Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 504002
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de setembre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de segon i quart de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han impulsat canvis normatius enfocats a què tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una major personalització en el seu aprenentatge i, en general, per augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com a objectiu principal una educació de qualitat i d'equitat, com dos principis indissociables.

La Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020 que fa referència al calendari d'implantació estableix a l'apartat 4 que el currículum, l'organització i els objectius de l'educació secundària obligatòria s'implantaran per als cursos de primer i tercer el curs 2022-2023, i per als cursos de segon i quart el curs 2023-2024.

El 17 de novembre de 2021,es publicà el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regula l'avaluació i la promoció a l'educació primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, fins a la implantació de les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, en el currículum, l'organització i objectius i programes de cada etapa.

Per altra banda, el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat, com el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, s'han vist afectats per les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i pel Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, per la qual cosa, els articles que no han estat expressament derogats es mantindran vigents sempre que no s'oposin o contradiguin aquesta nova regulació.

El 30 de març de 2022 s'ha publicat el Reial decret 217/2022, de 29 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació secundària obligatòria, que serà d'implantació el curs 2022-2023, per als cursos de primer i tercer, i per als cursos de segon i quart el curs 2023-2024, tal com s'especifica a la seva disposició final tercera (calendari d'implantació).

Pel que fa a l'àmbit autonòmic en matèria educativa, la Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears, estableix a l'apartat 1 de l'article 15 que l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria ha de ser contínua, formativa i integradora, en el marc regulat per la normativa bàsica, amb mesures de millora progressives, per arribar a una avaluació del procés d'aprenentatge final de caràcter global.

El 2 d'agost de 2022, en el BOIB núm. 101 s'ha publicat el Decret 32/2022, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, el qual no serà d'aplicació per als cursos segon i quart d'educació secundària obligatòria fins al curs escolar 2023-2024.

L'avaluació de l'educació secundària obligatòria ve regulada a l'apartat 1 de l'article 28 de la Llei 2/2006, d'educació, on s'estableix que l'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria és contínua, formativa i ha de tenir en compte el seu progrés en el conjunt de les matèries integradora; a l'apartat 5 es disposa que la permanència en un mateix curs escolar en l'educació bàsica ha de ser considerada una mesura excepcional. Aquesta decisió només es podrà adoptar una vegada dins l'educació primària i dues vegades com a màxim al llarg de l'educació bàsica, i haurà d'anar acompanyada d'un pla específic i personalitzat de suport per al desenvolupament complet de les competències; a  l'apartat 9 s'estableix que en finalitzar el segon curs d'educació secundària obligatòria, es lliurarà a cada alumne i als seus pares, mares o tutors legals, un consell orientador, que podrà incloure la incorporació a un programa de diversificació curricular o a un cicle formatiu de grau bàsic.

Així doncs, ateses les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, el Reial decret 217/2022, de 29 de març i el Decret 32/2022, atès que el currículum, l'organització i els objectius de l'educació secundària obligatòria en els cursos de segon i quart no s'aplicaran el curs 2022-2023, es fa necessari dictar una resolució perquè els centres disposin d'un instrument que reguli i faciliti l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes que cursin segon i quart d'educació secundària obligatòria el curs 2022-2023.

 

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de segon i quart de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023, establertes en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Aprovar els models de documents establerts en els annexos 2 i 3 d'aquesta Resolució.

Tercer

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 6 de setembre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes de segon i quart de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2022-2023

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen per objecte regular, el curs 2022-2023, l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de segon i quart de l'educació secundària obligatòria (ESO), d'acord amb el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, i el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears.

1.2. Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a l'ESO.

2 Criteris generals de l'avaluació

2.1. Els criteris generals de l'avaluació a l'ESO són els que figuren a l'article 10 del Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, i en l'article 17 del Decret 34/2015.

2.2. Els criteris d'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a l'ESO són els que figuren en l'article 22 del Decret 34/2015.

2.3. El Reial decret 984/2021, de 16 de novembre estableix a l'article 3.1, que els estàndards d'aprenentatge avaluables tendran caràcter orientatiu per als centres.

2.4. Les programacions didàctiques s'hauran d'adequar a les característiques i coneixements dels alumnes i s'adoptaran les mesures pertinents de suport i recuperació per als alumnes que ho necessiten o d'adaptació curricular significativa per a l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE).

2.5. D'acord amb el que estableix l'article 10.4 del Decret 34/2015, les programacions docents de Llengua i literatura castellana i de Llengua i literatura catalana han d'estar coordinades per nivells, tant en el seu contingut com en la seva temporització i metodologia.

En aquest sentit, els departaments didàctics implicats han d'acordar una distribució temporal dels elements del currículum, evitant duplicitats,i poder dedicar així el màxim de temps al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de les diferents destreses lingüístiques des d'una vessant funcional i comunicativa de la llengua. Aquests elements comuns en el desenvolupament de les diferents destreses de la competència lingüística també seran tinguts en compte per part del departament de Llengües estrangeres.

2.6. L'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria ha de ser contínua, formativa i integradora. S'ha de dur a terme als cursos segon i quart i ha de tenir en compte el grau en què els alumnes desenvolupen les competències i aconsegueixen els objectius. El caràcter integrador de l'avaluació no impedirà que els professors realitzin de manera diferenciada l'avaluació de cada matèria o àmbit tenint en compte els seus criteris d'avaluació.

2.7. A cada grup classe, ha d'impartir cada matèria un professor titular amb l'atribució docent corresponent. El professor titular és el responsable d'avaluar la matèria. L'avaluació de cada matèria establerta en el Decret 34/2015 s'ha de dur a terme tenint en compte els diferents elements del currículum: objectius, competències, continguts, criteris d'avaluació, estàndards d'aprenentatge avaluables orientatius i mètodes pedagògics concretats per a segon i quart en les programacions didàctiques.

3.Tutoria i orientació

3.1. El tutor d'un grup d'alumnes té la responsabilitat de coordinar tant l'avaluació dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge com la funció d'orientació individual dels alumnes, amb el suport, si escau, dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge del centre i de l'equip directiu.

L'acció tutorial ha d'assegurar l'acompanyament personal i emocional dels alumnes i les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat de garantir el màxim aprenentatge i benestar dels alumnes.

La coordinació dels equips de tutors amb l'equip directiu i l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge ha de tenir un tractament específic per unificar les activitats que s'han de desenvolupar, les actuacions personalitzades i les informacions que s'han de donar als alumnes i a les seves mares, pares o tutors legals.

3.2. La funció d'orientació s'ha de desenvolupar de manera contínua, molt especialment en els moments que impliquin que els alumnes han de prendre decisions de caràcter acadèmic o professional. Atès el canvi normatiu i el caràcter transitori que tindrà el curs 2022-2023, s'haurà de tenir especialment esment en:

 • A 2n d'ESO: Orientació acadèmica sobre l'optativitat a 3r d'ESO (LOMLOE), la possible incorporació a un programa de diversificació curricular (PDC) o a la formació professional de grau bàsic (FPGB).
 • A 4t d'ESO: Canvi d'etapa o incorporació al món laboral. S'ha d'incidir especialment en la nova estructura del batxillerat que comporta la implantació de la LOMLOE.

4. Avaluació i atenció a les diferències individuals

4.1. L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes ha de ser personalitzada, de manera que ha d'atendre les característiques de cada un. Els criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge avaluables, que seran orientatius, establerts en el Decret 34/2015 són els referents per valorar el grau en què els alumnes han desenvolupat les competències i han assolit els objectius.

4.2. En el context d'avaluació contínua, quan es detectin dificultats en el procés d'aprenentatge d'un alumne durant el curs, s'han de dissenyar activitats de regulació del procés d'ensenyament-aprenentatge i, si escau, s'han d'establir mesures ordinàries de suport educatiu perquè l'alumne pugui anar recuperant les parts no superades envers l'avaluació final. Aquestes mesures es poden adoptar en qualsevol moment del curs, quan es detectin les dificultats, i s'han d'adreçar a garantir l'adquisició dels aprenentatges i les competències imprescindibles per continuar el procés educatiu.

4.3 .L'avaluació dels alumnes amb NESE s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes. Aquesta avaluació és competència de l'equip docent, assessorat pels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge del centre. S'han d'establir les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les avaluacions s'adaptin a les necessitats dels alumnes amb NESE. Aquestes mesures en cap cas es tindran en compte per minorar les qualificacions obtingudes.

4.4. Els criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge avaluables orientatius establerts en les adaptacions curriculars significatives (ACS) dels alumnes amb NEE són els referents per valorar tant el grau de desenvolupament de les competències com el de consecució dels objectius d'aquests alumnes.

4.5. D'acord amb l'article 23.3 del Decret 34/2015, i sense perjudici de la permanència prevista en l'article 18.4 d'aquest mateix Decret, l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials en aquesta etapa a centres ordinaris es pot prolongar un any més, sempre que això afavoreixi la seva integració socioeducativa. Aquesta decisió l'ha de prendre l'equip docent, assessorat pels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge, després d'haver oït el parer de les mares, pares o tutors legals.

5. Sessions d'avaluació

5.1. Les sessions d'avaluació són les reunions de l'equip docent del grup, coordinades pel tutor i amb l'assessorament, si escau, de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge del centre. En aquestes reunions es valoren l'aprenentatge dels alumnes en relació amb el desenvolupament de les competències i l'assoliment dels objectius de l'etapa i la informació procedent de les mares, pares o tutors legals. A més, l'equip docent del grup ha de valorar el desenvolupament de la pràctica docent i adoptar les mesures pertinents de millora.

5.2. Cada grup d'alumnes ha de ser objecte, a cada curs acadèmic, de les sessions d'avaluació següents, en aquest ordre:

 • Com a mínim, tres sessions d'avaluació.
 • Una sessió d'avaluació final de matèries pendents, si escau.
 • Una sessió d'avaluació final al mes de juny.

Es pot fer coincidir la darrera sessió d'avaluació amb l'avaluació final.

5.3. El director, o el membre de l'equip directiu que aquest delegui, ha d'assistir a les reunions d'avaluació. Així mateix, el director, o el membre de l'equip directiu que aquest delegui, ha de presidir les sessions d'avaluació final de quart.

5.4. Els representants dels alumnes han de participar en les sessions d'avaluació quan s'hi hagin de tractar aspectes generals del grup.

5.5. El tutor ha d'estendre una acta del desenvolupament de les sessions d'avaluació, en la qual han de constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents, els acords presos i el resultat de les votacions, en el cas que n'hi hagi. Només ha de signar aquesta acta el tutor.

6. Presa de decisions a les sessions d'avaluació

6.1. L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals resultants del procés d'avaluació.

6.2. En cada sessió d'avaluació la qualificació de cada matèria és competència del professor titular.

6.3. Les decisions s'han de prendre per consens. En el cas que no n'hi hagi, s'han d'adoptar per majoria simple. En cas d'empat, el vot de qualitat del tutor el dirimeix. En tot cas, només tenen dret de vot els professors titulars que han impartit alguna matèria a l'alumne en concret i cada professor pot emetre un vot per cada una de les matèries impartides a aquest alumne.

6.4. A les sessions d'avaluació s'ha de valorar també el resultat de les mesures organitzatives i curriculars adoptades a les sessions anteriors i s'ha de decidir quines noves mesures es considera pertinent implantar. S'han de comunicar als alumnes i als pares o tutors legals els resultats del procés d'aprenentatge i les actuacions adoptades per superar, quan calgui, les disfuncions detectades.

7. Avaluacions

Les avaluacions que es desenvolupen al llarg del curs són el reflex del procés d'avaluació contínua. En el marc d'aquest procés, els centres, mitjançant la intervenció dels departaments didàctics, després de cada avaluació, han d'arbitrar mesures que ajudin als alumnes a reforçar aquells elements del currículum en les matèries que han estat qualificats negativament.

8. Avaluació final

A la sessió d'avaluació final del mes de juny s'han de dur a terme les actuacions següents:

a) S'han d'estendre les actes de desenvolupament de la sessió final, d'acord amb l'apartat 5.5 d'aquestes instruccions.

b) S'han d'estendre les actes d'avaluació de les matèries pendents.

c) S'han d'estendre les actes de l'avaluació final, d'acord amb el model de l'annex 2.

d) S'ha de decidir la proposta del Consell orientador a 2n i 4t d'ESO, d'acord amb el model de l'annex 3, que s'ha de trametre a les famílies.

e) S'han de dur a terme altres actuacions previstes en el projecte educatiu del centre.

9 Promoció

9.1. Els centres educatius han d'establir uns criteris de promoció en la concreció curricular del centre. Aquests criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne i en la consecució dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament de les competències clau per davant dels objectius d'avaluació específics de cada matèria.

S'ha de tenir especialment en compte la maduresa de l'alumne i les possibilitats de continuar els seus estudis.

La repetició es considera una mesura de caràcter excepcional i condicionada a les possibilitats que aquesta sigui realment profitosa per a l'alumne. S'adoptarà de manera col·legiada per l'equip docent en funció de l'evolució acadèmica de l'estudiant, globalment considerada sense que únicament en siguin la causa les matèries no superades. El nombre de matèries no superades no serà una limitació per a la promoció dels alumnes.

9.2. En tot cas, han de promocionar els alumnes que han superat totes les matèries o àmbits o tenguin avaluació negativa en una o dues matèries. Els àmbits del programa de millora de l'aprenentatge i del rendiment (PMAR) s'han de comptabilitzar de la forma descrita a l'apartat 15.1 d'aquestes instruccions. Això mateix és d'aplicació per als alumnes que van cursar agrupaments de matèries per àmbits LOMCE a primer d'ESO.

9.3. La decisió de la promoció l'ha de prendre l'equip docent corresponent, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 6.3 d'aquestes instruccions i amb els criteris establerts pel centre a la seva concreció curricular.

9.4. El professor titular de la matèria ha d'avaluar cada assignatura tenint en compte els diferents elements del currículum. La resta de decisions, incloent-hi el consell orientador per a l'alumne, s'han de prendre d'acord amb el que s'especifica en l'apartat 6.3 d'aquestes instruccions.

10. Proposta d'incorporació a un Cicle Formatiu de Grau Bàsic    

Els equips docents podran proposar la incorporació d'un alumne a un CFGB, quan el seu perfil acadèmic i vocacional ho aconselli i compleixi els següents requisits:

a) Que tengui 15 anys o els compleixi l'any natural en curs.

b) Que hagi cursat tercer d'ESO o, excepcionalment, segon d'ESO.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, mitjançant resolució, establirà el procediment i els models de documentació corresponents.

11. Incorporació a un Programa de Diversificació Curricular

11.1. Les condicions que han de complir els alumnes perquè puguin incorporar-se a un PDC són les que s'estableixen a l'article 13.2 del RD 984/2021, de 16 de novembre.

11.2. Els alumnes que en el curs 2022-2023 hagin cursat el segon curs d'ESO en un PMAR, podran incorporar-se de manera automàtica al tercer curs d'ESO en un PDC en el curs 2023-2024.

11.3. Els alumnes amb NEE que participin en el PDC tendran els recursos de suport que, amb caràcter general, es prevegin per a aquests alumnes.

12. Titulació

12.1. Els alumnes que, en finalitzar l'ESO, hagin assolit els objectius d'aquesta etapa i hagin desenvolupat les competències corresponents obtindran el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En cas contrari, i d'acord amb l'article 21 del Decret 34/2015, obtindran un certificat oficial.

12.2. Els centres educatius han d'establir uns criteris de titulació en la concreció curricular del centre. Aquests criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne i en la consecució dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament de les competències clau al davant dels objectius d'avaluació específics de cada matèria. S'ha de tenir especialment en compte la maduresa de l'alumne i les possibilitats de continuar els seus estudis. El nombre de matèries no superades no serà una limitació per a la titulació dels alumnes. Per tant, aquest nombre no pot ser un criteri determinant per a la no titulació.

12.3. La decisió de la titulació ha de garantir l'adquisició dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament de les competències de tal manera que permetin a l'alumne continuar el seu itinerari acadèmic i l'ha de prendre l'equip docent corresponent, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 6.3 d'aquestes instruccions i amb els criteris establerts pel centre.

12.4. La decisió sobre la titulació d'un alumne s'ha de prendre a l'avaluació final per acord de l'equip docent. La decisió de no titulació d'un alumne ha de constar, de forma motivada a l'acta de desenvolupament de la sessió d'avaluació, d'acord amb els criteris de titulació de la concreció curricular del centre.

12.5. Encara que no pugui ser un criteri únic ni determinant per a la titulació, el nombre de matèries o àmbits no superats s'ha de comptabilitzar d'acord amb l'apartat punt 9.2.

12.6. El professor titular de la matèria ha d'avaluar cada assignatura tenint en compte els diferents elements del currículum. La resta de decisions, incloent-hi el consell orientador per a l'alumne i, en el cas que n'hi hagi, les indicacions per elaborar el pla específic personalitzat per als alumnes que hagin de repetir curs, s'han de prendre d'acord amb el que s'especifica en l'apartat 6.3 d'aquestes instruccions.

12.7. Els alumnes que, un cop finalitzat el procés d'avaluació de quart curs d'ESO, no hagin obtingut el títol, i hagin superat els límits d'edat establerts a l'apartat 2 de l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, tenint en compte també la prolongació excepcional de la permanència en l'etapa que avalua la pròpia llei a l'apartat 5 de l'article 28, el podran obtenir en els dos cursos següents mitjançant la realització de proves extraordinàries de les matèries que no hagin superat. A aquest efecte la Conselleria d'Educació i Formació Professional publicarà, mitjançant resolució, una convocatòria específica.

13. Titulació dels alumnes que han cursat un PMAR

La proposta de titular aquests alumnes s'ha de fer d'acord amb el punt anterior, tenint en compte que el nombre de matèries suspeses s'ha de comptabilitzar d'acord amb l'apartat 15.1 d'aquestes instruccions.

14. Titulació dels alumnes que han cursat a quart d'ESO matèries amb adaptacions curriculars significatives (ACS)

Atès que els referents de l'avaluació durant l'educació bàsica per a aquests alumnes són els que s'inclouen en les corresponents adaptacions del currículum, aquest fet no els pot impedir obtenir el títol d'ESO.

15. Promoció, permanència i matèries pendents en un PMAR

15.1. La proposta de promoció o titulació d'aquests alumnes s'ha de fer d'acord amb el punt 9, tenint en compte aquesta particularitat:

Si un alumne no té superat l'àmbit lingüístic i social de 2n o 3r d'ESO o l'àmbit científic i matemàtic de 3r ESO, s'ha de comptabilitzar com si no hagués superat tres matèries per cadascun d'aquests àmbits. Si l'àmbit no superat és l'àmbit pràctic o l'àmbit científic i matemàtic de 2n d'ESO, s'ha de comptabilitzar com si no hagués superat dues matèries. En el cas que l'àmbit no superat sigui l'àmbit de llengües estrangeres, s'ha de comptabilitzar com si no hagués superat una matèria.

15.2 Els alumnes que s'incorporen a un 2n curs d'ESO PMAR, s'han de matricular, si escau, de les següents matèries pendents de 1r d'ESO: educació física, música I i valors ètics/religió.

La resta de matèries no superades de 1r d'ESO, no s'han de recuperar ni s'han de tenir en compte per a la promoció ni per a la titulació.

15.3 Els alumnes no poden abandonar el PMAR durant el curs escolar.

15.4. Una vegada acabat el curs escolar, i de forma excepcional, els alumnes de PMAR, amb el consentiment de les mares, pares o tutors legals, poden decidir no incorporar-se a 3r de PDC. També de forma excepcional i en acabar el curs escolar l'equip docent pot decidir que un alumne no s'incorpori a 3r de PDC. En aquest darrer cas, l'equip docent ha d'haver constatat la falta d'estudi i d'esforç de l'alumne. A més, el tutor ha d'haver informat prèviament per escrit les mares, pares o tutors legals d'aquesta situació i els ha d'haver advertit que, si perdura aquesta situació, l'alumne no es podrà incorporar a 3r de PDC. Aquesta informació s'ha de donar, com a tard, en finalitzar la segona avaluació.

Aquestes decisions comporten les conseqüències següents:

 • No afecten la promoció o la permanència de l'alumne.
 • Les matèries pendents d'aquest curs o de cursos anteriors que no s'hagin recuperat s'han de tenir en compte en la matrícula del curs següent i s'han de recuperar.

15.5. En el supòsit que s'especifica en el punt 4 de l'apartat 7 de l'annex 3 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015, les matèries pendents del primer curs d'ESO, no s'han de comptabilitzar per a la promoció o la titulació.

15.6. Els àmbits o les matèries de segon i tercer de PMAR pendents de superar s'han de comptabilitzar als efectes de promoció o titulació.

16. Pla específic personalitzat per als alumnes repetidors

El pla específic personalitzat per als alumnes repetidors ha de recollir les condicions curriculars adaptades a les necessitats de l'alumne i orientades a la superació de les dificultats detectades. S'hi han d'incloure també totes les mesures que es considerin adequades per aquests alumnes.

 

17. Programes de reforç per als alumnes amb matèries pendents

Els programes de reforç per als alumnes amb matèries pendents s'han de concretar en les programacions docents dels departaments corresponents. Els resultats de l'avaluació dels programes i les propostes de millora per al curs següent s'han d'incloure en la memòria anual.

18. Informació als alumnes i a les mares, pares o tutors legals

18.1 Amb la finalitat de garantir el dret dels alumnes que el seu rendiment escolar, al llarg del procés d'avaluació contínua, sigui valorat d'acord amb criteris de plena objectivitat, els centres, per mitjà dels professors de cada matèria, els han d'informar per escrit dels criteris d'avaluació i dels criteris de qualificació. Aquesta informació ha d'estar a l'abast dels alumnes, de les seves mares, pares o tutors legals durant tot el curs acadèmic.

18.2. Al llarg de tot el curs, els tutors i els professors han de tenir una comunicació fluida amb els alumnes i amb les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat d'informar-los sobre la seva evolució escolar i de facilitar-ne la col·laboració. Aquesta comunicació es pot dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns.

18.3. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives amb les mares, pares o tutors legals les ha de fixar cada centre en la programació general anual. S'ha de garantir, com a mínim, una entrevista individual del tutor amb la família a cada curs de l'etapa i una reunió col·lectiva a l'inici de cada un dels cursos escolars.

S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les famílies. En el cas dels centres públics, aquest registre s'ha de fer utilitzant el mòdul d'informació per a la tutoria del GestIB, que també està disponible per a la resta de centres.

18.4. Després de cada sessió d'avaluació o quan es produeixin circumstàncies que ho aconsellin, el tutor ha d'informar per escrit o a través del GestIB a les famílies i als alumnes sobre el rendiment acadèmic, l'evolució del procés educatiu i les mesures adoptades per tal de reforçar aquells elements del currículum de les matèries que han estat qualificades negativament abans de l'avaluació final. A aquest efecte, s'ha d'utilitzar la informació recollida en el procés d'avaluació contínua.

18.5. Després de la sessió d'avaluació final, la informació que es faciliti als alumnes i a les mares, pares o tutors legals ha d'incloure, almenys, les qualificacions obtingudes en les diferents matèries o àmbits cursats per l'alumne, el grau de desenvolupament de les competències i la decisió sobre la permanència, la promoció o la titulació.

18.6. Els alumnes, les seves mares, pares o tutors legals han de rebre un consell orientador en finalitzar 2n i 4t d'ESO, d'acord amb el model de l'annex 3.

18.7. A fi que els alumnes assoleixin una formació integral, els centres han d'organitzar actuacions d'informació i col·laboració amb les mares, pares o tutors legals per coordinar i fer el seguiment tant del procés d'aprenentatge com dels aspectes de desenvolupament personal, de convivència i cooperació, i d'orientació acadèmica i professional.

19. Revisió dels materials d'avaluació

19.1. Els alumnes i les seves mares, pares o tutors legals han de tenir accés a tot el material produït per l'alumne que tengui incidència en l'avaluació de les diferents matèries. Si les mares, pares o tutors legals ho demanen, els centres els n'han de facilitar una còpia, en paper o en format digital, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. La correcció no es pot limitar a l'expressió d'una qualificació quantitativa, sinó que ha de contenir l'expressió dels errors comesos o l'explicació raonada de la qualificació.

Per fer efectiu aquest dret, els centres han d'establir el procediment per obtenir aquesta còpia en les normes d'organització, funcionament  i convivència o en el reglament de règim intern, en el cas dels centres privats, i l'han de fer públic.

19.2. Els alumnes, o les seves mares, pares o tutors legals, poden presentar reclamacions contra les qualificacions obtingudes o de les decisions de promoció o titulació, d'acord amb la normativa vigent.

20. Custòdia dels documents i del material d'avaluació

Tot el material que hagi pogut contribuir a determinar la qualificació dels alumnes, proves escrites, treballs i qualsevol altra producció dels alumnes s'ha de conservar al centre. En aquest cas, el responsable de conservar-lo i custodiar-lo és la persona que designin les normes d'organització, funcionament  i convivència o en el reglament de règim intern del centre, en el cas dels centres privats. Aquest material s'ha de conservar almenys fins passats tres mesos des de l'atorgament de les qualificacions finals, excepte si forma part d'una reclamació; en aquest cas, s'ha de conservar fins que s'hagi resolt el procés de reclamació.

La destrucció dels documents s'ha de dur a terme d'acord amb el que especifiquen les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

21. Departament d'Inspecció Educativa

Correspon al Departament d'Inspecció Educativa, en l'exercici de les seves funcions i d'acord amb el seu programa d'actuació anual, assessorar sobre el procés d'avaluació, supervisar aquest procés i promoure l'adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo.

22. Documents oficials d'avaluació

22.1. Els documents oficials d'avaluació són els següents:

 • L'expedient acadèmic.
 • L'historial acadèmic.
 • Les actes d'avaluació de final de curs.
 • El consell orientador de 2n i 4t curs.
 • Si escau, l'informe personal per trasllat.

22.2. Els documents oficials d'avaluació han de recollir sempre la norma de l'Administració educativa que estableix el currículum corresponent, han d'estar visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes de les persones que correspongui en cada cas. Al costat de la signatura hi han de constar el nom i els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l'atribució docent. Aquests documents es poden substituir pels equivalents en suport informàtic, d'acord amb el punt 9 de la disposició addicional sisena del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.

22.3. L'historial acadèmic i, si escau, l'informe personal per trasllat es consideren documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de l'Estat. Quan aquests documents hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de traduir al castellà, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

23. Expedient acadèmic

23.1. Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, que ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne i la informació relativa al procés d'avaluació.

23.2. La custòdia dels expedients acadèmics correspon als centres escolars. La centralització electrònica dels expedients s'ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

23.3. El Departament d'Inspecció Educativa ha de supervisar l'emplenament i la custòdia dels expedients acadèmics.

24. Historial acadèmic

24.1. L'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria ha de recollir, com a mínim, les dades identificatives de l'alumne, les assignatures cursades i els resultats de l'avaluació final en cada un dels anys d'escolarització, les decisions sobre promoció, la informació relativa als canvis de centre, les mesures curriculars i organitzatives aplicades i les dates en què s'han produït els diversos esdeveniments. L'historial acadèmic, que ha de signar el secretari del centre amb el vistiplau del director, té valor acreditatiu dels estudis cursats.

24.2. En finalitzar l'etapa, l'historial acadèmic de l'ESO s'ha de lliurar a les mares, pares o tutors legals que exerceixen la pàtria potestat de l'alumne i se n'ha d'enviar una còpia al centre d'educació secundària on l'alumne continuarà els estudis, a petició d'aquest centre. Aquests lliuraments s'han de reflectir a l'expedient acadèmic corresponent.

24.3. El Departament d'Inspecció Educativa ha de supervisar l'expedició i la custòdia de l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria.

25. Actes de l'avaluació de final de curs

25.1. Les actes de les avaluacions finals s'han d'estendre per a cada un dels cursos i s'han de tancar el mes de juny.

La informació que s'hi ha d'incloure és:

 • La relació nominal de tots els alumnes que componen el grup.
 • Els resultats de l'avaluació de totes les matèries, expressats en els termes que estableix el punt 26 d'aquestes instruccions.
 • La decisió, per a tots els alumnes, sobre promoció o titulació, indicant “Sí” o “No”.
 • La proposta d'incorporació a PDC o CFGB, si escau.

25.2. El tutor i tots els membres de l'equip docent del grup han de signar les actes d'avaluació final, que han d'incloure el vistiplau del director del centre.

25.3. En el cas de nova incorporació d'alumnes al PDC de 3r d'ESO, aquesta decisió s'ha de fer constar a l'acta de l'avaluació final de la forma següent:

 • Si la proposta és PDC, a l'apartat sobre promoció hi ha de figurar «Sí». En el cas d'incorporació a PDC s'entén que la promoció a 3r d'ESO PDC està condicionada al fet que l'alumne cursi aquest programa.
 • Si l'alumne finalment no cursa PDC, s'ha de fer una diligència a les actes del curs anterior modificant la decisió sobre la promoció, i l'alumne ha de repetir curs.

25.4. La custòdia de les actes correspon als centres escolars. D'acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els centres, tant públics com privats, han de tancar les actes utilitzant el programa de gestió GestIB. Per poder fer efectiu aquest tancament centralitzat, tots els centres han de tenir actualitzada la matrícula dels alumnes al programa GestIB durant tot el curs escolar.

26. Resultats de l'avaluació

26.1. Els resultats que han d'aparèixer en les actes de les avaluacions finals s'han d'expressar en els termes següents: insuficient (IN), per a les qualificacions negatives; suficient (SU), bé (B), notable (NT) o excel·lent (EX), per a les qualificacions positives. Aquests termes han d'anar acompanyats d'una qualificació numèrica, sense decimals, en una escala de l'u al deu, amb les correspondències següents:

 • Insuficient: 1, 2, 3 o 4.
 • Suficient: 5.
 • Bé: 6.
 • Notable: 7 o 8.
 • Excel·lent: 9 o 10.

Les qualificacions de les matèries que han estat objecte d'ACS s'han d'expressar en els mateixos termes, als quals s'ha d'afegir un asterisc (*). Aquest asterisc significa que aquesta qualificació fa referència als objectius, a les competències clau, als criteris d'avaluació i als estàndards d'aprenentatge avaluables que figuren en l'ACS de l'alumne.

També s'hi han de fer constar, si n'hi ha, les convalidacions (C) o l'exempció (X), en el cas de la matèria d'Educació física, que deriven de l'aplicació del Reial decret 242/2009, de 27 de febrer, pel qual s'estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de música i de dansa i l'educació secundària obligatòria i el batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d'educació física han de tenir la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de dansa. Així mateix, s'hi ha de fer constar, si escau, l'exempció (X) de l'avaluació de la matèria de Llengua catalana i literatura, d'acord amb el que s'especifica a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana. (BOIB núm. 38, de 27 de març de 2018).

26.2. El Títol d'ESO s'expedeix sense qualificació.

27. Consell orientador

El consell orientador, el model del qual figura en l'annex 3, s'ha de lliurar als alumnes després de l'avaluació final de 2n i 4t d'ESO. També s'ha de lliurar als alumnes que finalitzen la seva escolarització a ESO.

28. Informe personal per trasllat

28.1. L'informe personal per trasllat és el document que el centre ha d'emetre en el cas que un alumne es traslladi durant el curs a un altre centre per continuar-hi els estudis. L'ha d'elaborar el tutor a partir de les dades facilitades pels professors de l'alumne i ha de dur el vistiplau del director del centre. L'informe s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del moment en què el centre d'origen rebi del centre de destinació la sol·licitud de trasllat.

28.2. L'informe personal per trasllat ha de contenir els resultats de les avaluacions que s'hagin fet durant el curs i totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si és el cas, a les mesures curriculars i organitzatives aplicades.

29. Custòdia dels documents oficials d'avaluació

Els documents oficials d'avaluació es custodien als centres docents, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 2.1 de les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

30. Canvi de centre

30.1 Si un alumne es trasllada a un altre centre que imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, el centre d'origen ha de remetre al de destinació, a petició d'aquest i amb la màxima celeritat possible, un informe personal per trasllat i l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria.

30.2 Amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels alumnes, els centres han d'emetre un certificat acadèmic, a petició de les persones interessades, per presentar al centre on es volen incorporar. Aquest certificat ha de reflectir fidelment la situació acadèmica de l'alumne per permetre'n l'adequada inscripció provisional al centre de destinació.

30.3 La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l'historial acadèmic degudament emplenat. El centre receptor s'ha de fer càrrec de custodiar-lo i ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual s'incorpora l'alumne.

30.4 Si un alumne s'incorpora a un centre estranger, a l'Estat espanyol o a l'exterior, que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, no s'hi ha de traslladar l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria. Per facilitar la incorporació als ensenyaments del sistema educatiu estranger, el centre d'origen ha d'emetre un certificat acadèmic. L'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria ha de continuar custodiat al darrer centre on l'alumne hagi estat matriculat fins que aquest es reincorpori al sistema educatiu espanyol o fins que es lliuri a l'alumne en haver finalitzat els estudis equivalents a l'educació secundària obligatòria.

Documents adjunts