Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 501891
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 5 de setembre de 2022 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. La base desena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 (BOIB núm. 165, de 30 de novembre) per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres a les Illes Balears, estableix que els aspirants que han superat el procés selectiu, que compleixin els requisits i les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques, o que estiguin exempts, però hagin fet una sol·licitud expressa d'incorporar-s'hi, seran nomenats funcionaris en pràctiques.

2. L'article 2.6.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, concretament a la Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d'ordenació i gestió del personal docent.

3. El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

4. S'ha revisat que els aspirants que han superat el procés selectiu compleixen els requisits i condicions requerides per a l'ingrés o l'accés.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Nomenar funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats que figuren en els annexos 1, 2, 3 i 4 d'aquesta Resolució, i assignar-los el número de registre personal.

2. Declarar exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques als aspirants seleccionats que figuren en l'annex 2 amb indicació expressa d'aquesta situació.

3. Autoritzar l'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques als aspirants que s'indiquen a l'annex 5 d'aquesta Resolució. Aquests aspirants hauran de realitzar la totalitat de la fase de pràctiques durant el curs 2023-2024 en la destinació definitiva adjudicada en el concurs de trasllats convocat durant el curs 2022-2023. En el cas que no hagin obtingut destinació definitiva, realitzaran la fase de pràctiques en la destinació provisional obtinguda en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 per als funcionaris en pràctiques, en aquest cas el número d'ordre que ocuparà serà el primer de la promoció de l'especialitat a la qual s'incorpora.

4. Determinar que el nomenament com a funcionaris en pràctiques tindrà efectes administratius des de l'1 de setembre de 2022.

5. S'entendrà que, els aspirants que el primer dia hàbil del mes de setembre no s'incorporin a les destinacions provisionals adjudicades, renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, excepte els aspirants que es trobin en situació legal per no fer-ho o tenguin autoritzat l'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques.

6. Informar que els aspirants que s'indiquen a l'annex 6 d'aquesta Resolució romandran en el seu cos d'origen fins que siguin nomenats funcionaris de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

7. Indicar que tots els aspirants que han superat el procés selectiu estan obligats a participar en els successius concursos de trasllats per als funcionaris dels cossos docents que es convoquin, fins que obtenguin la primera destinació definitiva en l'illa i l'especialitat per les quals han superat el procés selectiu.

8. Aprovar els annexos 1, 2, 3, 4, 5 i 6 que contenen, respectivament, els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats i illes de tots els aspirants del cos de mestres que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats i illes de tots els aspirants del cos de professors d'ensenyament secundari que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats i illes de tots els aspirants del cos de professors tècnics de formació professional que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats i illes de tots els aspirants del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes que han superat el procediment selectiu; les autoritzacions d'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques i  la llista de funcionaris que romandran en el seu cos d'origen.

9. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (5 de setembre de 2022)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez

 

ANNEX 1 FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES (0597)

Illa: MALLORCA 

Cos: MESTRES

Especialitat AL AUDICIÓ I LLENGUATGE

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***7118**

NAVAS MARTINEZ, ESTEFANIA

***7118*24S0597

1

***8633**

LLODRA PUIGROS, MARGALIDA

***8633*13S0597

1

***8407**

VELASCO PUIGROS, FRANCINA

***8407*13S0597

1

***2092**

GUARDIOLA HINOJOSA, ANTONIA

***2092*57S0597

1

***2891**

SABATER DE LA FUENTE, ANA

***2891*35S0597

1

***7099**

MORATINOS MORAGUES, AINA

***7099*13S0597

1

***7448**

SANCHO PASCUAL, MARIA - MAGDALENA

***7448*35S0597

1

***1895**

JABALERA GONZALEZ, LAURA

***1895*24S0597

1

***9201**

YERA ALORDA, INMACULADA LOURDES

***9201*13S0597

1

***2641**

FREIXAS TRIAS, AINA MARIA

***2641*68S0597

1

***3085**

RIVERO , AGUSTINA

***1308*24S0597

1

***5969**

SUREDA FORTEZA, MARGALIDA

***5969*13S0597

1

 

Especialitat EF EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***2134**

GARAU SASTRE, MATEU

***2134*57S0597

1

***3750**

SANSO BARCELO, MARIA MAGDALENA

***3750*24S0597

1

***8145**

VIVES MEMBRIVE, ALBA MIREYA

***8145*35S0597

1

***4968**

MOTA LEIVA, ALBERTO FRANCISCO

***4968*46S0597

1

***3542**

SALVADOR LOZANO, NATALIA

***3542*68S0597

1

***4554**

CAPLLONCH BIBILONI, MATEU

***4554*13S0597

1

***1706**

MAÑA DOMES, MARCEL

***1706*35S0597

1

***2445**

MAYOL ARBONA, ANTONI JOAN

***2445*35S0597

1

***4514**

MARTIN TORRES, PATRICIA

***4514*46S0597

1

***8775**

GARCIA CAMPINS, CARLOS

***8775*68S0597

1

Especialitat EI EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***7873**

RODRIGUEZ LLOFRIU, TERESA

***7873*24S0597

1

***6376**

CIFRE AMIGO, LAURA

***6376*57S0597

1

***0401**

BOSCH ANDREU, CATALINA

***0401*57S0597

1

***1928**

TRUJILLO VIRUEL, CARMEN

***1928*24S0597

1

***2310**

ALBERTI SERVERA, MARIA DEL CARME

***2310*24S0597

1

***7093**

NIETO NAVIO, LAURA

***7093*57S0597

1

***6684**

GARNES ALCALDE, CRISTINA

***6684*02S0597

1

***1554**

RAMIREZ RUIZ, EVA

***1554*13S0597

1

***2438**

FORNES ESTARELLAS, MARIA

***2438*13S0597

1

***6994**

BENNASAR BORRAS, RAQUEL

***6994*57S0597

1

***3734**

POL CABANELLAS, JOANA MARIA

***3734*46S0597

1

***0345**

PETRO PIZA, CATALINA ANA

***0345*02S0597

1

***6849**

FULLANA COMPANY, MARIA

***6849*35S0597

1

***2466**

MOLERO CANO, JUANA MARIA

***2466*68S0597

1

***1841**

FRONTERA PONT, ANTONIA

***1841*46S0597

1

***1210**

GAMUNDI BORRAS, MARIA MAGDALENA

***1210*57S0597

1

***6788**

GELABERT FUSTER, XAVIER

***6788*35S0597

1

***4060**

HINAREJOS VENY, MARIA DEL MAR

***4060*57S0597

1

***7741**

FRONTERA SANTAMARIA, VICTORIA

***7741*35S0597

1

***5991**

MAGRANER REIG, MARIA DEL MAR

***5991*46S0597

1

***7403**

ARBONA MULET, JOANA MARIA

***7403*46S0597

1

***8622**

NICOLAU LOPEZ, MARIA ANTONIA

***8622*57S0597

1

***9816**

MARTI SOCIAS, MARIA DE LLUC

***9816*57S0597

1

***2133**

REUS ESCALAS, AURORA

***2133*13S0597

1

***0024**

SANCHEZ SANCHEZ, MIRIAM

***0024*13S0597

1

***1644**

FERRER CERDA, MIQUELA MARIA

***1644*35S0597

1

***9568**

BUELE ZAMORA, SILVIA

***9568*46S0597

1

***8873**

CABOT MIR, MARTA

***8873*13S0597

1

***0903**

FORNES SOTO, CAROLINA

***0903*46S0597

2

***0579**

SOCIAS MARTI, IRENE

***0579*02S0597

1

***8801**

SANS NEGRE, PAULA

***8801*24S0597

1

***3497**

NAVARRO PLANAS, IRENE MARIA

***3497*46S0597

1

***8747**

GELABERT MATEO, MARTA

***8747*24S0597

1

***5845**

BASTIDA TIMONER, MARTA

***5845*24S0597

1

***5972**

MARTIN DIEGUEZ, ESTRELLA DESEA

***5972*46S0597

1

***9995**

LOPEZ BOTA, ANTONIA MARIA

***9995*35S0597

1

***4282**

CABOT RIPOLL, MARIA DEL MAR

***4282*02S0597

1

***4486**

ESCANDELL ESCANDELL, EMMA

***4486*68S0597

1

***1739**

MANRESA FONT, RITA

***1739*68S0597

1

***3793**

ALZINA SOLER, MIREIA

***3793*68S0597

1

***1043**

TORRECILLA ALEMANY, EVA

***1043*46S0597

1

Especialitat FI LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***8329**

GARCIAS GINART, MARIA

***8329*24S0597

1

***2138**

GUZMAN IBARRA, RAQUEL EVANGELINA

***2138*35S0597

1

***2982**

CALAFAT MAS, YLENIA

***2982*68S0597

1

***6589**

SABATER NADAL, MARGARITA MARIA

***6589*57S0597

1

***7682**

ROCAMORA SANTIAGO, SARA

***7682*13S0597

1

***1944**

GOLDING PERELLO, SABINA HELENE

***1944*24S0597

1

***3237**

TALTAVULL MAS, AINA

***3237*35S0597

1

***1992**

VICENS SOLER, MAGDALENA

***1992*13S0597

1

***2494**

GUITART ROIG, MARIA

***2494*46S0597

1

***2344**

VALDES CRESPI, MERCE

***2344*13S0597

1

***5253**

JAUME BOZADA, MARTA

***5253*02S0597

1

***6896**

FORNES FLORIT, MARIA TERESA

***6896*35S0597

1

***7053**

NADAL FERNANDEZ, BENET

***7053*13S0597

1

***6650**

CERON PAGAN, ISABEL

***6650*13S0597

1

***9583**

MATEOS COSTILLA, EVA

***9583*24S0597

2

Especialitat MU MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***7345**

LOPEZ MARTINEZ, BEGOÑA

***7345*13S0597

1

***2441**

NICOLAU LLULL, MARGALIDA

***2441*57S0597

1

***4244**

COLL BORDERIA, JAVIER

***4244*57S0597

1

***1693**

FULLANA AGUILAR, CRISTINA

***1693*35S0597

1

***1919**

NADAL NEBOT, MARIA ELISA

***1919*68S0597

1

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3563**

ARRANZ DE LA FUENTE, HECTOR

***3563*35S0597

1

***6572**

SABATER PEREZ, LIDIA ANTONIA

***6572*35S0597

1

***3886**

BENNASAR BUJOSA, ANTONI

***3886*02S0597

1

***3836**

SIQUIER ESTELA, MARIA DEL MAR

***3836*35S0597

1

***7445**

ROTGER CASTELLO, BARBARA INES

***7445*24S0597

1

***3881**

SEGURA RAMIREZ, MARIA DEL MAR

***3881*68S0597

1

***3915**

SANCHEZ VICH, MONICA

***3915*02S0597

1

***8075**

SASTRE JAUME, CRISTINA

***8075*13S0597

1

***6905**

SERRANO RE, MARIA DEL MAR

***6905*68S0597

1

***0050**

MORRO MARCH, FRANCISCA

***0050*46S0597

1

***2025**

OLIVER RIBAS, FRANCISCA MARIA

***2025*35S0597

1

***3939**

SERVERA MATAMALAS, MARTA ANTONIA

***3939*57S0597

1

***2979**

LLABRES VERDERA, MARINA

***2979*68S0597

1

***3547**

HARO CASTELLO, MONICA

***3547*57S0597

1

***1811**

PONS MAS, MIQUELA MARIA

***1811*02S0597

1

***7517**

ROSSELLO MOLINA, AINA

***7517*68S0597

1

***2205**

GARCIA MARTINEZ, MARIA ESTHER

***2205*46S0597

1

***0402**

FERNANDEZ DEMANS, CANDIDA

***0402*35S0597

1

***1859**

RIUTORT FIGUERAS, INMACULADA

***1859*68S0597

1

***8377**

ROMEU RUIZ, LYDIA

***8377*35S0597

1

***1541**

FORTEZA SUREDA, FRANCISCA

***1541*57S0597

1

***1803**

MARTORELL BARCELO, MARGALIDA

***1803*02S0597

1

***5927**

VILA PEREZ, PAULA

***5927*24S0597

1

***8565**

SASTRE GALMES, ISABEL

***8565*02S0597

1

***1809**

RAMIS TUGORES, ROSA MARIA

***1809*24S0597

1

***2258**

ORELL LLINAS, JOAN

***2258*13S0597

1

***8122**

MAS FERRER, NEUS

***8122*02S0597

1

***8690**

JIMENEZ NOVA, SERGI

***8690*46S0597

1

***1446**

MAYANS MAGAÑA, MIGUEL

***1446*35S0597

1

***0994**

BELLOD SALVADOR, LAURA

***0994*46S0597

1

***0150**

MORAGUES AGUILO, CATALINA

***0150*02S0597

1

***8815**

PINEL CARDONA, VIRGINIA

***8815*24S0597

1

***6603**

AMIGO LAZARO, RAQUEL

***6603*68S0597

1

***8685**

MATAS ALVAREZ, AMALIA

***8685*68S0597

1

***2311**

GARCIA ALZAMORA, MONICA

***2311*24S0597

1

***1794**

MANERA FELIU, AINA

***1794*35S0597

1

***8426**

GARCIA-DELGADO JOY, MARC

***8426*02S0597

1

***1868**

PLOMER SERRA, MARIA DEL MAR

***1868*24S0597

1

***8688**

PUIG PALOMARES, NURIA

***8688*35S0597

1

***3972**

GARCIA MINGORANCE, FRANCISCO JAVIER

***3972*24S0597

1

***1100**

GARCIA MARTINEZ, JESICA

***1100*24S0597

1

***8699**

ALORDA PASCUAL, ISABEL MARIA

***8699*68S0597

1

***6560**

FRAU HIJOSA, CLARA

***6560*68S0597

1

***8321**

ROBLES GARCIA, PAULA

***8321*68S0597

1

***1176**

RUIZ RAYA, LAURA

***1176*02S0597

1

***7844**

MORELL MORAGUES, JERONIMA

***7844*68S0597

1

***2077**

PERELLO FERRER, MARIA ANTONIA

***2077*24S0597

1

***1932**

FERRERA ARROYO, ESTHER

***1932*46S0597

1

***0319**

SERRANO RE, ESTEFANIA

***0319*02S0597

1

***2407**

CAMPINS PIZA, MARIA MAGDALENA

***2407*35S0597

1

***8935**

GOMEZ AMENGUAL, CRISTINA

***8935*13S0597

1

***9291**

BEA PALMER, CRISTINA

***9291*68S0597

1

***2407**

CAMPINS PIZA, MARIA ANTONIA

***2407*24S0597

1

***9065**

RODRIGUEZ SANCHEZ, PABLO

***9065*68S0597

1

***4539**

COMAS BIBILONI, MAGDALENA

***4539*35S0597

1

***0941**

PAYERAS COLL, BARBARA

***0941*68S0597

1

***5227**

MORENO SERRA, MARIA DE LAS NIEVES

***5227*13S0597

1

***2385**

GONZALEZ SAN JUAN, AINA ROSA

***2385*46S0597

1

***6425**

RIPOLL LLABRES, ELISABET

***6425*68S0597

1

***2417**

USERO SANCHEZ, DANIEL

***2417*13S0597

1

***9622**

BORNAY RAMON, NURIA

***9622*35S0597

1

***1539**

PERICAS CAÑELLAS, NIEVES

***1539*35S0597

1

***5758**

MORENO ARMADA, AROA

***5758*24S0597

1

***3648**

CALVIÑO LLINAS, CARME

***3648*46S0597

1

***0064**

FERRA CIFRE, MARIA CRISTINA

***0064*02S0597

1

***6925**

BALLESTER VICENS, JAUME

***6925*02S0597

1

***0664**

CASADO DE AMEZCUA FONT, AINA

***0664*35S0597

1

***8346**

BARCELO ESTELRICH, AINA

***8346*57S0597

1

***8260**

CHAMARRO GARRIDO, LAURA

***8260*68S0597

1

***9300**

COMAS LLABRES, MARIA ISABEL

***9300*46S0597

1

***2113**

VALLORI AGUILO, FRANCISCA MARIA

***2113*24S0597

1

***5949**

MOLANO SANCHEZ, NOELIA MARIA

***5949*57S0597

1

***3593**

MOYA LLABRES, ISABEL

***3593*57S0597

1

***8127**

RIVERA ROBLES, ANTONIA

***8127*13S0597

1

***7317**

BOVER BAUZA, AMADOR MIGUEL

***7317*13S0597

1

***7160**

BONET VARA, NATALIA

***7160*13S0597

1

***1284**

PAX MARTINEZ, MARIA

***1284*68S0597

1

***0968**

CIRER RIBOT, ROSA MARIA

***0968*57S0597

1

***2480**

ALEMANY SUREDA, MARGALIDA

***2480*46S0597

1

***8686**

CORTES ROMERO, ANDREA DEL CARMEN

***8686*57S0597

1

***1869**

MESTRE BORRAS, PATRICIA

***1869*46S0597

1

***1843**

BAUZA CRESPI, FRANCISCA MARIA

***1843*24S0597

1

***2130**

GARAU GARCIA, CRISTINA

***2130*24S0597

1

***6461**

MARTINEZ BECEIRO, MARIA

***6461*35S0597

1

***0549**

CHACON NICOLAU, ALICIA

***0549*35S0597

1

***6637**

COLL ROMAN, ANA MARIA

***6637*68S0597

1

***8358**

JOFRE TERRASA, MARGALIDA PILAR

***8358*46S0597

1

***1961**

JIMENEZ MORALES, MARIA DEL MAR

***1961*46S0597

1

***7154**

VANRELL MATAS, MARGALIDA

***7154*46S0597

1

***4287**

TABERNER BARCELO, MARGALIDA ANTONIA

***4287*57S0597

1

***1903**

BIBILONI FONT, PAULA

***1903*57S0597

1

***1922**

DIAZ MARTINEZ, IRENE

***1922*24S0597

1

***2031**

SART GONZALEZ, SARAI

***2031*13S0597

1

***5944**

BAUZA LLABRES, GUILLERMO

***5944*24S0597

1

***0014**

LUENGO VERA, NOELIA

***0014*68S0597

1

***8012**

TORRENS MORANTA, MARIA DEL MAR

***8012*35S0597

1

***7154**

CAZORLA MAS, DAVID

***7154*35S0597

1

***0310**

RODRIGUEZ ROMERO, PAULA

***0310*57S0597

1

***1648**

PIÑERO ADROVER, MARINA

***1648*57S0597

1

***1244**

PEREZ ADROVER, MARTA

***1244*68S0597

1

***1407**

MALBERTI MORAGON, PATRICIA TERESA

***1407*68S0597

2

***6404**

BALLE COLOM, LAURA

***6404*57S0597

1

***7296**

CIFRE CALAFAT, JOANA AINA

***7296*02S0597

1

***1699**

NICOLAU PALOU, MARTA

***1699*46S0597

1

***2971**

POMARES OLIVER, PEDRO

***2971*35S0597

1

***1616**

RAMIS QUISPE, ELISA

***1616*35S0597

1

***4039**

SANCHEZ GALVEZ, EVA LAURA

***4039*35S0597

1

***3953**

DIEZ CADAVID, TANIA

***3953*68S0597

1

***9107**

TORO UCENDO, ANDREA

***9107*35S0597

1

***8993**

JIMENEZ ESCRIBANO, MARIA JOSE

***8993*68S0597

1

***6565**

MORENO LLABRES, CESAREO

***6565*13S0597

1

***0687**

MORENO VEGA, AFRICA

***0687*13S0597

1

***0324**

MANZANO OLIVER, DULCENOMBRE DE MARIA

***0324*35S0597

1

***1548**

JUAN TABERNER, CATALINA

***1548*13S0597

1

***1882**

FONT SALOM, GABRIEL

***1882*35S0597

1

***7311**

PLOMER OREJUELA, MARINA

***7311*35S0597

1

***2461**

BATLE IZQUIERDO, ELISA

***2461*24S0597

1

***4086**

FERRAGUT ROSER, MARIA ANTONIA

***4086*24S0597

1

***5854**

PERICAS CAMPOS, MARIA ESPERANZA

***5854*24S0597

1

***2795**

FABIANO BESTARD, AINA

***2795*24S0597

1

***2924**

VALENTI MUÑOZ-RAMOS, JORDI

***2924*68S0597

1

***7079**

MARTIN MOLANO, SANDRA

***7079*02S0597

1

***9139**

PEREZ PINTO, MELANIA

***9139*35S0597

1

***2980**

CHIRIVELLA PASCUAL, IRENE

***2980*02S0597

1

***2312**

PUJOL SAYAGO, ANDREA

***2312*02S0597

1

***8465**

SOCIAS SALOM, LETICIA MICAELA

***8465*24S0597

1

***1990**

ESTEVA SALVA, MARIA ANTONIA

***1990*02S0597

1

***8487**

NICOLAU FERRANDO, ISABEL

***8487*68S0597

1

***3850**

FERRANDIS BONNIN, ANA - LAURA

***3850*57S0597

1

***6273**

GARCIA RIERA, MERCE

***6273*24S0597

1

***8469**

PUJOL TOMAS, JULIA

***8469*02S0597

1

***8151**

MIRO MIERAS, MAGDALENA

***8151*57S0597

1

***8371**

CAMARENA ROSA, NATIVIDAD

***8371*57S0597

1

***5946**

SABATER RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA

***5946*57S0597

1

***9107**

SAMPOL PERICAS, MARIA ANTONIA

***9107*35S0597

1

***2544**

MARMOR TORCHIA, MARIA SOL

***2544*46S0597

1

***9651**

PULIDO OLIVARES, SAMANTHA

***9651*24S0597

1

***0671**

LIZCANO GUZMAN, LIDIA

***0671*13S0597

1

***2807**

LOPEZ DEL AMO FRANCO, ANGEL

***2807*68S0597

1

***1124**

FERNANDEZ LOPEZ, NOELIA

***1124*46S0597

1

***4921**

ROTGER MARTORELL, AINA MARIA

***4921*02S0597

1

***2444**

ESTEVE MAS, MARIA LLUÏSA

***2444*02S0597

1

***5284**

MOLLA MUÑOZ, MARIA LIBERTAD

***5284*57S0597

1

***6692**

MAROTO ESTELRICH, MARTA

***6692*68S0597

1

***3847**

FERRAGUT JAUME, MARIA LAURA

***3847*68S0597

1

***6016**

PALOMINO MATEOS, JOSE ANTONIO

***6016*68S0597

1

***7087**

FEBRER LLULL, MARIA ANTONIA

***7087*68S0597

1

***9556**

DOMINGO VAZQUEZ, BERTA

***9556*24S0597

1

***2265**

NIETO RAMOS, SERGIO ALONSO

***2265*57S0597

1

***3555**

FRANCO MARTORELL, SANDRA

***3555*46S0597

1

***2248**

PARRADO CIFRE, NURIA

***2248*35S0597

1

***3582**

MONTANO CAMPOS, PATRICIA

***3582*24S0597

1

***3270**

COMPANY VIVES, SEBASTIA

***3270*46S0597

1

***8307**

LLOBET FRAU, JOSEP ANTONI

***8307*35S0597

1

***9728**

MARTORELL CAMPINS, MARIA ANTONIA

***9728*68S0597

1

***8844**

JAUME MORA, CATERINA

***8844*24S0597

1

***6011**

PERELLO MATHEU, ANA

***6011*35S0597

1

***4195**

SOLER QUERT, ELENA

***4195*35S0597

1

***8750**

PEÑA MORAN, JOSE MANUEL

***8750*24S0597

1

***8269**

SERNA LOPEZ, VICTOR

***8269*24S0597

1

***6070**

MARTINEZ REUS, MARTA

***6070*35S0597

1

***1305**

MARCUS COLOM, JOSEP

***1305*02S0597

1

***9965**

CLAR MOLINA, ANTONIA TERESA

***9965*13S0597

1

***2958**

FRAU BUJOSA, MARIA MAGDALENA

***2958*46S0597

1

***2881**

PEREZ NUÑEZ, NOA

***2881*02S0597

1

***1868**

JUAN SALOM, MARTA

***1868*02S0597

1

***0690**

OBREGON VILLAR, MARIA DEL CARMEN

***0690*68S0597

1

***6602**

MEDINA SIMONET, NOELIA

***6602*68S0597

1

***0651**

AZORIN CAPLLONCH, MIGUEL

***0651*02S0597

1

***4142**

JUAN MARTINEZ, CLAUDIA

***4142*46S0597

1

***1420**

MARTINEZ MARTINEZ, NAOMI

***1420*35S0597

1

***3863**

DIAZ VARELA, ROCIO

***3863*13S0597

1

***0048**

RUIZ ESPINAR, ANDREA

***0048*35S0597

1

***6343**

MESQUIDA PERPIÑA, FERNANDO

***6343*02S0597

1

***1079**

VIDAL MARTI, FRANCISCA

***1079*24S0597

1

***4132**

RIVAS JIMENEZ, ELENA

***4132*02S0597

1

***2702**

MORENO AMENGUAL, NOELIA

***2702*46S0597

1

***7742**

PONS RUANO, PATRICIA

***7742*24S0597

1

***6090**

BAUZA WU, ANDREA

***6090*35S0597

1

***0797**

CRESPI SORELL, AINA

***0797*13S0597

1

***7943**

ROMAN , TATIANA

***6794*68S0597

1

***4722**

HOMAR LOPEZ, LORENA

***4722*68S0597

2

***6698**

COMAS PONS, ISABEL

***6698*13S0597

1

***3781**

MARTORELL RIGO, TOMEU

***3781*24S0597

1

***9504**

GARCIA ROIG, JOANA MARIA

***9504*13S0597

1

***4084**

MORENO MORENO, CLAUDIA

***4084*68S0597

1

***7146**

FONT SUREDA, MAR

***7146*02S0597

1

***5645**

DUSCU , DELIA CRISTINA

***3564*46S0597

1

 

Especialitat PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5537**

SANS JULIA, SEBASTIAN

***5537*02S0597

1

***4086**

SANTANDREU BAUZA, CATALINA MARIA

***4086*68S0597

1

***8286**

BUENO RODRIGUEZ, PAULA

***8286*35S0597

1

***4152**

RAMIS SERRA, MARIA MAGDALENA

***4152*68S0597

1

***4123**

OLIVER TOMAS, SOFIA CATALINA

***4123*02S0597

1

***2843**

TORRENTE RUIZ, LORENA VICTORIA

***2843*46S0597

1

***8978**

VALLS TORANDELL, MARGALIDA

***8978*57S0597

1

***1066**

LLULL GARCES, ANA

***1066*35S0597

1

***9389**

LORENZO GOMEZ, ESTRELLA

***9389*35S0597

1

***2667**

ARIZA LOPEZ, CRISTINA VANESA

***2667*57S0597

1

***4068**

SANTANDREU RIERA, CATALINA

***4068*35S0597

1

***2440**

REYNES MORAGUES, MARGALIDA

***2440*02S0597

1

***1779**

COLL CASTELLO, BARBARA

***1779*24S0597

1

***5056**

ALVAREZ SOSA, DIEGO

***5056*68S0597

1

***7732**

MENDEZ ARTAL, JORDI

***7732*13S0597

1

***7426**

SASTRE GRACIA, ANA MARIA

***7426*46S0597

1

***2168**

AMENGUAL ROSSELLO, AINA MARIA

***2168*02S0597

1

***2949**

MOLINA SOCIAS, TERESA

***2949*57S0597

1

***9773**

VIDAL PERELLO, CRISTINA

***9773*24S0597

1

***7745**

BESTARD PONS, ROSA MARIA

***7745*24S0597

1

***7325**

FLAQUER LLULL, MARIA DEL MAR

***7325*46S0597

1

***0278**

BAREA RIOS, JUAN JOSE

***0278*24S0597

1

***0291**

MELIA OBRADOR, FRANCESCA

***0291*24S0597

1

***6846**

TRIAY CARBONELL, MARIA EUGENIA

***6846*35S0597

1

***1673**

MOYA MULET, CATALINA

***1673*57S0597

1

***0065**

CERDA SOLA, FRANCESCA

***0065*24S0597

1

***1586**

BURGUERA GARCIA, MARIA DEL MAR

***1586*24S0597

1

***6596**

VEGA PEREZ, YOLANDA MARGARITA

***6596*46S0597

1

***1594**

TALENS CORREOSO, CLARA MARIA

***1594*57S0597

1

***0690**

MUNAR ADROVER, FRANCISCA

***0690*24S0597

1

***3027**

REBOLLO FERRER, ESTER

***3027*46S0597

1

***6935**

BERNAT ESTEBAN, ELENA

***6935*02S0597

1

***3733**

BARCELO ADROVER, MARIA

***3733*13S0597

1

***7044**

FLORIT BAUZA, MARIA BARBARA

***7044*46S0597

1

***7316**

GALMES GENOVART, AINA

***7316*57S0597

1

***1767**

MORCILLO MARROIG, MARIA CRISTINA

***1767*13S0597

1

***3694**

RIBAS SALVADOR, MARGARITA MARIA

***3694*24S0597

1

***1950**

HORRACH COLL, NURIA

***1950*24S0597

1

***2813**

DIAZ FABIO, ANA MARIA

***2813*13S0597

1

***3596**

COMAS SERRA, ESPERANÇA

***3596*57S0597

1

***0598**

SIMONET COLL, MARGALIDA

***0598*13S0597

1

***8275**

ARQUES PRIEGO, ANA MARIA

***8275*57S0597

1

***8191**

REUS BUSQUETS, MARINA

***8191*24S0597

1

***7191**

LUCENA SIERRA, LYDIA

***7191*35S0597

1

***9941**

GARICANO SESARINO, ANA VICTORIA

***9941*24S0597

1

***1840**

RODRIGUEZ GOMEZ, NOELIA

***1840*24S0597

1

***7074**

RODRIGUEZ MARQUES, CRISTINA

***7074*24S0597

1

***6556**

BIBILONI MESQUIDA, AUBA

***6556*46S0597

1

***1967**

BARRERA CABOT, CATALINA MARGARITA

***1967*02S0597

1

***4285**

JIMENEZ FRANCES, BEATRIZ

***4285*68S0597

1

***7765**

AMENGUAL ALVAREZ, AINA

***7765*57S0597

1

***8274**

ESCRIBANO BESTARD, MARIA ISABEL

***8274*13S0597

1

***7055**

GARZON TORRANDELL, MARIA NURIA

***7055*68S0597

1

***3360**

PONS CARBONELL, ONOFRE

***3360*02S0597

1

***4167**

RUIZ PARETS, MARINA

***4167*46S0597

1

Illa: MENORCA

Especialitat EI EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4611**

FEBRER COLL, JUDITH

***4611*68S0597

1

***3621**

ROMAN PONS, MARIA ESPERANZA

***3621*57S0597

1

***4385**

PONS MARTINEZ, ANDREA

***4385*13S0597

1

***4619**

MARQUEZ CARRETERO, CRISTINA

***4619*24S0597

1

***0931**

LATORRE MARGALEF, ANNA

***0931*68S0597

1

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0279**

HUGUET PONS, JOSE MARIA

***0279*68S0597

1

***1050**

VILLALONGA PALLISER, MARTA

***1050*02S0597

1

***4290**

CASTILLO CURSACH, MAURA BRIGIDA

***4290*13S0597

1

***1566**

VIÑAS PIÑEIRO, LETICIA

***1566*57S0597

1

***4271**

MORENO OBRADOR, MARIA DEL MAR

***4271*35S0597

1

***4391**

FLORIT ALLES, RAQUEL

***4391*57S0597

1

***1423**

POLO PALLEJA, PAULA

***1423*24S0597

1

***4839**

BENEJAM TALTAVULL, GEMMA

***4839*02S0597

1

***9968**

BOSCH MOLL, ANTONIA MARIA

***9968*13S0597

1

***7118**

JUAN ORELL, JOAN

***7118*13S0597

1

***5866**

TUR TORRES, MARIA BELEN

***5866*02S0597

1

***0818**

FEBRER VAN WALRE, SARA

***0818*02S0597

1

***0893**

OLIVES MERCADAL, ZORAIDA

***0893*24S0597

1

***2549**

CANTOS PEREZ, FRANCISCA

***2549*24S0597

1

***1228**

SASTRE BIBILONI, BARBARA

***1228*35S0597

1

***4172**

ROTGER MARTI, CESAR

***4172*68S0597

1

***1426**

MARTINEZ LLOPIS, CRISTIAN

***1426*68S0597

1

***2743**

SASTRE CASALI, MARIA DEL MAR

***2743*57S0597

1

***0595**

PONS FLORIT, NURIA

***0595*35S0597

1

***0508**

PERELLO BOVER, SONIA

***0508*46S0597

1

***6352**

CORTES VERMEULEN, CAROLINA

***6352*13S0597

1

***3785**

RIERA JULIA, CAROLINA MONICA

***3785*57S0597

1

***0746**

MOLL MASCARO, DAVID

***0746*13S0597

1

Especialitat PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4305**

MARTI BARBER, EVA

***4305*68S0597

1

***1014**

MARTI PIERES, CRISTINA

***1014*02S0597

1

***4396**

JOFRE GUASCH, MARIA ASSUMPTA

***4396*02S0597

1

***4553**

BENEJAM BOUTIN, MARTA

***4553*02S0597

1

Illa: EIVISSA

Especialitat EI EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3361**

GARCIA NOGUERALES, IGNACIO ANTONI

***3361*57S0597

1

***0869**

LANGREO RUIZ, BEATRIZ

***0869*02S0597

1

***3159**

FONT COMPANY, MARIA ANTONIA

***3159*13S0597

1

***5459**

MARTINI ALBARRACIN, IRENE

***5459*02S0597

1

***5641**

BLANQUEZ LOPEZ, TAMARA

***5641*35S0597

1

***0919**

PALOMO RODRIGUEZ, CLAUDIA

***0919*46S0597

1

***5760**

PERIAGO DENGRA, NOELIA

***5760*46S0597

1

***5555**

RODRIGO PLANELLS, MARIA

***5555*13S0597

1

***5668**

SALA SANCHEZ, VICTORIA

***5668*46S0597

1

***1628**

GARCIA ORTIZ, MARIA DEL CARMEN

***1628*13S0597

1

Especialitat FI LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***9747**

LOPEZ GRACIA, ESTEFANIA

***9747*13S0597

1

***9521**

SOLERA POLIT, ROSA ANA

***9521*02S0597

1

***5280**

SERRA RAMON, JORDI

***5280*46S0597

1

***8134**

SAMPEDRO MARTINEZ, MARIA TERESA

***8134*57S0597

1

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***9877**

MAZA MARTIN, NADINA

***9877*13S0597

1

***8143**

PARDO JIMENEZ, PATRICIA

***8143*57S0597

1

***5315**

TOUS REMIRO, PAULA

***5315*68S0597

1

***8591**

GOMEZ MUÑOZ, LOURDES

***8591*46S0597

1

***7600**

PENADES GARCIA, XAVIER

***7600*24S0597

1

***3043**

GARCIA BURGOS, MARIA

***3043*57S0597

1

***0536**

GARCES QUESADA, NEREA

***0536*35S0597

1

***5455**

GUTIERREZ ALONSO, VICTOR

***5455*35S0597

1

***4745**

TUR SERRA, ANTONIA

***4745*46S0597

1

***0463**

PEREZ COVAS, CARLA MARIA

***0463*35S0597

1

***5649**

SANCHEZ REAL, IRIS

***5649*35S0597

1

***0424**

MATAS ROCA, PAU

***0424*35S0597

1

***8166**

HERNANDEZ PEREZ, SOFIA ANABELLA

***8166*68S0597

1

***0346**

MARTINEZ ALBIOL, CLARA

***0346*24S0597

1

***7680**

PASCUAL LORCA, MARINA

***7680*46S0597

1

***5601**

CARDONA TORRES, PATRICIA

***5601*35S0597

1

***3698**

PALMA SEBASTIA, JUDIT

***3698*02S0597

1

***9047**

PERAL PERAL, ANDREA

***9047*68S0597

1

***6760**

CANALS MARTORELL, ZAIDA MARIA

***6760*35S0597

1

***7602**

CHUST ALBERT, MARTA

***7602*13S0597

1

***5557**

OSMA GARCIA, MIRIAM

***5557*57S0597

1

Especialitat PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5844**

COSTA FERRER, MARIA DE LAS NIEVES

***5844*57S0597

1

***9948**

STEFAN CRISTESCU, ANDA GEORGIANA

***9948*57S0597

1

***3859**

GODOY MORENO, LUCIA

***3859*35S0597

1

***5657**

JAIMEZ SOLERA, MARIA

***5657*13S0597

1

***1483**

SOTO OLIVA, ESTER

***1483*24S0597

1

***0589**

MARI ARREDONDO, MARIA

***0589*35S0597

1

***1126**

CRIADO ESCANDELL, IRENE

***1126*24S0597

1

Illa: FORMENTERA

Especialitat EI EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***7230**

CANO FERNANDEZ, RAQUEL

***7230*13S0597

1

***5740**

DONCEL LUQUE, SARA

***5740*35S0597

1

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

 

***5563**

BARBERO PEREZ, MARIA ENCARNACION

***5563*46S0597

1

 

***0385**

PLANISI LLULL, MARIA DEL MAR

***0385*35S0597

1

 

 

ANNEX 2 FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (0590)

Illa: MALLORCA

Especialitat 001 FILOSOFIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3556**

CAMARGO ADROVER, JOAN JESUS

***3556*57S0590

1

***8321**

ANDREU RIPOLL, BERNAT

***8321*68S0590

1

***7725**

CELIA GINARD, LLUIS

***7725*68S0590

1

***9752**

CORRAL JIMENEZ, JESUS MIGUEL

***9752*46S0590

1

***2265**

SALOM SANTANDREU, MARTA

***2265*68S0590

1

***1137**

XAMBO SIMON, MIQUEL

***1137*24S0590

1

***2303**

BLANQUER GENOVART, MARIA ANTONIA

***2303*02S0590

2

Especialitat 003 LLATÍ

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4205**

MARI TORREJON, ANTONI

***4205*46S0590

1

***1777**

LLODRA TOSAR, GLORIA

***1777*13S0590

1

***6198**

HERNANDEZ MOTA, PURIFICACION

***6198*35S0590

1

Especialitat 004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4027**

LEVAS FERRER, RAUL

***4027*46S0590

1

***8246**

PETIT VERD, SANDRA

***8246*46S0590

1

***8869**

LUSTRES ALONSO, EDUARDO GERARDO

***8869*35S0590

1

***6203**

SEMPERE BELDA, EVA NURIA

***6203*02S0590

1

***2966**

BASCUÑANA SORIANO, ANA

***2966*57S0590

1

***6908**

FERNANDEZ NARANJO, LUIS

***6908*57S0590

1

***3986**

GENOVARD QUETGLAS, LAURA

***3986*13S0590

2

***2150**

PONS HORRACH, ANTONIA

***2150*24S0590

1

***3397**

GARCIA CANIEGO, ANA M.

***3397*35S0590

1

***5517**

BALAGUER SERRANO, JUAN

***5517*35S0590

1

***2438**

RECHACH BOYERAS, MARIA ESPERANZA

***2438*13S0590

1

***7155**

CALVO GARCIA, FRANCISCA

***7155*13S0590

1

***0910**

AZNAR SITGES, MARIA CONCEPCION

***0910*02S0590

1

***1970**

LOPEZ MUÑOZ, LUISA

***1970*46S0590

1

***0617**

ANGELATS LLAMBIAS, LORENA

***0617*13S0590

1

Especialitat 005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0606**

BOSCH BENEJAM, BARTOLOME

***0606*24S0590

1

***7525**

BOSCH MUNAR, JOSE LUIS

***7525*24S0590

1

***7901**

CHIVA MAROTO, JOSE LUIS

***7901*46S0590

1

***1700**

ESTRANY VIVES, GUILLEM

***1700*13S0590

1

***8479**

MATEU SALAS, SILVIA TERESA

***8479*13S0590

1

***2994**

MORALES REUS, ELISABET MARIA

***2994*24S0590

1

***2164**

MAYA OLIVER, MARGARITA

***2164*35S0590

1

***1926**

GENOVART SANSO, MARIA MAGDALENA

***1926*57S0590

1

***8772**

RUBI SASTRE, MARIA MAGDALENA

***8772*46S0590

1

***1924**

SBERT ROIG, FRANCISCA

***1924*13S0590

1

***1645**

SERRA VICENS, MARGALIDA

***1645*46S0590

1

***2234**

FONT ANDREU, RAFEL

***2234*35S0590

1

***4936**

LOPEZ SERRA, LAURA

***4936*57S0590

1

***8231**

GELABERT BATLLORI, LARA

***8231*57S0590

1

***4947**

MARTIN HERNANDEZ, GUSTAVO INOCENCIO

***4947*24S0590

1

***6226**

VILLALONGA PERELLO, MARIA DEL MAR

***6226*46S0590

1

***2388**

MULET MIRALLES, JERONIA MARIA

***2388*24S0590

1

***2153**

MASSANET ALEMANY, JUANA MARIA

***2153*46S0590

1

***7228**

JUAN VIVES, PEDRO

***7228*24S0590

1

***4147**

ARTIGUES SOLER, TERESA

***4147*13S0590

1

***7433**

PONS ROSSELLO, ANTONI

***7433*46S0590

1

***3209**

BUSQUETS VALLCANERAS, CATALINA

***3209*13S0590

1

***0845**

ALMEIDA CARBONELL, GUILLERMO

***0845*46S0590

1

***6567**

GARI DIAZ, VIRGINIA

***6567*35S0590

1

***1631**

OLIVA VIANA, LAURA

***1631*35S0590

1

***7576**

PEREZ ALVAREZ, FRANCISCO JAVIER

***7576*02S0590

1

***9355**

BELTRAN MARTINEZ, DAVID

***9355*35S0590

1

***7888**

TRIAS MAGRANER, LAURA CATALINA

***7888*46S0590

1

***1900**

SEGUI CERDA, MARGARIDA

***1900*13S0590

1

***1888**

SOCIAS CORDOBA, RAFEL

***1888*35S0590

1

Especialitat 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***2864**

JUSTICIA MEDINA, ANA PILAR

***2864*13S0590

1

***7347**

OLMOS FONT, JORGE

***7347*24S0590

1

***2084**

JORGENSEN ROCA, SIGRID

***2084*24S0590

1

***7570**

TABERNER FERRER, JAUME

***7570*02S0590

1

***5907**

ALOMAR BARCELO, MIQUEL LLEO

***5907*68S0590

1

***4787**

SUREDA PASTOR, ROSA MARIA

***4787*46S0590

1

***7421**

SUREDA BARCELO, AINA

***7421*24S0590

1

***1810**

VIDAL BURGUERA, MARGARITA FRANCISCA

***1810*68S0590

1

***7486**

BARCELO SANCHO, RAFAEL

***7486*35S0590

1

***3260**

CORRO MOYA, MIQUEL LLUIS

***3260*02S0590

1

***8956**

HERRERO OLIVARES, ENRIC

***8956*13S0590

1

***9903**

CASAÑ PLAZA, CARLOS

***9903*68S0590

1

***7334**

ROSADO MUÑOZ, ANGEL

***7334*13S0590

1

***9049**

FERNANDEZ SANCHEZ, ISABEL

***9049*68S0590

1

***9677**

OTEIZA BETELU, MARTA

***9677*24S0590

1

***2740**

NICOLAU SERVERA, ANTONI

***2740*35S0590

1

***2772**

GARCIA BENNASAR, MARIA ANGELES

***2772*46S0590

1

***8495**

PAYRATO BORRAS, CLAUDIA

***8495*68S0590

1

***9697**

CASANI MOMPO, HERMES

***9697*35S0590

1

***6524**

DEL ROMO HERNANDEZ, ALVARO

***6524*24S0590

1

***4026**

GAGO HOBEL, HENRIK

***4026*24S0590

1

***2048**

DE LA ROSA FERNANDEZ, MANUEL

***2048*46S0590

1

***3991**

BELTRAN I GOMILA, CATERINA-ALBA

***3991*24S0590

1

***3433**

PEREZ FIGUEROA, SONIA ISABEL

***3433*13S0590

1

***3851**

MAS GUTIERREZ, PERE GUILLEM

***3851*68S0590

1

***6863**

MARTI SANMARTIN, CARLES

***6863*57S0590

1

Especialitat 007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***9036**

ALOMAR BENNASSAR, MARIA ISABEL

***9036*68S0590

1

***7183**

MARTINEZ AMER, CLARA

***7183*24S0590

1

***2489**

QUERALT TARRAGA, ISABEL

***2489*46S0590

1

***2465**

BARRADO GALMES, JUAN DAVID

***2465*35S0590

1

***3710**

RUIZ ALFARO, ELENA

***3710*46S0590

1

***0156**

VILANOVA GARCIA, JAVIER

***0156*46S0590

1

***1769**

GONZALEZ SANCHEZ, JONATHAN

***1769*13S0590

1

***6376**

GINARD ILLESCAS, JOAN

***6376*13S0590

1

***1830**

PERELLO GALMES, JOAN

***1830*35S0590

1

***1423**

GUIJARRO FERRER, LLUIS

***1423*24S0590

1

Especialitat 008 BIOLOGIA I GEOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***7128**

SALOM RIERA, FRANCESCA

***7128*35S0590

1

***7114**

COVES XAMENA, ELISABET

***7114*68S0590

1

***3422**

BENNASAR BESTARD, INES

***3422*57S0590

1

***8422**

COLOM VAQUER, MARIA DEL CARMEN

***8422*46S0590

1

***2060**

RIERA RIERA, MARIA VICTORIA

***2060*35S0590

1

***4984**

MUÑOZ IZQUIERDO, MARIA NIEVES

***4984*46S0590

1

***9983**

CRESPI ADROVER, ALBERTO COSME

***9983*35S0590

1

***0535**

FIDALGO ROSSELLO, PATRICIA

***0535*68S0590

1

***2292**

ROIG CAPO, ANTONI

***2292*24S0590

1

***7454**

CATANY CATANY, ISABEL

***7454*46S0590

1

***0912**

FERRER PALOU, LLUÏSA

***0912*35S0590

1

***4101**

RODRIGUEZ GARCIA, ANA CRISTINA

***4101*68S0590

1

***3527**

MARTINEZ GONZALEZ, JAVIER

***3527*35S0590

1

Especialitat 009 DIBUIX

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3851**

OBRADOR RAMIS, MARIONA

***3851*02S0590

1

***1721**

CALATAYUD TIMONER, BARBARA

***1721*24S0590

1

***1715**

CANOVAS RIGO, CATALINA

***1715*57S0590

1

***3544**

GIL MAYOL, ANTONI

***3544*24S0590

1

***6246**

RODRIGUEZ LAZARO, IRIA

***6246*13S0590

1

***8529**

SANZ NUEZ, PATRICIA

***8529*24S0590

1

Especialitat 010 FRANCÈS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5777**

HERRANZ CUESTA, ALBERTO

***5777*46S0590

1

Especialitat 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4781**

ESPINOSA GALAN, SILVIA

***4781*02S0590

1

***1953**

BLANES MAYANS, MARIA CARMEN

***1953*24S0590

1

***0391**

CUESTA FARRE, MONICA

***0391*57S0590

1

***6697**

GARCIA VERA, SONIA

***6697*24S0590

1

***2697**

BRAZDOVA , LENKA

***6269*68S0590

1

***7906**

VIDAL JULIA, LAURA

***7906*13S0590

1

***3810**

SUREDA TOUS, FRANCISCA

***3810*13S0590

1

***1399**

POL FONT, MARTA

***1399*35S0590

1

***6398**

VILLENA BURGUERA, BELEN

***6398*02S0590

1

***1653**

SOCIAS CLADERA, MARIA ANTONIA

***1653*13S0590

1

***3613**

NADAL ALCOVER, ALICIA

***3613*68S0590

1

***8491**

TOLL-MESSIA PALMER, ADRIAN

***8491*35S0590

1

***1588**

ADELL DOMENECH, MARINA

***1588*68S0590

1

***0723**

BASELGA ROMAN, MONICA

***0723*46S0590

1

Especialitat 012 ALEMANY

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***9177**

MARTIN LAGUNA, EDUARDO JESUS

***9177*13S0590

1

Especialitat 014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***7184**

ESTELRICH LLULL, JOAN

***7184*57S0590

1

***3738**

JUAN SITJAR, MARIA MAGDALENA

***3738*24S0590

1

***2275**

CALDENTEY GOMILA, ALICIA

***2275*02S0590

1

***9686**

CREIXELL GOMILA, LAURA

***9686*02S0590

1

***7275**

PAU GOMEZ, PAU

***7275*24S0590

1

***1944**

AUTONELL FERRER, AINA

***1944*02S0590

1

***9185**

FERNANDEZ JAUME, CRISTINA

***9185*35S0590

1

***3247**

FUMANYA GELABERT, IRENE

***3247*02S0590

1

***3465**

UMBERT SEGUI, MARIA DEL MAR

***3465*57S0590

1

***1148**

MANRESA OLIVER, LLUCIA

***1148*02S0590

1

***6644**

GELABERT AMENGUAL, FRANCESCA

***6644*35S0590

1

***6467**

MARIMON FRAU, MARIA FRANCESCA

***6467*24S0590

1

***2990**

OLIVES CALBET, ARIADNA

***2990*68S0590

1

***1236**

RAMON ANEAS, AINA

***1236*35S0590

1

***8010**

CABOT DURAN, MARTA

***8010*24S0590

1

***8296**

VALDIVIA FONT, MIQUEL

***8296*24S0590

1

***1641**

SERRA NICOLAU, IGNASI

***1641*13S0590

1

***5984**

MARTINEZ MARTINEZ, ENRIC

***5984*57S0590

1

***3270**

VELASCO SALOMO, MARC

***3270*02S0590

1

***7192**

SERVERA CIFO, MARIA FRANCISCA

***7192*24S0590

1

Especialitat 016 MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5298**

OVIEDO GARCIA, MARCOS

***5298*35S0590

1

***4688**

GUAL FRAU, MARIA MARGALIDA

***4688*02S0590

1

***6550**

BALLESTER COLL, GABRIEL

***6550*13S0590

1

Especialitat 017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***6388**

DIAZ MANCHON, ANGEL

***6388*57S0590

1

***2835**

CUARTERO MARTINEZ, MARCELO

***2835*57S0590

1

***7007**

COLL MORANTA, CATALINA MARIA

***7007*13S0590

1

***7446**

FERRER GINARD, LLUIS

***7446*57S0590

1

***7446**

FERRER GINARD, JAUME

***7446*68S0590

1

***2060**

CANTALLOPS FEMENIA, JOAN

***2060*02S0590

1

***1862**

FONT SUREDA, JERONI

***1862*46S0590

1

***6498**

SERRA LLOMPART, MIQUEL ANGEL

***6498*46S0590

1

Especialitat 018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3532**

LOPEZ ROCA, NURIA

***3532*68S0590

3

***4527**

MORELL LLITERAS, ADRIANA

***4527*02S0590

1

***3991**

GALMES GALMES, CRISTINA

***3991*46S0590

1

***9397**

LOPEZ ARROYO, MERCEDES

***9397*35S0590

1

***9853**

BRONDO MONSERRAT, MARIA MAGDALENA

***9853*68S0590

1

***7324**

CALVENTE CERDA, CONCEPCION

***7324*24S0590

1

***6630**

BATLE VALLES, CRISTINA

***6630*24S0590

1

***4114**

GARRIDO CANALS, CRISTINA

***4114*68S0590

1

***5975**

FERRAGUT JAUME, CRISTINA

***5975*68S0590

1

***1688**

SANSO BARCELO, CATALINA

***1688*02S0590

1

***5787**

SOTO BORT, SUSANA

***5787*24S0590

1

***9621**

GARCIA HERNANDEZ, ALEJANDRO

***9621*46S0590

1

***4014**

LOPEZ GIL, PATRICIA

***4014*35S0590

1

***6666**

FIOL BUSQUETS, ANTONIA

***6666*24S0590

1

***4250**

BORDOY MESQUIDA, MIQUELA

***4250*57S0590

1

***3699**

JULIA TUGORES, JOSEP ALEXANDRE

***3699*24S0590

1

Especialitat 019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4903**

GARCIA ORTIZ, RAUL

***4903*35S0590

1

***1413**

BISBAL PETRO, ANTONIA

***1413*46S0590

1

***7054**

GALINDO BADIA, MARIA DEL CARMEN

***7054*35S0590

1

***7996**

SANSEBASTIAN BELTRAN, AUSIAS

***7996*57S0590

1

***6959**

FERRER MAYOL, ANTONI

***6959*35S0590

1

***2588**

VAZQUEZ HERNANDEZ, FRANCISCO BORJAS

***2588*35S0590

1

***2962**

CALVO RIGO, GABRIEL

***2962*24S0590

1

***3880**

VALLES RAMIS, AINA

***3880*57S0590

1

***1318**

VALLES RAMIS, MATIAS

***1318*02S0590

1

***7611**

AGUILERA SERRANO, DANIEL

***7611*13S0590

1

***2132**

IBERNON GIL, AURELIA

***2132*68S0590

1

***5418**

ASENSI RAMON, MARIA ROSARIO

***5418*02S0590

1

***1883**

GOMEZ ABALOS, ELENA

***1883*68S0590

1

***0102**

MORENO NAVARRO, MARIA

***0102*35S0590

1

Especialitat 061 ECONOMIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***7865**

RIBAS GOMILA, JORDI

***7865*57S0590

1

***4407**

CALAFAT CASTELL, JOAN

***4407*13S0590

1

***2045**

OLIVER MAS, MARIA DEL CARME

***2045*24S0590

1

***1907**

BERNA CORDERO, JOAQUIN

***1907*68S0590

1

***4886**

CARRO HUERTAS, EVA MARIA

***4886*57S0590

1

Especialitat 101 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3502**

PALERM VIDAL, BENITO

***3502*35S0590

1

***5648**

FERNANDEZ MARTINEZ, SUSANA MARIA

***5648*68S0590

1

***9566**

CANET OLIVER, PERE

***9566*02S0590

1

***4546**

PALACIOS SOLE, MARIA

***4546*24S0590

1

Especialitat 107 INFORMÀTICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

 

***3594**

BARCELO VICENS, JAUME

***3594*35S0590

1

 

***0523**

PIULATS MATEU, MIQUEL

***0523*57S0590

1

Exempt

***2682**

ROSSIÑOL PUJOL, JAUME

***2682*35S0590

1

 

***2628**

RIBOT JIMENEZ, TOMAS

***2628*46S0590

1

 

***4225**

PERICAS OLIVER, JAIME JUAN

***4225*02S0590

1

 

***1714**

AMENGUAL VALLS, RAFEL

***1714*02S0590

1

 

***2758**

BENNASAR ALBONS, PERE ANTONI

***2758*46S0590

1

 

***4421**

AGUILAR PASTOR, WALTER MANUEL

***4421*24S0590

2

 

***3596**

MAS MONSERRAT, FRANCESC XAVIER

***3596*57S0590

1

 

Especialitat 108 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0558**

LLOPIS BALLESTER, JOAN

***0558*35S0590

1

***1793**

CABALLERO REYES, MARGARITA

***1793*13S0590

1

***1970**

MARCH VILANOVA, PERE JOAN

***1970*24S0590

1

***5561**

GINER MAÑO, CAMILO

***5561*35S0590

1

Especialitat 123 PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLE

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5577**

BONET CLADERA, JOAN MIQUEL

***5577*02S0590

1

Especialitat 124 SISTEMES ELECTRÒNICS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4077**

FERNANDEZ COBOS, MARIA DOLORES

***4077*35S0590

1

Especialitat 125 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1540**

CESARI BOHIGAS, JOAN

***1540*02S0590

1

 

Illa: MENORCA

Especialitat 001 FILOSOFIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***2617**

ESCUDERO CANAL, JAVIER

***2617*68S0590

1

Especialitat 004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5638**

DELGADO PAREDES, YOLANDA

***5638*35S0590

1

Especialitat 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0687**

OLIVES RAMIS, ANGELA

***0687*02S0590

1

Especialitat 007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0894**

HUGUET BAGUR, OSCAR FRANCISCO

***0894*35S0590

1

Especialitat 008 BIOLOGIA I GEOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0803**

BENITO MARTIN, MARIA ISABEL

***0803*24S0590

1

***2611**

CALDENTEY SIERRA, GABRIEL ANGEL

***2611*68S0590

1

***3863**

CARDONA COLL, DAVID

***3863*02S0590

1

Especialitat 017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

 

***4387**

FLORIT FLORIT, ANTONI

***4387*02S0590

1

 

***4492**

SANCHEZ AGUAYO, DAVID

***4492*68S0590

1

Exempt

***9080**

PONS GUAL, ALFREDO

***9080*13S0590

1

 

Especialitat 018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0782**

SUAREZ CAMPS, SANDRA

***0782*68S0590

1

***4886**

NEGRETE TALTAVULL, CLARA

***4886*35S0590

1

***4093**

TRUYOL VIVO, LAURA

***4093*02S0590

1

Especialitat 019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1779**

DOMENGE PEREZ, FRANCESCA

***1779*02S0590

1

***4477**

CEREZO PECO, SANDRA

***4477*24S0590

1

Especialitat 107 INFORMÀTICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0065**

PETRUS CANUS, MIGUEL SANTIAGO

***0065*02S0590

1

 

Illa: EIVISSA

Especialitat 003 LLATÍ

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***9156**

GOMEZ NAVARRO, AARON

***9156*13S0590

1

***5237**

VAZQUEZ GOMEZ, MARIA TERESA

***5237*13S0590

1

Especialitat 004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0011**

FRANCO SANCHEZ, DAVID

***0011*24S0590

1

***9003**

SANCHEZ VALERO, RAQUEL

***9003*24S0590

1

Especialitat 005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5715**

RODRIGUEZ MORENO, ISRAEL

***5715*68S0590

1

Especialitat 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5855**

MONGE SANCHEZ, AZAHAR

***5855*02S0590

1

***6228**

ESTRADA RIERA, IRENE

***6228*35S0590

1

Especialitat 007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5432**

PERETE MARCO, VERONICA

***5432*46S0590

1

Especialitat 008 BIOLOGIA I GEOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5527**

MANEIRO CALARDE, ANA LORENA

***5527*57S0590

1

***5544**

CHAHBOUN GUASCH, ADRIAN

***5544*35S0590

1

Especialitat 014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1077**

TUDURI SUAUS, ANNA

***1077*13S0590

1

***0994**

PONS PONS, ADRIA

***0994*13S0590

1

Especialitat 016 MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5742**

RODRIGUEZ CABEZAS, DARIO

***5742*46S0590

1

Especialitat 017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***9066**

TEJEDOR CARRILLO, DANIEL

***9066*13S0590

1

***2412**

SANCHEZ POMARES, BARBARA

***2412*35S0590

1

 

​​​​​​​Especialitat 018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5518**

MELENDEZ GUERAU DE ARELLANO, SONIA

***5518*24S0590

1

***5108**

LAZARO CALVENTOS, RAUL

***5108*02S0590

1

Especialitat 019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5177**

RIBAS DIXON, RICARDO ENRIQUE

***5177*13S0590

1

***5423**

ROIG MARTINEZ, FELIX

***5423*35S0590

1

 

ANNEX 3  FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (0591)

Illa: MALLORCA 

Especialitat 202 EQUIPS ELECTRÒNICS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3086**

TRAVERSO FERRA, XAVIER

***3086*46S0591

1

***8269**

BORRAS ALCOVER, JOAQUIN

***8269*57S0591

1

Especialitat 204 FABRICACIÓ I INSTAL.LACIÓ DE FUSTERIA I MOBLES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4416**

BARBERAN LLOPIS, JUAN MANUEL

***4416*68S0591

1

Especialitat 206 INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1816**

SERRA ALAMINOS, JUAN ANDRES

***1816*68S0591

1

***5871**

MIÑANA SEGURA, GUILLEM

***5871*13S0591

1

***1560**

PONS OLIVER, GUILLERMO DAVID

***1560*02S0591

1

Especialitat 209 MANTENIMENT DE VEHICLES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***2005**

GAYA ROTGER, MIGUEL

***2005*46S0591

1

***3619**

CANTOS TUSET, HECTOR

***3619*68S0591

1

***3632**

MARTINEZ BONNIN, ERIC

***3632*46S0591

1

***7688**

CLADERA SANCHEZ, MARTIN

***7688*24S0591

1

Especialitat 218 PERRUQUERIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0029**

VILLASEÑOR RUBIO, MARIA DEL CARMEN

***0029*02S0591

1

Especialitat 220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5885**

GUARDIOLA SERRANO, FRANCISCA

***5885*46S0591

1

***8757**

SERVERA BENITEZ, CATALINA ESTHER

***8757*24S0591

1

Especialitat 222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0135**

RICART ROSELLO, CRISTINA ISABEL

***0135*46S0591

1

***4811**

FERRER ALOU, MARIA DEL MAR

***4811*46S0591

1

***4167**

AMENGUAL ARTIGUES, AINA

***4167*68S0591

1

Especialitat 225 SERVEIS A LA COMUNITAT

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***6885**

MERINO MARTIN, ANA

***6885*68S0591

1

***3311**

MUNAR RIERA, CATERINA MARTA

***3311*13S0591

1

***1256**

CIFRE CARSI, MARIA

***1256*57S0591

1

Especialitat 226 SERVEIS DE RESTAURACIÓ

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1592**

GOMILA OLIVER, MIGUEL

***1592*57S0591

1

Especialitat 227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4135**

BERGAS AMENGUAL, JAUME

***4135*24S0591

1

***3560**

FERRER RAMIS, PERE JOAN

***3560*02S0591

1

***0551**

JAUME VIDAL, RAMON

***0551*02S0591

1

***2581**

JANER LLOBERA, SEBASTIAN

***2581*68S0591

1

***2177**

RIOS LLAMAZARES, FERNANDO

***2177*46S0591

1

Illa: EIVISSA

 Especialitat 209 MANTENIMENT DE VEHICLES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4701**

RIBAS PLANELLS, VICENTE

***4701*35S0591

1

Especialitat 227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3462**

BONNIN SANSO, JUAN JOSE

***3462*46S0591

1

 

ANNEX 4 FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (0592)

Illa: MALLORCA 

Especialitat 001 ALEMANY

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***2049**

POL ARROM, MACIA

***2049*24S0592

1

 

​​​​​​​Especialitat 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3851**

SAURA WOODS, EMILIA C.

***3851*57S0592

1

***9490**

GIMENEZ GOMEZ, VIRGINIA

***9490*13S0592

1

***7670**

ALVES BAUZA, MARIA DEL MAR

***7670*68S0592

1

Illa: EIVISSA

Especialitat 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5267**

PRATS RODRIGUEZ, ANA MARIA

***5267*35S0592

1

 

 

ANNEX 5  FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES ALS QUE S'HA CONCEDIT L'AJORNAMENT DE LA FASE DE PRÀCTIQUES

Cos: MESTRES

DNI

Llinatges i nom

Especialitat

***8873**

CABOT MIR, MARTA

EI Educació infantil

***7230**

CANO FERNANDEZ, RAQUEL

EI Educació infantil

***9583**

MATEOS COSTILLA, EVA

FI Llengua estrangera: Anglès

***1811**

PONS MAS, MIQUELA MARIA

PRI Educació primària

 

ANNEX 6 FUNCIONARIS QUE ROMANEN AL SEU COS D'ORIGEN

Cos: PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

DNI

Llinatges i nom

Especialitat

***3532**

LOPEZ ROCA, NURIA

018 Orientació Educativa