Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 445440
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publica la llista provisional del personal funcionari interí inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El proppassat 18 de juliol de 2022, el Consell de Govern va ratificar els acords assolits en el si de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i en el si del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació dels acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres, de 4 de maig de 2015, mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral i de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 i del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

2. Els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 modifiquen el punt 3.1 i afegeixen una disposició transitòria cinquena a l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, per tal d'incloure en la fase extraordinària d'implantació de la carrera professional horitzontal el personal funcionari interí i el personal laboral temporal que, tot i que compleix les condicions establertes, encara no ha estat objecte d'enquadrament en el sistema de carrera professional horitzontal.

El personal que a data de la signatura de l'Acord del Consell de Govern, 18 de juliol de 2022, disposa d'una resolució judicial ferma que estima la sol·licitud d'extensió d'efectes de les sentències STS 293/2019, STS 304/2019 i STS 1482/2019 no s'inclou ara en la fase extraordinària d'implantació de la carrera professional horitzontal del personal laboral temporal i funcionari interí i desenvoluparà la seva carrera professional a partir del que disposin les resolucions individualitzades de reconeixement de la carrera professional que ja s'hagin dictat o que es dictaran en compliment estricte de les diferents interlocutòries.

Així mateix, el personal laboral temporal que ja té reconeguda la carrera professional horitzontal en compliment de diferents sentències no és objecte ara d'aquesta fase extraordinària d'implantació.

3. Segons l'apartat cinquè de la disposició transitòria cinquena dels acords assolits en el si de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i en el si del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022, els requisits i els mèrits que s'hagin de tenir en compte en aquesta fase extraordinària d'implantació s'han d'entendre referits al 31 de desembre de 2015.

Quant a les retribucions corresponents al nivell de carrera reconegut en virtut d'aquests acords al personal que ara passa al sistema de carrera professional horitzontal, tindran efectes econòmics retroactius, si escau, amb el límit màxim d'1 de gener de 2021.

4. Pel que fa al personal que es trobi en alguna de les situacions regulades en els apartats sisè a vuitè de la disposició transitòria cinquena afegida als acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres, de 4 de maig de 2015, pels acords assolits en el si de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i en el si del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022, serà enquadrat en els termes establerts en els acords, o, si escau, podrà sol·licitar la revisió de l'enquadrament del qual ja gaudeix o bé exercir el dret d'opció que s'hi preveu.

5. Pel que fa al personal que es trobi en alguna de les situacions regulades en els punts dotzè a quinzè afegits a l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 o del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015, percebrà el complement de carrera professional horitzontal en els termes establerts en aquests punts.

6. Els efectes econòmics derivats d'alguna de les situacions previstes en els apartats quart i cinquè d'aquesta Resolució seran els que es preveuen en els acords esmentats.

7. El punt segon de l'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 faculta les conselleres de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i d'Hisenda i Relacions Exteriors perquè adoptin les mesures necessàries per executar-lo.

Proposta de resolució

Atesos els fets exposats, i fent ús de les atribucions que en matèria de personal em confereixen les normes vigents, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Publicar la llista provisional, que s'adjunta com a annex a aquesta Resolució, amb indicació del nivell i els dies sobrers, del personal funcionari interí que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que, perquè compleix els requisits establerts, accedeix mitjançant enquadrament extraordinari al sistema de carrera professional horitzontal.

2. Establir un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones que no hi estiguin d'acord puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, optar per renunciar a participar-hi.

3. Fer saber a les persones que es troben en alguna de les situacions previstes en l'apartat quart dels antecedents d'aquesta Resolució que seran enquadrades en els termes establerts en els acords, o, si escau, podran sol·licitar la revisió de l'enquadrament del qual ja gaudeixen o bé exercir el dret d'opció que s'hi preveu.

4. Fer saber a les persones que es troben en alguna de les situacions previstes en l'apartat cinquè dels antecedents d'aquesta Resolució que percebran el complement de carrera professional horitzontal en els termes establerts.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (5 d'agost de 2022)

La directora general de Funció Pública María del Carmen Palomino Sánchez

Conforme amb la proposta. En dict resolució.

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

 

NOM I LLINATGES

NIF

GRUP

NIVELL

ROMANENT

1

ABIA DIAZ, BEATRIZ

***6508**

A1

2

293

2

ADROVER VENTAYOL, FRANCISCA

***7702**

C2

3

1354

3

ALBA RAMON, ANTONIA

***2040**

C2

2

135

4

ALEMANY JUAN, ANTONIA

***3604**

A1

1

580

5

ALHALABI ALHALABI, MOHAMED

***9616**

A1

1

497

6

ALONSO CALDERON, VENTURA

***8962**

AP

1

1693

7

ALORDA BOSCANA, ANA MARIA

***3771**

C2

1

1484

8

AMENGUAL SIQUIER, MARGARITA

***1180**

A1

1

1532

9

AMENGUAL VAQUER, MARIA

***2240**

C2

1

883

10

AMORAGA GRIMALT, CATALINA

***1739**

A2

1

473

11

ANDRADE BARBERA, MARIA PAZ

***5772**

A1

2

765

12

ANDREU GARCIA, ANTONIA

***4165**

C2

1

838

13

ANTICH AGUILO, CATALINA

***9329**

C2

2

294

14

ARBONA BUGEDA, JUAN ANTONIO

***5545**

A1

3

891

15

ARBONA COLOM, ELENA

***8246**

A1

2

262

16

ARBONA NIELL, MARIA MAGDALENA

***7055**

A2

2

165

17

ARTIGUES MARTIN, MARIA ANTONIA

***3641**

A1

1

1110

18

BAIUTTI SANCHEZ, GEMMA

***3221**

AP

1

629

19

BALAGUER FIOL, FRANCISCA

***3549**

A1

3

624

20

BALAGUER PEREZ, ANA MARGARITA

***5521**

A1

1

1458

21

BALLESTER BONNIN, PATRICIA

***5344**

C2

1

972

22

BARCELO SERVERA, MACIANA

***2417**

AP

2

1186

23

BARRERA SERRA, LOURDES

***3491**

C2

2

100

24

BAU MESQUIDA, MARIA TERESA

***9067**

C2

2

818

25

BAUZA MESTRE, MARGARITA

***1593**

A1

2

819

26

BELLIDO MARTORELL, MONICA

***0155**

C2

2

1026

27

BELTRAN MOLLA, MARIA

***7732**

A1

1

42

28

BENNASSAR CARRETERO, JUAN MANUEL

***1158**

A2

1

184

29

BERGAS MAS, MARGARITA

***6516**

C2

1

755

30

BERNABEU HERNAIZ, MERCEDES

***0931**

A1

2

139

31

BERNARDOS DE DIEGO, CARMEN GLORIA

***3118**

A2

1

1792

32

BERNAT FAR, CATALINA ALICIA

***6564**

A1

2

143

33

BINIMELIS RIUTORT, ANTONIA

***9919**

AP

1

237

34

BLANCO MARQUET, ELENA

***0768**

C2

1

215

35

BLANES BALCELLS, GLORIA

***1026**

C1

1

454

36

BLASCO DEL CAMPO, SABINA

***2812**

A2

1

1113

37

BLASCO GARCIA, ANDRES

***3107**

C2

1

1631

38

BORRAS MATEU, LEONARDO

***1265**

C2

2

893

39

BOSCH BARBER, SARA

***4081**

C1

1

968

40

BOSCH CASTRO, MARIA MAGDALENA

***3888**

A2

1

476

41

BOSCH POZAS, MARIA CRISTINA

***8944**

A1

1

578

42

BUADES GARAU, TERESA FRANCISCA

***9848**

A2

2

1707

43

BUJOSA PICORNELL, BARBARA MARIA

***8010**

A1

1

300

44

CALAFAT BELLVER, PEDRO JOSE

***7963**

C2

1

116

45

CALAFAT POLO, JUAN ANTONIO

***9945**

A1

1

1679

46

CALDAROLA SCIPIONI, MARIA VICTORIA

***2420**

A2

1

550

47

CALVO BOIX, MIGUEL ANGEL

***4601**

A2

3

609

48

CAMPINS BALLESTER, ANDRES

***5434**

A2

3

1171

49

CAMPOS SOLIS, RUBEN

***2595**

C1

1

202

50

CAMPS BOSCANA, JOSE MIGUEL

***6819**

C2

2

398

51

CAMPS COLL, MARGARITA

***0927**

C2

2

242

52

CAMPS EXTREMERA, MARGARITA

***3578**

C2

1

1060

53

CAMPUZANO CASASAYAS, MARGARITA

***9632**

C2

3

1587

54

CANO AROZAMENA, RAMIRO

***9197**

C2

1

830

55

CANOVAS ALBERTI, ANA MARIA

***6649**

C2

3

896

56

CANTALLOPS ADROVER, MARIA ANTONIA

***5224**

A2

1

1446

57

CAÑELLAS VENY, KATIANA

***8998**

A1

1

1751

58

CAPELLA NEGRE, MARIA MARGALIDA

***0876**

C1

1

633

59

CARDALDA GONZALEZ, GERARD

***1849**

A1

1

1764

60

CARDELL RODRIGUEZ, ALICIA

***2812**

A2

1

60

61

CARDELL SANCHEZ, TERESA

***3878**

C2

1

519

62

CARDELL VICH, JOANA AINA

***4714**

C1

2

518

63

CARRA DE VAUX SAINT CYR LOPEZ-VIOTA, FRANCOIS JOSEPH

***2331**

C1

1

1610

64

CARRIO MARTINEZ, JUAN

***6433**

A2

1

535

65

CASAS GARCIA, SILVIA

***6844**

A2

1

77

66

CASTILLO ESCOBAR, VERONICA

***0133**

A2

1

380

67

CATALA COLOMAR, MARIA ALMA

***0372**

C2

3

75

68

CLADERA SIQUIER, JERONIMA

***4495**

C2

1

476

69

COLL BESTARD, ESPERANZA

***2768**

A2

2

56

70

COLL CAMPAYO, JOSE LUIS

***6688**

A1

1

602

71

COLL PERELLO, MARGARITA MARIA

***7295**

A1

1

160

72

COLL ROCA, MARIA

***5710**

C2

1

1369

73

COLOMAR RAMON, MARTA

***5272**

A2

2

546

74

COMPANY NICOLAU, MARIA SALOME

***5519**

C1

1

74

75

CONEJO SEVILLA, MARIA SALIMA

***3751**

A2

1

867

76

CORTES OLIVER, ELENA

***5364**

AP

1

1789

77

COSTA BONET, CARMEN ANTONIA

***4685**

C1

2

1095

78

CRESPI CASAS, MARIA

***9633**

C2

2

1556

79

CRESPI CIFRE, CATALINA IRENE

***1300**

A1

3

330

80

CUBERO FERRER, JOSE MANUEL

***4303**

C1

1

175

81

DESPUIG TRUYOLS, REGINA COLOMA

***3631**

C2

1

494

82

DIAZ FABIO, ANA MARIA

***2813**

C1

1

276

83

DIAZ JIMENEZ, JOSUE

***1256**

A1

1

486

84

DIAZ MAESTRE, MARIA PIEDAD

***4822**

AP

1

1145

85

DIAZ MARTI, JOSE ANTONIO

***5967**

C2

2

756

86

ENSEÑAT SANCHEZ, CASILDO ROBERTO

***8026**

A1

1

1311

87

ESCUDERO LOPEZ, CARMEN ROCIO

***0018**

A1

1

541

88

ESCUDERO PORTELLA, MARTIN

***9049**

A1

4

 

89

ESCUDERO RODRIGUEZ, BELEN

***8875**

C1

4

 

90

ESPADAS TORRES, RAQUEL SATURNINA

***2788**

A2

1

1028

91

ESTADES MUNTANER, ROSA

***7250**

A1

1

697

92

EXPOSITO ROSELL, JUAN FRANCISCO

***8858**

A1

1

641

93

FERNANDEZ ALEMANY, ANNA ELISABET

***9508**

C2

2

1574

94

FERNANDEZ GARCIA, MARIA JOSEFA

***0145**

C2

1

111

95

FERNANDEZ MORRO, FRANCISCA

***6687**

AP

1

397

96

FERRANDO RIERA, NATALIA

***2305**

A1

2

162

97

FERRER GELABERT, ANTONIA

***9057**

C1

1

785

98

FERRER SANCHO, MARIA SOLEDAD

***9096**

A1

1

1099

99

FERRIOL MUNAR, ANTONIA

***9122**

C2

3

850

100

FIOL ALZAMORA, MARIA MARGARITA

***2115**

C2

1

689

101

FIOL GELABERT, MARIA DEL CARMEN

***4737**

A1

1

798

102

FIOL OLIVER, PEDRO

***2151**

C2

1

823

103

FLEXAS BAUZA, BARTOLOME

***6836**

AP

1

783

104

FLORIT MOLL, ANTONIA

***3410**

A2

2

1775

105

FONT CARMONA, JUAN LUIS

***7845**

A1

3

101

106

FORCEN NUÑEZ, MARIA LUISA

***9297**

A1

1

55

107

FORNES BOYERAS, SEBASTIANA

***7629**

C2

4

 

108

FORTEZA FERRER, MARIA VICTORIA

***2473**

A2

1

1015

109

FRESNO MARTORELL, FRANCISCO PABLO

***2182**

C2

1

41

110

FRUCTUOSO ROBLES, GLORIA

***4665**

A2

1

792

111

FULLANA PUIGSERVER, JUANA MARIA

***4527**

AP

3

475

112

GALVEZ GALLARDO, BARBARA

***1326**

AP

1

535

113

GARAU PUJOL, MAGDALENA

***7020**

C2

1

1337

114

GARAU TUR, CATALINA MARIA

***3577**

C2

2

1410

115

GARCIA SANTOS, LUIS FERNANDO

***2844**

A1

3

298

116

GARRIDO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER

***2126**

C1

2

1508

117

GELABERT FONT, ANTONIA

***3582**

AP

1

1776

118

GELABERT MESTRE, JUANA

***3745**

A2

1

113

119

GIL VAZQUEZ, RUTH

***0311**

AP

1

1541

120

GIRBES MARTI, CARMEN AMPARO

***0450**

C2

2

799

121

GODOY CABELLO, JESICA

***4489**

C1

1

1363

122

GOMEZ DUARTE, MARIA JESUS

***4632**

AP

3

1367

123

GOMEZ PALMA, JOSE CARLOS

***1014**

AP

1

74

124

GOMILA MESQUIDA, MARGALIDA

***0998**

C2

2

923

125

GONZALEZ AMATE, CARLOS ANTONIO

***8390**

A1

2

161

126

GONZALEZ LOPEZ, CLARA

***4027**

A1

1

458

127

GONZALEZ SANCHEZ, ANA MARIA

***6585**

AP

1

121

128

GONZALEZ VALLE, MARGARITA

***1815**

A1

1

564

129

GRAU FERRER, LUIS IGNACIO

***6774**

A1

1

1318

130

GUASP FUSTER, FRANCISCA ELENA

***0088**

A2

1

544

131

GUTIERREZ OLIVER, MARGARITA MARIA

***1660**

AP

1

1547

132

HERNANDEZ ZANCAJO, RAQUEL

***0339**

C2

1

77

133

HONORATO CAÑO, SUSANA DE

***2688**

C2

2

91

134

HURTADO OCON, GUADALUPE

***5455**

C1

1

1664

135

IBAÑEZ GARCIA, MARIO

***8705**

A2

1

1026

136

IGLESIAS DE LA FUENTE, MARIA CONCEPCION

***1605**

AP

1

664

137

INSA JORDA, JOAN MIQUEL

***1927**

C2

3

1151

138

JAUME ARANDA, ROSA

***3711**

C2

1

1549

139

JAUME LLABRES, SALVADOR

***1449**

C2

2

1397

140

JIMENEZ ALVAREZ, YOLANDA

***3173**

A1

1

1676

141

JIMENEZ AMOROS, ANTONIA

***6343**

AP

1

62

142

JIMENEZ ARMIJO, MARIA JOSEFA

***8050**

A1

1

634

143

JIMENEZ CAVA, ANASTASIA ISABEL

***9344**

C2

1

748

144

JIMENEZ NADAL, CARMEN

***3340**

C2

1

1147

145

JIMENEZ PEREZ, PEDRO

***0228**

C2

1

1402

146

JIMENEZ PIÑA, SERGIO

***7585**

A2

1

1064

147

JOSE GIL, MARIA DEL CARMEN DE

***3004**

AP

1

1399

148

JOY ALBERTI, MARIA ROSA

***1569**

C2

2

1205

149

JUAN CASTRO, CARMEN

***3707**

C1

3

464

150

JUAN FERRER, CATALINA

***9097**

AP

1

1484

151

JUAN HERNANDEZ, JAVIER DE

***0328**

AP

2

589

152

JUAN JAUME, FRANCISCA TRINIDAD

***6946**

A1

4

 

153

JUAN LLITERAS, ANGEL DE

***6607**

C2

1

1035

154

JUAN SUAU, MATIAS DE

***3857**

C2

1

789

155

JULIA SIMON, CONCEPCIO

***8073**

C2

2

107

156

LATORRE GONZALEZ, BEATRIZ

***0510**

C2

1

856

157

LEANDRO MARTIN, MIRIAM

***5087**

C2

1

1379

158

LEDESMA VIDAL, MARIA DEL CARMEN

***9950**

A2

1

1697

159

LEON BAGUR, CRISTINA

***4264**

C1

1

465

160

LEONES LOPEZ, MARIA BELEN

***5593**

C2

2

240

161

LIEM JURADO, JUAN

***2997**

A1

1

949

162

LLABRES JANER, DAMIANA

***5234**

C2

1

61

163

LLADO ARRIETA, FRANCISCO JAVIER

***8144**

A2

1

69

164

LLINAS CERDA, JUAN

***2322**

A2

1

671

165

LLITERAS VIDAL, MARIA MERCEDES

***5921**

C2

2

280

166

LLOBET MOREY, ALICIA

***0589**

A1

1

146

167

LLOP SUREDA, JUAN

***7845**

A1

2

804

168

LLORET PEREZ, INES

***2689**

A2

1

706

169

LLULL GARCIA, MARIA

***6556**

A2

1

18

170

LOPEZ GONZALEZ, MARIA TERESA

***7487**

C1

4

 

171

LOPEZ REINA, ROSA MARIA

***5305**

A2

1

582

172

LOPEZ VELASCO, MONICA

***9910**

A2

2

878

173

LOZANO CUADRADO, PENELOPE TERESA

***1206**

C2

1

1373

174

MAGRE MIRO, MARIA MONTSERRAT

***3834**

C1

3

1042

175

MAGRE MIRO, MARIA TERESA

***7970**

C2

2

976

176

MALDONADO GONZALEZ, MARIA DEL ROSARIO

***6511**

C2

1

905

177

MANDINGORRA CANET, DENISA

***7395**

C2

4

 

178

MANRESA BURGUERA, JAIME

***1568**

A1

4

 

179

MARIN CARMONA, MARIA CARMEN

***6076**

A1

2

12

180

MARQUEZ COLL, MARIA MAGDALENA

***1358**

AP

1

1674

181

MARTI AMENGUAL, MARIA ANTONIA

***0857**

AP

1

1431

182

MARTIN CARRASCO, ALICIA MARGARITA

***2855**

A2

1

663

183

MARTINEZ ATERO, JOSE JORGE

***9170**

C1

1

48

184

MARTINEZ FERNANDEZ, SANDRA

***2852**

A2

2

648

185

MARTINEZ FORTEZA, MARIA ASUNCION

***6216**

C2

1

1697

186

MARTORELL CAPO, ANA MARIA

***1362**

A2

1

830

187

MARTORELL GELABERT, MICAELA

***0921**

C2

1

1357

188

MARTORELL TUGORES, MAGDALENA DE LA FONT DE DEU

***0420**

AP

4

 

189

MAS FERRER, RAFEL ENRIC

***8628**

A1

2

655

190

MAS MAS, MIGUEL

***6674**

C1

1

1147

191

MAS SASTRE, CATALINA

***3299**

C2

1

212

192

MAS VIDAL, MARIA MAGDALENA

***5312**

A1

2

418

193

MASCARO DALMAU, DAVID

***2836**

C2

2

1594

194

MASCARO SINTES, MARIA TERESA

***0109**

C2

1

370

195

MASSANET PONS, ISABEL MARIA

***1916**

C2

2

652

196

MASSUTI PASCUAL, INMACULADA

***1437**

A1

2

605

197

MATEU BATLE, CATALINA

***5762**

A2

3

45

198

MATEU SBERT, JOSEP

***9062**

A1

1

926

199

MEDINA MIR, MARIA ANTONIA

***1048**

AP

1

1781

200

MEDINAS PRATS, ALONSO

***2130**

A1

3

1804

201

MESEGUER ROSELL, CARLA

***0303**

A1

1

237

202

MESQUIDA BIBILONI, MARIA MAGDALENA

***9404**

AP

3

1129

203

MINUCHIN VILAFRANCA, CARLOS

***3410**

AP

1

93

204

MONSERRAT SALOM, MARGARITA

***2383**

C2

2

1768

205

MONTES GINER, JOSEP

***2334**

A2

1

678

206

MORADAS MERCADE, HUGO

***2817**

C1

1

559

207

MORALES SANTANDREU, ANTONIO

***8150**

C2

3

1151

208

MORELL COBOS, MARIA VICTORIA

***4701**

C2

1

822

209

MORELL RAMOS, BARTOLOME

***8676**

A1

1

423

210

MORENO MOTA, MARIA LUCIA

***5298**

A1

2

907

211

MOYA PAIS, CARMEN

***1354**

A1

1

1297

212

MULET PERELLO, MARIA ROSA

***6476**

C2

2

130

213

MUNAR OLIVER, JUANA MARIA

***9576**

A1

2

1501

214

MUÑOZ ALBIS, SILVIA

***6990**

C2

2

99

215

NAVARRO MARIN, SERGIO

***4635**

AP

1

555

216

NAVARRO SOLA, JOSE FRANCISCO

***8919**

A1

1

1617

217

NEGRE CASALS, ANA

***3378**

C2

1

101

218

NEGRE CATALA, ISABEL ANA

***1364**

C2

2

617

219

NEGRE MASCARO, MARTA

***0081**

A2

1

808

220

NOGUEROL FERNANDEZ, JOSEFINA

***0822**

C2

1

1331

221

OBRADOR CARDONA, ALEJANDRO JAVIER

***7290**

C2

1

1493

222

OLEO TORRES, ANA MARIA

***4096**

A2

1

1640

223

OLIVA SALOM, FELIPE

***8475**

A1

1

391

224

OLIVER FRAU, ISABEL MARIA

***8998**

C2

2

930

225

OLIVER MUNAR, MATEU

***4577**

A1

1

93

226

OLIVER SASTRE, FRANCISCA

***3935**

C1

1

306

227

OLIVERA FERNANDEZ, MONICA INMACULADA

***3663**

A2

1

177

228

PALAO BEVIA, JAVIER

***4498**

C2

1

53

229

PALLISER ARELLANO, MARIA ANTONIA

***7896**

C1

1

1000

230

PALOMAR QUINTANA, ALMUDENA

***9390**

C1

1

1132

231

PARETS BIBILONI, GASPAR

***9896**

AP

4

 

232

PARETS MANGAS, JOANA MARIA

***8771**

C2

1

1198

233

PARRA GUAL, AMALIA

***0895**

A1

2

429

234

PASCUAL GARCIA, ANTONIO JOSE

***2947**

A1

1

1342

235

PAULINO CARCELLES, MARGARITA

***9239**

C1

1

121

236

PERALES ORTS, ESTEFANIA

***2565**

A2

1

365

237

PEREZ MORENO, MARIA CARMEN

***0240**

A2

1

919

238

PEREZ SERVERA, PEDRO

***2240**

C2

1

895

239

PERICAS LLOMPART, SERGIO

***1958**

C2

3

998

240

PERICAS OCALLAGHAN, JUAN

***5208**

A1

2

1192

241

PERSONAT LABRADOR, ALMUDENA

***0894**

A2

1

1733

242

PICORNELL VALLESPIR, CAROLINA

***3956**

C1

1

418

243

PIQUERAS FERNANDEZ, ESTHER

***1097**

A2

1

994

244

PIZA NIGORRA, JAUME

***2876**

C2

2

566

245

PIZA RIGO, MIGUEL

***6872**

C2

1

1644

246

PLANAS TORRES, ANA MARIA

***3115**

AP

1

1448

247

POMAR GALEA, ISABEL

***4186**

AP

1

761

248

POMAR MIRO, MARIA JOSE

***4798**

A1

2

50

249

POMARES MARTINEZ, ANA MARIA

***5551**

A2

1

415

250

PONS MACHADO, JOAQUIN

***0032**

C2

1

145

251

PONS ROTGER, ANTONIO

***9737**

C2

1

883

252

PONS TORRENS, MARIA ISABEL

***0933**

A1

2

411

253

PONSETI BARCELO, FRANCISCO JUAN

***3890**

A1

2

474

254

PONT PRADILLO, LORENZO

***4988**

A1

1

1339

255

POU MESQUIDA, MARGARITA

***2731**

C2

1

996

256

POU OBRADOR, MARIA ANTONIA

***3344**

C1

2

358

257

PUIGSERVER JUAN, MARIA DEL MAR

***4267**

A2

1

1325

258

PUJOL RAMON, PEDRO

***1023**

C2

2

1613

259

PUJULA FONT, MARIA GLORIA

***1295**

C2

1

541

260

QUINTANA MARTINEZ, MARIA ANGELES

***3749**

AP

1

298

261

RAMIREZ SANTANDREU, CARMEN

***6995**

C2

1

333

262

RAMIS LLABRES, JUDITH

***8296**

A2

1

1023

263

REAÑO LAMBEA, FEDERICO

***6366**

AP

4

 

264

REUS ESCUDERO, GABRIEL LEONARDO

***3622**

C2

1

1091

265

REUS MESTRE, SIMO CARLES

***1051**

A1

2

255

266

RIERA CORTES, TERESA MARIA

***0901**

A1

1

1620

267

RIERA MARI, MARIA NIEVES

***4020**

A1

1

1451

268

RIERA MOREY, MARIA DEL CARMEN

***2138**

A2

1

324

269

RIERA PASCUAL, ANTONI

***9633**

A2

1

1702

270

RIPOLL COLL, ROSA ISABEL

***2108**

A1

1

1714

271

RODRIGUEZ BELINCHON, RAQUEL

***8135**

C1

1

861

272

RODRIGUEZ GARCIA, MARIA CARMEN

***5007**

A2

4

 

273

RODRIGUEZ HERNANDEZ, ANTONIO LUCAS

***6093**

C1

4

 

274

RODRIGUEZ PARRA, AVELINA

***7072**

AP

1

89

275

RODRIGUEZ VILLATORO, YOLANDA TERESA

***4552**

A2

2

879

276

ROIG ALMEIDA, MONICA

***8836**

AP

1

270

277

ROIG RIBAS, NURIA

***6099**

A2

2

260

278

ROIG SARRALDE, MIGUEL

***0831**

C2

3

525

279

ROIG VIÑAS, JOSE

***5603**

A2

1

300

280

ROKA NCHASO, ISIDORO

***9149**

C2

2

335

281

ROLDAN SIERRA, NATIVIDAD

***6320**

C2

2

1381

282

ROSSELLO CALVO, MARIA DE LOS DESAMPARADOS

***0638**

AP

1

905

283

ROSSELLO FERRER, AGUEDA

***3855**

A2

2

1043

284

ROSSELLO MENA, FERNANDO

***6168**

C1

1

517

285

ROSSELLO NADAL, MIQUELA

***0603**

C2

1

931

286

ROSSELLO ROVIRA, MARIA ANTONIA

***2111**

A1

1

867

287

ROTGER ARBONA, MARIA

***0121**

C1

1

258

288

ROYO ESTEVEZ, YOLANDA

***5890**

A1

1

506

289

RUBI TOMAS, JULIA

***9630**

C1

1

697

290

RUIZ SANCHEZ, PEDRO JUAN

***6766**

AP

1

823

291

SALA BONED, ANTONIO

***5827**

C1

2

932

292

SALA NOWOTNY, SERGIO

***1367**

A1

1

20

293

SALAMANCA SANSO, MARGARITA

***3099**

AP

1

249

294

SALLERAS VICENS, GABRIEL SEBASTIAN

***8758**

C1

1

1603

295

SALOM SIQUIER, MARGARITA

***1260**

C2

1

808

296

SANCHEZ ARROYO, RAFAEL

***9881**

C2

1

1663

297

SANCHEZ LLADO, MARIA ELENA

***0690**

A1

4

 

298

SANCHEZ MARTINEZ, FRANCISCA

***2393**

C2

4

 

299

SANCHEZ MARTINEZ, MARIA TERESA

***0960**

A2

1

475

300

SANCHEZ PEREZ, ALVARO

***6674**

A1

1

674

301

SANCHEZ REYNES, MARIA ISABEL

***5562**

C2

2

250

302

SANCHEZ SARABIA, EMILIO JOSE

***7328**

A2

1

797

303

SANCHEZ-MONTES MORENO, MARIA LUISA

***6438**

A1

1

1086

304

SANS CRISOL, AINA MARIA

***7450**

A2

2

1599

305

SANS CUNILL, CARLOS

***5259**

A1

1

1650

306

SANSO PORTELL, CATALINA

***2420**

C2

1

1645

307

SASTRE CAIMARI, MARIA ANTONIA

***7743**

C2

1

720

308

SASTRE PALMER, DAVID PAU

***0715**

C1

2

1030

309

SASTRE REYNES, CATALINA

***2898**

C2

1

804

310

SERRA DARDER, MARIA JOSE

***2758**

C1

1

665

311

SERRA MIQUEL, MATEO SIRO

***5185**

A2

1

680

312

SERRANO PALAZON, MARIA JOSE

***6177**

C2

2

470

313

SERVERA MARTINEZ, JAUME

***1810**

A2

1

1021

314

SERVERA ROIG, MARGARITA

***0560**

C1

1

223

315

SOBRINO MARTIN, ANA BELEN

***7505**

A2

2

13

316

SOLER ESCALAS, MARGARITA

***2848**

C2

2

63

317

SOLER GENESTRA, CLARA

***4008**

A1

1

365

318

SOLER SERRA, GUILLERMO

***3982**

A1

2

1808

319

SOLER SERRA, MIQUEL

***0932**

A1

1

1776

320

SORIANO LLEO, MARCOS

***7348**

C1

1

1577

321

SOTO MAS, MARIA DEL CARMEN

***6427**

A2

1

1621

322

SOTO PONS, CECILIA ANDREA

***0718**

A2

1

88

323

SUAU COMAS, MONICA

***8952**

A2

1

209

324

TERRASA BRUSOTTO, MAGDA

***2420**

C2

1

442

325

TOBAR SANTAMARIA, MARIA LUISA

***2104**

C1

2

1798

326

TOMAS NAVARRO, ESTEVE

***2158**

C2

2

533

327

TORRANDELL SIQUIER, CATALINA MARIA

***1528**

A2

2

123

328

TORRECILLA SUREDA, SILVIA

***3589**

A1

2

590

329

TORRES MARTI, MARIA CRISTINA

***5856**

A2

1

1784

330

TORRES RIUTORT, EUGENIA

***0555**

A2

1

295

331

TOSTON GIL, MARIA ESTHER

***9142**

C2

1

1035

332

TUDURI CARDONA, CATALINA

***9915**

AP

1

1539

333

VALIENTE ALMAZAN, ROCIO

***2935**

C2

2

1537

334

VELLISCO FERNANDEZ, CARMEN

***8412**

AP

1

641

335

VERDUGO GARCIA, YOLANDA

***8786**

AP

1

945

336

VERGER VIDAL, SEBASTIA ANTONI

***4090**

A1

1

636

337

VERGES CASASAYAS, MARIA BLANCA

***2442**

A1

3

275

338

VICEDO ROBLES, ROSARIO

***3696**

AP

3

1512

339

VIDAL RIPOLL, FRANCESCA MACIANA

***2823**

A1

1

970

340

VIDAL RIVERA, MARIA DE LA PAZ

***0948**

A2

1

710

341

VILLAR ROIG, ANTONIA

***3637**

A1

2

551

342

VIVES SALAS, MARIA MAGDALENA

***2696**

A2

2

323

343

YAGO CAELLES, JUAN

***5375**

C2

3

429