal de garantir el compliment d'aquest reglament, es crearà una Comissió de Seguiment integrada almenys per batle i els regidors que aquest designi, el secretari, el cap del personal, un representat del comitè d'empresa i un altre de la Junta de personal, una persona delegada del departament de llengua de la Direcció General de Cultura i Joventut, una persona delegada de la universitat i una persona de l'Obra Cultural Balear., i les altres persones que designi el batle.

24.2. Aquesta Comissió de Seguiment es reunirà almenys dues vegades l'any per analitzar el compliment i el desplegament d'aquest Reglament i extraordinàriament quan la convoqui el batle per iniciativa pròpia o a petició d'algun dels seus membres.

24.3. L'actualització, ampliació o revisió del Reglament també depenen d'aquesta Comissió, la qual farà l'estudi i la proposta corresponent al Ple perquè, si escau, n'aprovi la modificació.

24.4. Sota la dependència de la Comissió a què es refereixen els apartats anteriors, es pot constituir una comissió tècnica integrada per les persones que designi el batle, o el regidor en qui aquell delegui les designacions, i amb les funcions d'informació, seguiment i impulsió de la normalització lingüística que li atribueixi la Comissió de Seguiment, de la qual depèn.

Article 25

La Comissió de seguiment promou, arribat el cas, els expedients sancionadors oportuns per l'incompliment del Reglament per part del personal de l'Ajuntament.

 

CAPÍTOL XII

DE L'IMPULS INSTITUCIONAL

Article 26

26.1. L'Ajuntament de Valldemossa ha de fomentar la normalització de l'ús del català en les activitats mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives, etc., d'àmbit local.

art 26.2 Tots el organismes d'aquest Ajuntament han d'impulsar la normalització lingüística en el seu àmbit d'actuacions, amb el suport tècnic del departament de llengua de  la Direcció General de Cultura i Joventut, la UIB i l'Obra Cultual Balear, d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió de seguiment d'aquest Reglament.

Article 27

27.1. L'Ajuntament de Valldemossa vetllarà per la normalització de tota la senyalització i retolació situades dins el seu àmbit territorial.

27.1.2 L'Ajuntament de Valldemossa ha de garantir els drets lingüístics dels valldemossins i visitants. Tots els consumidors tenen dret de ser atesos en ambdues de les llengües oficials de les Illes Balears, i no podran ser discriminats o atesos incorrectament per raó de la llengua oficial que emprin.

La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per als consumidors dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català. Si hi ha diverses llengües, la catalana ha de situar-se en la posició preferent. 

Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

L'Ajuntament de Valldemossa promourà la presència de la llengua catalana en les activitats comercials, com també en els rètols, símbols i distintius dels establiments comercials del terme municipal.

La presència del català en lloc preferent serà un requisit per a atorgar les noves llicències d'Ocupació de Via Pública, així com les renovacions, pel que fa a elements amb text.

L'abast d'aquesta mesura inclouria, a més d'altres ordenances que aquí no s'esmentin, les següents:

  • 18. ORDENANÇA TAXA OCUPACIONS SUBSÒL, SÒL I VOLADA VIA PÚBLICA
  • 19. ORDENANÇA TAXA OCUPACIÓ TAULES I CADIRES I EXPOSITORS AMB FINALITAT LUCRATIVA
  • 20. ORDENANÇA TAXA OCUPACIÓ TERRENYS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, PUNTALS
  • 22. ORDENANÇA TAXA PARADES I BARRAQUES
  • 33. ORDENANÇA OCUPACIÓ ESPAIS ÚS PÚBLIC AMB INSTAL·LACIONS TEMPORALS
  • 36. ORDENANÇA INSTAL·LACIONS I USOS COMERCIALS A LES VIES I ESPAIS PÚBLICS
  • 38. REGLAMENT MERCAT SETMANAL VENDA NO SEDENTÀRIA

27.2. L'Ajuntament de Valldemossa prendrà les mesures necessàries per garantir que s'usi la toponímia oficial catalana d'acord amb el que estableix l'article 14 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears.

27.3. La concessió de permisos per part d'aquest Ajuntament estarà condicionada a l'ús correcte dels noms de lloc.

Article 28

La retolació i la senyalització viària que depenguin de l'Ajuntament o que instal·lin les seves empreses adjudicatàries o concessionàries, o qualsevol altra entitat en col·laboració amb l'Ajuntament, han de figurar en català, sense perjudici del que disposen les normes que regulen el trànsit i la seguretat vial.

Article 29

L'Ajuntament pot atorgar reduccions o exempcions d'obligacions fiscals per a les actuacions relacionades amb la normalització lingüística en el seu àmbit territorial.

Article 30

La llengua catalana ha de ser el vehicle d'expressió habitual del canal de televisió de titularitat municipal i la llengua de la versió per defecte de la pàgina web oficial de l'Ajuntament. Es promouran les polítiques de selecció i de formació lingüística del personal adequades a aquest fi.

Article 31

L'Ajuntament de Valldemossa pot emprendre qualsevol iniciativa no prevista en aquest Reglament, seguint l'esperit d'aquest, que tingui com a finalitat fer de la llengua catalana el vehicle de comunicació de les persones i de les diferents entitats i organitzacions del municipi de Valldemossa.

Disposició Final

Aquest reglament aprovat per acord de l'Ajuntament Ple de dia  19 de maig de 2008  i modificat en data 12-04-2012, amb aquesta darrera modificació de data 2 de juliol del 2018  i feta la legal exposició entrarà en vigor una vegada publicat íntegrament al BOIB.