Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 506745
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de setembre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del segon curs de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han impulsat canvis normatius enfocats a què tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una major personalització en el seu aprenentatge i, en general, per augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com a objectiu principal una educació de qualitat i d'equitat, com a dos principis indissociables.

La Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020 que fa referència al calendari d'implantació estableix a l'apartat 5 que el currículum, l'organització i els objectius del batxillerat s'implantaran per al primer curs, en el curs escolars 2022-2023, i per al segon curs, en el curs escolar 2023-2024.

El 17 de novembre de 2021,es publicà el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regula l'avaluació i la promoció a l'educació primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, fins a la implantació de les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, en el currículum, l'organització i objectius i programes de cada etapa.

Per altra banda, el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat, com el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, s'han vist afectats per les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i pel Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, per la qual cosa, els articles que no han estat expressament derogats es mantindran vigents sempre que no s'oposin o contradiguin aquesta nova regulació.

El 6 d'abril de 2022 s'ha publicat el Reial decret 243/2022, de 5 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims del batxillerat. A la disposició final quarta, calendari d'implantació, es determina que, el que disposa aquest Reial decret, s'implantarà per al primer curs de batxillerat l'any acadèmic 2022-2023, i per al segon del batxillerat, en el curs 2023-2024.

Pel que fa a l'àmbit autonòmic en matèria educativa, la Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears, estableix a l'apartat 1 de l'article 18 que l'avaluació dels alumnes de batxillerat ha de ser contínua i la qualificació ha de ser diferenciada segons les matèries del currículum.

El 2 d'agost de 2022, en el BOIB núm. 101 s'ha publicat el Decret 33/2022, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, el qual no serà d'aplicació al segon curs de batxillerat fins el curs acadèmic 2023-2024.

L'avaluació del batxillerat, ve regulada a la Llei 2/2006, d'educació, on s'estableix a l'apartat 1 de l'article 36 que l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes serà contínua i diferenciada segons les distintes matèries. Els professors de cada matèria decidiran, en acabar el curs, si l'alumne ha assolit els objectius i ha aconseguit l'adequat grau d'adquisició de les competències corresponents.

A l'apartat 1 de l'article 37 de la mateixa llei, s'estableix que per obtenir el títol de batxiller serà necessari acreditar l'avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos de batxillerat. Si bé es contempla la possibilitat de manera excepcional, que l'equip docent pugui decidir, a la convocatòria extraordinària, l'obtenció del títol per als alumnes que hagin superat totes les matèries excepte una, sempre que es consideri que ha aconseguit els objectius vinculats al títol, de manera anàloga als procediments de compensació que existeixen en l'ensenyament universitari. A l'apartat 4 es preveu l'obtenció del títol del batxiller des d'altres ensenyaments, com és el cas dels alumnes que han superat els Ensenyaments Professionals de Música o Dansa i els que tenguin el Títol de tècnic de formació professional o d'arts plàstiques i disseny, sempre que es compleixin els requisits establerts a la normativa vigent, excloent els alumnes amb títol de tècnic superior.

Així doncs, ateses les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, el Reial decret 243/2022, de 5 d'abril i el Decret 33/2022, atès que el currículum, l'organització i els objectius del batxillerat en el segon curs no s'aplicaran el curs 2022-2023, es fa necessari dictar una resolució perquè els centres disposin d'un instrument que reguli i faciliti l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes que cursin segon de batxillerat el curs 2022-2023.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de segon curs de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2022-2023, establertes en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Aprovar els models de documents establerts en els annexos 2 i 3 d'aquesta Resolució.

Tercer

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 8 de setembre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1

Instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de segon curs de batxillerat per al curs 2022-2023

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen per objecte regular, el curs 2022-2023, l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de segon curs de batxillerat, d'acord amb el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, i el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears.

1.2. Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments corresponents al batxillerat.

2. Criteris generals de l'avaluació

2.1. Els criteris generals de l'avaluació del batxillerat són els que figuren en els articles 15 i 20 del Decret 35/2015.

2.2. El Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, estableix a l'apartat 1 de l'article 3, en fer referència a l'adaptació del currículum i de les programacions didàctiques, que els estàndards d'aprenentatge avaluables tendran caràcter orientatiu per als centres.

2.3. Els referents de l'avaluació han de ser els objectius específics de cada matèria, i més concretament els criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge que es considerin rellevants, atès el seu caràcter orientatiu, amb les prioritats que s'han establert en el marc de les programacions docents.

2.4. A cada grup classe ha d'impartir cada matèria un professor titular amb l'atribució docent corresponent. El professor titular és el responsable d'avaluar la matèria. L'avaluació de cada matèria establerta en el Decret 35/2015 s'ha de dur a terme tenint en compte els diferents elements del currículum: objectius, competències, continguts, criteris d'avaluació, estàndards d'aprenentatge avaluables orientatius i mètodes pedagògics, concretats per a cada curs en les programacions didàctiques.

2.5. L'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes, amb les corresponents adaptacions d'accés. S'han d'establir les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les avaluacions s'adaptin a les necessitats d'aquests alumnes.

3. Tutoria i orientació

3.1. El tutor d'un grup d'alumnes té la responsabilitat de coordinar tant l'avaluació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge com la funció d'orientació individual dels alumnes, amb el suport, si escau, de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge del centre i de l'equip directiu.

L'acció tutorial ha d'assegurar l'acompanyament personal i emocional dels alumnes i les mares, pares o tutors legals, si l'alumne és menor d'edat, alhora que facilitar aquells aprenentatges curriculars que no queden prou atesos en les matèries, amb la finalitat de garantir el màxim aprenentatge i benestar dels alumnes.

La coordinació dels equips de tutors amb l'equip directiu i l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge ha de tenir un tractament específic per unificar les activitats que s'han de desenvolupar, les actuacions personalitzades i les informacions que s'han de donar als alumnes i a les seves mares, pares o tutors legals.

3.2. La funció d'orientació s'ha de desenvolupar de manera contínua, molt especialment en els moments que impliquin que els alumnes han de prendre decisions de caràcter acadèmic o professional, com els canvis d'etapa, la incorporació a un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) o a un cicle formatiu de grau superior (CFGS), o l'accés a la universitat o al món laboral.

4. Sessions d'avaluació

4.1. Les sessions d'avaluació són les reunions de l'equip docent del grup, coordinades pel tutor i amb l'assessorament, si escau, de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge del centre, en què es valoren tant l'aprenentatge dels alumnes en relació amb l'assoliment dels objectius de l'etapa i del desenvolupament de les competències clau, així com la informació procedent de les mares, pares o tutors legals i el desenvolupament de la pràctica docent. També s'hi adopten les mesures pertinents de millora.

4.2. Cada grup d'alumnes ha de ser objecte, a cada curs acadèmic, de les sessions d'avaluació següents, en aquest ordre:

- Com a mínim, tres sessions d'avaluació ordinàries.

- Una sessió d'avaluació final ordinària de matèries pendents, si escau, abans de la sessió final ordinària de segon de batxillerat.

- Una sessió d'avaluació final ordinària el mes de maig.

- Una sessió d'avaluació final extraordinària de matèries pendents, si escau, abans de la sessió final extraordinària de segon de batxillerat.

- Una sessió d'avaluació final extraordinària el mes de juny.

Es pot fer coincidir la darrera sessió d'avaluació ordinària amb l'avaluació final ordinària.

Per facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una avaluació negativa en l'avaluació final ordinària, els centres han d'organitzar proves extraordinàries d'avaluació entre els dies 22 i 23 de juny. En el context de l'avaluació contínua, per a la qualificació final extraordinària s'han de tenir en compte l'evolució de l'alumne durant el curs, l'avaluació de les activitats de recuperació i el resultat de la prova extraordinària.

4.3. En el batxillerat a distància (IEDIB), el calendari de les sessions d'avaluació final, de les proves extraordinàries i del tancament de les actes ha de ser, almenys, un dia hàbil abans del que s'estableix per al segon curs del batxillerat ordinari.

4.4. El director, o el membre de l'equip directiu que aquest delegui, ha d'assistir a les reunions d'avaluació. Així mateix, ha de presidir les sessions d'avaluació final ordinària i extraordinària.

4.5. Els representants dels alumnes han de participar en les sessions d'avaluació quan s'hi hagin de tractar aspectes generals del grup.

4.6. El tutor ha d'estendre una acta del desenvolupament de les sessions d'avaluació, en la qual han de constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i dels absents, els acords presos i el resultat de les votacions, si n'hi ha hagut. Només ha de signar aquesta acta el tutor. De forma específica s'hi ha de fer referència a la decisió de titulació dels alumnes amb només una matèria no superada a l'avaluació final extraordinària d'acord amb l'apartat 9.2 d'aquestes instruccions.

5. Presa de decisions en les sessions d'avaluació

5.1. En cada sessió d'avaluació la qualificació de cada matèria és competència exclusiva del professor titular. Aquesta competència no es pot delegar a l'equip docent. Per tant, un professor no pot posar a disposició de l'equip docent la qualificació de la seva matèria.

5.2. L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals resultants del procés d'avaluació.

5.3. Les decisions generals s'han de prendre per consens. En el cas que no n'hi hagi, s'han d'adoptar per majoria simple. En cas d'empat, el vot de qualitat del tutor el dirimeix. En tot cas, només tenen dret de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a l'alumne en concret i cada professor pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides a aquest alumne.

5.4. S'ha de valorar també el resultat de les mesures organitzatives i curriculars adoptades en les sessions anteriors i s'ha de decidir quines noves mesures es considera pertinent implantar. S'han de comunicar als alumnes i a les seves mares, pares o tutors legals els resultats del procés d'aprenentatge i les actuacions adoptades per superar, quan calgui, les disfuncions detectades.

6. Avaluacions ordinàries

Les avaluacions ordinàries que es desenvolupen al llarg del curs són el reflex del procés d'avaluació contínua.

7. Avaluació final ordinària

En la sessió d'avaluació final ordinària s'han de dur a terme les actuacions següents:

- S'han d'estendre les actes de desenvolupament de la sessió final ordinària, d'acord amb l'apartat 4.6 d'aquestes instruccions.

- S'han d'estendre les actes d'avaluació de les matèries pendents.

- S'han d'estendre les actes de l'avaluació final ordinària, d'acord amb el model de l'annex 2.

- S'han de proposar les activitats de recuperació dels alumnes que es poden presentar a les proves extraordinàries.

- S'han de dur a terme altres actuacions previstes en el projecte educatiu del centre.

8. Avaluació final extraordinària

En la sessió d'avaluació final extraordinària s'han de dur a terme les actuacions següents:

- S'han d'estendre les actes de desenvolupament de la sessió final extraordinària, d'acord amb l'apartat 4.6 d'aquestes instruccions.

- S'han d'estendre les actes de l'avaluació extraordinària de les matèries pendents.

- S'han d'estendre les actes de l'avaluació final extraordinària, d'acord amb el model de l'annex 2.

- S'han de dur a terme altres actuacions previstes en el projecte educatiu del centre.

9. Titulació

9.1. Els alumnes que superen totes les matèries de batxillerat han d'obtenir el títol de batxiller.

9.2. També podran titular, només a la convocatòria extraordinària, els alumnes que tenguin un màxim d'una matèria no superada de batxillerat.

En aquest cas s'han de donar totes i cadascuna de les següents condicions:

a) Que l'equip docent consideri, d'acord amb el procediment establert a l'apartat 5.3 d'aquestes instruccions, que l'alumne ha assolit els objectius d'etapa del batxillerat i desenvolupat les competències clau vinculades al títol.

b) Que l'alumne no tingui més d'un 20% de les sessions lectives de la matèria no superada amb faltes d'assistència no justificades.

El tutor de l'alumne s'ha d'adreçar a les mares, pares o tutors legals de l'alumne -o a l'alumne, si està emancipat legalment o té 18 anys o més- quan aquest tingui un 10% de les sessions lectives d'una matèria amb faltes d'assistència no justificades, per escrit i per un mitjà fefaent, informant d'aquesta circumstància i advertint de la conseqüència en l'obtenció del títol.

c) Que l'alumne s'hagi presentat a totes les proves i realitzat les activitats necessàries per a la seva avaluació, incloses les de la convocatòria extraordinària.

d) Que la nota mitjana de batxillerat sigui igual o superior a cinc.

10. Titulació dels alumnes amb un títol de tècnic

10.1. Els alumnes que tenguin un títol de tècnic en formació professional o en arts plàstiques i disseny, (queden exclosos els títols de tècnic superior) o hagin superat els ensenyaments professionals de música o dansa i superin les matèries de Llengua catalana i literatura I i II, i les matèries generals del bloc d'assignatures troncals dels dos cursos de la modalitat d'arts, en el cas dels ensenyaments professionals de música o dansa, i de qualsevol modalitat en els altres casos, han d'obtenir el títol de batxiller a proposta del centre on han cursat aquestes matèries.

10.2. Els alumnes que es trobin en alguna de les situacions que s'indiquen a continuació poden sol·licitar la matrícula parcial dels cursos de batxillerat de les matèries esmentades en el punt anterior. Aquest tipus de matrícula s'anomena batxillerat reduït.

a) Alumnes que tenguin un títol de tècnic (queden exclosos els títols de tècnic superior) o hagin superat els ensenyaments professionals de música o dansa.

b) Alumnes de segon de batxillerat que cursin sisè dels ensenyaments professionals de música o dansa o tenguin títol de tècnic superior de formació professional.

10.3 Per facilitar la superació de les matèries del bloc d'admissió de la prova del batxillerat per a l'accés a la universitat (PBAU), els alumnes del batxillerat reduït poden matricular-se al curs de preparació de la PBAU que s'imparteix a l'IEDIB.

11. Pla específic personalitzat per als alumnes repetidors

El pla específic personalitzat per als alumnes repetidors ha de recollir les condicions curriculars adaptades a les necessitats de l'alumne i orientades a la superació de les dificultats detectades. S'hi han d'incloure també totes les mesures que es considerin adequades per a aquests alumnes.

12. Programes de reforç per als alumnes amb matèries pendents

Els programes de reforç per als alumnes amb matèries pendents s'han de concretar en les programacions docents dels departaments corresponents. Els resultats de l'avaluació dels programes i les propostes de millora per al curs següent s'han d'incloure en la memòria anual.

13. Canvi de modalitat o d'itinerari

13.1. Si un alumne de segon de batxillerat ha canviat de modalitat o d'itinerari i té pendent del primer curs alguna matèria específica, aquesta es pot substituir per una matèria troncal superada de l'antiga modalitat del primer curs.

13.2.Les matèries troncals cursades i no superades al primer curs de l'antiga modalitat no tendran la consideració de matèries pendents si no formen part de la nova modalitat triada.

13.3. Les matèries troncals cursades i aprovades en l'antiga modalitat, la superació de les quals no sigui necessària per completar la nova modalitat, podran substituir les assignatures específiques de segon curs a l'hora d'efectuar el canvi de modalitat.

14. Informació als alumnes i a les mares, pares o tutors legals

14.1. Amb la finalitat de garantir el dret dels alumnes que el seu rendiment escolar, al llarg del procés d'avaluació contínua, sigui valorat d'acord amb criteris de plena objectivitat, els centres, per mitjà dels professors de cada matèria, han d'informar per escrit els alumnes dels criteris d'avaluació i dels criteris de qualificació. Aquesta informació ha d'estar a l'abast dels alumnes i les seves mares, pares o tutors legals durant tot el curs acadèmic.

14.2. Al llarg de tot el curs, els tutors i els professors han de mantenir una comunicació fluida amb els alumnes i amb les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat d'informar-los sobre la seva evolució escolar i de facilitar-ne la col·laboració. Aquesta comunicació es pot dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns.

14.3. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb les mares, pares o tutors legals les ha de fixar cada centre en la programació general anual. S'ha de garantir, com a mínim, una entrevista individual del tutor amb la família a cada curs de l'etapa i una reunió col·lectiva a l'inici de cada un dels cursos escolars. S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les mares, pares o tutors legals. En el cas dels centres públics, aquest registre s'ha de fer utilitzant el mòdul d'informació per a la tutoria del GestIB, que també està disponible per a la resta de centres.

14.4. Després de cada sessió d'avaluació o quan es produeixin circumstàncies que ho aconsellin, el tutor ha d'informar per escrit les mares, pares o tutors legals i els alumnes sobre el rendiment acadèmic i l'evolució del procés educatiu. A aquest efecte, s'ha d'utilitzar la informació recollida en el procés d'avaluació contínua.

14.5. Després de les sessions d'avaluació final ordinària i extraordinària, la informació que es faciliti als alumnes i a les mares, pares o tutors legals ha d'incloure, almenys, les qualificacions obtingudes en les diferents matèries cursades per l'alumne i la decisió sobre la permanència o la titulació.

14.6. Els alumnes que compleixin els requisits per poder presentar-se a les proves extraordinàries han de rebre informació d'aquest fet, així com de les activitats de recuperació que han de dur a terme d'acord amb la programació del departament didàctic de cada matèria.

14.7. A fi que els alumnes assoleixin una formació integral, els centres han d'organitzar actuacions d'informació i col·laboració amb les mares, pares o tutors legals per coordinar i fer el seguiment tant del procés d'aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, de convivència i cooperació i d'orientació acadèmica i professional.

14.8. En el cas dels alumnes que han de repetir curs, s'ha de facilitar, a principi de curs, el pla específic personalitzat als alumnes, si estan emancipats legalment o tenen 18 anys o més o a les seves mares, pares o els tutors legals.

15.  Revisió dels materials d'avaluació

15.1. Els alumnes i les seves mares, pares o tutors legals han de tenir accés a tot el material produït per l'alumne que tengui incidència en l'avaluació de les diferents matèries. Si les mares, pares o tutors legals que ostenten i exerceixen la pàtria potestat ho demanen, els centres els n'han de facilitar una còpia, en paper o en format digital, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La correcció no es pot limitar a l'expressió d'una qualificació quantitativa, sinó que ha de contenir l'expressió dels errors comesos o l'explicació raonada de la qualificació.

Per fer efectiu aquest dret, els centres han d'establir el procediment per obtenir aquesta còpia en les normes d'organització, funcionament  i convivència o en el reglament de règim intern, en el cas dels centres privats, i l'han de fer públic.

15.2. Els alumnes, o les seves mares, pares o tutors legals si l'alumne és menor d'edat, poden presentar reclamacions contra les qualificacions obtingudes d'acord amb la normativa vigent i, a la convocatòria extraordinària, a la decisió de titulació, ateses les condicions de l'apartat 9.2.

16. Custòdia dels documents i materials d'avaluació

Tot el material que hagi pogut contribuir a determinar la qualificació dels alumnes, proves escrites, treballs i qualsevol altra producció dels alumnes, s'ha de conservar al centre. En aquest cas, el responsable de conservar-ho i custodiar-ho és la persona que designi el NOFC o el RRI del centre, en el cas de centres privats. Aquest material s'ha de conservar almenys fins passats tres mesos des de l'atorgament de les qualificacions finals, excepte si forma part d'una reclamació; en aquest cas, s'ha de conservar fins que s'hagi resolt el procés de reclamació. La destrucció dels documents s'ha de dur a terme d'acord amb el que especifiquen les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

17. Departament d'Inspecció Educativa

Correspon al Departament d'Inspecció Educativa, en l'exercici de les seves funcions i d'acord amb el seu programa d'actuació anual, assessorar sobre el procés d'avaluació, supervisar aquest procés i promoure l'adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo.

18. Documents oficials d'avaluació

18.1. Els documents oficials d'avaluació són els següents:

- L'expedient acadèmic.

- L'historial acadèmic.

- Les actes d'avaluació de final de curs.

- Si escau, l'informe personal per trasllat.

18.2. Els documents oficials d'avaluació han de recollir sempre la norma de l'Administració educativa que estableix el currículum corresponent, han d'estar visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes de les persones que correspongui en cada cas. Al costat de la signatura hi han de constar el nom i els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l'atribució docent. Aquests documents es poden substituir pels equivalents en suport informàtic, d'acord amb el punt 9 de la disposició addicional sisena del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.

18.3. L'historial acadèmic i, si escau, l'informe personal per trasllat es consideren documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de l'Estat. Quan aquests documents hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de traduir al castellà, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

19. Expedient acadèmic

19.1. Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, que ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne, i la informació relativa al procés d'avaluació.

19.2. La custòdia dels expedients acadèmics correspon als centres escolars. La centralització electrònica dels expedients s'ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

19.3. El Departament d'Inspecció Educativa ha de supervisar l'emplenament i la custòdia dels expedients acadèmics.

20. Historial acadèmic

20.1. L'historial acadèmic del batxillerat ha de recollir, com a mínim, les dades identificatives de l'alumne, les matèries cursades i els resultats de l'avaluació final de cada un dels anys d'escolarització, les decisions sobre promoció i permanència, la mitjana del batxillerat, la informació relativa als canvis de centre, les mesures curriculars i organitzatives aplicades i les dates en què s'han produït els diversos esdeveniments. El secretari del centre ha de signar l'historial acadèmic, que té valor acreditatiu dels estudis cursats, amb el vistiplau del director.

20.2. En finalitzar l'etapa, l'historial acadèmic del batxillerat s'ha de lliurar als pares o tutors de l'alumne o a l'alumne, si és major d'edat. Aquest lliurament s'ha de reflectir en l'expedient acadèmic corresponent.

20.3. El Departament d'Inspecció Educativa ha de supervisar l'expedició i la custòdia de l'historial acadèmic del batxillerat.

21. Actes d'avaluació de final de curs

21.1. Les actes de l'avaluació final ordinària s'han d'estendre i s'han de tancar abans de les 12 hores del dia 26 de maig. Les actes de l'avaluació final extraordinària s'han d'estendre i s'han de tancar, com a màxim, fins al dia 23 de juny.

21.2. El tutor i tots els membres de l'equip docent del grup han de signar les actes d'avaluació final, les quals han d'incloure el vistiplau del director del centre.

21.3. Altres aspectes a tenir en compte pel que fa a les actes d'avaluació final són:

a) En el cas de l'avaluació final ordinària, s'hi ha d'incloure una relació nominal de tots els alumnes que componen el grup.

b) En el cas de l'avaluació final extraordinària, només s'hi han d'incloure els alumnes que no titulen a l'avaluació final ordinària.

En ambdós casos la informació que s'ha d'incloure és:

a) Els resultats de l'avaluació de totes les matèries, expressats en els termes que estableix el punt 22 d'aquestes instruccions.

b) La decisió, per a tots els alumnes, sobre titulació, indicant “Sí” o “No”.

c) Si un alumne titula amb una matèria no superada, d'acord amb l'apartat 9.2 d'aquestes instruccions, aquest fet ha de figurar a l'apartat d'observacions generals amb la frase: “L'alumne xxxxxx titula amb una matèria no superada, d'acord amb l'apartat 3 de l'article 21 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre”.

21.4. La custòdia de les actes correspon als centres escolars. D'acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, els centres, tant els públics com els privats, han de tancar les actes utilitzant el programa de gestió GestIB. Per poder fer efectiu aquest tancament, tots els centres han de tenir actualitzada la matrícula dels alumnes al programa GestIB durant tot el curs escolar.

22. Resultats de l'avaluació

22.1. Els resultats de les avaluacions finals ordinàries i extraordinàries s'han d'expressar mitjançant qualificacions numèriques del zero al deu sense decimals. Es consideren negatives les qualificacions inferiors a cinc.

22.2. Els alumnes que no s'hagin presentat a les proves extraordinàries han de constar com a no presentats (NP) a les matèries corresponents.

22.3. També s'han de fer constar, si n'hi ha, les convalidacions (C) o l'exempció (X), en el cas de la matèria d'Educació física, que deriven de l'aplicació del Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'educació física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa. Així mateix, s'ha de fer constar, si escau, l'exempció (X) de la matèria de Llengua catalana i literatura, d'acord amb el que s'especifica a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana. (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018) .

22.4. Quan un alumne tengui matèries superades en anys acadèmics anteriors o cursades a l'IEDIB, en les actes d'avaluació final s'han de fer constar de nou les qualificacions obtingudes anteriorment, seguides de l'anotació (QA) (qualificat anteriorment).

22.5. L'avaluació final ordinària i l'extraordinària dels alumnes en les matèries de segon que figuren en l'annex 4 del Decret 35/2015 estan condicionades a la superació de la corresponent matèria de primer, si l'han cursada. S'han de considerar els casos següents:

- Si en l'avaluació final ordinària l'alumne no ha superat la matèria o les matèries de primer, en la corresponent acta de segon s'ha de fer constar, en la matèria o les matèries amb la condició esmentada, l'anotació P1 (pendent de primer) i, entre parèntesis, la qualificació obtinguda en la matèria de segon.

- Si en l'avaluació final extraordinària l'alumne supera la matèria de primer i la qualificació de segon en l'avaluació final ordinària ha estat positiva, s'ha de fer constar aquesta qualificació en l'acta extraordinària de segon. En cas contrari, s'hi ha de fer constar únicament l'anotació P1 i, per tant, les dues matèries tindran la consideració de no superades.

22.6. Si un alumne cursa una matèria de modalitat de segon condicionada per una de primer no cursada perquè el departament didàctic corresponent ho ha autoritzat, no està sotmès al que es preveu en l'apartat anterior.

22.7. Els alumnes que han triat matricular-se de matèries del segon curs ja superades (ampliació de matrícula) disposen fins al 30 d'abril per decidir si anul·len la matrícula d'aquestes matèries i, per tant, es queden amb la nota prèvia. Aquest fet s'ha d'anotar com a renúncia en el GestIB.

23. Nota mitjana del batxillerat

23.1. La nota mitjana del batxillerat s'obté, una vegada obtingut el títol de batxiller, calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les 19 matèries que componen l'etapa del batxillerat segons l'estructura fixada, per a cada modalitat, en els articles 10 i 11 del Decret 35/2015, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d'equidistància, a la superior. Les matèries amb convalidacions (C) o exempcions (X) no s'han de tenir en compte per calcular la nota mitjana. En el cas dels alumnes que tenen més o menys de 19 qualificacions, la mitjana s'ha de calcular i introduir manualment al GestIB.

23.2. En els supòsits a què es refereix l'apartat 10.1 d'aquestes instruccions, la nota mitjana del batxillerat s'obté de la manera següent:

a) En el cas dels alumnes que obtenen el títol de batxiller perquè han superat els ensenyaments professionals de música o de dansa, la qualificació final és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les matèries generals del bloc d'assignatures troncals de la modalitat cursada, les matèries Llengua catalana i literatura I i II i les assignatures dels cursos cinquè i sisè dels ensenyaments professionals de música o de dansa de l'especialitat corresponent, expressada en una escala del zero al deu amb dos decimals i arrodonida a la centèsima. En el cas dels alumnes que hagin accedit directament al sisè curs dels ensenyaments professionals de música o de dansa, per calcular la nota mitjana s'han de considerar les qualificacions de les assignatures del curs esmentat, de les matèries Llengua catalana i literatura I i II i de les matèries generals del bloc d'assignatures troncals de la modalitat cursada.

b) En el cas dels alumnes que obtenen el títol de batxiller perquè tenen un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional, la qualificació final és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les matèries Llengua catalana i literatura I i II i de les matèries generals del bloc d'assignatures troncals de la modalitat corresponent, expressada en una escala del zero al deu amb dos decimals i arrodonida a la centèsima.

23.3. Per als alumnes que es trobin en la situació descrita a l'apartat 13.3 i, a efectes de càlcul de la nota mitjana per al títol de batxiller, la qualificació de la matèria específica no cursada de segon de batxillerat, se substituirà per la qualificació més alta de les troncals d'opció de primer de batxillerat de l'antiga modalitat no necessàries per a la nova modalitat.

23.4. En el cas que un alumne es traslladi des d'una altra comunitat autònoma, només s'han de tenir en compte les matèries superades que formin part de l'estructura del batxillerat de la Comunitat Educativa de les Illes Balears. La seva nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb l'apartat 22.1.

23.5. En el cas que un alumne tingui l'homologació del primer curs de batxillerat, la nota mitjana de batxillerat es calcularà fent la mitjana entre la nota de l'homologació i la nota mitjana de segon de batxillerat.

23.6. Es pot atorgar la menció de matrícula d'honor (MH) als alumnes que estiguin proposats per obtenir el títol de batxiller i hagin obtingut una nota mitjana a l'etapa del batxillerat igual a nou (9) o superior. Aquest fet s'ha de consignar mitjançant una diligència en l'acta d'avaluació final, en l'expedient acadèmic i en l'historial acadèmic. Els centres han de fer la proposta al GestIB i els alumnes rebran un certificat de matrícula d'honor amb signatura electrònica que s'ha d'ajustar al model de l'annex 3.

Cada centre pot concedir una matrícula d'honor per cada vint alumnes matriculats de segon de batxillerat o fracció. El centre ha d'establir els criteris que s'utilitzaran per atorgar les MH en el cas que hi hagi més alumnes candidats que matrícules d'honor es puguin concedir. Si s'utilitzen criteris numèrics, s'han de preveure els possibles empats i la forma de dirimir-los. En cap cas, es poden atorgar més MH que el màxim establert per a cada centre.

24. Informe personal per trasllat

24.1. L'informe personal per trasllat és el document que el centre ha d'emetre en el cas que un alumne es traslladi durant el curs a un altre centre per continuar-hi els estudis. L'ha d'elaborar el tutor a partir de les dades facilitades pels professors de l'alumne i ha de dur el vistiplau del director del centre. L'informe s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del moment en què el centre d'origen rebi del centre de destinació la sol·licitud de trasllat.

24.2. L'informe personal per trasllat ha de contenir els resultats de les avaluacions que s'hagin fet durant el curs i totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si escau, a les mesures curriculars i organitzatives aplicades.

 

25. Custòdia dels documents oficials d'avaluació

Els documents oficials d'avaluació es custodien als centres docents, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 2.1 de les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

26. Canvi de centre

26.1. Si un alumne es trasllada a un altre centre que imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, el centre d'origen ha de remetre al de destinació, a petició d'aquest i amb la màxima agilitat possible, l'informe personal per trasllat i l'historial acadèmic del batxillerat.

26.2. Amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels alumnes, els centres han d'emetre un certificat acadèmic, a petició de les persones interessades, per presentar al centre on es volen incorporar. Aquest certificat ha de reflectir fidelment la situació acadèmica de l'alumne per permetre'n l'adequada inscripció provisional al centre de destinació.

26.3. La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l'historial acadèmic. El centre receptor s'ha de fer càrrec de custodiar-lo i ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual s'incorpora l'alumne.

26.4. Si un alumne s'incorpora a un centre estranger, a l'Estat espanyol o a l'exterior, que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, no s'hi ha de traslladar l'historial acadèmic del batxillerat. Per facilitar la incorporació als ensenyaments del sistema educatiu estranger, el centre d'origen ha d'emetre un certificat acadèmic. L'historial acadèmic del batxillerat ha de continuar custodiat al darrer centre on l'alumne hagi estat matriculat fins que aquest es reincorpori al sistema educatiu espanyol o fins que es lliuri a l'alumne quan aquest hagi finalitzat els estudis equivalents al batxillerat.

27. Alumnes sotmesos a mesures judicials o ingrés hospitalari

Els alumnes sotmesos a mesures judicials o ingrés hospitalari que cursin un batxillerat ordinari o a distància han de fer els exàmens de les matèries de batxillerat de la manera següent:

a) El responsable de l'elaboració i correcció de l'examen ha de ser el professor titular de la matèria de l'IES on estigui matriculat l'alumne.

b) El responsable de l'aplicació de l'examen ha de ser el professor encarregat de coordinar la matèria de batxillerat de l'IES Can Balo o del col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual.

c) Els exàmens s'han d'enviar a l'adreça electrònica del cap d'estudis de l'IES Can Balo o del coordinador del col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual un dia abans de la data prevista en el calendari d'exàmens. L'IES Can Balo i el col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual i els centres on estan matriculats els alumnes es coordinaran per establir el calendari d'exàmens de cada avaluació.

d) Els professors titulars de la matèria en els centres on estan matriculats els alumnes han d'estar disponibles telefònicament durant la realització de l'examen per resoldre possibles dubtes.

e) Un cop fet l'examen, aquest s'ha d'escanejar (s'ha d'anar alerta amb el pes de l'arxiu) i s'ha d'enviar a l'adreça electrònica que hagi facilitat el centre on els alumnes estan matriculats. L'original de l'examen ha de quedar custodiat a l'IES Can Balo o al col·legi per a l'atenció hospitalària i domiciliària Maria Antònia Pascual.

f) És obligatori que els alumnes sotmesos a mesures judicials o ingrés hospitalari tinguin una qualificació per matèria a cadascuna de les avaluacions.

Documents adjunts