Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 507775
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de setembre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer curs de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han impulsat canvis normatius per tal que tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una major personalització en el seu aprenentatge i, en general, per augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com a objectiu principal una educació de qualitat i d'equitat, com a dos principis indissociables.

La Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020 que fa referència al calendari d'implantació estableix a l'apartat 5 que el currículum, l'organització i els objectius del batxillerat s'implantaran per al primer curs, en el curs escolar 2022-2023, i per al segon curs, en el curs escolar 2023-2024.

El 6 d'abril de 2022 es va publicar el Reial decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat, que, juntament

amb la Llei orgànica 2/2006, formen la normativa bàsica estatal que pot ser desenvolupada per les comunitats autònomes per poder fer la seva adaptació a nivell autonòmic.

El 17 de març de 2022 s'ha publicat la Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears, i a l'apartat 1 de l'article 18 s'estableix que l'avaluació dels alumnes de batxillerat ha de ser contínua i la qualificació ha de ser diferenciada segons les matèries del currículum.

El 2 d'agost de 2022, en el BOIB núm. 101 s'ha publicat el Decret 33/2022, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, el qual és d'aplicació el curs acadèmic 2022-2023 per al primer curs del batxillerat.

L'avaluació del batxillerat està regulada a la Llei 2/2006, d'educació, on s'estableix a l'apartat 1 de l'article 36 que l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes serà contínua i diferenciada segons les distintes matèries. Els professors de cada matèria decidiran, en acabar el curs, si l'alumne ha assolit els objectius i ha aconseguit l'adequat grau d'adquisició de les competències corresponents.

A l'apartat 1 de l'article 37 de la mateixa llei, s'estableix que per obtenir el títol de batxiller serà necessari acreditar l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de batxillerat. Si bé es contempla la possibilitat de manera excepcional, que l'equip docent pugui decidir, a la convocatòria extraordinària, l'obtenció del títol per als alumnes que hagin superat totes les matèries excepte una, sempre que es consideri que ha aconseguit els objectius vinculats al títol, de manera anàloga als procediments de compensació que existeixen en l'ensenyament universitari. A l'apartat 4 es preveu l'obtenció del títol del batxiller des d'altres ensenyaments, com és el cas dels alumnes que han superat els Ensenyaments Professionals de Música o Dansa i els que tenguin el Títol de tècnic de formació professional o d'arts plàstiques i disseny, sempre que es compleixin els requisits establerts a la normativa vigent, excloent els alumnes amb títol de tècnic superior.

Pel que fa al Reial decret, 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat, a l'article 21 es regula la promoció dels alumnes d'un curs a un altre, i a l'article 22 les condicions per a l'obtenció del títol de batxiller. A l'article 27 s'estableix que els alumnes tenen dret a una avaluació objectiva; a l'article 28 es recull la participació i el dret a la informació de mares, pares o tutors legals sobre l'evolució del procés educatiu dels alumnes i a l'article 29 es fa una relació dels documents oficials d'avaluació i dels informes que garanteixen la mobilitat dels alumnes. A la disposició final quarta, calendari d'implantació, es determina que, el que disposa aquest Reial decret, s'implantarà per al primer curs de batxillerat l'any acadèmic 2022-2023, i per al segon de batxillerat, en el curs 2023-2024.

Per altra banda, s'ha de tenir en compte que, com a conseqüència de la publicació de les diferents normes educatives abans assenyalades i de la seva entrada en vigor, des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, s'ha iniciat la tramitació d'una ordre autonòmica que reguli l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears.

Tot i així, s'ha estimat la necessitat d'elaborar una resolució perquè els centres disposin d'un instrument que reguli i faciliti l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes que cursin primer de batxillerat el curs escolar 2022-2023, atenent a les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, el Reial decret 243/2022, de 5 d'abril i el Decret 33/2022, de 2 d'agost.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent,

 

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes del primer curs de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2022-2023, establertes en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Aprovar el model de document establert en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Tercer

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 8 de setembre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

 

ANNEX 1 Instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes del primer curs de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2022-2023

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen per objecte regular, el curs 2022-2023, l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes del primer curs de batxillerat, d'acord amb el Reial Decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de batxillerat.

1.2. Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents al batxillerat.

2. Finalitats de l'avaluació

L'avaluació té les següents finalitats:

a) Formativa. L'avaluació dels alumnes té una finalitat reguladora i orientativa del procés educatiu. Ha de proporcionar de forma contínua informació als professors, als alumnes i a les seves mares, pares o tutors legals per poder prendre les decisions més adequades per tal de millorar l'aprenentatge i l'ensenyament. La dimensió formativa de l'avaluació al batxillerat és necessària per al desenvolupament de la competència clau d'aprendre a aprendre.

b) Acreditativa. L'avaluació dels alumnes també permet la qualificació dels resultats del procés d'aprenentatge per tal d'acreditar a final de cada curs el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries i el grau de desenvolupament de les competències clau.

3. Aspectes generals de l'avaluació

3.1. L'avaluació dels alumnes ha de ser contínua i ha de tenir en compte el grau de desenvolupament de les competències clau i el seu progrés en el conjunt de l'aprenentatge.

3.2. Els referents de l'avaluació són els criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria. Els criteris d'avaluació indiquen els nivells d'assoliment esperats en els alumnes en les situacions o activitats en un moment determinat del seu aprenentatge.

3.3. A cada grup classe, ha d'impartir cada matèria un professor titular amb l'atribució docent corresponent. El professor titular és el responsable d'avaluar la matèria.

3.4. La valoració dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria és competència del professor titular.

3.5. Els criteris d'avaluació tractats a cada situació d'aprenentatge s'han de valorar, per part dels professors, a partir de les evidències obtingudes en el desplegament de les situacions d'aprenentatge en programacions d'aula.

Els professors han de fer un ús generalitzat d'instruments d'avaluació diversos, accessibles i adaptats a les diferents situacions d'aprenentatge que permetin la valoració objectiva de tots els alumnes i que garanteixin que les condicions de realització dels processos associats a l'avaluació s'adaptin a les necessitats dels alumnes amb necessitat específica de suport educatiu.

3.6. L'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes, amb les corresponents adaptacions d'accés.

3.7. Els professors han d'avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d'ensenyament i la seva pròpia pràctica docent.

3.8. Els alumnes podran realitzar una prova extraordinària de les matèries no superades a la convocatòria extraordinària del mes de setembre.

4. Avaluació formativa

4.1. Al llarg del curs, el tutor d'un grup d'alumnes ha de coordinar l'equip docent, constituït pels professors que imparteixen docència als alumnes d'aquest grup. L'equip docent és el responsable de l'avaluació del procés d'aprenentatge, amb el suport, si escau, dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge, i de l'equip directiu.

4.2. Per tal de poder aprendre a regular el seu aprenentatge, els alumnes han de conèixer prèviament el procediment d'avaluació del seu treball. Amb aquesta finalitat, a les situacions d'aprenentatge, els professors han de preveure les activitats i dinàmiques d'aula necessàries.

4.3. Durant la realització de les activitats, els alumnes han de rebre el retorn i la retroacció necessària per tal de poder corregir els seus errors, millorar els seus resultats, avançar en el seu aprenentatge i en el desenvolupament de les competències clau.

4.4. Les situacions d'aprenentatge s'han de desplegar en programacions d'aula que han d'incloure les activitats i dinàmiques per poder valorar el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació que s'hi tracten. En aquestes activitats i dinàmiques s'hi poden introduir estratègies d'autoavaluació i coavaluació. Les evidències i indicadors obtinguts per part del professor han de proporcionar els elements de judici necessaris per poder valorar el grau d'assoliment de cada alumne dels criteris d'avaluació de les competències específiques que s'han tractat a la situació d'aprenentatge.

4.5. A partir del moment que el centre ha aprovat i enregistrat la proposta pedagògica a l'eina d'avaluació del programa per a la gestió acadèmica i administrativa dels centres (GestIB), els professors han d'introduir per a cada alumne la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria.

4.6. La valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació s'expressa amb una valoració numèrica, sense decimals, de 0 (gens assolit) a 10 (completament assolit).

4.7. Les valoracions del grau d'assoliment de cada alumne dels criteris d'avaluació s'han d'introduir al GestIB, com a tard, en acabar cada una de les situacions d'aprenentatge.

4.8. La valoració del grau d'assoliment de cada alumne de cada un dels criteris d'avaluació, en base a les noves evidències i indicadors obtinguts com a resultat del desplegament de les situacions d'aprenentatge, es pot revisar i editar per part del professor al llarg de tot el curs escolar. D'aquesta manera, si més endavant, es torna a valorar aquest criteri, la nova valoració substitueix la valoració anterior. L'eina d'avaluació només reflectirà la darrera valoració introduïda.

4.9. L'informe de seguiment de la valoració dels criteris d'avaluació proporciona la informació de la finalitat formativa de l'avaluació de l'alumne per a cada matèria. El genera l'eina d'avaluació del GestIB a partir dels registres dels professors i consisteix en la relació, agrupada per matèries, dels criteris d'avaluació que han estat valorats fins a la data. Aquest informe estarà disponible al llarg de tot el curs escolar en qualsevol moment per als alumnes, mares, pares o tutors legals.

5. Avaluació acreditativa

5.1. A partir de la seva proposta pedagògica, els centres han d'establir la ponderació dels criteris d'avaluació per a cada matèria, és a dir, el percentatge amb el qual participarà la valoració de cada criteri d'avaluació a la qualificació final de les matèries. La ponderació s'ha de fer tenint en compte que es podran separar un 50% del valor que tindrien si la distribució fos equitativa entre tots els criteris d'avaluació de la matèria corresponent. Aquesta mateixa ponderació també servirà per obtenir el grau de desenvolupament de les competències clau a final de curs.

5.2. La ponderació dels criteris d'avaluació per a cada matèria l'ha d'aprovar el claustre a proposta de la comissió de coordinació pedagògica, com a tard el mes de setembre, i no es pot modificar durant el curs.

5.3. El director o el titular del centre, en el cas de centres privats concertats o no concertats, o la persona que delegui, ha d'introduir, a l'eina d'avaluació, la proposta pedagògica i la ponderació dels criteris d'avaluació de cada matèria  per al curs.

5.4 A final de curs, el professor titular de la matèria ha d'haver valorat tots els criteris d'avaluació de les competències específiques establerts a la proposta pedagògica del centre per al primer curs de batxillerat.

5.5. A partir de la darrera valoració i d'acord amb la ponderació establerta, l'eina d'avaluació del GestIB calcularà, de forma automàtica, la qualificació final de la matèria i generarà l'informe final sobre el grau de desenvolupament de les competències clau.

5.6. La qualificació de cada matèria a final de curs s'obté del resultat de tenir en compte la valoració numèrica de tots els criteris d'avaluació i la ponderació atorgada a cada criteri. Aquesta qualificació s'expressarà de forma numèrica de 0 a 10 arrodonida de la següent forma:

entre 9,51 - 10 : 10                        entre 8,51 – 9,50 : 9

entre 7,51 – 8,50 : 8                      entre 6,51 – 7,50 : 7

entre 5,51 – 6,50 : 6                      entre 4,51 – 5,50 : 5

entre 3,51 – 4,50 : 4                      entre 2,51 – 3,50 : 3

entre 1,51 – 2,50 : 2                      entre 0,51 – 1,50 : 1

entre 0 – 0,50 : 0

Aquesta qualificació es reflectirà a l'acta d'avaluació final. Es consideren negatives les qualificacions inferiors a cinc.

5.7. De manera excepcional, i només per al curs 2022-2023, la qualificació de les matèries a final de curs que genera l'eina d'avaluació del GestIB a partir de les valoracions dels criteris d'avaluació de les matèries serà editable per part del professor titular.

5.8. Per acreditar el grau de desenvolupament de les competències clau s'han de tenir en compte, per a totes les matèries, els criteris d'avaluació de les competències específiques, sempre que estiguin connectades a un descriptor del perfil de sortida de la competència clau que estableix el perfil de sortida dels alumnes a l'annex 1 del Reial Decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat.

Per a cada competència clau, l'eina d'avaluació calcularà, de forma automàtica, la mitjana ponderada de tots els criteris d'avaluació de totes les matèries segons la ponderació assignada i el resultat es normalitzarà sobre 10.

En conseqüència, el grau de desenvolupament de les competències clau s'assignarà segons:

Mitjana normalitzada entre 8,51 - 10 : « Òptim »

Mitjana normalitzada entre 6,51 - 8,50 : « Adequat »

Mitjana normalitzada entre 4,51 - 6,50 : « Bàsic »

Mitjana normalitzada entre 2,51 - 4,50 : « Inadequat »

Mitjana normalitzada entre 0 - 2,50 : « Inexistent »

i es reflectirà a l'informe de grau de desenvolupament de competències clau com a:

-  « Òptim »

-  « Adequat »

-  « Bàsic »

-  « Inadequat »

-  « Inexistent »

5.9. En finalitzar el curs, s'ha d'informar, amb el GestIB o altres mitjans, als alumnes i a les seves les mares, pares o tutors legals sobre:

a) El grau d'assoliment de tots els criteris d'avaluació de les matèries.

b) Les qualificacions de les matèries a la convocatòria ordinària i, si escau, a l'extraordinària, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 5.6 d'aquestes instruccions, que tenen la consideració de qualificacions de curs i que s'enregistren a l'acta d'avaluació final corresponent.

c) El grau de desenvolupament de les competències clau.

6. Pla de seguiment de l'avaluació

6.1. Els centres docents han d'establir a la Programació General Anual (PGA) el pla de seguiment de la dimensió formativa de l'avaluació al llarg del curs per part de l'equip docent del grup.

6.2. Aquest pla té per objecte valorar tant l'aprenentatge dels alumnes en relació als criteris d'avaluació de cada matèria i el desenvolupament de la seva pròpia pràctica docent, i adoptar les mesures pertinents de millora.

6.3. El pla de seguiment de l'avaluació ha de concretar per a cada curs acadèmic:

a) La distribució de les sessions de seguiment i avaluació de l'equip docent del grup. Com a mínim, els centres han de preveure tres sessions, dues durant el curs i una a final de curs.

b) El procediment que ha acordat el centre per fer un seguiment de les mesures organitzatives i curriculars i, si escau, de la presa de decisions de millora.

7. Tutoria i orientació

7.1. El tutor d'un grup d'alumnes té la responsabilitat de coordinar tant l'avaluació de l'aprenentatge, com la funció d'orientació individual dels alumnes, amb el suport, si escau, dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge i de l'equip directiu. L'acció tutorial ha d'assegurar l'acompanyament personal i emocional dels alumnes amb la finalitat de garantir el màxim aprenentatge i benestar dels alumnes.

7.2. La funció d'orientació s'ha de desenvolupar de manera contínua, molt especialment en els moments que impliquin la presa de decisions de caràcter acadèmic o professional per part dels alumnes. Atesos els canvis normatius i curriculars per al curs 2022-2023 , s'haurà de tenir especial esment als alumnes perquè puguin estar informats de les característiques del procés d'avaluació.

8. Avaluació i atenció a les diferències individuals

8.1. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes ha de ser personalitzada, de manera que ha d'atendre les característiques de cada un i s'ha de regir pels principis de normalització i inclusió, per tal que puguin assolir els objectius establerts per a l'etapa i adquirir les competències corresponents.

8.2. L'equip docent ha de preveure les mesures més adients per tal que, el desenvolupament de les situacions d'aprenentatge de les diferents matèries s'adapti als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. D'aquesta manera s'obtenen les evidències i indicadors necessaris per valorar els criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries.

8.3. Per als alumnes amb dificultats específiques d'aprenentatge els professors de llengua estrangera poden d'establir mesures de flexibilització i alternatives metodològiques en l'ensenyament i avaluació d'aquesta matèria. Aquestes adaptacions en cap cas poden minorar les qualificacions.

9. Sessions de seguiment i avaluació

9.1. Les sessions de seguiment i avaluació són les reunions que du a terme l'equip docent del grup, coordinades pel tutor i amb l'assessorament, si escau, de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge, en relació amb els criteris d'avaluació de les diferents matèries del curs actual.

9.2. A les sessions de seguiment i avaluació s'ha de reflexionar sobre el procés d'avaluació en la seva dimensió formativa, valorar el resultat de les mesures organitzatives i curriculars adoptades a les reunions d'equip docent o a les sessions de seguiment i avaluació anteriors i decidir, si escau, quines noves mesures es considera pertinent implantar.

9.3. La PGA del centre ha d'establir la distribució de les sessions de seguiment i avaluació per a cada grup d'alumnes. Com a mínim, els centres han de preveure tres sessions, dues durant el curs i una a final de curs.

9.4. El director, o el membre de l'equip directiu que aquest delegui, ha d'assistir a les reunions de seguiment i avaluació.

9.5. Els representants dels alumnes han de participar en les sessions de seguiment i avaluació quan s'hi hagin de tractar aspectes generals del grup.

9.6. El tutor ha d'estendre una acta del desenvolupament de les sessions de seguiment i avaluació, en la qual han de constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents i els acords presos. Només ha de signar aquesta acta el tutor.

9.7. A les sessions de seguiment i avaluació, no es podran modificar les valoracions fetes dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria.

9.8. Per facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una avaluació negativa en l'avaluació final ordinària, els centres han d'organitzar proves extraordinàries d'avaluació els dies 1, 4 i 5 de setembre per als alumnes de primer de batxillerat. Per poder modificar la qualificació, s'han de tornar a valorar els criteris d'avaluació valorats negativament a la convocatòria ordinària, mitjançant les activitats de recuperació i, si escau, els resultats de les proves extraordinàries.

9.9. La qualificació de la matèria en la convocatòria extraordinària es farà d'acord amb l'apartat 5.6 d'aquestes instruccions, comptabilitzant tots els criteris d'avaluació.

10. Presa de decisions a les sessions de seguiment i avaluació

L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals sobre el procés d'aprenentatge dels alumnes del grup.

11. Avaluació final ordinària

En la sessió d'avaluació final ordinària del mes de juny s'han de dur a terme les actuacions següents:

a) S'han d'estendre les actes de desenvolupament de la sessió final ordinària, d'acord amb l'apartat 9.6 d'aquestes instruccions.

b) S'han d'estendre les actes de l'avaluació final, segons el que estableix el punt 23 d'aquestes instruccions i d'acord amb el model de l'annex 2.

c) S'han de proposar les activitats de recuperació dels alumnes que es poden presentar a les proves extraordinàries per a la valoració dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries no superades.

d) S'han de dur a terme altres actuacions previstes en el projecte educatiu de centre.

12. Avaluació final extraordinària

En la sessió d'avaluació final extraordinària del mes de setembre s'han de dur a terme les actuacions següents:

a) S'han d'estendre les actes de desenvolupament de la sessió final extraordinària, d'acord amb l'apartat 9.6 d'aquestes instruccions.

b) S'han d'estendre les actes de l'avaluació final extraordinària, d'acord amb el model de l'annex 2.

c) S'han de dur a terme altres actuacions previstes en el projecte educatiu de centre.

13. Promoció

13.1. En el batxillerat ordinari, els alumnes que han superat totes les matèries o que tenguin avaluació negativa en una o dues matèries han de promocionar al curs següent. Els alumnes que tenen tres o més matèries no superades, hauran de repetir primer de batxillerat sencer.

13.2. Un alumne del batxillerat ordinari que a la convocatòria extraordinària ha superat com a mínim cinc de les matèries del primer bloc del batxillerat en tres anys acadèmics, es pot incorporar al segon bloc.

13.3. En el batxillerat per blocs en tres anys acadèmics, els alumnes que han superat totes les matèries o que tenguin avaluació negativa en una matèria han de promocionar al bloc següent. Els alumnes que tenen dues o més matèries no superades, hauran de repetir el primer bloc sencer.

14. Promoció i titulació dels alumnes amb un títol de tècnic

14.1. Els alumnes que tenguin un títol de tècnic en formació professional, (queden exclosos els títols de tècnic superior) i superin les matèries comunes de batxillerat, poden obtenir el títol de batxiller en la modalitat general. Aquests alumnes no han de cursar les matèries Treball de Recerca de Batxillerat I i II.

14.2. Els alumnes que tenguin un títol de tècnic en arts plàstiques i disseny o  hagin superat els ensenyaments professionals de música o dansa i superin les matèries comunes de batxillerat, poden obtenir el títol de batxiller en la modalitat d'arts. Aquests alumnes no han de cursar les matèries Treball de Recerca de Batxillerat I i II.

14.3. Els alumnes que es trobin en alguna de les situacions que s'indiquen a continuació poden sol·licitar la matrícula parcial dels cursos de batxillerat de les matèries esmentades en el punt anterior. Aquest tipus de matrícula s'anomena batxillerat reduït.

a) Alumnes que tenguin un títol de tècnic de formació professional (queden exclosos els títols de tècnic superior). S'han de matricular a la modalitat general.

b) Alumnes amb un títol de tècnic en arts plàstiques i disseny (queden exclosos els títols de tècnic superior) i els alumnes de primer de batxillerat modalitat d'arts que cursin cinquè o sisè dels ensenyaments professionals de música o dansa o hagin superat aquests estudis. S'han de matricular a la modalitat d'arts.

14.4. Els alumnes matriculats del primer de batxillerat reduït han de promocionar a segon de batxillerat reduït si superen com a mínim 4 de les 5 matèries que cursen.

15. Plans específics personalitzats per als alumnes repetidors

El pla específic personalitzat per als alumnes repetidors ha de recollir les condicions curriculars adaptades a les necessitats de l'alumne i orientades a la superació de les dificultats detectades. S'hi han d'incloure també totes les mesures que es considerin adequades per aquests alumnes.

16. Informació als alumnes i a les mares, pares o tutors legals

16.1. Les mares, els pares o els tutors legals dels alumnes menors d'edat han de conèixer, participar i donar suport a l'evolució del procés educatiu dels seus fills i tutelats, tot col·laborant en les mesures de suport o reforç que adoptin els centres per facilitar el seu progrés.

16.2. Amb la finalitat de garantir el dret dels alumnes que el seu rendiment escolar, al llarg del procés d'avaluació contínua, sigui valorat d'acord amb criteris de plena objectivitat, els centres, per mitjà dels professors de cada matèria, els han d'informar per escrit dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria i del procediment de qualificació. Aquesta informació ha d'estar a l'abast dels alumnes, de les mares, dels pares o dels tutors legals durant tot el curs acadèmic.

16.3. Les mares, els pares o els tutors legals i els alumnes tenen dret a conèixer les decisions relatives a la seva avaluació i promoció, així com també tenen dret a l'accés als documents oficials de la seva avaluació i a les proves, documents i evidències de les avaluacions que se'ls realitzin. Tota aquesta informació ha de respectar les garanties establertes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

16.4. Al llarg de tot el curs, els tutors i tots els professors de l'equip docent han de tenir una comunicació fluida amb els alumnes i amb les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat d'informar-los sobre la seva evolució escolar i de poder comptar amb la seva col·laboració. Aquesta comunicació s'ha de dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns, d'acord amb el que s'especifiqui a les normes d'organització, funcionament i convivència del centre.

16.5. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives l'ha de preveure cada centre en la PGA. S'ha de dur a terme, com a mínim, una reunió col·lectiva a l'inici de curs amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes. Així mateix, els tutors han de realitzar, com a mínim, una entrevista individual amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes durant el curs, i una altra, si escau, a l'inici de l'escolarització al centre. S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les famílies. En el cas dels centres públics, aquest registre s'ha de fer utilitzant el mòdul d'informació per a la tutoria del GestIB, que també està disponible per a la resta de centres.

16.6. Al llarg del procés d'avaluació contínua els alumnes i les mares, pares o tutors legals podran consultar al GestIB, en qualsevol moment del curs, les valoracions del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria. Després de cada sessió de seguiment i avaluació o quan es produeixin circumstàncies que ho aconsellin, el tutor ha de verificar que les mares, pares o tutors legals han accedit a través del GestIB a aquesta informació i a tota la que es derivi de les sessions de seguiment i avaluació. En cas contrari, el tutor, n'ha d'informar per escrit a les mares, pares o tutors legals.

16.7. Els alumnes que tenen matèries no superades s'han de presentar a les proves extraordinàries i han de rebre informació, per part del professor responsable de la matèria, dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries que han de recuperar per tal de superar la matèria, així com de les activitats de recuperació que han de dur a terme.

16.8. Després de la sessió d'avaluació final ordinària i extraordinària, la informació que es faciliti als alumnes i a les mares, pares o tutors legals ha d'incloure, almenys, les qualificacions obtingudes en les diferents matèries cursades per l'alumne, la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria, el grau de desenvolupament de les competències clau i la informació sobre la permanència o la promoció.

 

​​​​​​​17. Revisió dels materials d'avaluació

17.1. Els alumnes i les seves mares, pares o tutors legals han de tenir accés a tot el material produït per l'alumne que tengui incidència en l'avaluació de les diferents matèries. Si les mares, pares o tutors legals ho demanen, els centres els n'han de facilitar una còpia, en paper o en format digital, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals En el cas d'exàmens, la valoració ha de contenir l'explicació raonada dels errors comesos.

17.2. Per fer efectiu aquest dret d'accés, els centres han d'establir el procediment per obtenir aquesta còpia en les normes d'organització, funcionament i convivència, o en el reglament de règim intern (RRI), en el cas dels centres privats, i l'han de fer públic.

17.3. Els alumnes majors d'edat o les mares, pares o tutors legals que ostenten i exerceixen la pàtria potestat, poden presentar reclamacions contra les valoracions dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria o de les decisions de promoció, d'acord amb la normativa vigent.

18. Custòdia dels documents i del material d'avaluació

Tot el material que hagi pogut contribuir a determinar la qualificació dels alumnes, proves escrites, treballs i qualsevol altra producció dels alumnes s'ha de conservar al centre. En aquest cas, el responsable de conservar-lo i custodiar-lo és la persona que es designi a les normes d'organització, funcionament i convivència o al reglament de règim intern del centre. Aquest material s'ha de conservar almenys fins passats tres mesos des de l'atorgament de les qualificacions finals, excepte si forma part d'una reclamació; en aquest cas, s'ha de conservar fins que s'hagi resolt el procés de reclamació.

La destrucció dels documents s'ha de dur a terme d'acord amb el que especifiquen les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

19. Departament d'Inspecció Educativa

Correspon al Departament d'Inspecció Educativa, en l'exercici de les seves funcions i d'acord amb el seu programa d'actuació anual, assessorar sobre el procés d'avaluació formativa, supervisar aquest procés i promoure l'adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo.

20. Documents oficials d'avaluació

20.1. Els documents oficials d'avaluació són els següents:

a) L'expedient acadèmic.

b) L'historial acadèmic.

c) Les actes d'avaluació de final de curs.

d) Si escau, l'informe personal per trasllat.

20.2. Els documents oficials d'avaluació han de recollir sempre la norma de l'Administració educativa que estableix el currículum corresponent, han d'estar visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes de les persones que correspongui en cada cas. Al costat de la signatura hi han de constar el nom i els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l'atribució docent. Aquests documents es poden substituir pels equivalents en suport informàtic, d'acord amb el punt 3 de l'article 34 del Reial Decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat.

20.3. L'historial acadèmic i, si escau, l'informe personal per trasllat es consideren documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de l'Estat.

20.4. Quan els documents oficials d'avaluació hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de proporcionar en castellà, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

21. Expedient acadèmic

21.1. Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, que ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne i la informació relativa al procés d'avaluació. Ha de recollir, almenys, els resultats de l'avaluació de les matèries i les decisions de promoció.

21.2. La custòdia i l'arxiu dels expedients acadèmics correspon als centres docents en què s'hagin realitzat els estudis dels ensenyaments corresponents i han de ser supervisats pel Departament d'Inspecció Educativa. La centralització electrònica dels expedients s'ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

22. Historial acadèmic

22.1. L'historial acadèmic del batxillerat ha de recollir, com a mínim, les dades identificatives de l'alumne, les matèries cursades i els resultats de l'avaluació final de cada un dels anys d'escolarització, les decisions sobre promoció i permanència, la informació relativa als canvis de centre, les mesures curriculars i organitzatives aplicades i les dates en què s'han produït els diversos esdeveniments. El secretari del centre ha de signar l'historial acadèmic, que té valor acreditatiu dels estudis cursats, amb el vistiplau del director.

22.3. En finalitzar el curs, si l'alumne abandona el centre, l'historial acadèmic del batxillerat s'ha de lliurar a les mares, pares o tutors de l'alumne o a l'alumne, si és major d'edat. Aquest lliurament s'ha de reflectir en l'expedient acadèmic corresponent.

23. Actes de l'avaluació de final de curs

23.1 Les actes de l'avaluació final ordinària s'han de tancar el dia 30 de juny per a l'avaluació ordinària, i el dia 6 de setembre per a l'avaluació extraordinària. La informació que s'hi ha d'incloure és:

a) La relació nominal dels alumnes que formen el grup.

b) Els resultats de l'avaluació de totes les matèries, expressats en els termes que estableix l'apartat 5.6. d'aquestes instruccions.

c) La decisió, per a tots els alumnes, sobre promoció, indicant “Sí” o “No”.

23.2  En el cas de l'avaluació final extraordinària, només s'hi han d'incloure els alumnes que tenen alguna matèria no superada a l'avaluació final ordinària, independentment de si promocionen o no.

23.3. Els alumnes que no s'hagin presentat a les proves extraordinàries han de constar com a no presentats (NP) a les matèries corresponents.

23.4. També s'han de fer constar, si n'hi ha, les convalidacions (C) o l'exempció (X), en el cas de la matèria d'Educació física, que deriven de l'aplicació del Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'educació física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa. Així mateix, s'ha de fer constar, si escau, l'exempció (X) de la matèria de Llengua catalana i literatura, d'acord amb el que s'especifica a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana. (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018) .

23.5. El tutor i tots els professors titulars de les matèries han de signar les actes d'avaluació final, les quals han d'incloure el vistiplau del director del centre.

23.6. D'acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els centres, tant públics com privats, concertats o no concertats han de tancar les actes utilitzant el programa de gestió GestIB. Per poder fer efectiu aquest tancament centralitzat, tots els centres han de tenir actualitzada la matrícula dels alumnes al programa GestIB durant tot el curs escolar, haver-hi enregistrat la proposta pedagògica de la concreció curricular i les ponderacions dels criteris d'avaluació, i haver-hi valorat els criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria. La matrícula, la proposta pedagògica, la ponderació i la valoració dels criteris d'avaluació s'han d'introduir al GestIB.

24. Informe personal per trasllat durant el curs

24.1. Si un alumne es trasllada durant el curs a un altre centre per continuar-hi els estudis, el centre d'origen ha d'emetre l'informe personal per trasllat. Si el centre de destinació no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, hi ha d'adjuntar una còpia, impresa o electrònica autèntica, de l'historial acadèmic.

24.2. L'informe personal per trasllat és l'informe de seguiment de la valoració dels criteris d'avaluació actualitzat que es descriu a l'apartat 4.9. Ha de contenir, a més, totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si escau, a les mesures curriculars i organitzatives aplicades.

24.3. L'informe personal per trasllat s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del moment en què el centre d'origen rebi del centre de destinació la sol·licitud de trasllat. El centre receptor ha d'obrir el corresponent expedient acadèmic. La matriculació només té caràcter definitiu una vegada rebuda la còpia de l'historial acadèmic.

25. Canvi de centre a final de curs

25.1. Si un alumne, a final de curs, canvia a un altre centre que imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol i no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el centre d'origen ha de remetre al de destinació, a petició d'aquest i amb la màxima celeritat possible, l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria.

25.2. La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l'historial acadèmic degudament emplenat. El centre receptor s'ha de fer càrrec de custodiar-lo i ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual s'incorpora l'alumne.

25.3. Si un alumne s'incorpora a un centre estranger, a l'Estat espanyol o a l'exterior, que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, no s'hi ha de traslladar l'historial acadèmic del batxillerat. Per facilitar la incorporació als ensenyaments del sistema educatiu estranger, el centre d'origen ha d'emetre un certificat acadèmic. L'historial acadèmic del batxillerat ha de continuar custodiat al darrer centre on l'alumne hagi estat matriculat fins que aquest es reincorpori al sistema educatiu espanyol o fins que es lliuri a l'alumne quan aquest hagi finalitzat els estudis equivalents al batxillerat.

26. Custòdia dels documents oficials d'avaluació

Els documents oficials d'avaluació es custodien als centres docents, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 2.1 de les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

 

​​​​​​​27. Alumnes sotmesos a mesures judicials o ingrés hospitalari

Els alumnes sotmesos a mesures judicials o ingrés hospitalari que cursin un batxillerat ordinari o a distància han de fer els exàmens, proves objectives o activitats per tal de disposar de les evidències o indicadors per a la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries de batxillerat de la manera següent:

a) El responsable de l'elaboració d'aquests exàmens, proves objectives o disseny de les activitats, i de la valoració dels criteris d'avaluació a partir de les evidències o indicadors obtinguts ha de ser el professor titular de la matèria de l'IES on estigui matriculat l'alumne.

b) En el cas de tractar-se d'un examen o prova objectiva, el responsable de l'aplicació de l'examen o prova objectiva, ha de ser el professor encarregat de coordinar la matèria de batxillerat de l'IES Can Balo o del col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual. Aquest mateix ha de recollir la producció dels alumnes dins el termini fixat pel professor titular de la matèria, si es tracta d'una o més activitats.

c) En el cas de tractar-se d'un examen o prova objectiva, aquest s'ha d'enviar a l'adreça electrònica del cap d'estudis de l'IES Can Balo o del coordinador del col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual un dia abans de la data prevista per a la seva realització a l'IES. L'IES Can Balo i el col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual i els centres on estan matriculats els alumnes es coordinaran per establir el calendari d'exàmens o proves objectives, o els terminis de lliurament de produccions derivades de la realització d'activitats al llarg del curs escolar.

d) En el cas de tractar-se d'un examen o prova objectiva que es realitza de forma simultània al grup de referència, els professors titulars de la matèria en els centres on estan matriculats els alumnes han d'estar disponibles telefònicament durant la seva realització per resoldre possibles dubtes o incidències.

e) Un cop fet l'examen o prova objectiva, o s'han realitzat les produccions derivades de la proposta d'activitats, aquestes s'han d'escanejar i, tenint en compte el pes de l'arxiu, s'han d'enviar a l'adreça electrònica que hagi facilitat el centre on els alumnes estan matriculats. L'original de l'examen o prova objectiva, o, si escau, les produccions, han de quedar custodiats a l'IES Can Balo o al col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual.

És obligatori que els alumnes sotmesos a mesures judicials o ingrés hospitalari tinguin una qualificació per matèria a final de curs.

28. Autenticitat, seguretat i confidencialitat

28.1. La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'establir els procediments oportuns per garantir l'autenticitat dels documents oficials d'avaluació, la integritat de les dades que s'hi recullen i la seva supervisió i custòdia, així com la seva conservació i trasllat en cas de supressió o extinció del centre.

28.2. Referent a l'obtenció de les dades personals dels alumnes, a la seva cessió d'uns centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, s'ha d'atendre el que es disposa a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, el que s'estableix en la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

29. Centres que no utilitzen l'eina d'avaluació el curs 2022-2023

Ateses les mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors que estableixen la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i el Departament d'Inspecció Educativa, els centres poden decidir, només per al curs 2022-2023, no utilitzar l'eina d'avaluació del GestIB per al registre de la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries per a cada alumne.

En aquest cas, els centres han d'atenir-se a les instruccions d'aquesta resolució per a la dimensió formativa de l'avaluació, i per a l'avaluació acreditativa dels alumnes, amb les següents modificacions:

a) Cada professor ha de dur un registre intern de la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les matèries de les quals n'és titular, d'acord amb la proposta pedagògica inicial o vigent del centre.

b) Els centres han d'acordar i establir un procediment i un sistema d'informació per als alumnes, les mares, pares o tutors legals (mitjançant el quadern de professorat del GestIB, informe d'avaluació del GestIB o un altre mitjà fefaent) de la valoració grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les matèries per a cada alumne al llarg del curs.

c) Els centres han d'acordar i la ponderació dels criteris d'avaluació, com a tard, abans que cada professor, a final de curs, qualifiqui la matèria de la qual n'és titular.

d) Cada professor titular, a final de curs, ha de calcular, per a cada alumne, la qualificació de la matèria de la qual n'és titular, tenint en compte la ponderació dels criteris d'avaluació  d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 5.6 d'aquestes instruccions. Posteriorment, ha d'introduir aquesta qualificació al GestIB.

e) A final de curs, els equips docents han de valorar a les sessions d'avaluació final, d'acord amb el procediment establert a l'apartat 5.8, el grau de desenvolupament de les competències clau de cada alumne. Cada tutor ha d'introduir les valoracions acordades per a cada un dels alumnes al GestIB.

f) En el cas de l'informe per trasllat de l'apartat 24.2, el tutor ha de recollir les valoracions dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada matèria que s'han treballat fins al moment.

Documents adjunts