Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 481245
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm.1/2021 de les NNSS relativa al canvi de traçat al camí rural Can Pobil. Ses Salines (Mallorca) (159e/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 9 de juny de 2022, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR

L'informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual núm. 1/2021 de les NNSS relativa al canvi de traçat al camí rural Can Pobil. Ses Salines (Mallorca) , en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

Segons el que estableix la lletra c) del punt 2 de l'article 6 de la Llei 21/2013, de 9 desembre, d'avaluació ambiental, la MP 1/2021 de Ses Salines ha de ser objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada atès que és una modificació menor de la normativa urbanística vigent municipal, que estableix un marc per la futura autorització de projectes.

D'acord amb la lletra a) del punt 4 de l'article 12 del Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, la MP 1/2021 de Ses Salines ha de ser objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada atès que s'inclou dins les modificacions esmentades en l'apartat 4. b de l'article 12, ja que és de caràcter menor, en els termes que es defineixen en l'article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i és un nou marc per l'autorització de projectes.

Per tant, la MP 1/2021 de Ses Salines s'ha de tramitar com una avaluació ambiental estratègica simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol I Avaluació ambiental estratègica de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental.

2. Descripció i ubicació de la MP 1/2021 de les NNSS de Ses Salines

1. L'objecte de la modificació és la supressió de 564 metres del traçat actual existent del camí de can Pobil en el tram que discorr entre les parcel·les 444 i 445 del polígon 6 de Ses Salines.

2. Per mantenir la connectivitat de la xarxa viària es realitzarà un traçat alternatiu que discorrerà paral·lel a les parcel·les 443;444;365 i 366 del polígon 6, per arribar a la confluència dels camins des Rafalet i d'en Vença, amb una longitud aproximada de 440 metres.

3. Aquesta actuació és planteja per donar compliment a la sentència 0342/2017 de l'Audiència Provincial secció 4 de Palma , resultat de la demanda interposada pel propietari del camí que ara es modifica. Dita sentència condemna a l'Ajuntament a retirar o eliminar el citat tram de camí de la Xarxa de Camins Públics de l'Ajuntament de Ses Salines.

4. En data 23 de setembre de 2020, l'Ajuntament de ses Salines i els hereus del propietari dels terrenys objecte de la demanda varen acordar la cessió de part dels seus terrenys dins les parcel·les 443;444;365 i 366 del polígon 6, en una longitud de 480 metres per servir de connexió entre el camí que condueix cap a la carretera de Campos i la resta del camí de Can Pobil no afectat per la sentència.

3. Avaluació dels efectes previsibles

Segons el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM), la zona d'actuació es troba a una parcel·la agrícola que actualment és sòl rústic general.

Segons les dades del visor la IDEIB, a les parcel·les afectades pel la delimitació de la modificació puntual ni a les seves proximitats hi ha Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) i queda fora de la Xarxa Natura 2000. Pel que fa a la vegetació, a la parcel·la hi ha una franja d'arbres paral·lela al traçat de nou camí proposat. Aquesta franja s'haurà de respectar en el futur projecte de camí o trasplantar els arbres a altres indrets dels voltants.

Segons l'informe del Servei de Protecció d'Espècies, no hi ha constància de la presència de nius de rapinyaires a distàncies inferior a 1000 metres. No obstant això consten les següents espècies:

  • Milà reial ( Milvus milvus) espècie catalogada en perill d'extinció. (RD 139/2011)
  • Calàpet (Bufotes balearicus) Espècie silvestre en Règim de Protecció Especial (RD 139/2011).
  • Falcó (Falco peregrinus) Espècie silvestre en Règim de Protecció Especial (RD 139/2011).

Respecte a les aigües superficials, no hi ha cap curs d'aigua superficial. Pel que fa a les aigües subterrànies, la parcel·la s'ubica sobre la massa subterrània d'aigua 1821m2 «Pla de Campos». La vulnerabilitat a la contaminació dels aqüífers en aquesta zona és moderada.

Segons el PTIM, la parcel·la no està afectada per Àrees de Prevenció de Riscos (APR) d'incendis, d'esllavissaments, d'erosió, ni d'inundacions.

D'acord amb l'article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han realitzat consultes a les següents administracions previsiblement afectades :

- Direcció Insular d'Urbanisme del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca .

- Direcció Insular de Territori i Paisatge del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca.

- Servei de Gestió Forestal del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics .

- Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

- Terraferida.

- Amics de la Terra.

- GOB.

A dia d'avui dins l'expedient consten els informes Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, el Servei d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca, el Servei de Patrimoni del Consell Insular de Mallorca, el Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, el Servei de Gestió Forestal del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat i del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics.

  • El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica va emetre una sèrie de consideracions tècniques sense valorar favorablement o desfavorablement.
  • El Servei d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca va informar favorablement.
  • El Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat va informar favorablement .
  • El Servei de Gestió Forestal del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat va informar que no es considera cap aspecte de rellevància com a administració afectada.
  • El Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca va informar que amb la modificació proposada no s'ha detectat que es vegin afectats elements singularment protegits per la Llei 12/98 ni tampoc d'altres elements amb valors patrimonials.
  • El Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics va informar favorablement la modificació de planejament proposada.

4. Anàlisi dels criteris de l'annex V de la Llei 21/2013

Una vegada analitzats els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, no es preveu que la MP 1/2021 de les NNSS de Ses Salines pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient atesa la seva ubicació i extensió espacial. Els possibles impactes es poden produir en la fase d'execució del projecte de traçat del camí. Per altra banda, aquesta modificació puntual permetrà mantenir el teixit de vies de comunicació del municipi.

Així mateix, no suposa riscs per a la salut de les persones significatius i tampoc es preveu que tengui efectes transfronterers ni acumulatius.

Conclusions de l'informe ambiental estratègic

Primer. No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la MP 1/2021 de les NNSS de Ses Salines (Mallorca) atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, sempre i quan es compleixin les mesures proposades que figuren al document ambiental estratègic redactat per l'assessor tècnic de medi ambient, Gaspar Fuster Amer en data de juliol de 2021.

El futur projecte de traçat del camí haurà de respectar la franja de vegetació de la vorera de les parcel·les 443 i 366 o trasplanta-la a altres indrets dels voltants.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe ambiental estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe ambiental estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte d'aprovació del pla o programa, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(Signat electrònicament: 2 d'agost de 2022)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias