Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 501788
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de setembre de 2022 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del primer, tercer i cinquè curs de l’Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han impulsat canvis normatius enfocats a què tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una major personalització en el seu aprenentatge i, en general, per augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com a objectiu principal una educació de qualitat i d'equitat, com a dos principis indissociables.

La Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020 que fa referència al calendari d'implantació estableix a l'apartat 3 que el currículum, l'organització i els objectius de l'educació primària s'implantaran per als cursos de primer, tercer i cinquè el curs 2022-2023, i per als cursos segon, quart i sisè el curs 2023-2024.

El 2 de març de 2022 es va publicar el Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària, que juntament amb la Llei orgànica 2/2006, formen la normativa bàsica estatal que pot ser desenvolupada per les comunitats autònomes per poder fer la seva adaptació a nivell autonòmic.

El 17 de març de 2022 s'ha publicat la Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears, i a l'apartat 3 de l'article 11 s'estableix que en l'educació primària l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes ha de ser contínua i global, ha de tenir un caràcter progressiu i ha de tenir en compte el procés d'aprenentatge. Així mateix ha de preveure mesures de millora.

El 2 d'agost de 2022, en el BOIB núm. 101 s'ha publicat el Decret 31/2022, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears, el qual és d'aplicació el curs escolar 2022-2023 pels cursos de primer, tercer i cinquè d'educació primària.

L'avaluació de l'educació primària, ve regulada a l'article 20 de la Llei 2/2006, d'educació; a l'apartat 1 s'estableix que l'avaluació dels alumnes en l'educació primària, serà contínua i global i tendrà en compte el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge. A l'apartat 3 es determina que els tutors de segon i quart han d'emetre, quan finalitzi el curs, un informe sobre el grau d'adquisició de les competències de cada alumne, indicant en el seu cas les mesures de reforç que s'han de contemplar en el cicle següent, i, a l'apartat 4 s'indica que l'alumne, amb la finalitat de garantir la continuïtat del procés de formació, disposarà en finalitzar l'etapa d'un informe sobre la seva evolució i les competències desenvolupades, segons estableixin les administracions educatives. Així mateix, aquestes establiran els pertinents mecanismes de coordinació entre els centres d'educació primària i d'educació secundaria obligatòria.

La nova redacció de la norma afavoreix l'establiment de mecanismes de suport i reforç. Per això, es disposa que la permanència en un mateix curs escolar en l'educació bàsica ha de ser considerada una mesura excepcional que només es podrà adoptar una vegada dins l'educació primària. Aquesta decisió només es pot prendre als cursos segon, quart o sisè d'aquesta etapa.

Pel que fa al Reial decret, 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària, a l'article 14 s'estableixen els aspectes generals de l'avaluació de l'etapa i a l'article 15 es regula la promoció dels alumnes d'un curs a un altre. A l'article 23 es recull el dret dels alumnes a una avaluació objectiva, a l'article 24 es parla de la participació i el dret a la informació de mares, pares o tutors legals sobre l'evolució del procés educatiu dels alumnes i a l'article 25 es fa una relació dels documents oficials d'avaluació i dels informes que garanteixen la mobilitat dels alumnes. La disposició final tercera d'aquest Reial decret estableix el calendari d'implantació, que per als cursos primer, tercer i cinquè de l'educació primària és el curs 2022-2023.

Per altra banda, s'ha d'assenyalar que com a conseqüència de la publicació de les diferents normes educatives abans assenyalades i de la seva entrada en vigor, des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, s'ha iniciat la tramitació d'una ordre autonòmica que reguli l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears.

Tot i així, s'ha estimat la necessitat d'elaborar una resolució perquè els centres disposin d'un instrument que reguli i faciliti l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes que cursin primer, tercer i cinquè de primària el curs escolar 2022-2023, atenent a les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, el Reial decret 157/2022, d'1 de març i el Decret 31/2022 de 2 d'agost.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes del primer, tercer i cinquè curs de l'educació primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023, establertes en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Aprovar el model de document establert a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Tercer

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 6 de setembre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Instruccions per avaluar el procés d'aprenentatge dels alumnes del primer, tercer i cinquè curs de l'educació primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 Aquestes instruccions tenen per objecte regular l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes del primer, tercer i cinquè curs de l'educació primària i determinar els documents oficials d'avaluació, d'acord amb el que disposen el Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària.

1.2 Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats en l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a l'educació primària.

2. Finalitats de l'avaluació

L'avaluació té les següents finalitats:

a) Formativa. L'avaluació dels alumnes té una finalitat reguladora i orientativa del procés educatiu per tal de proporcionar de forma contínua informació als mestres, als alumnes i a les seves mares, pares i tutors legals per poder prendre les decisions més adequades per tal de millorar l'aprenentatge i l'ensenyament.

b) Acreditativa. L'avaluació dels alumnes també permet la qualificació dels resultats del procés d'aprenentatge per tal d'acreditar, a final de cada curs, el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les àrees.

3. Aspectes generals de l'avaluació

3.1 L'avaluació dels alumnes ha de ser global, contínua i formativa i ha de tenir en compte el grau de desenvolupament de les competències clau i el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge.

3.2 Els referents de l'avaluació són els criteris d'avaluació de les competències específiques de cada àrea. Els criteris d'avaluació indiquen els nivells d'acompliment esperats en els alumnes en les situacions o activitats en un moment determinat del seu procés d'aprenentatge.

3.3 Els criteris d'avaluació tractats a cada situació d'aprenentatge s'han de valorar, per part dels mestres, a partir de les evidències obtingudes en el desplegament de les situacions d'aprenentatge en programacions d'aula.

3.4 Els mestres han de fer un ús generalitzat d'instruments d'avaluació diversos, accessibles i adaptats a les diferents situacions d'aprenentatge que permetin la valoració objectiva de tots els alumnes.

3.5 En el context d'aquest procés d'avaluació contínua, i a partir de la informació que proporciona el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques, quan el progrés d'un alumne no sigui l'adequat, s'han d'establir mesures de reforç educatiu. Aquestes mesures s'han d'adoptar tan aviat com es detectin les dificultats i han d'estar dirigides a garantir l'adquisició dels aprenentatges imprescindibles per continuar el procés educatiu.

3.6 La Conselleria d'Educació i Formació Professional desenvoluparà orientacions perquè els centres docents puguin elaborar plans de reforç o d'enriquiment curricular que permetin millorar el grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques i el grau de desenvolupament de les competències clau.

3.7 Els mestres han d'avaluar tant els aprenentatges dels alumnes com els processos d'ensenyament, així com la seva pròpia pràctica docent.

3.8 La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de garantir el dret dels alumnes per tal que la seva dedicació, esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat, per a la qual cosa s'han d'establir els procediments oportuns que, en tot cas, atendran les característiques de l'avaluació que disposa la legislació vigent i, en particular, el caràcter global, continu i formatiu de l'avaluació en aquesta etapa.

4. Avaluació formativa

4.1 Al llarg del curs, l'equip docent del grup, constituït pels mestres que imparteixen docència als alumnes d'aquest grup i coordinats pel tutor, és responsable de l'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge.

4.2 Per tal de poder aprendre a regular el seu aprenentatge, els alumnes han de conèixer prèviament el procediment d'avaluació del seu treball. Amb aquesta finalitat, a les situacions d'aprenentatge, els mestres han de preveure les activitats i dinàmiques d'aula necessàries.

4.3 Durant la realització de les activitats, els alumnes han de rebre el retorn i la retroacció necessària per tal de poder corregir els seus errors, millorar els seus resultats, avançar en el seu aprenentatge i en el desenvolupament de les competències clau.

4.4 Les situacions d'aprenentatge s'han de desplegar en programacions d'aula que han d'incloure activitats i dinàmiques per a la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació que s'hi tracten. En aquestes activitats i dinàmiques s'hi poden introduir estratègies d'autoavaluació i coavaluació.

4.5 A partir del moment que el centre ha aprovat i enregistrat la proposta pedagògica a l'eina d'avaluació del programa per a la gestió acadèmica i administrativa dels centres (GestIB), els professors han d'introduir per a cada alumne la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada àrea.

4.6 La valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació s'expressa amb una valoració numèrica sense decimals que es tradueix d'acord amb la següent escala:

 • «Completament» per a 9 o 10
 • «Majoritàriament» per a 7 o 8
 • «Suficientment» per a 5 o 6
 • «Poc» per a 3 o 4
 • «Gens» per a 0, 1 o 2

4.7 Les valoracions del grau d'assoliment de cada alumne dels criteris d'avaluació s'han d'introduir al GestIB, com a tard, en acabar cada una de les situacions d'aprenentatge.

4.8 La valoració del grau d'assoliment de cada alumne de cada un dels criteris d'avaluació, en base a les noves evidències i indicadors obtinguts com a resultat del desplegament de les situacions d'aprenentatge, és revisable i editable per part dels mestres al llarg de tot el curs escolar. D'aquesta manera, si més endavant, es torna a valorar aquest criteri, la nova valoració substitueix la valoració anterior. L'eina d'avaluació només reflectirà la darrera valoració introduïda.

4.9 L'informe de seguiment de la valoració dels criteris d'avaluació proporciona la informació de l'avaluació formativa de l'alumne per a cada àrea. El genera l'eina d'avaluació del GestIB a partir dels registres dels mestres i consisteix en la relació, agrupada per àrees, dels criteris d'avaluació que han estat valorats fins a la data. Aquest informe està disponible al llarg de tot el curs escolar, en qualsevol moment, per als alumnes, mares, pares o tutors legals. Els centres, d'acord amb el seu projecte educatiu, poden establir procediments complementaris d'informació del procés d'aprenentatge dels alumnes.

5. Avaluació acreditativa

5.1 A partir de la seva proposta pedagògica, els centres han d'establir la ponderació dels criteris d'avaluació per a cada àrea i a cada cicle, és a dir, el percentatge amb el qual participarà la valoració de cada criteri d'avaluació a la qualificació final de les àrees a final de cicle. La suma de tots aquests percentatges ha de ser del 100%.

5.2 La ponderació s'ha de fer tenint en compte que es podran separar un 50% del valor que tindrien si la distribució fos equitativa entre tots els criteris d'avaluació de l'àrea corresponent.

5.3 La ponderació dels criteris d'avaluació per a cada àrea i cada cicle l'ha d'aprovar el claustre a proposta de la comissió de coordinació pedagògica, com a tard el mes de setembre, i no es pot modificar durant el curs.

5.4 El director o el titular del centre, en el cas de centres privats concertats o no concertats, o la persona que delegui, ha d'introduir, a l'eina d'avaluació, la proposta pedagògica i la ponderació dels criteris d'avaluació de cada àrea per al cicle.

5.5 A final de curs, el mestre ha d'haver valorat tots els criteris d'avaluació de les competències específiques de les àrees que imparteix, que han estat seleccionats a la proposta pedagògica del centre.

5.6 A partir d'aquestes valoracions i d'acord amb la ponderació establerta, l'eina d'avaluació del GestIB calcularà, de forma automàtica, la qualificació de l'àrea a final de curs.

5.7 La qualificació de cada àrea a final dels cursos senars s'obté del resultat de tenir en compte la valoració numèrica de cada un dels criteris d'avaluació valorats al llarg del curs i la ponderació atorgada a cada criteri. Aquesta qualificació es traduirà de la següent forma:

 • Mitjana entre 8,51 - 10 : «Excel·lent (EX)»
 • Mitjana entre 6,51 - 8,50 : «Notable (NT)»
 • Mitjana entre 5,51 - 6,50 : «Bé (BE)»
 • Mitjana entre 4,51 - 5,50 : «Suficient (SU)»
 • Mitjana entre 0 - 4,50 : «Insuficient (IN)»

i es reflectirà a l'acta d'avaluació final com a:

- «Excel·lent (EX)»

- «Notable (NT)»

- «Bé (BE)»

- «Suficient (SU)»

- «Insuficient (IN)»

5.8 De manera excepcional, i només per al curs 2022-2023, la qualificació de les àrees a final de curs que genera l'eina d'avaluació del GestIB a partir de les valoracions dels criteris d'avaluació de les àrees serà editable per part del mestre.

5.9 En finalitzar cada curs, s'ha d'informar, amb el GestIB o altres mitjans, als alumnes i a les seves mares, pares o tutors legals sobre:

a) El grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de la proposta pedagògica de les àrees.

b) Les qualificacions de les àrees, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 5.7. d'aquestes instruccions, que tenen la consideració de qualificacions de curs i que s'enregistren a l'acta d'avaluació final.

6. Pla de seguiment de l'avaluació

6.1 Els centres docents han d'establir a la Programació General Anual (PGA) el pla de seguiment de l'avaluació formativa al llarg del curs per part de l'equip docent del grup.

6.2 Aquest pla té per objecte valorar tant l'aprenentatge dels alumnes en relació als criteris d'avaluació de cada àrea com la informació procedent de les famílies i el desenvolupament de la seva pròpia pràctica docent, i adoptar les mesures pertinents de millora.

6.3 El pla de seguiment de l'avaluació ha de concretar per a cada curs acadèmic:

a) La distribució de les sessions de seguiment i avaluació de l'equip docent de grup. Com a mínim, els centres han de preveure tres sessions, dues durant el curs i una a final de curs.

b) El procediment que ha acordat el centre per fer un seguiment de les mesures organitzatives i curriculars i, si escau, de la presa de decisions de millora.

7. Avaluació i atenció a les diferències individuals

7.1 L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes ha de ser personalitzada, de manera que ha d'atendre les característiques de cada un.

7.2 L'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu s'ha de regir pels mateixos referents establerts per a la resta d'alumnes. Aquesta avaluació és competència de l'equip docent, assessorat per l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge. S'han d'establir les mesures més adequades perquè les condicions de realització de les diferents activitats s'adaptin a les necessitats dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, des d'una perspectiva inclusiva. Aquestes mesures, en cap cas, es tindran en compte per minorar les qualificacions obtingudes.

7.3 Els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) poden cursar un currículum que s'aparti significativament del perfil de sortida de l'etapa. En aquest sentit les adaptacions curriculars significatives (ACS) consisteixen en la modificació personalitzada d'un o més criteris d'avaluació de les competències específiques d'una o més àrees. Aquestes modificacions s'han d'introduir a l'eina d'avaluació del GestIB.

7.4 Per als alumnes amb NEE els referents de l'avaluació són els criteris d'avaluació de les competències específiques de les àrees, tant els que han estat modificats per les ACS com els que no han estat objecte de modificació.

8. Sessions de seguiment i avaluació

8.1 El tutor d'un grup d'alumnes té la responsabilitat de coordinar tant l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, com la funció d'orientació individual dels alumnes, amb el suport, si escau, dels equips d'orientació i suport a l'aprenentatge i de l'equip directiu. L'acció tutorial ha d'assegurar l'acompanyament personal i emocional dels alumnes i les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat de garantir el màxim aprenentatge i benestar dels alumnes.

8.2 Les sessions de seguiment i avaluació són les reunions que du a terme l'equip docent del grup, coordinades pel tutor i amb l'assessorament, si escau, de l'equip d'orientació i suport a l'aprenentatge, en relació amb els criteris d'avaluació de les diferents àrees. S'hi ha de tenir en compte la informació procedent de les famílies.

8.3 La PGA del centre ha d'establir la distribució de les sessions de seguiment i avaluació per a cada grup d'alumnes. Com a mínim, els centres han de preveure tres sessions, dues durant el curs i una a final de curs.

8.4 A les sessions de seguiment i avaluació s'ha de reflexionar sobre el procés d'avaluació formativa, valorar el resultat de les mesures organitzatives i curriculars adoptades a les reunions d'equip docent o a les sessions de seguiment i avaluació anteriors i decidir, si escau, quines noves mesures es considera pertinent implantar.

8.5 L'equip docent ha d'actuar de manera col·legiada en l'adopció de les decisions generals sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge dels alumnes del grup.

8.6 El director, o el membre de l'equip directiu que aquest delegui, ha d'assistir a les reunions de seguiment i avaluació.

8.7 El tutor ha d'estendre una acta del desenvolupament de les sessions de seguiment i avaluació, en la qual han de constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents i els acords presos. Només ha de signar aquesta acta el tutor.

8.8 A les sessions de seguiment i avaluació, no es podran modificar les valoracions fetes dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada àrea.

9. Avaluació final

A la sessió de seguiment i avaluació final del mes de juny s'han de dur a terme les actuacions següents:

a) S'han d'estendre les actes de desenvolupament de la sessió final, d'acord amb l'apartat 8.7 d'aquestes instruccions.

b) S'han d'estendre les actes de l'avaluació final, segons el que estableix el punt 18 d'aquestes instruccions i d'acord amb el model de l'annex 2.

10. Promoció

Els alumnes matriculats als cursos senars promocionen de forma automàtica al curs següent.

11. Informació als alumnes i a les mares, pares o tutors legals

11.1 Les mares, els pares o els tutors legals han de conèixer, participar i donar suport a l'evolució del procés educatiu dels seus fills i tutelats, tot col·laborant en les mesures de suport o reforç que adoptin els centres per facilitar el seu progrés.

11.2 Amb la finalitat de garantir el dret de l'alumne a què la seva dedicació, esforç i rendiment siguin valorats i reconeguts amb objectivitat, s'establiran els procediments oportuns que, en tot cas, han d'atendre a les característiques de l'avaluació previstes a la legislació vigent i, en particular, al caràcter global, continu i formatiu de l'avaluació en aquesta etapa. Aquesta informació ha d'estar a l'abast dels alumnes, de les mares, dels pares o dels tutors legals durant tot el curs acadèmic.

11.3 Les mares, els pares o els tutors legals i els alumnes tenen dret a conèixer les decisions relatives a la seva avaluació i promoció, així com també tenen dret a l'accés als documents oficials de la seva avaluació i a les proves, documents i evidències de les avaluacions que se'ls realitzin. Tota aquesta informació ha de respectar les garanties establertes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i altra normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

11.4 Al llarg de tot el curs, els tutors i els altres mestres de l'equip docent han de tenir una comunicació fluida amb els alumnes i amb les seves mares, pares o tutors legals, amb la finalitat d'informar-los sobre la seva evolució escolar i de poder comptar amb la seva col·laboració. Aquesta comunicació s'ha de dur a terme mitjançant informes escrits, entrevistes individuals, reunions col·lectives i altres mitjans que es considerin oportuns, d'acord amb el que s'especifiqui a les normes d'organització, funcionament i convivència del centre.

11.5 Els tutors han de fer, com a mínim, dues reunions amb les mares, pares o tutors legals dels alumnes: una de col·lectiva a l'inici de curs i una entrevista individual durant el curs. En el cas d'alumnes de nova incorporació, l'entrevista individual s'ha de fer a l'inici de l'escolarització al centre. La periodicitat i l'organització de les entrevistes individuals i les reunions col·lectives l'ha de preveure cada centre en la PGA. S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les famílies. En el cas dels centres públics, aquest registre s'ha de fer utilitzant el mòdul d'informació per a la tutoria del GestIB, que també està disponible per a la resta de centres.

11.6 Al llarg del procés d'avaluació contínua els alumnes i les mares, pares o tutors legals podran consultar, en qualsevol moment del curs, les valoracions del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada àrea. Després de cada sessió de seguiment i avaluació o quan es produeixin circumstàncies que ho aconsellin, el tutor ha de verificar que les mares, pares o tutors legals han accedit a través del GestIB a aquesta informació i a tota la que es derivi de les sessions de seguiment i avaluació. En cas contrari, el tutor, n'ha d'informar per escrit a les mares, pares o tutors legals.

11.7 Després de la sessió de seguiment i avaluació final, la informació que es faciliti als alumnes i a les mares, pares o tutors legals ha d'incloure, almenys, les qualificacions obtingudes en les diferents àrees i la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada àrea.

12. Revisió dels materials d'avaluació

12.1 Els alumnes i les seves mares, pares o tutors legals han de tenir accés a tot el material produït per l'alumne que tengui incidència en l'avaluació de les diferents àrees. Si les mares, pares o tutors legals ho demanen, els centres els n'han de facilitar una còpia, en paper o en format digital, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

12.2 Per fer efectiu aquest dret d'accés, els centres han d'establir el procediment per obtenir aquesta còpia en les normes d'organització, funcionament i convivència, o en el reglament de règim intern, en el cas dels centres privats, i l'han de fer públic.

12.3 Les mares, pares o tutors legals que ostenten i tenen l'exercici de la pàtria potestat, poden presentar reclamacions contra les valoracions dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada àrea, d'acord amb la normativa vigent.

13. Custòdia dels documents i del material d'avaluació

Tot el material que hagi pogut contribuir a determinar la qualificació dels alumnes, proves escrites, treballs i qualsevol altra producció dels alumnes s'ha de conservar al centre. En aquest cas, el responsable de conservar-lo i custodiar-lo és la persona que es designi a les normes d'organització, funcionament i convivència o al reglament de règim intern del centre. Aquest material s'ha de conservar almenys fins passats tres mesos des de l'atorgament de les qualificacions finals, excepte si forma part d'una reclamació; en aquest cas, s'ha de conservar fins que s'hagi resolt el procés de reclamació.

La destrucció dels documents s'ha de dur a terme d'acord amb el que especifiquen les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

14. Departament d'Inspecció Educativa

Correspon al Departament d'Inspecció Educativa, en l'exercici de les seves funcions i d'acord amb el seu programa d'actuació anual, assessorar sobre el procés d'avaluació formativa, supervisar aquest procés i promoure l'adopció de mesures que contribueixin a perfeccionar-lo.

15. Documents oficials d'avaluació

15.1 Per als cursos primer, tercer i cinquè, els documents oficials d'avaluació són els següents:

a) L'expedient acadèmic.

b) L'historial acadèmic.

c) Les actes d'avaluació de final de curs.

d) Si escau, l'informe personal per trasllat.

15.2 Els documents oficials d'avaluació han de recollir sempre la norma de l'Administració educativa que estableix el currículum corresponent. Han d'estar visats pel director del centre i han de dur les signatures autògrafes de les persones que correspongui en cada cas. Al costat de la signatura hi han de constar el nom i els cognoms del signant, així com la referència al càrrec o a l'atribució docent. Aquests documents es poden substituir pels equivalents en suport informàtic, d'acord amb el punt 3 de l'article 30 del Reial Decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableixen l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària.

15.3 L'historial acadèmic i, si escau, l'informe personal per trasllat es consideren documents bàsics per garantir la mobilitat dels alumnes per tot el territori de l'Estat.

15.4 Quan aquests documents hagin de tenir efecte en una comunitat autònoma on no sigui cooficial la llengua catalana, el centre els ha de proporcionar en castellà, d'acord amb l'article 15.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

16.  Expedient acadèmic

16.1 Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, que ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne i la informació relativa al procés d'avaluació. Ha de recollir, almenys, els resultats de l'avaluació de les àrees o àmbits, les decisions de promoció de cicle i d'etapa, les mesures de suport educatiu i les adaptacions curriculars que s'hagin adoptat per a l'alumne.

16.2 En el cas que existeixin àrees que hagin estat cursades de forma integrada en un àmbit, en l'expedient ha de figurar, juntament amb la denominació d'aquest àmbit, la indicació expressa de les àrees que s'hi integren.

16.3 La custòdia i l'arxiu dels expedients acadèmics correspon als centres docents en què s'hagin realitzat els estudis dels ensenyaments corresponents i han de ser supervisats pel Departament d'Inspecció Educativa. La centralització electrònica dels expedients s'ha de fer en els termes que, a aquest efecte, determini la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

17.  Historial acadèmic

17.1 L'historial acadèmic ha de recollir, com a mínim, les dades identificatives de l'alumne, les àrees cursades i els resultats de l'avaluació final en cada un dels anys d'escolarització, les decisions sobre promoció, la informació relativa als canvis de centre, les mesures curriculars i organitzatives aplicades i les dates en què s'han produït els diversos esdeveniments. Així mateix, ha de recollir la indicació de les àrees que s'han cursat amb adaptacions curriculars significatives. L'historial acadèmic, que ha de signar el secretari del centre amb el vistiplau del director, té valor acreditatiu dels estudis cursats.

17.2 Amb la finalitat de garantir la mobilitat dels alumnes, quan diverses àrees hagin estat cursades integrades en un àmbit, s'ha de fer constar en l'historial la qualificació obtinguda en cada una d'elles. Aquesta qualificació ha de ser la mateixa que figuri en l'expedient per a l'àmbit corresponent.

18.  Actes de l'avaluació de final de curs

Les actes de les avaluacions finals s'han d'estendre per a cada un dels cursos i s'han de tancar al final del període lectiu. La informació que s'hi ha d'incloure és la següent:

a) La relació nominal dels alumnes que formen el grup.

b) Els resultats de l'avaluació de totes les àrees, expressats en els termes que estableix l'apartat 5.7. d'aquestes instruccions.

18.2 En el cas dels àmbits que integrin diferents àrees, el resultat de l'avaluació s'han d'expressar mitjançant una única qualificació, sense perjudici dels procediments que es puguin establir per mantenir informats de la seva evolució en les diferents àrees a l'alumne i a les seves mares, pares o tutors legals.

18.3 Les qualificacions de les àrees que han estat objecte d'ACS s'han d'expressar en els mateixos termes, als quals s'ha d'afegir un asterisc (*). Aquest asterisc significa que aquesta qualificació fa referència als criteris d'avaluació de les competències específiques de les àrees que figuren en l'ACS de l'alumne.

18.4 El tutor del grup i tots els mestres de l'equip docent han de signar les actes d'avaluació, les quals han d'incloure el vistiplau del director del centre.

18.5 La custòdia de les actes correspon als centres escolars. D'acord amb els articles 14.2 i 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els centres, tant públics com privats, concertats o no concertats han de tancar les actes utilitzant el programa de gestió GestIB. Per poder fer efectiu aquest tancament centralitzat, tots els centres han de tenir actualitzada la matrícula dels alumnes al programa GestIB durant tot el curs escolar, haver-hi enregistrat la proposta pedagògica de la concreció curricular i les ponderacions dels criteris d'avaluació, i haver-hi valorat els criteris d'avaluació de les competències específiques de cada àrea. La matrícula, la proposta pedagògica, la ponderació i la valoració dels criteris d'avaluació s'han d'introduir al GestIB.

19. Informe personal per trasllat durant el curs

19.1 Si un alumne es trasllada durant el curs a un altre centre per continuar-hi els estudis, el centre d'origen ha d'emetre l'informe personal per trasllat. Si el centre de destinació no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, hi ha d'adjuntar una còpia, impresa o electrònica autèntica, de l'historial acadèmic.

19.2 L'informe personal per trasllat és l'informe de seguiment de la valoració dels criteris d'avaluació actualitzat que es descriu a l'apartat 4.9. Ha de contenir, a més, totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si escau, a les mesures curriculars i organitzatives aplicades.

19.3 L'informe personal per trasllat s'ha de trametre en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir del moment en què el centre d'origen rebi del centre de destinació la sol·licitud de trasllat. El centre receptor ha d'obrir el corresponent expedient acadèmic. La matriculació només té caràcter definitiu una vegada rebuda la còpia de l'historial acadèmic.

20.  Canvi de centre a final de curs

20.1 Si un alumne, a final de curs, canvia a un altre que imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol i no pertany a la comunitat autònoma de les Illes Balears, el centre d'origen ha de remetre al de destinació, a petició d'aquest i amb la màxima celeritat possible, l'historial acadèmic de l'educació primària.

20.2 La matriculació al nou centre té caràcter definitiu una vegada rebut l'historial acadèmic degudament emplenat. El centre receptor s'ha de fer càrrec de custodiar-lo i ha d'obrir l'expedient acadèmic corresponent i traslladar-hi tota la informació rebuda, que ha de posar a disposició del tutor del grup al qual s'incorpora l'alumne.

20.3 Quan un alumne s'incorpora a un centre que no imparteix ensenyaments del sistema educatiu espanyol, a l'Estat espanyol o a l'estranger, no s'ha de traslladar l'historial acadèmic de l'educació primària. L'historial acadèmic de l'educació primària ha de continuar obert i custodiat al darrer centre on l'alumne hagi estat matriculat fins que aquest es reincorpori al sistema educatiu espanyol o fins que es lliuri a l'alumne en haver finalitzat els estudis equivalents a l'educació primària. Per facilitar la incorporació als ensenyaments del sistema educatiu estranger, el centre d'origen ha d'emetre un certificat acadèmic. A més, s'hi han d'incloure totes les observacions que es considerin oportunes sobre el progrés general de l'alumne, amb un esment especial, si escau, a les mesures curriculars i organitzatives aplicades.

21. Custòdia dels documents oficials d'avaluació

Els documents oficials d'avaluació es custodien als centres docents, d'acord amb el que s'especifica a l'apartat 2.1 de les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.

22. Autenticitat, seguretat i confidencialitat

22.1 La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'establir els procediments oportuns per garantir l'autenticitat dels documents oficials d'avaluació, la integritat de les dades que s'hi recullen i la seva supervisió i custòdia, així com la seva conservació i trasllat en cas de supressió o extinció del centre.

22.2 Pel que fa a l'obtenció de les dades personals dels alumnes, a la seva cessió d'uns centres a uns altres i a la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades, s'ha d'atendre el que es disposa a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en tot cas, el que s'estableix en la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

23.  Centres que no utilitzen l'eina d'avaluació el curs 2022-2023

Ateses les mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors que estableix el Servei de Planificació Educativa i el Departament d'Inspecció Educativa, els centres poden decidir, només per al curs 2022-2023, no utilitzar l'eina d'avaluació del GestIB per al registre de la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les competències específiques de les àrees per a cada alumne.

En aquest cas, els centres han de seguir les instruccions d'aquesta resolució per a l'avaluació formativa i acreditativa dels alumnes, amb les següents modificacions:

a) Cada mestre ha de dur un registre de la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les àrees que imparteix, d'acord amb la proposta pedagògica inicial o vigent del centre.

b) Els centres han d'acordar i establir un procediment i un sistema d'informació per als alumnes, les mares, pares o tutors legals (mitjançant el quadern de professorat del GestIB, informe d'avaluació del GestIB o un altre mitjà fefaent) de la valoració del grau d'assoliment dels criteris d'avaluació de les àrees per a cada alumne al llarg del curs.

c) Els centres han d'acordar i decidir la proposta pedagògica i la ponderació dels criteris d'avaluació de cicle, com a tard, abans que cada mestre, a final de curs, qualifiqui l'àrea o àrees que imparteix.

d) Cada mestre, a final de curs, ha de calcular, per a cada alumne, la qualificació de l'àrea que imparteix tenint en compte la proposta pedagògica acordada i la ponderació dels criteris d'avaluació del cicle, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 5.7 d'aquestes instruccions. Posteriorment, ha d'introduir aquesta qualificació al GestIB.

e) Els alumnes amb NEE poden cursar un currículum que s'aparti significativament del perfil de sortida de l'etapa. En aquest sentit les ACS consisteixen en la modificació personalitzada d'un o més criteris d'avaluació de les competències específiques d'una o més àrees. El mestre que imparteix l'àrea ha de registrar, juntament amb els criteris d'avaluació, aquestes modificacions personalitzades a l'expedient de l'alumne.

f) En el cas de l'informe per trasllat de l'apartat 19.2, el tutor ha de recollir les valoracions dels criteris d'avaluació de les competències específiques de cada àrea que s'han treballat fins al moment.

Documents adjunts