Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 501582
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de setembre de 2022 per la qual s’aproven les Instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de segon, quart i sisè de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Amb l'entrada en vigor de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'han impulsat canvis normatius enfocats a què tots els alumnes tenguin garanties d'èxit escolar mitjançant una major personalització en el seu aprenentatge i, en general, per  augmentar les oportunitats educatives i formatives de tota la ciutadania, sempre tenint com a objectiu principal una educació de qualitat i d'equitat, com a dos principis indissociables.

La Disposició final cinquena de la Llei orgànica 3/2020 que fa referència al calendari d'implantació estableix a l'apartat 3 que el currículum, l'organització i els objectius de l'educació primària s'implantaran per als cursos de primer, tercer i cinquè el curs 2022-2023, i per als cursos segon, quart i sisè el curs 2023-2024.

El 17 de novembre de 2021, es publicà el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regula l'avaluació i la promoció a l'educació primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, fins a la implantació de les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020,de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, en el currículum, l'organització i objectius i programes de cada etapa.

Per altra banda, el Reial decret 126/2014, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Primària, com el Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears, i l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears, s'han vist afectats per les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, i pel Reial decret 984/2021, de 16 de novembre, per la qual cosa, els articles que no han estat expressament derogats es mantindran vigents sempre que no s'oposin o contradiguin aquesta nova regulació.

El 2 de març de 2022 s'ha publicat el Reial decret 157/2022, d'1 de març, pel qual s'estableix l'ordenació i els ensenyaments mínims de l'educació primària, que serà d'implantació el curs 2022-2023, per als cursos de primer, tercer i cinquè, i per als cursos de segon, quart i sisè el curs 2023-2024, tal com s'especifica a la seva disposició final tercera (calendari d'implantació).

Pel que fa a l'àmbit autonòmic en matèria educativa, la Llei 1/2022, de 8 de març d'educació de les Illes Balears, estableix al seu apartat 3 de l'article 11 que en l'educació primària l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes ha de ser contínua i global, ha de tenir un caràcter progressiu i ha de tenir en compte el procés d'aprenentatge. Així mateix ha de preveure mesures de millora.

El 2 d'agost de 2022, en el BOIB núm. 101 s'ha publicat el Decret 31/2022, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears. Aquest decret, pel que fa als cursos de segon, quart i sisè de primària no serà d'aplicació fins al curs 2023-2024.

L'avaluació de l'educació primària ve regulada a l'article 20 de la Llei 2/2006, d'educació; a l'apartat 1 s'estableix que l'avaluació dels alumnes en l'educació primària, serà contínua i global i tendrà en compte el seu progrés en el conjunt dels processos d'aprenentatge. A l'apartat 3 es determina que els tutors de segon i quart han d'emetre, quan finalitzi el curs, un informe sobre el grau d'adquisició de les competències de cada alumne, indicant en el seu cas les mesures de reforç que s'han de contemplar en el cicle següent, i, a l'apartat 4 s'indica que l'alumne, amb la finalitat de garantir la continuïtat del procés de formació, disposarà en finalitzar l'etapa d'un informe sobre la seva evolució i les competències desenvolupades, segons estableixin les administracions educatives. Així mateix, aquestes establiran els pertinents mecanismes de coordinació entre els centres d'educació primària i d'educació secundaria obligatòria.

La nova redacció de la norma afavoreix l'establiment de mecanismes de suport i reforç. Per això, es disposa que la permanència en un mateix curs escolar en l'educació bàsica ha de ser considerada una mesura excepcional que només es podrà adoptar una vegada dins l'educació primària. Aquesta decisió només es pot prendre als cursos segon, quart o sisè d'aquesta etapa.

Així doncs, ateses les modificacions introduïdes per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, el Reial decret 157/2022, d'1 de març, i el Decret 31/2022, atès que el currículum, l'organització i els objectius de l'educació primària en els cursos segon, quart i sisè no s'aplicaran el curs 2022-2023, es fa necessari dictar una resolució perquè els centres disposin d'un instrument que reguli i faciliti l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes que cursin segon, quart i sisè d'educació primària el curs 2022-2023.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, regula en l'apartat 2 de l'article 36, la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el desplegament legislatiu i l'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

Per tot això, i en virtut del que s'estableix a l'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, dict la següent,

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de segon, quart i sisè de l'educació primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023, establertes en l'annex d'aquesta Resolució.

Segon

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 2 de setembre de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antoni Morante Milla

 

ANNEX Instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de segon, quart i sisè de l'educació primària a les Illes Balears per al curs 2022-2023

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1 Aquestes instruccions tenen per objecte establir diversos aspectes de l'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes de segon, quart i sisè de l'educació primària, establerts a l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears, per al curs 2022-2023, d'acord amb les modificacions introduïdes pel Reial decret 984/2021, de 16 de novembre.

1.2 Aquestes instruccions s'han d'aplicar a tots els centres docents públics i privats situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments corresponents a segon, quart i sisè de l'educació primària.

2. Criteris generals de l'avaluació

2.1 Els criteris generals de l'avaluació a l'educació primària són els que figuren en l'article 2 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015.

2.2 Els criteris d'avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) a l'educació primària són els que figuren en l'article 5 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015.

2.3 En fer referència a l'adaptació del currículum i de les programacions didàctiques, els estàndards d'aprenentatge avaluables tendran caràcter orientatiu per als centres, d'acord amb el Reial decret 984/2021, de 16 de novembre.

2.4 Les programacions docents s'hauran d'adequar a les característiques i coneixements dels alumnes i s'adoptaran les mesures pertinents de suport per als alumnes que ho necessitin o d'adaptació curricular significativa per als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).

3. Promoció i permanència

3.1 Les condicions de promoció i permanència dels alumnes són les establertes en els articles 11 i 12 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015. Les decisions sobre la promoció només es poden prendre en finalitzar els cursos segon, quart i sisè.

 

3.2 Els centres educatius han d'establir uns criteris de promoció a la seva Concreció Curricular. Aquests criteris s'han de fonamentar en la progressió de l'alumne i en la consecució dels objectius generals de l'etapa i el desenvolupament de les competències clau per davant dels objectius d'avaluació específics de cada àrea.

3.3 Amb referència a la promoció, l'equip docent ha d'adoptar de manera col·legiada les decisions que resultin més favorables per al procés formatiu dels alumnes. Aquestes decisions s'han de prendre per consens i, en el cas que no n'hi hagi, s'ha de fer d'acord amb el mecanisme establert a aquest efecte en la Concreció Curricular del centre, on s'ha de tenir en especial consideració la informació i el criteri del tutor.

3.4 A l'article 16.3 del Decret 32/2014 del currículum de l'educació primària s'estableix que la repetició de curs es considera una mesura excepcional, per la qual cosa només s'ha d'adoptar quan, de manera justificada i objectiva, es pugui demostrar que és la més beneficiosa per a l'alumne entre totes les alternatives que es puguin plantejar.

3.5 En els casos excepcionals als quals fa referència el punt anterior, quan l'equip docent hagi proposat a la segona avaluació la permanència en el mateix curs com la mesura més beneficiosa per a l'alumne, el tutor ha d'informar per escrit d'aquesta possible permanència a les mares, pares o tutors legals, com a tard, en finalitzar la segona avaluació.

3.6 Per als alumnes que hagin de romandre un any més al mateix curs, l'equip docent, a l'avaluació final, haurà d'elaborar el Pla específic de reforç i suport.

4. Informes de final de curs

4.1 L'informe de final de curs ha de contenir la qualificació final de les àrees segons el que estableix el punt 1 de l'article 10 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears.

4.2 En finalitzar el sisè curs, els tutors emetran, a més, un informe final de l'etapa. Aquest informe recollirà la consecució d'objectius de les àrees, el grau d'assoliment de les competències clau i el grau d'assoliment global dels objectius d'etapa.

5. Registre de les entrevistes individuals amb les mares, pares o tutors legals

S'ha de guardar registre de les entrevistes individuals amb les mares, pares o tutors legals que figuren a l'article 13.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015. En el cas dels centres públics, aquest registre s'ha de fer utilitzant el mòdul d'informació per a la tutoria del GestIB, que també està disponible per a la resta de centres.

6. Reclamacions

Les mares, pares o tutors legals poden presentar reclamacions per escrit contra les qualificacions obtingudes o contra les decisions de permanència a un mateix curs, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Decret 121/2010, de 10 de novembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

S'han d'establir canals de comunicació entre les mares, pares o tutors legals i els centres per tal de garantir l'atenció a totes les reclamacions, dubtes o aclariments respecte de l'avaluació final.