Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 422209
Resolució del president de l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears de 29 de juliol de 2022 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (en endavant, ICIB) és una entitat pública empresarial de les que preveu l'article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i amb capacitat d'actuar i autonomia de gestió plenes, sense perjudici de la relació de tutela de l'Administració de la Comunitat Autònoma. L'ICIB està adscrit a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en virtut del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'ICIB té com a fins generals els relacionats amb el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives en el marc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els seus Estatuts. Els àmbits inicials d'actuació de l'ens són l'audiovisual i la cultura digital, les arts escèniques, les arts visuals, el món editorial i la música, sense perjudici que en un futur s'hi puguin incorporar altres sectors, com el patrimoni, l'artesania, el disseny i la publicitat, o altres camps de la cultura.

L'article 30.26 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears disposa que la Comunitat Autònoma té les competències corresponents a cultura, activitats artístiques i culturals, i foment i difusió de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades, així com la seva difusió nacional i internacional.

L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2021-2023 preveu la línia de subvenció I.5.4 per a ajuts per contribuir a l'adquisició d'equips i a la modernització de les indústries culturals. D'acord amb l'article 1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), poden ser objecte de subvencions les activitats corresponents a la promoció de la cultura i de les arts plàstiques tant entre les Illes Balears com a l'exterior.

Aquestes ajudes estan sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i els és aplicable l'exempció corresponent a la categoria d'ajudes a la cultura i la conservació del patrimoni (article 53).

Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 10.1.i) dels Estatuts de l'ICIB, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per donar suport a les inversions que permetin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears per a l'any 2022, que consta com a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 300.000 € (tres-cents mil euros).

3. Autoritzar una despesa de 300.000 € amb càrrec al capítol VII del pressupost de l'ICIB.

4. Ordenar traslladar el contingut d'aquesta Resolució a la Base de dades nacional de subvencions, així com tota la informació requerida en aquesta Base de dades, d'acord amb l'article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre; l'article 34 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i la resta d'ajudes públiques.

4. Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'ICIB en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 29 de juliol de 2022

El president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears

Miquel Company Pons

 

ANNEX 1 Convocatòria de subvencions per donar suport a les inversions que permetin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears per a l'any 2022

1. Objecte i finalitat

2. Despeses subvencionables i no subvencionables

3. Import i imputació pressupostària

4. Beneficiaris i requisits

5. Normativa aplicable

6. Termini i presentació de sol·licituds

7. Nombre de sol·licituds i termini d'execució de les actuacions

8. Documentació de la sol·licitud

9. Criteris per seleccionar els beneficiaris

10. Import de la subvenció

11. Òrgans competents per instruir, informar i resoldre el procediment

12. Composició de la Comissió Avaluadora

13. Instrucció del procediment

14. Modificació del projecte

15. Comprovació del valor de mercat

16. Imports màxims de les ajudes

17. Pagament

18. Justificació

19. Concurrència d'ajudes o subvencions

20. Obligacions dels beneficiaris

21. Interpretació i execució

22. Revocació

23. Reintegrament

24. Règim d'infraccions i sancions

25. Criteris de valoració

26. Protecció de dades personals

1. Objecte i finalitat

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per donar suport a les inversions que afavoreixin la modernització, la innovació i el desenvolupament tecnològic de les indústries culturals i creatives de les Illes Balears per a l'any 2022.

2. Despeses subvencionables i no subvencionables

2.1. De conformitat amb l'article 40 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, es consideren despeses subvencionables les que, d'una manera indubtable, responen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i resulten estrictament necessaris, dins el període comprès entre l'1 de gener de 2022 i fins al 30 de novembre de 2022.

2.2. Són subvencionables les despeses següents:

— Adquisició de maquinària idònia per al desenvolupament de les indústries culturals i creatives que estigui relacionada directament amb l'activitat que constitueix l'objecte social de l'empresa, destinada a les indústries culturals i creatives.

— Adquisició de maquinària per instal·lar en el centre de treball de l'entitat sol·licitant que estigui relacionada directament amb l'activitat que constitueix l'objecte social de l'empresa, destinada a les indústries culturals i creatives.

— Adquisició d'equipament tècnic i audiovisual (com ara focus, taules i equipament de so, taules de llums, caixes d'injecció, projectors, càmeres de vídeo, ciclorames i micròfons).

— Adquisició de tecnologia de la informació i la comunicació (ordinadors, tauletes tàctils, telèfons mòbils, etc.); es pot subvencionar fins a un màxim de set dispositius.

— Adquisició d'impressores, impressores 3D i fotocopiadores.

— Adquisició de llicències d'ús de programari.

— Disseny de pàgines i entorn web.

— Adquisició i instal·lació d'accessoris i/o instal·lacions tècniques en espais d'exhibició culturals.

— Instal·lació o millora de la climatització i/o la renovació de l'aire en espais d'exhibició cultural.

— Adquisició de grades, tarimes i seients.

— Adquisició de tramoies, draperia i carpes o similars.

— Adquisició d'elements d'emmagatzematge d'utensilis físics (penja-robes de barra, caixes de transport, etc.).

— Adquisició d'enllumenat d'emergència i generadors per a espais d'exhibició cultural.

— Qualsevol altra adquisició que, d'una manera indubtable, respongui a la naturalesa de la convocatòria i resulti estrictament necessària i/o que es destini a l'objecte d'aquestes bases.

2.3. No són subvencionables les despeses següents:

— Compra de béns d'equipament usats.

— Compra de vehicles de transport i adquisició i instal·lació de maquinària sobre aquests vehicles, accessoris i recanvis de vehicles.

— Compra de béns destinats a la venda o al lloguer.

— Millora de l'envoltant tèrmic de les naus de producció, de magatzems o d'oficines, així com la substitució de les cobertes.

— Adquisició de locals, immobles i/o terrenys.

— Compra d'eines.

— Adquisició d'empreses o societats, o de part d'aquestes.

— Adquisicions mitjançant arrendament financer.

— Despeses derivades de la reforma d'un immoble.

— Instal·lació o millora de la climatització i/o renovació de l'aire en el centre de treball.

— Mà d'obra i el transport.

— Imposts, taxes i tributs.

— Nòmines dels administradors i dels treballadors, i quotes d'autònoms.

— Qualsevol altra adquisició o despesa que, d'una manera indubtable, no respongui a la naturalesa de l'activitat subvencionada ni resulti estrictament necessària i/o que no es destini a l'objecte d'aquestes bases.

3. Import i imputació pressupostària

3.1. El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 300.000 € (tres-cents mil euros), amb càrrec al capítol VII dels pressupostos de l'ICIB de 2022.

3.2. Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot incrementar l'import d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució d'ampliació del crèdit assignat. Tret que s'estableixi una altra cosa, aquesta ampliació no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï, i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes d'una manera expressa.

4. Beneficiaris i requisits

4.1. Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques donades d'alta en el règim d'autònoms i les persones jurídiques dels sectors de les arts escèniques, la música, l'audiovisual, les arts visuals i el món editorial.

4.2. Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social abans de la proposta de resolució.

b) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució.

c) Estar establertes en un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu i, en el moment de sol·licitar l'ajuda, tenir un establiment operatiu permanent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o acreditar que el 50 % dels contractes laborals o serveis contractats s'ha fet en el darrer any a les Illes Balears.

d) Estar d'alta en un epígraf de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) vinculat, com a mínim, a un dels sectors culturals següents: les arts escèniques, la música, l'audiovisual, les arts visuals o el món del llibre.

e) Que l'objecte social principal de l'entitat sigui el de les arts escèniques, la música, l'audiovisual, les arts visuals o el món editorial.

f) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

g) No haver estat sancionades o condemnades per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma. En el cas que hagin estat sancionades o condemnades en aquesta situació, es poden presentar sempre que hagin complert la sanció o la pena imposada i hagin elaborat un pla d'igualtat en les condicions que preveu l'article 11.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

h) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que estableixen els apartats 6 i 7 d'aquesta convocatòria.

4.3. No tenen la condició de beneficiaris d'aquesta convocatòria:

— Les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui majoritària.

— Les persones físiques o jurídiques que incorrin en qualsevol de les prohibicions que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

— Les associacions sense ànim de lucre.

4.4. Les ajudes regulades en aquesta convocatòria poden concedir-se a les empreses que no es trobin en situació d'empresa en crisi, de conformitat amb l'article 1.4 c) del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió (Reglament general d'exempció per categories), i d'acord amb la definició d'empresa en crisi prevista en l'article 2.18 d'aquest Reglament.

4.5. Aquests requisits s'han de complir des del moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se fins a la finalització i la justificació de l'activitat objecte de subvenció.

5. Normativa aplicable

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol); el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre); la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 277, de 18 de novembre), i la resta de normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable a les subvencions que concedeix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

6. Termini i presentació de sol·licituds

6.1. El termini per presentar les sol·licituds, adreçades a l'ICIB, s'inicia el 15 de setembre de 2022 i s'estén fins al 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

6.2. Les sol·licituds s'han de formalitzar obligatòriament tal com s'indica en l'apartat 8.

6.3. Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica, ha de sol·licitar l'ajuda per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament.

6.4. En el cas de persones jurídiques, han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que hi ha disponible a la Seu Electrònica de la CAIB.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conformement al que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà que la formalitzin en la forma assenyalada.

En el cas de persones físiques (persones donades d'alta en el règim especial de treballadors autònoms), també és recomanable presentar tota la sol·licitud a través del tràmit telemàtic del procediment disponible a la Seu Electrònica de la CAIB:

<https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones>.

Això no obstant, les persones físiques també poden presentar la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) de manera presencial, a través de les oficines d'assistència de matèria de registre que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds lliurades en paper mitjançant el registre s'han de presentar en fulls separats (no enquadernats i sense cap tipus d'unió), tots impresos a una cara o bé tots impresos a dues cares.

En el supòsit de concessió de la subvenció, en qualsevol moment es pot requerir la documentació original per acarar-la.

6.5. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds emplenades degudament d'acord amb els models que facilita l'ICIB, disponibles a la Seu Electrònica de la CAIB.

6.6. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els que exigeixen l'Ordre de bases reguladores i aquesta convocatòria, s'ha de requerir una sola vegada a la persona interessada que esmeni les deficiències dins un termini de deu dies naturals, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

6.7. La presentació de sol·licituds per a aquestes ajudes suposa l'acceptació expressa i formal del que estableixen les bases i aquesta convocatòria.

7. Nombre de sol·licituds i termini d'execució de les actuacions

7.1. Cada sol·licitant pot presentar, en aquesta convocatòria, un màxim d'una sol·licitud, en total.

En cas que un mateix beneficiari presenti més d'una sol·licitud durant el període establert en l'apartat 6, només es considerarà la primera sol·licitud que s'hagi registrat.

7.2. Les factures han de ser emeses i pagades en el període comprès entre l'1 de gener de 2022 i el 15 de desembre de 2022 (ambdós inclosos), que correspon igualment al termini d'execució de les actuacions.

8. Documentació de la sol·licitud

8.1. El formulari de sol·licitud, emplenat degudament i signat, ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) Documentació administrativa

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat.

— Un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de presentar la sol·licitud.

 

​​​​​​​a.2) Persona jurídica:

— El NIF de la persona jurídica.

— El DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar aquesta sol·licitud.

Document constitutiu de l'entitat i els estatuts socials inscrits degudament en el registre corresponent.

a.3) Persones físiques i jurídiques:

— Un document acreditatiu d'estar donada d'alta en l'impost d'activitats econòmiques (IAE) en epígrafs vinculats als sectors culturals de les arts escèniques, la música, les arts visuals, l'audiovisual i el món del llibre.

— Certificat del domicili fiscal del sol·licitant.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat.

No obstant això, no és necessari aportar aquests certificats en cas que la persona interessada manifesti en la sol·licitud el consentiment exprés perquè l'ICIB faci la consulta sobre aquestes dades tributàries.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la hisenda de Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No obstant això, no és necessari aportar aquest certificat en cas que la persona interessada no s'oposi que l'ICIB consulti aquestes dades.

En cas que s'hi oposi, ha d'aportar la documentació acreditativa d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

b) Documentació del projecte

b.1) Memòria descriptiva de la inversió, que ha d'incloure, obligatòriament, tots aquests apartats:

— Objectius.

— Explicació detallada de l'activitat professional que desenvolupa el sol·licitant.

— Explicació detallada de la inversió o inversions que s'han de fer.

— Vinculació entre l'activitat desenvolupada per part del sol·licitant i la inversió que s'ha de fer.

— Viabilitat i coherència de la inversió o inversions que s'han de fer.

b.2) El pressupost detallat del projecte (annex 2), amb ingressos i despeses i amb el pertinent IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli totes les despeses previstes derivades del projecte.

D'acord amb l'article 40.3. del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, si l'import és superior a 15.000 €, el beneficiari ha de sol·licitar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució del compromís, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de sol·licitar la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

8.2. Si la sol·licitud o la documentació presentada no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir una sola vegada a la persona interessada que esmeni o aporti els documents preceptius dins un termini de deu dies naturals, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la mateixa Llei.

8.3. L'incompliment dels requisits en la documentació aportada que estableix aquesta convocatòria comporta que no s'admeti la sol·licitud.

9. Criteris per seleccionar els beneficiaris

Els beneficiaris s'han de seleccionar mitjançant el procediment de concurs, d'acord amb el procediment següent:

a) Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha de valorar els projectes sol·licitats, d'acord amb els criteris de valoració de l'apartat 25, i s'ordenaran per ordre de puntuació. En el cas d'empat, s'ha de seguir el criteri establert en l'apartat 10.2.

b) A continuació, s'ha de calcular l'import de la subvenció que correspondria a cadascun dels projectes, amb atenció a les quanties màximes establertes en la present convocatòria, d'acord amb els criteris de l'apartat 16.

c) Finalment, les ajudes s'han de concedir per l'ordre establert en l'apartat a) anterior i amb l'import calculat en l'apartat b), fins que s'exhaureixi el crèdit pressupostari.

d) Només tindran dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 10 punts d'acord amb els criteris de valoració.

10. Import de la subvenció

10.1. Els projectes s'han de qualificar en funció de les puntuacions obtingudes segons els criteris de valoració que es detallen en l'apartat 25 i segons el que disposen els apartats 9.b) i 9.c).

10.2. A l'hora de determinar les subvencions corresponents a les sol·licituds que han obtingut la mateixa puntuació total, si el crèdit que resta per assignar no és suficient per concedir-les totes, s'ha de seguir l'ordre de prelació en virtut dels criteris següents:

— Les que han obtingut una puntuació total més alta.

— Amb tot, si com a resultat d'atendre l'ordre de prelació anterior es manté l'empat, s'ha de resoldre a favor de la sol·licitud amb l'import total de pressupost subvencionable més elevat.

Aquest sistema per resoldre un possible empat entre sol·licituds amb una mateixa puntuació s'ha d'aplicar sempre igual, fins a exhaurir tot el crèdit que s'ha de distribuir.

10.3. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, l'import de l'ajuda es pot adjudicar, correlativament, als expedients denegats a la resolució de concessió.

10.4. En cap dels casos no s'abonarà un import superior al justificat mitjançant factures.

10.5. Aquests ajuts s'organitzen en forma de subvencions del 50 % de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses subvencionables incloses en l'apartat 2 de la convocatòria.

10.6. La suma de totes les despeses subvencionables ha de ser igual o superior a 500 €, IVA exclòs.

10.7. No s'admeten factures justificatives inferiors a 100 euros (IVA exclòs).

11. Òrgans competents per instruir, informar i resoldre el procediment

11.1. En aplicació de l'article 8 de les bases reguladores, correspon a la directora de l'ICIB i al personal que hi està adscrit ordenar i instruir el procediment. D'acord amb l'article 20.h) dels Estatuts de l'ICIB, l'òrgan competent per resoldre'l és la directora de l'ICIB.

11.2. Correspon a la Comissió Avaluadora examinar les sol·licituds presentades i emetre'n l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

12. Composició de la Comissió Avaluadora

12.1. Pel que fa al règim de constitució i funcionament, la Comissió Avaluadora s'ha de regir pel que disposen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

12.2. La Comissió Avaluadora d'aquesta convocatòria de subvencions està integrada per cinc membres:

— President: la directora gerent de l'ICIB o la persona que ella designi (amb veu, però sense vot).

— Vocals:

  • Ramon Castells Ros, responsable de l'Àrea de Coneixement del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i professor del màster en Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona (amb veu i vot).
  • Laura Díez Mora, dissenyadora de so per a cinema i sèries de televisió (amb veu i vot).
  • Iván Bort Gual, professor de Teoria i Història del Cinema del CESAG - UP Comillas i crític de cinema (amb veu i vot).

— Secretari: un tècnic o tècnica de l'ICIB (amb veu, però sense vot).

13. Instrucció del procediment

13.1. El procediment s'ha d'instruir d'acord amb l'article 16 del Decret legislatiu autonòmic 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 8 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

13.2. D'acord amb l'informe de la Comissió Avaluadora, la directora gerent de l'ICIB ha de formular una proposta de resolució de concessió en què s'ha de repartir la dotació pressupostària entre les sol·licituds concurrents, s'ha de determinar la quantia individual de cada ajuda i s'ha d'expressar, com a mínim, el beneficiari o la llista ordenada de beneficiaris als quals es proposa concedir la subvenció i la quantia d'aquesta subvenció.

La proposta s'ha de publicar a la Seu Electrònica de la CAIB a fi que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en un termini de deu dies hàbils.

Com a avís, i sense efectes de notificació, l'ICIB ha d'informar per via telemàtica, a l'adreça electrònica assenyalada en la sol·licitud, del fet que s'ha publicat la proposta de resolució al web de l'ICIB, i n'ha d'indicar la data de publicació i l'enllaç.

13.3. La directora gerent de l'ICIB ha de resoldre el procediment mitjançant una resolució motivada, en què s'ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció, import de l'activitat que se subvenciona, import de la subvenció i recursos administratius pertinents. La resolució s'ha publicar en el BOIB.

13.4. La resolució de la directora gerent de l'ICIB que concedeixi o denegui la subvenció sol·licitada no exhaureix la via administrativa i, en contra, s'hi pot interposar un recurs d'alçada davant el president de l'ICIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució de concessió en el BOIB.

13.5. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de sis mesos a partir de la publicació d'aquesta convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver-se notificat la resolució legitima l'entitat interessada per entendre desestimada per silenci administratiu la seva sol·licitud de concessió de la subvenció.

14. Modificació del projecte

14.1. L'entitat beneficiària pot sol·licitar per escrit a la directora de l'ICIB la modificació del projecte, quan concorrin circumstàncies justificades degudament i sempre que la modificació no alteri l'objecte i la finalitat de la subvenció.

14.2. La sol·licitud de modificació ha d'anar acompanyada d'una memòria en què cal exposar els motius del canvi, la justificació de la impossibilitat de complir les condicions de la concessió, i que el projecte continua complint les condicions que estableix aquesta convocatòria.

14.3. La directora de l'ICIB ha d'autoritzar la modificació mitjançant una resolució expressa, que ha de notificar al beneficiari.

15. Comprovació del valor de mercat

En cap cas, l'import de les despeses subvencionables no pot ser superior al valor de mercat. L'ICIB pot comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, d'acord amb l'article 41 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

16. Imports màxims de les ajudes

16.1. L'import màxim de l'ajuda que pot percebre cada projecte beneficiari és del 50 % de la inversió total feta.

16.2. L'import màxim de l'ajuda que pot percebre cada beneficiari és de 25.000 € (vint-i-cinc mil euros).

16.3. Per a màxims acumulats amb altres ajudes, vegeu l'apartat 19.

16.4. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l'import final justificat, l'import de l'ajuda es pot adjudicar a altres expedients seguint el mateix criteri que estableix l'apartat 9.

16.5. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat, tot i que l'import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d'una quantitat que superi el cost del projecte subvencionat.

17. Pagament

17.1. Les ajudes s'abonen en un únic pagament, que es fa una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció i justificada la realització de l'activitat subvencionada en els termes d'aquesta convocatòria.

17.2. La subvenció es paga mitjançant una transferència bancària en el número de compte bancari indicat en el formulari de sol·licitud.

 

​​​​​​​18. Justificació

18.1. El termini per justificar les despeses compensables objecte de l'ajuda acaba al cap de vint dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució de concessió, si el projecte ja ha finalitzat.

En el cas que el projecte no estigui finalitzat, el termini per presentar la documentació justificativa acaba el 20 de desembre de 2022.

En el cas que no s'hagi presentat, l'òrgan administratiu competent ha de requerir al beneficiari que presenti la justificació en un termini improrrogable de quinze dies hàbils, tal com estableix l'article 20.3.c) de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2019 per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions en matèria d'educació i cultura. El fet de presentar la justificació en el termini addicional que estableix aquest apartat no eximeix el beneficiari de les sancions que corresponguin de conformitat amb la Llei general de subvencions.

18.2. No tenen la consideració de justificants de la inversió subvencionada les factures emeses o els extractes bancaris fets amb anterioritat a l'1 de gener de 2022 ni amb posterioritat al 15 de desembre de 2022, tret que es tracti d'un pagament a compte per fer comandes relacionades directament amb la inversió que s'ha de fer.

18.3. La inversió subvencionada s'ha de justificar amb la presentació del compte justificatiu a través del model normalitzat (annex 4), amb la documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades per a la concessió de la subvenció, que ha d'incloure, obligatòriament, tots aquests apartats:

— Indicació de totes les inversions duites a terme i dels resultats obtinguts.

— Tota la informació necessària per interpretar i comprendre correctament la justificació de despeses presentada i la imputació al projecte.

— Si no s'ha executat la totalitat del projecte per causes alienes o de força major, la memòria n'ha d'exposar les causes i explicar les modificacions aplicades.

b) Fotografies de tot el material que s'ha adquirit i/o de les inversions fetes. En el cas que en disposin, cal que les plaques amb les característiques de la maquinària siguin visibles.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les inversions duites a terme o les

despeses objecte de la subvenció, que ha de contenir:

Explicació detallada de les despeses fetes en relació amb el projecte presentat. Si escau, s'han d'indicar les desviacions que es produeixin en el pressupost inicial. Només s'han de tenir en compte els conceptes imputats al pressupost presentat amb la sol·licitud.

— Indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals i indirectes incorporats a la relació classificada de les despeses esmentada.

— Relació detallada d'altres ingressos o subvencions, si escau, que hagin finançat la inversió subvencionada, amb la indicació de l'import i la procedència.

— Full de càlcul (annex 4) que inclogui una relació classificada de les despeses, correctament emplenat i signat, amb la identificació del creditor, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

— Si escau, i d'acord amb l'article 40.3. del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la legislació estatal en matèria de contractes del sector públic per als contractes menors, el beneficiari, quan sigui una persona física o jurídica privada, amb ànim de lucre o sense, ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, anteriors a l'execució del compromís, tret que, per les característiques especials, no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de sol·licitar la subvenció. Les ofertes presentades s'han d'elegir de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

En els supòsits en què a les sol·licituds s'hagi d'adjuntar una memòria econòmica, els compromisos que s'hi plasmin es poden flexibilitzar en el sentit que es permetin compensacions entre els conceptes pressupostats, sempre que es compleixi la finalitat de la subvenció.

d) Les factures, completes o simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar prou informació sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la relació de la despesa amb l'objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar-hi els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació. En el cas que en algunes de les factures sol·licitades no consti l'IVA, és obligatori fer referència a la disposició normativa en virtut de la qual n'és aplicable l'exempció, d'acord amb l'article 6.1.j) del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

No s'admeten factures que no desglossin amb detall la inversió feta.

No s'accepten tiquets com a documents comptables justificatius de despeses.

e) Els documents acreditatius del pagament (extracte bancari i/o justificant bancari) han de complir amb els requisits següents:

— La identificació de la persona beneficiària i l'ordenant del pagament, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament. L'ordenant ha de fer-hi constar el seu NIF i la denominació social.

— El concepte en què s'ordena el pagament i remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre despesa i pagament.

En el cas de pagament mitjançant xec nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, l'entitat ha d'aportar una còpia del document i una còpia de l'extracte bancari que acredita el càrrec.

— No s'accepta cap document acreditatiu del pagament que sigui en efectiu.

— No s'accepta cap justificació de pagament per compensació.

f) Qualsevol altra documentació que li sigui requerida a l'efecte de comprovar la realització del projecte subvencionat.

18.4. En el cas que el compte justificatiu no contengui la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat l'ajuda, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els deu dies hàbils següents, comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena.

18.5. En el cas que no es justifiqui totalment la inversió objecte de l'ajuda, però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir l'ajuda, s'ha de revisar i s'ha de minorar proporcionalment.

18.6. Qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir l'ajuda i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes concedides per altres administracions o entitats, públiques o privades, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

18.7. La falta de justificació en els termes i en els terminis que estableixi la resolució de concessió de l'ajuda, així com els altres incompliments prevists en la normativa aplicable, poden determinar la revocació de l'ajuda. L'òrgan gestor serà l'encarregat de dirimir-la.

18.8. En el marc d'un control financer, la Intervenció de la Comunitat Autònoma pot sol·licitar una còpia dels extractes de moviments bancaris, informació als emissors de les factures, fer controls material de les inversions, i altres comprovacions.

19. Concurrència d'ajudes o subvencions

19.1. L'import de les ajudes que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el 100 % del cost de la inversió objecte de l'ajuda.

De conformitat amb l'article 11.e) del Decret legislatiu 2/2005, el beneficiari ha de comunicar a l'òrgan que la concedeix la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons percebuts.

19.2. Els beneficiaris no poden obtenir ajudes pels mateixos conceptes que es derivin d'altres convocatòries d'ajudes de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura; de l'ICIB mateix; de l'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), o de l'Institut Ramon Llull.

19.3. En els casos no prevists en el punt anterior, aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat, amb les condicions següents:

a) L'import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d'una quantitat que superi el cost de la inversió subvencionada.

b) Les factures i els justificants de despesa que s'hagin presentat a altres convocatòries de subvencions s'han d'incloure en el compte justificatiu d'aquesta convocatòria. En aquest cas, les factures i els justificants de despesa esmentats s'han de presentar estampillats per l'altra administració i, a més, han d'indicar el percentatge que ha imputat aquesta administració a la seva convocatòria.

En el cas que no sigui possible presentar la documentació estampillada, s'ha de presentar una relació, signada degudament, de les factures i dels justificants de despesa. Aquesta relació ha d'incloure una descripció clara de l'altra convocatòria, el percentatge que s'hi ha imputat i l'autorització expressa perquè l'ICIB, si escau, verifiqui les dades amb l'altra administració.

20. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris de les ajudes les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions. A més de les obligacions establertes en aquest article, els beneficiaris han de complir les següents:

 

​​​​​​​a) Comunicar a l'òrgan que ha emès la proposta de resolució que l'accepten o que hi renuncien, en els termes establerts en aquesta convocatòria. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si no es fa constar el contrari en el termini de deu dies hàbils des que es notifica la proposta.

b) Acreditar davant l'òrgan que els ha concedit l'ajuda el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s'exigeixen per a la concessió de les ajudes i, si escau, el manteniment de l'activitat subvencionada.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària; la Sindicatura de Comptes, o altres òrgans de control extern, i també facilitar-los tota la informació que requereixin en relació amb les ajudes concedides.

d) Acreditar, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans que es dicti la proposta de resolució de concessió, que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

e) Dur a terme l'acció o accions o la inversió que fonamenta la concessió de la subvenció en la forma i dins el termini que estableix aquesta convocatòria. Qualsevol canvi en el projecte o en el calendari s'ha de comunicar abans que acabi el termini d'execució a l'òrgan gestor, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada. Els canvis que no s'hagin comunicat poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

f) Destinar l'import de la subvenció a finançar l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, i mantenir l'afectació de les inversions a l'activitat subvencionada.

g) Garantir la permanència de la inversió durant un període mínim de tres anys.

h) Declarar tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió. En tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, pot donar lloc a la modificació de la subvenció concedida.

21. Interpretació i execució

El president de l'ICIB pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

22. Revocació

22.1. D'acord amb l'article 43 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada al dret, el beneficiari incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets a què està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

22.2. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

23. Reintegrament

23.1. Pertoca reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'aprova el reintegrament en els supòsits prevists en l'article 44.1 del Decret legislatiu 2/2005.

A més, quan la resolució de concessió de subvenció hagi estat declarada invàlida per qualsevol de les causes de nul·litat de ple dret o d'anul·labilitat establertes en l'ordenament jurídic aplicable, l'òrgan competent ha d'iniciar, si pertoca, el procediment de reintegrament de les quantitats abonades.

23.2. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

23.3. En cas d'incompliment parcial o de justificació parcial, s'ha de reintegrar la quantitat rebuda mitjançant l'aplicació d'un percentatge de minoració i segons la naturalesa de l'incompliment.

24. Règim d'infraccions i sancions

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions les accions o omissions dels beneficiaris previstes en els articles 51, 52 i 53 del Decret legislatiu 2/2005, quan hi intervingui dol, culpa o simple negligència, i hi és aplicable el títol V d'aquesta norma.

25. Criteris de valoració (màxim de 20 punts)

— Objectius (màxim: 5 punts).

— Explicació detallada de l'activitat professional que desenvolupa el sol·licitant (màxim: 4 punts).

— Explicació detallada de la inversió o inversions que s'han de fer (màxim: 4 punts).

 

​​​​​​​— Vinculació (viabilitat i coherència) entre l'activitat desenvolupada per part del sol·licitant i la inversió que s'ha de fer (màxim: 7 punts).

La puntuació mínima per poder obtenir la subvenció és de 10 punts.

26. Protecció de dades personals

Els tractaments de dades de caràcter personal de les persones físiques s'han de fer amb subjecció estricta al que disposen el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de la normativa sobre protecció de dades personals.