Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 496838
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte del procediment per proveir-los aprovat per la Resolució de 22 d’octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d’1 de novembre)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021) es va aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Mitjançant Resolució de 5 de novembre de 2021 (BOIB núm. 155, de 9 de novembre) es van corregir les errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

3. Mitjançant Resolució de 9 de novembre de 2021 (BOIB núm. 156, d'11 de novembre) es van corregir noves errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

4. Les comissions tècniques de valoració del procediment han formulat la proposta definitiva d'adjudicació dels llocs de treball determinats en l'annex 4 de la Resolució esmentada en el punt primer, pel sistema de concurs de mèrits.

5. Les conselleries on figuren adscrits els llocs de treball que s'han de proveir pel sistema de lliure designació i determinats en l'annex 4 de la Resolució esmentada, també han formulat les propostes d'adjudicació.

6. El termini de presa de possessió començarà a comptar-se des del dia següent al del cessament, el qual s'haurà d'efectuar dins els tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

No obstant això, els titulars de les conselleries han proposat, per necessitats del servei, que el cessament del personal adscrit a la seva conselleria s'ajorni vint dies hàbils.

Fonaments de dret

1. L'article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

2. L'article 6.3 f) i 81 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d'abril).

3. L'article 24 i següents i 31 i següents del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, de 5 d'abril).

4. Les bases 13, 14 i 15 de la Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021) per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Vistos els antecedents i fonaments de dret exposats, i de conformitat amb els preceptes legals i l'article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; de conformitat amb les competències que li atribueix l'art. 6.3 f) de la Llei 3/2007, de funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una Resolució en els termes següents:

1. Adjudicar, segons la proposta definitiva efectuada per les comissions tècniques de valoració, els llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears objecte del procediment de proveïment convocat per la Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre).

2. Aprovar el nomenament dels funcionaris que han obtingut, pel sistema de lliure designació, llocs de treball objecte del procediment de proveïment esmentat, de conformitat amb les propostes d'adjudicació de les conselleries on estan adscrits aquests llocs de treball.

3. Ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la proposta definitiva d'adjudicació de llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears objecte del procediment de proveïment esmentat, així com dels nomenaments dels funcionaris que han obtingut, pel sistema de lliure designació, llocs de treball objecte del procediment de proveïment esmentat, de conformitat amb les propostes d'adjudicació de les conselleries on estan adscrits aquests llocs de treball.

4. Ajornar el cessament en el lloc de feina vint dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb les propostes dels titulars de les conselleries i en aplicació del previst a l'apartat 3 de l'article 25 del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. El termini per prendre possessió de la nova destinació obtinguda és de tres dies hàbils si la destinació radica a la mateixa localitat a la qual ja estava destinat, o d'un mes si la nova destinació radica en una localitat diferent.

No obstant això, en el cas de les persones que estan en situació d'excedència voluntària especial prevista en l'article 28 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, el termini per prendre possessió s'entén ajornat fins que acabi el període de l'excedència. El personal funcionari que està en alguna situació que implica el dret a la reserva del lloc de treball d'acord amb l'article 23.2 del Reial decret 365/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament de situacions administratives dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, romandrà en la situació que correspongui, amb reserva del lloc obtingut.

6. En els casos en què la persona adjudicatària ho demani i, a més, ho justifiqui degudament, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot concedir una pròrroga del termini, tal com s'exposa en el punt 7.b).

7. La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat pot decidir excepcionalment:

 

a) Ajornar la data del cessament del funcionari o funcionària durant un termini màxim d'un mes, completada la pròrroga que preveu l'apartat anterior, per exigències del funcionament normal dels serveis. En aquest cas, si el funcionari o funcionària ho sol·licita, se li han de respectar les retribucions del nou lloc de feina.

b) Prorrogar la incorporació del funcionari o funcionària a la nova destinació durant un termini de fins a vint dies hàbils si implica canvi de localitat i s'al·leguen i s'acrediten raons justificades de la pròrroga sol·licitada.

8. En tot cas, el còmput dels terminis per prendre possessió s'ha d'iniciar quan acabin els permisos o les llicències que s'hagin pogut concedir a les persones interessades, tret que per causes justificades l'òrgan competent decideixi suspendre'n el gaudi.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones excloses poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 5 de septembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

La directora general de Funció Pública Carmen Palomino Sánchez

Documents adjunts