null BOIB, butlletí oficial
Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 444419
Llei 7/2022, de 5 d’agost, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 48.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulg la següent:

LLEI

ÍNDEX

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

 • Article 1. Objecte
 • Article 2. Finalitats
 • Article 3. Àmbit d'aplicació
 • Article 4. Definicions

TÍTOL II. ECOSISTEMA DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (ECTIB)

 • Article 5. L'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB)
 • Article 6. Principis de l'ECTIB

Capítol I. Governança de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB)

Secció 1a. Òrgans competents de l'ECTIB

 • Article 7. Òrgans competents
 • Article 8. La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació (CICIT)
 • Article 9. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació
 • Article 10. El Consell Balear d'Ètica i d'Integritat per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació
 • Article 11. La conselleria o les conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament i innovació

Secció 2a. Planificació estratègica de la ciència, la tecnologia i la innovació

 • Article 12. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació

Capítol II. Fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears (IRIB)

 • Article 13. Creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears
 • Article 14. Finalitats de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears

Capítol III. Agents d'execució de l'ECTIB

 • Article 15. Agents d'execució de l'ECTIB

Capítol IV. El personal de l'ECTIB

 • Article 16. Personal investigador i de suport a la recerca, la tecnologia i la innovació
 • Article 17. Polítiques públiques
 • Article 18. Criteris d'actuació dels agents de l'ECTIB
 • Article 19. Selecció
 • Article 20. Mobilitat
 • Article 21. Col·laboració, assistència, administració i suport tècnic en recerca, desenvolupament i innovació
 • Article 22. Col·laboradors científics

TÍTOL III. REGISTRE DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

 • Article 23. Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears
 • Article 24. Estructura del Registre
 • Article 25. Inscripció en el Registre

TÍTOL IV. FOMENT DE L'ACTIVITAT CIENTÍFICA I INNOVADORA

 • Article 26. Finançament públic
 • Article 27. Col·laboració i inversió
 • Article 28. Impuls i promoció de carreres científiques i tecnològiques
 • Article 29. Carrera i activitat científica de les dones
 • Article 30. Fet insular
 • Article 31. Sector empresarial
 • Article 32. Centres tecnològics

TÍTOL V. RESULTATS DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA I DIFUSIÓ

 • Article 33. Transferència de resultats i recerca col·laborativa
 • Article 34. Contractes patrimonials relatius a la transferència de resultats
 • Article 35. Participació en els beneficis per l'explotació o cessió dels drets sobre els resultats
 • Article 36. Titularitat i caràcter patrimonial dels resultats de l'activitat investigadora
 • Article 37. Difusió del coneixement
 • Article 38. Ciència, tecnologia i innovació amb i per a la societat

Disposició addicional primera. Xarxa d'Estacions d'Investigació de les Illes Balears

Disposició addicional segona. Adaptació de les fundacions i institucions públiques científiques de les Illes Balears

Disposició addicional tercera. Igualtat de gènere

Disposició addicional quarta. Compra pública d'innovació

Disposició addicional cinquena. Carrera investigadora

Disposició addicional sisena. Referències genèriques

Disposició derogatòria única. Derogació de la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears

Disposició final primera. Desplegament reglamentari

Disposició final segona. Modificació del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Disposició final tercera. Entrada en vigor

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS I

La ciència, entesa com el conjunt de coneixements en els àmbits diversos, és fonamental per millorar la qualitat de vida i la competitivitat, i com a tal, ha d'estar en la base de qualsevol economia basada en el coneixement, i ha de ser, per tant, objecte d'especial atenció per part dels poders públics.

La característica d'insularitat de l'arxipèlag balear confereix unes peculiaritats a aquesta regió, tant de caràcter social com econòmic, que convé tenir presents quan es pretén conèixer i establir l'estructura i les relacions que es produeixen en l'àmbit dels agents implicats en la producció del coneixement i en la seva utilització, especialment en una regió marcada per una estructura empresarial definida a partir de la petita i mitjana empresa i en un entorn geofísic privilegiat, però molt fràgil, fragmentat i d'escala molt petita on tots els impactes negatius afecten per igual i es deixen sentir en un marge temporal més immediat.

En la dècada dels seixanta, la comunitat autònoma de les Illes Balears va iniciar una empenta econòmica molt important, en part gràcies a l'entorn geofísic privilegiat i a la proximitat als principals mercats europeus emissors del turisme de masses de “sol i platja”; aquest turisme de masses emergeix amb força a partir de la Segona Guerra Mundial gràcies a les polítiques de benestar i a l'abaratiment del transport aeri. Aquesta empenta permeté que amplis sectors de la societat poguessin arribar a unes cotes elevades de benestar. Aquest fet ha conduït que les Illes Balears sigui una regió europea amb una renda per càpita superior a la mitjana i amb un desenvolupament basat en els serveis, essencialment en els que deriven del turisme. Tot i això, existeixen registres de pèrdua de renda per càpita relativa respecte de la resta de comunitats autònomes a partir de 1985, que situen avui dia les Illes Balears a l'entorn de la mitjana espanyola, per la qual cosa es pot considerar que l'actual model de creixement basat en el monocultiu del turisme i de la construcció ha entrat des de ja fa temps en una lògica de rendiments decreixents (més turisme no implica ja més renda per càpita relativa). Aquest deteriorament relatiu en el nostre principal indicador de benestar social és el reflex de problemes creixents quant a millorar la qualitat del treball, les millores de les condicions socials, mediambientals i de bona governança. Aquest conjunt de problemes deriva d'un desenvolupament poc sostenible, amb una forma de generació de riquesa que ha transitat per camins, en general, d'escàs valor afegit. La millora del nivell tecnològic i de la productivitat de les empreses de les Illes Balears és necessària per crear avantatges competitius sostenibles per a un creixement econòmic a llarg termini. Aquesta competitivitat es podria aconseguir a curt termini mitjançant la moderació salarial, però quan els competidors segueixen la mateixa estratègia els beneficis desapareixen, la qual cosa podria posar en marxa una espiral de competició destructiva basada en un deteriorament continu dels salaris, sense que hagi augmentat la productivitat ni el poder de compra dels assalariats. Per tant, si es vol millorar el nivell de benestar a llarg termini, cal optar per una estratègia de modernització basada en la innovació. Inicialment aquesta estratègia pot estar basada en importacions de tecnologia i inversions des de l'exterior, però tot això s'ha d'anar complementant progressivament amb la construcció d'un sistema d'innovació propi. Les recents necessitats socials condueixen, per tant, a la necessitat d'una transformació productiva que contribueixi a un creixement econòmic basat directament en la generació, la distribució i l'ús del coneixement i de la informació.

Així doncs, resulta fonamental establir polítiques públiques que protegeixin la investigació com a activitat generadora de coneixement, el desenvolupament tecnològic derivat de la recerca i la innovació que genera valor afegit, i assegurar un finançament adequat d'aquestes activitats, tal com s'esdevé en les regions i els països més desenvolupats amb les àrees d'activitat que no poden defensar-se per elles mateixes en el mercat tradicional de béns i serveis.

La Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, de l'Estat espanyol, té com a objecte establir el marc per al foment de la investigació científica i tècnica i els seus instruments de coordinació general, amb la finalitat de contribuir a la generació, la difusió i la transferència del coneixement per resoldre els problemes essencials de la societat. L'objecte fonamental és la promoció de la investigació, el desenvolupament experimental i la innovació com a elements sobre els quals s'han de basar el desenvolupament econòmic sostenible i el benestar social; posant l'accent en les mancances de la carrera i el desenvolupament professional del personal investigador, la normativa reguladora de la transferència de coneixement i de resultats de l'activitat investigadora, tant a nivell de règim jurídic com de personal investigador, i millorant els sistemes de governança, així com la coordinació i la col·laboració entre agents tant públics com privats.

La Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears representa la normativa institucional i organitzativa bàsica per impulsar la recerca, el desenvolupament i la innovació. En l'àmbit de les Illes Balears, un primer pas el trobam en la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la investigació i el desenvolupament tecnològic. Aquesta norma assentava les bases de la investigació i el desenvolupament tecnològic a les Illes Balears i creava figures com el Pla Balear d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic o la primera estructura de governança de la ciència, la tecnologia i la innovació a les Illes Balears. No obstant això, passats més de vint anys des de la publicació del text esmentat, el desenvolupament social, polític i econòmic, els canvis substancials que s'han produït en aquestes dues dècades, no tan sols a les Illes Balears, sinó també internacionalment, l'emergència cada cop més evident de les externalitats negatives mediambientals d'aquest desenvolupament poc sostenible i els nous reptes que planteja la superació de crisis, com la de la COVID, així com els reptes i les estratègies europees intel·ligents, com la RIS3, i les possibles actualitzacions i la implementació dels fons Next Generation, plantejats per les Illes Balears per als pròxims anys, fan imprescindible una nova gestió del sistema de ciència, tecnologia i innovació que, a més, faci visible i reconeguda la tasca de la comunitat científica i del sector productiu de les Illes.

En aquest context cobra especial importància la Proposició no de llei RGE núm. 1807/2018, el debat i la votació de la qual foren publicats en el Diari de Sessions del Parlament de les Illes Balears de 27 de febrer de 2018. La proposició esmentada, aprovada per tots els grups polítics, insta el Govern de les Illes Balears (GOIB) a la posada en marxa d'actuacions polítiques sobre la ciència, com ara la denominada «Ciència en el Parlament», que és una iniciativa ciutadana independent sorgida de grups de ciència base i organitzacions amb el compromís de millorar el procés polític legislatiu que es du a terme en seu parlamentària. Com ja passa en els parlaments de diferents països, l'objectiu és traslladar a les seus parlamentàries la importància de l'impacte que hauria de tenir el desenvolupament científic i tecnològic en l'àmbit de les decisions polítiques.

En l'àmbit d'aquesta iniciativa de «Ciència en el Parlament», en sessió celebrada el 17 de setembre de 2018 al Parlament de les Illes Balears, es va subratllar l'enorme valor que té la recerca com a generadora de coneixement, creadora de benestar i creixement econòmic, així com la necessitat de definir una política científica pròpia, per a la qual resulta imprescindible dotar-se d'una llei de la ciència i la tecnologia pròpia. Una norma que ordeni, asseguri i agilitzi el treball del personal investigador, identifiqui estructures de gestió i suport a la ciència i a la innovació, que permeti la captació i la retenció del talent, faciliti la transferència dels resultats dels projectes de recerca i innovació duts a terme a les Illes Balears com a garantia de competitivitat i progrés i que serveixi per assegurar el finançament del sistema, donant-li estabilitat i agilitat. Es vol manifestar la voluntat d'alinear la llei amb l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació i les polítiques de la Comissió Europea, les actuals i les que puguin venir.

És per tot això, juntament amb els canvis normatius en matèria de ciència, tecnologia i innovació produïts en l'àmbit estatal i europeu, que el Govern de les Illes Balears veu necessari establir un nou marc regulador. La nova llei pretén dotar l'activitat científica, tecnològica i d'innovació d'una estructura de governança i de gestió que sigui capaç de reconèixer el seu vertader valor, de garantir una implementació adequada de les polítiques públiques en aquests àmbits, d'imaginar l'articulació de sinergies públicoprivades, considerant els clústers i els nuclis (hubs) d'innovació, d'incentivar la recerca i la innovació a les empreses i de crear empreses de base tecnològica, de manera que permeti optimitzar la gestió dels recursos d'una forma més acurada d'acord amb la realitat actual.

Aquesta llei té la voluntat d'incorporar la perspectiva de gènere i la perspectiva generacional a la recerca i a la innovació, durant tot el procés, per garantir, no només la igualtat entre homes i dones i l'equilibri i el relleu generacional, sinó també per garantir l'excel·lència dels resultats de les tasques de recerca i innovació mentre es persegueix aconseguir una major estabilitat laboral de les persones que realitzen tasques d'investigació en la seva etapa professional inicial.

El novembre de 2019, el Govern de les Illes Balears va constituir, juntament amb els principals agents econòmics i socials, els consells insulars, els municipis i la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Mesa per a l'Agenda Balear 2030. L'objectiu d'aquesta és ampliar els espais de diàleg social i les actuacions en tres eixos fonamentals: la sostenibilitat ambiental, social i econòmica, mesures que estan alineades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides (ONU).

II

El text legal d'aquesta norma s'estructura en cinc títols. El títol I recull els objectius, les finalitats i els àmbits d'aplicació de la llei. La característica d'insularitat de l'arxipèlag balear confereix unes particularitats, tant de caràcter social com econòmic, que s'han de considerar a l'hora de definir les estratègies cientificotecnològiques i d'innovació. També mereixen esment especial els principis relatius als ODS, com ara la sostenibilitat ambiental i la reducció de bretxes socials, la viabilitat econòmica de l'estratègia de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears o la igualtat de gènere, que han de presidir les polítiques desenvolupades. Es considera també el principi d'informació i transparència pública, que ha de permetre contribuir en el major grau possible a la difusió del coneixement i a generar confiança en la ciutadania.

El títol II fa referència a l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears, als seus principis generals, a la governança, als òrgans, als instruments necessaris per aconseguir els objectius establerts i al personal dedicat a la recerca. S'estructura en quatre capítols, el primer dels quals es dedica a la governança de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB), en la qual diferenciam dos tipus d'òrgans: aquells sobre els quals recau el govern de l'ECTIB i els òrgans consultius. L'objectiu és comptar amb un sistema competitiu i ordenat de ciència, tecnologia i innovació.

A la vegada estableix quins seran els instruments utilitzats per al desenvolupament de l'estratègia de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears: d'una banda, el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears i, de l'altra, les estratègies estatals i les europees desenvolupades en el marc de les recomanacions i els escenaris proposats des de la Unió Europea, amb l'objectiu de generar una economia intel·ligent, sostenible i integradora.

El capítol segon es dedica a la creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears, com a agent de gestió de l'ECTIB. Tindrà com a funció principal la contractació de personal de prestigi internacional reconegut en l'àmbit científic i tecnològic, la qual cosa contribuirà a l'excel·lència en la recerca dels agents d'execució que formen part de l'ecosistema. Les Illes Balears compten, proporcionalment, amb un nombre reduït d'investigadors i aquest és un factor que limita el desenvolupament científic i innovador del territori; per tant, la creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears contribuirà a pal·liar aquesta situació.

El capítol tercer es dedica als agents d'execució que formen part de l'ECTIB. Cal recordar que el vertader potencial d'un sistema de ciència, tecnologia i innovació és el conjunt d'institucions i persones que hi dediquen el treball diari. El nou text legal pretén reconèixer i recordar l'activitat que fan sota la figura de l'agent d'execució de l'ecosistema.

El capítol quart defineix el suport i el reconeixement a les persones que desenvolupen la seva tasca professional al servei de la ciència, especialment al personal investigador, al personal tècnic de suport a la recerca i al personal de gestió, que contribueixen a generar les condicions més adequades per facilitar-la, potenciar-ne la difusió i l'aprofitament dels resultats obtinguts, i aportar nou valor estratègic.

El títol III recull la creació del Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears, en el qual s'hi han d'inscriure els agents d'execució de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears. El Registre permetrà disposar no tan sols d'un inventari, sinó també d'informació actualitzada sobre l'activitat científica i investigadora a les Illes Balears.

S'estableix, a través del títol IV, el conjunt de mesures que tenen per objecte el foment de l'activitat científica i tecnològica, amb especial atenció als instruments que facilitin la inversió privada en el desenvolupament de l'activitat. Es creen mecanismes de reconeixement per a empreses que col·laborin en el finançament dels projectes que s'executin en marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació. A més, es proposen mesures per incentivar l'activitat científica des del punt de vista de l'impuls i la promoció de les carreres cientificotecnològiques, així com de l'emprenedoria.

El títol V i últim dedica els seus articles als resultats de l'activitat de recerca i a la seva transferència als sectors socioeconòmics per a la transformació en nous productes i serveis mitjançant diferents instruments. Es proposa també una difusió àmplia dels coneixements creats des dels centres públics de recerca, com també l'adopció de mesures que permetin l'accés obert als resultats de la recerca i la promoció de la cultura científica a les Illes Balears.

Finalment, tenint en compte la necessitat peremptòria d'aconseguir una igualtat real entre homes i dones, en concret en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, s'han incorporat diferents mesures per assegurar la igualtat d'oportunitats a l'articulat d'aquesta llei amb l'objectiu d'eliminar la bretxa de gènere que hi ha en el món científic i innovador. Aquestes mesures són per prevenir situacions de caire discriminatori que condicionen l'emprenedoria, la qualitat, el rendiment, la competitivitat i la satisfacció en la carrera científica i tecnològica de les dones.

Completen la norma sis disposicions addicionals (relatives a les xarxes de recerca, a l'adaptació de les fundacions que ja existeixen en el moment de l'aprovació d'aquesta llei, a la igualtat de gènere, a la compra pública innovadora, a la carrera investigadora i a les referències genèriques), una disposició derogatòria i tres disposicions finals que habiliten el desenvolupament reglamentari, modifiquen el Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments d'usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i estableixen l'entrada en vigor de la llei.

III

Aquesta llei s'aprova en virtut de l'article 148.1.17 de la Constitució Espanyola: “Les comunitats autònomes podran assumir les competències en matèria de foment de la cultura i de la recerca”, i de l'article 30.44 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.

Es compleixen els principis de bona regulació establerts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques, de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència; i els principis de bona regulació de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, que estableixen els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, qualitat i simplificació, establerts en la normativa estatal bàsica.

 

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 Objecte

1. Aquesta llei té per objecte el foment de l'activitat d'investigació, de desenvolupament tecnològic i d'innovació, entesa com a bé comú en l'àmbit de les Illes Balears, i la coordinació i la planificació de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB). Es pretén, a més, impulsar la transparència, la difusió i la transferència de coneixement en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Amb aquest objecte, la llei estableix un marc regulador unitari i sistemàtic d'actuació dels diferents agents públics o privats relacionats amb aquestes activitats, amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament econòmic sostenible des del punt de vista econòmic, laboral, social, mediambiental i de bona governança, el benestar social, la creació d'ocupació qualificada, l'atracció i la retenció del talent i el progrés cultural de la ciutadania de les Illes Balears i de crear un marc legal estable i flexible, establint mesures que en fomenten l'eficàcia.

Article 2 Finalitats

1. Les finalitats de la llei són les següents:

a) Fomentar, coordinar i planificar la recerca científica i tecnològica en tots els àmbits del coneixement, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de la societat, així com d'augmentar el coneixement universal.

b) Contribuir a un desenvolupament econòmic sostenible, que promogui un model productiu i equitatiu basat en el coneixement, mitjançant la creació d'un entorn econòmic, social, cultural i institucional favorable al coneixement i la innovació. En aquest context s'han de tenir en compte les particularitats socioeconòmiques de cada una de les illes de l'arxipèlag balear.

c) Impulsar el diàleg entre la ciència i la societat, amb la missió d'enfortir l'ECTIB, promoure l'excel·lència científica i contribuir a la construcció d'una societat més democràtica.

d) Potenciar l'excel·lència científica.

e) Incentivar la tasca investigadora del personal que pertany als diferents agents de l'ECTIB.

f) Fomentar la promoció dels investigadors i les investigadores a través de processos de formació, consolidació, captació, retenció i, quan calgui, retorn de talent, com a element necessari per al progrés científic, social, econòmic i cultural de les Illes Balears.

g) Vetlar perquè la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació de les Illes Balears es regeixin per criteris de mèrits, ètics, socials, de sostenibilitat i d'avaluació continuada.

h) Estimular la cooperació en matèria d'investigació científica i tècnica, desenvolupament tecnològic i innovació entre les administracions, les empreses, les universitats, concretament la Universitat de les Illes Balears, els organismes vinculats als consells insulars que tenguin la recerca entre les seves missions, els centres sanitaris, els centres tecnològics i d'investigació radicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en benefici de l'interès general.

i) Impulsar l'intercanvi i la transferència de coneixements i tecnologies, i fomentar la interrelació i la col·laboració entre tots els agents de l'ECTIB, així com la cooperació entre els distints àmbits de coneixement i la formació d'equips interdisciplinars.

j) Fomentar la innovació amb la finalitat que els resultats de la recerca científica donin resposta als reptes socials i econòmics i als objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

k) Promoure i dinamitzar la creació, la consolidació i el creixement d'empreses innovadores basades en el coneixement.

l) Promoure i dinamitzar la competitivitat, la diferenciació empresarial, la innovació i l'esperit innovador en les empreses de les Illes Balears i la seva projecció internacional.

m) Garantir la lluita contra la precarietat i afavorir el treball digne dels treballadors afectats per aquesta llei per tal de millorar en el seu conjunt el sistema investigador.

n) Garantir la igualtat efectiva entre gèneres i promoure la inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en la ciència i la tecnologia, com a element indispensable per a l'eficiència i l'excel·lència de l'ecosistema.

o) Contribuir als equilibris interinsulars.

p) Impulsar la cultura científica, tecnològica i innovadora a través de l'educació, la formació i la divulgació en tots els sectors i el conjunt de la societat, dedicant esforços específics per incloure-hi col·lectius amb una major dificultat d'accés.

q) Potenciar els centres d'investigació públics i la investigació en els centres universitaris i hospitalaris.

r) Potenciar tota la cadena de valor de l'Ecosistema de la Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears.

s) Garantir la perspectiva generacional i promoure la inclusió de joves investigadors i investigadores com a categoria transversal en el sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears com a element indispensable per garantir el relleu generacional en la recerca de l'excel·lència de l'esmentat sistema, així com avançar en la retenció i la captació de talent, atenent les necessitats dels joves en investigació científica i en tot el sistema R+D+I de les Illes Balears.

2. El Govern de les Illes Balears ha de vetllar perquè l'assoliment de les finalitats d'aquesta llei recollides a l'apartat anterior es faci de forma equilibrada entre les quatre illes de l'arxipèlag i, en concret, per garantir la presència de la recerca i la innovació a totes i cadascuna de les Illes Balears.

Article 3 Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació d'aquesta llei és el corresponent a l'exercici de les competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com a l'àmbit d'aplicació subjectiu, en matèria de recerca, innovació i desenvolupament científic i tècnic.

Article 4 Definicions

A efectes d'aquesta llei es defineixen els conceptes de recerca, desenvolupament i innovació:

a) La recerca comprèn el treball creatiu i sistemàtic realitzat amb l'objectiu d'augmentar el volum de coneixement (inclòs el coneixement de la humanitat, la cultura i la societat) i d'idear les noves aplicacions de coneixement disponible.

b) El desenvolupament consisteix en treballs que aprofiten els coneixements existents obtinguts de la recerca i de l'experiència pràctica, i està enfocat a la producció de nous materials, productes o dispositius, és a dir, a la posada en marxa de nous processos, sistemes i serveis, o bé a la millora substancial dels existents.

c) La innovació entesa com l'ús de coneixements, noves idees, productes, serveis o mètodes que millorin significativament la competitivitat i la qualitat dels béns i serveis públics i privats allà on no s'han utilitzat mai.

 

TÍTOL II ECOSISTEMA DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (ECTIB)

Article 5 L'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB)

1. L'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB) és el conjunt dels agents, públics i privats, que desenvolupen funcions de gestió, execució o finançament en matèria de recerca, desenvolupament i innovació; juntament amb les seves interaccions, i les mesures, estructures i accions necessàries per impulsar i desenvolupar una política científica basada en el coneixement a les Illes Balears.

2. S'entenen per agents de gestió les institucions l'objecte principal d'activitat de les quals se centri a gestionar, coordinar, administrar i difondre el coneixement generat a les Illes Balears.

3. Són agents d'execució les institucions, els organismes i les entitats, públiques o privades, que intervenen en la generació, la difusió, l'intercanvi, la transmissió i l'explotació del coneixement científic i tecnològic i de la innovació. Quant a això, els agents d'execució es classifiquen segons les categories establertes en l'article 15 d'aquesta llei.

4. S'entenen per agents de finançament l'administració pública, les entitats vinculades o que en depenen i les entitats privades, incloses les empreses, quan sufraguin les despeses o els costos de les activitats de recerca científica i tecnològica realitzades per altres agents.

5. Són agents facilitadors dels fons o gestors d'innovació, els experts en gestió que dinamitzen el procés de consecució d'ajudes per a la R+D+I.

Article 6 Principis de l'ECTIB

Els principis que han de regir l'ECTIB són els següents:

a) La coordinació, la cooperació, les sinergies i la complementarietat.

b) La multidisciplinarietat.

c) La informació i la transparència pública.

d) El desenvolupament sostenible, ètic i social.

e) La garantia de la igualtat d'homes i dones en la carrera científica i la incorporació de la perspectiva de gènere.

f) La perspectiva generacional.

g) La presència de les diferents manifestacions de la recerca i la innovació a totes i cadascuna de les Illes Balears.

h) L'accés de la societat al coneixement generat per l'activitat investigadora.

i) El diàleg entre la ciència, la societat, els agents econòmics i socials i la participació ciutadana.

j) La universalitat de la ciència.

k) El mèrit i l'excel·lència científica.

l) La importància de les empreses innovadores com a agents que milloren el mercat mitjançant la innovació, així com les seves associacions empresarials, especialment clústers i nuclis d'innovació (hubs).

m) La competitivitat i la internacionalització.

n) Promoure la participació activa del sector privat i la societat civil en matèria de recerca, desenvolupament i innovació, i el reconeixement social de la ciència a través de la formació científica de la societat, de la divulgació científica i tecnològica, i la participació ciutadana en la presa de decisions científiques, així com el reconeixement de l'activitat innovadora i empresarial.

o) La integritat científica, les bones pràctiques i l'atenció a les consideracions ètiques aplicables a l'activitat de recerca amb persones i altres éssers vius.

p) La prevenció, l'eliminació i la correcció de tota forma de discriminació, directa o indirecta, per raó de l'origen, la nacionalitat, el sexe, el gènere, l'orientació sexual, la raça, la religió, la discapacitat o d'altres tipus de condició social o personal.

q) La ciència oberta.

r) La promoció de la millora de la qualitat de vida de la societat balear.

s) La promoció de la millora de les condicions de treball de les persones al servei de la ciència, en el marc de les polítiques europees.

t) L'eficiència en la transmissió del coneixement i en l'activitat investigadora.

u) Promoure l'educació científica en tots els àmbits.

v) La qualitat de la recerca en tots els àmbits.

 

Capítol I Governança de l'Ecosistema de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears (ECTIB)

Secció 1a Òrgans competents de l'ECTIB

Article 7 Òrgans competents

Sense perjudici de les competències que, amb caràcter general, tenen atribuïdes les conselleries de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut de títols genèrics amb incidència en la matèria, són òrgans específics en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació, els següents:

a) La conselleria o les conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament i innovació.

b) La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació.

c) El Consell Assessor de la Ciència, Tecnologia i Innovació.

d) El Consell Balear d'Ètica i d'Integritat per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

Article 8 La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació (CICIT)

1. La Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació és l'òrgan col·legiat de coordinació de les conselleries del Govern de les Illes Balears en matèria de ciència, tecnologia i innovació. La seva finalitat és que cada conselleria identifiqui les necessitats en matèria de recerca, de desenvolupament i d'innovació en les seves respectives àrees competencials i que aquestes estiguin alineades amb el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació vigent.

2. La composició i el funcionament de la Comissió s'han de desenvolupar reglamentàriament. En tot cas, la Comissió ha d'estar formada per:

a) Un càrrec per a la presidència, que serà ocupada per la persona que ostenta la presidència del Govern de les Illes Balears.

b) Un càrrec o més per a la vicepresidència, un dels quals serà ocupat pel conseller o la consellera competent en matèria de recerca.

c) Les vocalies, ocupades per una persona representant de cada conselleria del Govern de les Illes Balears amb competències en recerca, desenvolupament i innovació.

d) La secretaria, ocupada per una persona escollida d'entre els membres de la CICIT.

3. La CICIT pot exercir les funcions en ple o en comissió permanent i s'ha de reunir, almenys, una vegada l'any amb caràcter ordinari.

Aquestes són les seves funcions:

a) Debatre propostes i estratègies en matèria de recerca, desenvolupament i innovació, per a la incorporació al Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació, si escau, prèvia elevació al Consell de Govern.

b) Aprovar, de forma provisional, el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació per a la remissió al Consell de Govern de les Illes Balears i l'aprovació definitiva per aquest.

c) Vetlar per l'execució i el compliment dels objectius i els programes definits en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació, i formular les propostes oportunes per al desenvolupament del seu compliment.

d) Avaluar i proposar la creació de nous organismes, o la fusió i la coordinació dels existents, de recerca, tecnològics i d'innovació al Govern de les Illes Balears.

e) Impulsar i supervisar les activitats que realitzin les diferents conselleries i organismes competents per donar compliment al Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

f) Considerar i atendre, si escau, les necessitats de les diferents conselleries amb competències en la matèria.

g) Preveure que l'activitat de recerca i innovació que realitzen els organismes dependents del Govern de les Illes Balears es du a terme de forma equilibrada a totes les illes.

h) Comprovar que les iniciatives en matèria de ciència, tecnologia i innovació presentades per una conselleria distinta de la que ha de gestionar les matèries de ciència, tecnologia i innovació, siguin ajustades al contingut del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació vigent.

i) Qualssevol altres que li atribueixi la llei o que es determinin de manera reglamentària i també altres que li pugui encomanar el Govern de les Illes Balears.

4. La CICIT està adscrita a la direcció general competent en matèria de recerca.

 

Article 9 El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació

1. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació és l'òrgan consultiu i de participació de la comunitat científica i dels agents econòmics i socials en els assumptes relacionats amb la ciència, la tecnologia i la innovació.

2. El Consell ha d'estar compost per un càrrec per a la presidència, un per a la vicepresidència i un mínim d'onze vocalies i un màxim de quinze, nomenades pel president o la presidenta de la CICIT i elegides entre persones de reconegut prestigi de l'àmbit científic, professional, social i econòmic, que es distribuiran en els termes que es determinin reglamentàriament. En tot cas, es vetllarà perquè en la composició del Consell hi hagi un equilibri entre membres de les quatre illes.

3. L'organització, la composició i el règim de funcionament també ha de determinar-se per via reglamentària.

4. Les funcions del Consell són les següents:

a) Assessorar el Govern i la CICIT en la definició de la política científica, tecnològica i d'innovació.

b) Emetre l'informe sobre l'avantprojecte del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

c) Assessorar la CICIT i la conselleria o les conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament i innovació en les qüestions de la seva competència, així com emetre els informes que aquestes li requereixin.

d) Identificar les necessitats socials per incorporar-les al Pla i proposar les accions que estimi oportunes per assegurar el correcte desenvolupament del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

e) Vetllar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes dins de l'ECTIB i que s'incorpori la perspectiva de gènere en totes les activitats de ciència, tecnologia i innovació.

f) Assessorar en l'aplicació efectiva de polítiques per amortir les desigualtats entre illes en matèria de ciència, tecnologia i innovació, avaluar-ne el seu impacte i proposar mesures en aquest sentit per incorporar-les al Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

g) Qualssevol altres que li encomani la conselleria competent en matèria de recerca i li siguin atribuïdes per aquesta llei o per les normes que la desenvolupin.

5. El Consell Assessor pot proposar la creació de grups de treball específics, formats per persones expertes, relacionades amb assumptes o matèries d'especial transcendència en l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears.

6. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació està adscrit a la direcció general competent en matèria de recerca.

Article 10 El Consell Balear d'Ètica i d'Integritat per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

1. Es crea el Consell Balear d'Ètica i d'Integritat per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació com a òrgan independent i de caràcter consultiu en assumptes relacionats amb l'ètica professional de la recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears. El Consell estarà adscrit a la conselleria competent en matèria de recerca.

2. El Consell Balear d'Ètica i d'Integritat per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació té les funcions següents:

a) Coordinar la tasca dels comitès d'ètica que l'integrin.

b) Elaborar recomanacions per a la redacció de codis de bones pràctiques en l'àmbit de la recerca científica i la tecnologia a les Illes Balears.

c) Emetre informes sobre propostes o assumptes relacionats amb l'ètica professional en la recerca científica i tècnica.

d) Actuar com a àrbitre en les qüestions que puguin comprometre aspectes ètics de la recerca a les Illes Balears, per a la qual cosa pot proposar la creació de comissions específiques de persones expertes en la matèria en qüestió.

e) Qualssevol altres que li encomani la conselleria competent en matèria de recerca i li siguin atribuïdes per aquesta llei o per les normes que la desenvolupin.

3. La composició, l'organització i el règim de funcionament han de determinar-se reglamentàriament, mantenint en tot cas l'equilibri de gènere i el generacional entre els seus membres amb la finalitat de poder dissenyar una estratègia a llarg termini que assenti els fonaments del futur sistema científic de les Illes Balears.

4. Els membres que formaran part d'aquest Consell no podran rebre cap remuneració per l'exercici del seu càrrec, sense perjudici de les dietes per assistència i de les despeses derivades per desplaçament.

 

Article 11 La conselleria o les conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament i innovació

1. A la conselleria competent en matèria d'R+D+I li correspon la planificació, la direcció i la coordinació de l'ECTIB.

2. La conselleria competent en matèria de recerca, desenvolupament i innovació tindrà les funcions següents:

a) Elaboració, seguiment i avaluació del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació Balear en coordinació amb la Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació.

b) Informar les actuacions en matèria de recerca i desenvolupament proposades per la resta de conselleries del Govern de les Illes Balears, que han d'estar alineades amb les finalitats del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

c) Proposar la creació i la coordinació de les institucions que fomentin o realitzin activitats de recerca, desenvolupament i innovació, com ara els instituts autonòmics de recerca, promovent l'agilitat i la simplificació administrativa en els tràmits.

d) La coordinació amb les polítiques estatals i europees en matèria de ciència, tecnologia i innovació.

e) La promoció i l'impuls de la transferència de coneixement i tecnologia, així com de la innovació, entre els agents de l'ECTIB com a estratègia bàsica per elevar-ne la competitivitat.

f) L'assignació de recursos públics per al desenvolupament de projectes de recerca i innovació.

g) La dinamització dels agents de l'ECTIB i la cooperació entre ells.

h) L'impuls i el desenvolupament d'accions dirigides a la creació d'empreses basades en el coneixement i a noves iniciatives emprenedores.

i) La incentivació de fórmules d'agrupació d'empreses i clústers en l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació.

j) L'impuls de la participació del sector privat en el desenvolupament de la ciència, la tecnologia i la innovació.

k) La promoció, la sensibilització i la difusió de la cultura científica, tecnològica i d'innovació en tota la societat balear, amb especial atenció a l'àmbit educatiu.

l) La preservació, l'increment i l'enriquiment del patrimoni científic, tecnològic, cultural, artístic i lingüístic de les Illes Balears.

m) Informar sobre el compliment de perspectives de gènere i generacionals i garantir el seu compliment amb la finalitat de poder dissenyar una estratègia a llarg termini que assenti els fonaments del futur sistema científic de les Illes Balears.

n) Aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes per l'ordenament jurídic.

3. Les competències en matèria de planificació, coordinació, control i seguiment de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears corresponen a la conselleria competent en matèria de recerca.

Secció 2a Planificació estratègica de la ciència, la tecnologia i la innovació

Article 12 El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació

1. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears és l'instrument per aconseguir els objectius establerts en aquesta llei en matèria de recerca, desenvolupament i innovació. El Pla ha de fixar els programes de recerca, desenvolupament i innovació del Govern de les Illes Balears, ha de finançar les actuacions en aquests àmbits, i també les que tenguin per objecte transformar el coneixement derivat de l'activitat investigadora en valor econòmic o social. Així mateix, ha de determinar els mitjans i les accions que en cada cas siguin més adequats i fomentar la participació en programes d'àmbit nacional o internacional. El Pla tindrà la periodicitat que reglamentàriament es determini.

2. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació té els objectius següents:

a) Impulsar les activitats de recerca, tant a l'àmbit públic com al privat, destinades a incrementar el coneixement i traslladar-les a l'àmbit socioeconòmic i, de manera particular, les orientades als reptes globals de la societat.

b) Fomentar l'excel·lència del personal de recerca, projectes i institucions.

c) Promoure la col·laboració entre els agents de l'ECTIB.

d) L'adquisició de mitjans i tecnologia que proporcionin als agents de l'ECTIB millors condicions per desenvolupar l'activitat investigadora i innovadora.

e) Impulsar la internacionalització de la recerca i del coneixement generat a les Illes Balears.

f) Potenciar de forma preferencial les iniciatives científiques, de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació orientades a la reducció de les desigualtats socials.

g) Promoure la carrera investigadora, d'acord amb les recomanacions internacionals i impulsar la mobilitat del personal de recerca.

h) La inclusió de la perspectiva de gènere com a categoria transversal en la ciència i la tecnologia.

i) Potenciar la col·laboració públicoprivada orientada a millorar, mitjançant la ciència i la innovació, la salut i el benestar, l'educació de qualitat, la igualtat de gènere, el treball i el creixement econòmic.

j) Garantir l'atenció a les singularitats de cada illa en funció de la seva estructura productiva: importància i capacitat tractora de les empreses, així com actuacions dels centres de recerca en cada una de les illes.

k) El foment de l'accés obert a les publicacions i als resultats de la recerca.

l) Fomentar la transferència dels resultats de la recerca duta a terme pels agents que formen part de l'ECTIB.

m) L'impuls de la cultura emprenedora i innovadora i, en particular, la promoció de la creació i de l'activitat de les empreses de base tecnològica.

n) Impulsar i facilitar la internacionalització de les empreses innovadores.

o) La creació de processos d'informació, consulta i participació en temes de ciència i innovació.

p) El foment, la promoció i l'enfortiment de centres interactius de ciència, tecnologia i innovació per a la infància i la joventut.

q) Fomentar el diàleg entre la ciència i la societat.

r) Fomentar el diàleg de la ciència, la tecnologia i la innovació amb el món del treball, amb especial esment al diàleg social amb els agents econòmics i socials més representatius i participació ciutadana.

s) Impulsar la creació de centres tecnològics a les Illes Balears i afavorir convenis de col·laboració amb els centres tecnològics d'altres comunitats autònomes.

t) Promoure l'equilibri generacional en la composició dels grups i els equips investigadors dels projectes d'investigació dels agents d'execució de l'ECTIB.

u) Impulsar l'emprenedoria dels i les joves oferint ajudes per afavorir la creació d'empreses de base tecnològica.

v) Dissenyar plans de carrera estables que incloguin mesures per atendre el talent jove i fomentar la retenció de talent perquè pugui consolidar a les nostres illes la seva carrera investigadora mitjançant plans i mesures d'estabilització laboral i d'increment de partides pressupostàries per a projectes d'investigació liderats per joves científics i científiques.

3. El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació ha d'incloure, almenys, el següent:

a) El diagnòstic de la situació i l'evolució territorialitzada de partida de l'ECTIB.

b) L'avaluació i la valoració del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació executat en el període anterior.

c) Els objectius estratègics, les línies estratègiques d'actuació i les prioritats.

d) L'elaboració i la redacció del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears ha d'alinear-se amb les directrius de l'Espai Europeu de Recerca (ERA) i de l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació.

e) Les actuacions, així com els mecanismes, els instruments i les estructures mitjançant els quals s'executaran els objectius, els programes i els projectes. Com a mínim, recursos humans, projectes i infraestructures.

f) El pressupost necessari i el marc de finançament d'aquest.

g) El sistema de seguiment i avaluació, basat en indicadors de seguiment, resultats i impacte.

h) La relació d'actuacions específiques en matèria d'igualtat de gènere que tenguin per objecte, entre d'altres, promoure la carrera de les dones científiques o equilibrar la presència per gènere en els comitès de direcció i consulta, així com en les comissions de selecció dels projectes duts a terme pels agents que formen part de l'ECTIB.

i) Les mesures per amortir les desigualtats i avançar cap a l'equilibri entre illes, d'acord amb l'article 30 d'aquesta llei.

j) Informació sobre l'equilibri generacional en l'àmbit de l'ECTIB establint un diagnòstic de la carrera en l'activitat científica de la joventut de les Illes Balears.

4. La conselleria del Govern de las Illes Balears competent en matèria de recerca és l'encarregada de l'elaboració, el seguiment i l'avaluació del Pla, en col·laboració amb la Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació. El Pla ha d'incloure totes les iniciatives i activitats en la matèria de les restants unitats administratives del Govern.

5. La conselleria responsable del Pla l'ha de sotmetre a informe del Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, i a l'aprovació, de forma provisional, per la Comissió Interdepartamental de Ciència, Tecnologia i Innovació, que l'ha d'elevar al Consell de Govern de les Illes Balears per a l'aprovació definitiva i l'entrada en vigor.

6. La unitat de la conselleria responsable de la recerca ha de comptar amb una unitat tècnica amb els mitjans humans i materials necessaris per dur a terme les tasques d'elaboració, seguiment i avaluació del Pla.

Capítol II Fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears (IRIB)

Article 13 Creació de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears

1. Amb la finalitat de facilitar i fomentar l'activitat investigadora d'excel·lència, el Govern de les Illes Balears ha de crear la Institució per a la Recerca de les Illes Balears, com a agent de gestió de l'ECTIB, adscrita a la conselleria competent en matèria de recerca.

2. La Institució tindrà personalitat jurídica pròpia per al desenvolupament de les seves finalitats i ha d'adoptar, en constituir-se, el caràcter de fundació del sector públic, en els termes establerts per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. D'acord amb el que disposa la Llei 7/2010, de 21 de juliol, la fundació IRIB se sotmet a l'ordenament jurídic privat, tret dels aspectes que s'estableixen en la llei esmentada i en la resta de normativa de dret públic que li sigui aplicable.

Article 14 Finalitats de la fundació Institució per a la Recerca de les Illes Balears

1. El Govern de les Illes Balears ha d'impulsar el desenvolupament de la promoció professional del personal d'investigació, entesa com el conjunt d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional, d'acord amb el principi de mèrit i la capacitat científica, i han de ser eficients, públics, transparents i internacionalment comparables segons estàndards europeus (EURAXESS i HRS4R).

2. La fundació té per objecte:

a) La captació i la retenció de talent investigador altament qualificat.

b) La realització de les accions necessàries que permetin exercir la labor encomanada al personal contractat.

c) Dur a terme els encàrrecs que li pugui encomanar el Govern de les Illes Balears, la CICIT o la direcció general competent.

Capítol III Agents d'execució de l'ECTIB

Article 15 Agents d'execució de l'ECTIB

1. Es defineixen com a agents d'execució de l'ECTIB les institucions, els organismes i les entitats, públiques o privades, que intervenen en la generació, la difusió, l'intercanvi, la transmissió i l'explotació del coneixement científic i tecnològic i de la innovació.

2. Tenen la consideració d'agents d'execució de l'ECTIB els següents:

a) Les universitats i centres que formen el sistema universitari de les Illes Balears.

b) Els organismes de recerca, públics o privats, de les Illes Balears.

c) Els organismes públics de recerca (OPI) de l'Administració General de l'Estat i els centres de recerca que tenguin seus o mantinguin relacions estables amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Els centres i instituts de recerca, així com els centres d'estudis científics presents a les Illes Balears.

e) Els centres tecnològics de les Illes Balears.

f) Els parcs cientificotecnològics de les Illes Balears.

g) Els centres sanitaris i hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears, així com les fundacions per a la recerca biomèdica amb seu a les Illes Balears.

h) Altres fundacions de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació creades per entitats públiques amb seu a les Illes Balears.

i) Les empreses, públiques o privades, que desenvolupen activitats de recerca, desenvolupament i innovació amb seu a les Illes Balears.

j) Les empreses i associacions empresarials innovadores amb seu a les Illes Balears.

Capítol IV El personal de l'ECTIB

Article 16 Personal investigador i de suport a la recerca, la tecnologia i la innovació

1. A l'efecte d'aquesta llei, es consideren personal investigador les persones que desenvolupen un treball de recerca que contribueix a la construcció del coneixement científic i que, en terminologia de la Comissió Europea (EURAXESS i HRS4R), exerceixen aquesta activitat en fase inicial o com a personal investigador experimentat.

2. Es consideren personal de suport a la recerca les persones que, seguint el que estableix l'article 13.1 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, duen a terme activitats que contribueixen a la generació de nous coneixements, productes, processos, mètodes i tècniques o que participen en les tasques de gestió de projectes d'investigació, desenvolupament, innovació i transferència, en qualsevol àmbit públic o privat.

 

Article 17 Polítiques públiques

Les polítiques públiques en relació amb el personal investigador dels agents han de suposar un avenç en:

a) L'aplicació de la Carta Europea de l'Investigador i del Codi de conducta per a la contractació de personal investigador, així com altres directives, recomanacions i codis de bones pràctiques de la Unió Europea, destinats al personal investigador, incloses les directrius relatives a l'homologació de carreres investigadores, competències i habilitats de les diferents etapes, de manera adient i compatible amb el sistema de les Illes Balears.

b) L'equilibri entre investigadors i investigadores en els processos de formació, consolidació, captació, recuperació i retenció de talent; i la igualtat efectiva d'oportunitats tant en la contractació com en el posterior desenvolupament i consolidació professional, fent prevaler els criteris de qualitat i competència científica.

c) L'increment de la cooperació i la mobilitat entre agents de l'Ecosistema per garantir la disponibilitat d'un teixit investigador potent i idoni, amb un alt grau de formació i qualificació, com a base de competitivitat científica i garantia del relleu generacional.

Article 18 Criteris d'actuació dels agents de l'ECTIB

Els agents de l'ECTIB, en el marc legal que els sigui aplicable en funció de la seva tipologia i naturalesa jurídica, i amb relació a les seves polítiques relatives al personal investigador, han d'actuar d'acord amb els criteris següents:

a) Facilitar al personal investigador l'accés a les infraestructures i als mitjans de què disposin, que siguin necessaris per al desenvolupament de la recerca mitjançant la subscripció dels corresponents acords, aliances i convenis, amb altres institucions o agents de l'ECTIB (o amb l'IRIB) per a la compartició d'infraestructures i mitjans.

b) Garantir uns procediments de selecció i contractació de personal investigador oberts i internacionalment comparables, que facilitin i potenciïn la generació, l'atracció i la retenció de talent.

c) Potenciar la mobilitat del personal investigador, entre sector públic i privat, que ha de ser reconeguda en la seva valoració i avaluació professional.

d) Fer valer la perspectiva de gènere en la direcció i el lideratge i en la pràctica de la recerca, així com en la dimensió dels seus continguts.

e) Valorar la perspectiva de la inclusió social en tots els àmbits d'aplicació de les seves polítiques de personal.

f) Vetllar per la transparència i l'absència de conflictes d'interès i per disposar de protocols i procediments que en permetin la identificació i la resolució, així com per la implementació efectiva dels protocols contra l'assetjament.

Article 19 Selecció

1. Els criteris i procediments de selecció del personal investigador de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i del sector públic instrumental autonòmic, en el qual s'inclou l'IRIB, s'han de fonamentar en el mèrit i la capacitat científica, i han de ser eficients, públics, transparents i internacionalment comparables segons estàndards europeus (EURAXESS i HRS4R), sempre respectant els principis d'accés a la funció pública.

2. Correspon a cada agent aprovar els criteris i el procediment de selecció del seu personal investigador, dins del marc legal que li sigui aplicable en funció de la seva tipologia i naturalesa jurídica, d'acord amb els principis rectors que regeixen l'accés a un lloc de treball públic, prevists al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i a l'article 16.2 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Han de ser públics, transparents, àgils, i amb una avaluació imparcial, professional i independent d'alt nivell.

Article 20 Mobilitat

1. Els agents de l'ECTIB han de promoure i facilitar la mobilitat del seu personal investigador amb altres agents del mateix sistema o externs, en els termes prevists en aquesta llei, en la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, en la legislació en matèria d'universitats i en la normativa dictada en el seu desenvolupament.

2. El personal investigador dels agents de l'ECTIB es pot adscriure, en els termes previstos en aquesta llei, a altres agents de l'ECTIB, per tal d'emprar les instal·lacions científiques, les infraestructures i els programes i projectes científics i tecnològics, així com per al desenvolupament de tasques de docència i de recerca científica i tècnica, el desenvolupament tecnològic, la transmissió, l'intercanvi i la difusió del coneixement relacionat amb la recerca que du a terme.

3. L'adscripció del personal investigador s'articula mitjançant un conveni amb l'IRIB i no implica alteració en la relació jurídica del personal, que es considera, a tots els efectes, personal del centre de recerca d'origen.

Article 21 Col·laboració, assistència, administració i suport tècnic en recerca, desenvolupament i innovació

1. Els agents de recerca del sector públic de l'ECTIB poden disposar de personal d'administració i de personal tècnic de suport a la recerca amb funcions de col·laboració i assistència en activitats de recerca, desenvolupament i innovació en el marc legal aplicable al respectiu agent en funció de la seva tipologia i naturalesa jurídica.

2. El personal de gestió i el personal tècnic de suport a la recerca ha de disposar d'una formació sòlida i de l'experiència que l'habiliti per desenvolupar funcions que requereixen una capacitació específica en l'àmbit de la tecnologia aplicada o de la gestió, segons correspongui, i per adoptar decisions estratègiques, analitzar-les i dur-les a terme, entre d'altres, per contribuir al disseny i a la creació de productes i serveis innovadors, com són els recursos mediambientals i d'eficiència energètica, així com a la presa de decisions que millorin la gestió dels agents amb els quals treballen.

3. El personal tècnic de suport a la recerca i el personal de gestió de recerca, desenvolupament i innovació han de tenir accés a les infraestructures, als espais i als equipaments necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 22 Col·laboradors científics

El personal investigador dels agents de l'ECTIB es pot adscriure temporalment, mitjançant un conveni, a l'Administració de la comunitat autònoma o als seus òrgans, organismes i entitats dependents o vinculades, amb funcions de planificació, suport o finançament de la recerca, per col·laborar en tasques d'elaboració, direcció, gestió, seguiment, foment i avaluació dels plans i programes de recerca, desenvolupament i innovació.

 

TÍTOL III REGISTRE DE CIÈNCIA, TECNOLOGIA I INNOVACIÓ

Article 23 Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears

1. Es crea el Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears a fi d'inscriure els elements personals i materials que formen part de l'ECTIB que es determinen en l'article 5 d'aquesta llei. El Registre té naturalesa administrativa i caràcter públic. La seva ordenació i funcionament s'establiran reglamentàriament per part de les conselleries competents, d'acord amb allò que estableix aquest article.

2. Les finalitats del Registre de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears són les següents:

a) Proporcionar informació actualitzada sobre els agents que formen part de l'ECTIB i de la seva activitat.

b) Facilitar la gestió de l'activitat científica i innovadora en l'àmbit de les Illes Balears.

c) Obtenir estadístiques de l'activitat científica i innovadora de les Illes Balears.

Article 24 Estructura del Registre

1. El Registre està format per set seccions:

 • Secció 1. Institucions generadores del coneixement.
 • Secció 2. Centres i parcs tecnològics.
 • Secció 3. Grups de recerca i investigadors individuals.
 • Secció 4. Empreses i institucions innovadores (públiques i privades).
 • Secció 5. Agrupacions empresarials innovadores, clústers i nuclis d'innovació (hubs d'innovació).
 • Secció 6. Llicències de tecnologia atorgades a empreses o a altres agents de l'ECTIB, com a mesura per afavorir la transparència en la transferència de resultats.
 • Secció 7. Patents concedides i sol·licitades al Registre de Patents.

2. L'ordenació i el funcionament de cada una de les seccions s'establiran reglamentàriament per part de les conselleries competents.

 

​​​​​​​Article 25 Inscripció en el Registre

La regulació de l'estructura i els processos de sol·licitud, renovació, actualització o cancel·lació, entre d'altres, han de determinar-se per via reglamentària.

 

TÍTOL IV FOMENT DE L'ACTIVITAT CIENTÍFICA I INNOVADORA

Article 26 Finançament públic

1. Per a la promoció de la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació en els àmbits prevists en aquesta llei i en la seva concreció en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació, el Govern de les Illes Balears, en l'elaboració dels pressupostos generals, incrementarà anualment les quantitats destinades a les mesures de promoció del Pla fins a arribar, l'any 2030, a un mínim del 2 per cent del pressupost anual. Per al còmput s'empraran exclusivament les quantitats que formin part del pressupost del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

2. La conselleria competent en matèria de recerca serà l'encarregada de coordinar aquest pressupost d'acord amb les directrius de la CICIT, del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació i les prioritats determinades per cada departament de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears plasmades en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació durant la seva elaboració.

3. El finançament públic de la recerca ha de complir el principi de transparència: basar-se en criteris de qualitat i/o d'eficiència competitiva.

4. Per garantir la cadena de valor de l'R+D+I, es finançarà la recerca bàsica i aplicada, el desenvolupament i la innovació impulsant un repartiment pressupostari que no exclogui ni faci inviable cap dels vessants.

Article 27 Col·laboració i inversió

Per a un foment eficaç de l'activitat científica i innovadora, s'han d'establir mesures que promoguin la inversió privada en recerca, així com el desenvolupament i l'execució de projectes de col·laboració pública i privada. Entre aquestes mesures s'han d'adoptar les següents:

a) Creació d'un sistema de certificació que distingeixi i reconegui l'esforç de les empreses privades que inverteixin i participin en el finançament de projectes d'R+D+I que s'executin en el marc del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació. S'atorgarà el segell de «Compromís amb la recerca, el desenvolupament i la innovació de les Illes Balears» a les empreses que compleixin amb els requisits establerts en aquest sistema per la conselleria competent en matèria de ciència.

b) Impuls de convocatòries competitives de recerca obertes a tots els àmbits del coneixement i creació de programes que fomentin la participació d'empreses al costat d'agents públics de recerca.

c) Foment del mecenatge, entre d'altres, per promoure incentius fiscals a les aportacions privades per al finançament de l'R+D+I, de conformitat amb la normativa vigent que li sigui aplicable.

d) Promoció de la inversió i finançament per a la creació i el manteniment d'infraestructura científica, així com l'ús eficient d'immobles, instal·lacions i mitjans materials.

e) Establiment dels procediments que tenguin com a finalitat el desenvolupament de productes, serveis o obres innovadores, així com la compra ulterior dels subministraments, serveis o obres resultants, tot això de conformitat amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Article 28 Impuls i promoció de carreres científiques i tecnològiques

Amb la finalitat de promoure l'activitat científica i tecnològica a les Illes Balears, tant la ja existent com l'emergent, han d'impulsar-se les carreres del personal de recerca a través de mesures que tenguin per objecte:

a) Promocionar la generació de coneixement i desenvolupament de la recerca bàsica.

b) Fomentar el reconeixement públic del personal de recerca i la importància per a la societat de la funció investigadora, entre d'altres, mitjançant xerrades, exposicions o convocatòries de premis.

c) Promoure la mobilitat i l'intercanvi del personal de recerca entre els diferents agents d'execució, públics i privats, de caràcter regional, nacional i internacional, amb l'impuls d'acords de cooperació recíproca.

d) Promocionar el talent en l'àrea de la ciència i la recerca oferint formació i capacitació per al desenvolupament de carreres científiques excel·lents.

e) Impulsar accions per augmentar la visibilitat internacional del personal de recerca, publicant de forma internacional els concursos d'ocupació i accés i eliminant traves alienes als coneixements científics.

f) Facilitar ajudes, finançament i contractes de doctorat i postdoctorals per cursar i continuar carreres científiques.

g) Establir mesures per atreure talent als centres que formen part de l'ECTIB i, en particular, promoure la recepció de personal investigador estranger mitjançant programes d'intercanvi de personal de recerca.

h) Aconseguir acords que prevegin la incorporació de persones investigadores en formació o novells en projectes de recerca, grups de recerca ja consolidats i empreses innovadores.

i) Impulsar el creixement i la millora de grups de recerca emergents que integrin personal de recerca jove.

j) Dissenyar noves fórmules educatives que incentivin l'estudi de carreres científiques des dels centres d'educació secundària.

Article 29 Carrera i activitat científica de les dones

1. Per a la promoció de la carrera i l'activitat científica de les dones, han d'adoptar-se mesures que permetin:

a) Impulsar la integració de la dimensió de gènere en els continguts de la recerca.

b) Promoure l'equilibri de gènere en la composició dels grups i els equips investigadors dels projectes de recerca dels agents d'execució de l'ECTIB.

c) Impulsar l'emprenedoria de les dones, oferint ajudes que facilitin i afavoreixin la creació d'empreses de base tecnològica.

d) Dissenyar plans de carrera estables que incloguin mesures per ajudar la conciliació familiar.

e) Dur a terme accions per fomentar l'interès de nines i adolescents en carreres relacionades amb la ciència, la tecnologia i la innovació.

2. El Consell Assessor de Ciència, Tecnologia i Innovació, amb la funció de vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat de gènere en l'àmbit de l'ECTIB, ha d'emetre un informe anual que estableixi un diagnòstic de la carrera en l'activitat científica de la dona a les Illes Balears.

Article 30 Fet insular

1. La insularitat de l'arxipèlag balear i la doble insularitat de les illes de Menorca i d'Eivissa i la triple insularitat de Formentera, li confereixen unes particularitats, tant de caràcter social com econòmic, que s'han de considerar a l'hora de definir les estratègies de recerca, tecnològiques i d'innovació.

2. Les conselleries competents en matèria de recerca, tecnologia i innovació han de fomentar l'intercanvi de coneixement entre illes, promoure la inversió necessària a totes les illes i facilitar la mobilitat de personal entre illes. Aquestes accions han de figurar en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació.

3. El Govern de les Illes Balears vetlarà perquè les actuacions en ciència, tecnologia i innovació arribin a cada una de les diferents illes de l'arxipèlag.

Article 31 Sector empresarial

1. Ha de promoure's l'aprovació d'incentius fiscals per a les empreses que demostrin tenir activitat investigadora o innovadora. Les conselleries competents en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació proposaran a la conselleria competent en matèria d'hisenda l'adopció d'incentius fiscals i els requisits que han de reunir les empreses per optar-hi.

2. Ha d'afavorir-se la creació d'empreses innovadores i de base tecnològica i el foment de la cultura emprenedora, mitjançant actuacions a través del sistema educatiu, en tots els seus nivells.

3. Ha de fomentar-se l'activitat investigadora d'aquestes iniciatives emprenedores mitjançant subvencions en règim competitiu, i s'ha de promoure la col·laboració amb els agents de l'ECTIB, públics i privats.

4. Ha de fomentar-se la cultura de la innovació i la transferència al sector empresarial de les Illes Balears, per tal d'afavorir i millorar la competitivitat de l'economia balear.

 

​​​​​​​Article 32 Centres tecnològics

1. A efectes d'aquesta llei, els centres tecnològics són entitats amb personalitat jurídica pròpia, sense finalitat de lucre, que estatutàriament tenen per objecte contribuir, mitjançant el perfeccionament tecnològic, a la gestió tecnològica i a la innovació, a la millora de la competitivitat de les empreses, a la generació i al desenvolupament de tecnologia i a la difusió i la transferència d'aquesta. Aquestes entitats, adaptades a la realitat empresarial de les Illes Balears, s'han d'inscriure en el registre creat per aquesta llei.

2. La conselleria competent en matèria de recerca ha de promoure accions que potenciïn la participació del personal investigador de la Universitat de les Illes Balears i d'altres centres de recerca amb els centres tecnològics.

 

TÍTOL V RESULTATS DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA I DIFUSIÓ

Article 33 Transferència de resultats i recerca col·laborativa

1. Amb la finalitat que els resultats de l'activitat de recerca arribin a la societat, es fomentaran la relació i la col·laboració entre les entitats públiques de recerca i el sector industrial, especialment les petites i mitjanes empreses, es promouran mesures de suport a la posada en valor i transferència de coneixements i a la recerca col·laborativa i interdisciplinar, i es llançaran programes de suport i assessorament per a la creació d'empreses de base tecnològica

2. Es promourà que els resultats de recerca obtinguts per agents de l'ECTIB siguin degudament protegits, fent ús dels mitjans previstos en la legislació sobre propietat industrial i intel·lectual.

3. Es facilitarà que les entitats públiques de recerca disposin de serveis professionals de transferència de resultats que comptin amb personal amb la preparació tècnica adequada. D'aquesta manera s'afavorirà la posada en comú de recursos de totes aquelles entitats que no puguin, pel seu volum de recerca, disposar d'una oficina pròpia de transferència dels resultats de la investigació.

Article 34 Contractes patrimonials relatius a la transferència de resultats

1. La transferència dels resultats derivats de les activitats de recerca i desenvolupament tecnològic realitzades pels agents públics que formen part de l'ECTIB, tant si es tracta de la cessió de la titularitat de drets de propietat industrial o de la concessió de llicències d'explotació, com per a les transmissions o llicències de drets de propietat intel·lectual, es regeix pel dret privat, i pot adjudicar-se de forma directa, de conformitat amb el que preveu la Llei 6/2001, d'11 d'abril, del patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. La transferència de resultats esmentada ha de fer-se, en tot cas, amb una contraprestació que correspongui al valor de mercat.

Article 35 Participació en els beneficis per l'explotació o la cessió dels drets sobre els resultats

1. El personal al servei dels agents públics que formen part de l'ECTIB té dret a participar en els beneficis que obtinguin les entitats en les quals presten els seus serveis per l'explotació o la cessió dels drets sobre les seves invencions o desenvolupaments, tant si s'ha optat per la protecció a través d'alguna de les modalitats de propietat industrial o mitjançant secret industrial, com de l'explotació o la cessió dels drets sobre les creacions objecte de propietat intel·lectual.

2. Les modalitats i la quantia de la participació en els beneficis esmentats han de determinar-se per via reglamentària per a cadascun dels agents públics. En cap cas, aquesta participació del personal no té naturalesa retributiva o salarial.

Article 36 Titularitat i caràcter patrimonial dels resultats de l'activitat investigadora

1. Els resultats de les activitats de recerca i desenvolupament dutes a terme per personal dels centres i les instal·lacions que pertanyen a l'àmbit del sector públic autonòmic, o que exerceix activitat investigadora en aquest sector o a través de xarxes, pertanyen, com a invencions, a l'administració autonòmica d'acord amb la normativa vigent sobre patents i models d'utilitat, sense perjudici d'allò que determini la normativa sobre drets de les entitats participants en els projectes o dels investigadors autors dels treballs de recerca. També li pertanyen els drets de propietat industrial corresponents als resultats d'aquestes activitats.

2. Els drets d'explotació relatius a la propietat intel·lectual s'han de regular per allò que estableix el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

3. El que es disposa en els apartats 1 i 2 d'aquest article és aplicable sense perjudici dels drets de caràcter personalíssim o d'una altra naturalesa que tenguin reconeguts els investigadors que siguin autors materials d'aquests resultats i dels drets reconeguts a altres entitats legalment o mitjançant els contractes, convenis o concerts pels quals es regeixin les activitats d'R+D.

4. Els convenis que se subscriguin en relació amb un projecte de recerca, entre el sector públic autonòmic i altres entitats de dret públic o privat, regularan l'atribució de la titularitat i la protecció i l'explotació dels resultats que pugui generar el projecte de manera explícita.

5. Els drets de propietat industrial i intel·lectual adquirits o generats per les activitats de l'R+D dels centres i les instal·lacions pertanyents a l'àmbit del sector públic autonòmic formen part dels inventaris de béns i drets de l'Administració general de la comunitat autònoma i dels seus organismes públics.

Article 37 Difusió del coneixement

1. Es promourà la difusió de publicacions científiques que continguin resultats i dades de l'activitat investigadora realitzada pels agents que formen part de l'ECTIB en revistes o plataformes d'accés obert.

2. S'impulsarà la creació de repositoris institucionals, propis i compartits, segons el que estableix la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació respecte de la difusió en accés obert de la informació científica i el reconeixement de la ciència com a bé comú.

3. Aquesta tasca de difusió haurà de fer-se de manera compatible amb una adequada protecció dels resultats de la recerca.

Article 38 Ciència, tecnologia i innovació amb i per a la societat

Amb la finalitat que la ciutadania de les Illes Balears adquireixi consciència de la importància de la ciència, la tecnologia i la innovació per a la societat i reforçar alhora el sistema, fomentant vocacions investigadores, innovadores i emprenedores, i promovent la cultura i l'educació científica en tots els seus àmbits, s'han d'impulsar, entre d'altres, les accions següents:

a) La formació adequada de la comunitat educativa en les diferents fases del sistema educatiu.

b) La divulgació dels avanços científics, tecnològics i innovadors i de les activitats dutes a terme pels agents que formen part de l'ECTIB.

c) El suport a l'activitat de museus i centres divulgatius de ciència, l'organització d'esdeveniments o fires relacionats amb la ciència i la tecnologia.

d) Qualssevol altres que fomentin el diàleg entre la ciència i la ciutadania i que incentivin la participació en activitats relacionades amb la recerca i el desenvolupament.

e) D'una manera especial s'ha de promoure la difusió de l'activitat científica duta a terme per dones i/o per a dones.

f) Incentivar i reconèixer el paper del personal d'investigació en el foment de la divulgació científica, tecnològica i innovadora, i de les Unitats de Cultura Científica i de la Innovació d'universitats i centres de recerca.

Disposició addicional primera Xarxa d'Estacions d'Investigació de les Illes Balears

Es crea la Xarxa d'Estacions d'Investigació de les Illes Balears (XEIIB) que té com a objectiu promoure, facilitar i potenciar la investigació sobre els recursos naturals, terrestres i marins de les Illes Balears, i que pretén consolidar una sèrie de centres d'investigació distribuïts arreu de les Illes Balears per contribuir a estendre a tot l'arxipèlag l'activitat investigadora. Correspon a la conselleria competent en matèria de recerca gestionar i proporcionar els recursos necessaris perquè la XEIIB pugui desenvolupar la seva labor. La seva ordenació i funcionament s'han d'establir reglamentàriament, d'acord amb allò que estableix aquesta disposició addicional.

Disposició addicional segona Adaptació de les fundacions i institucions públiques científiques de les Illes Balears

Les fundacions i institucions públiques en matèria de recerca, tecnologia i innovació existents en l'actualitat en l'àmbit de les Illes Balears han d'adaptar els seus estatuts i funcionament a allò que estableix aquesta llei, en el termini de dos anys.

Disposició addicional tercera Igualtat de gènere

En la composició dels diferents òrgans col·legiats recollits en aquesta llei s'ha de procurar la presència equilibrada d'homes i dones, d'acord amb el que preveu la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, d'igualtat entre homes i dones.

​​​​​​​​​​​​​​Disposició addicional quarta Compra pública d'innovació

S'ha d'impulsar l'adquisició de solucions innovadores o de solucions en fase de desenvolupament i serveis mitjançant l'eina de compra pública innovadora, d'acord amb els instruments i el marc jurídic de contractació del sector públic, així com amb allò previst a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, amb relació a la compra pública d'innovació.

Disposició addicional cinquena Carrera investigadora

El Govern de les Illes Balears, d'acord amb les seves competències, pot desenvolupar la carrera investigadora de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional sisena Referències genèriques

En aquesta llei s'utilitza la forma no marcada quant al gènere, que coincideix formalment amb la masculina, en totes les referències a òrgans, càrrecs i funcions, de manera que s'han d'entendre referides al masculí o al femení segons la identitat de gènere de la persona titular de qui es tracti.

Disposició derogatòria única Derogació de la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears

Queda derogada la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i el desenvolupament tecnològic de les Illes Balears.

També queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera Desplegament reglamentari

En el termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha d'aprovar una norma de desplegament reglamentari de les previsions que s'hi contenen.

Disposició final segona Modificació del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. La denominació del Decret llei queda modificada de la manera següent:

 • “Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, de recerca, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears”

2. L'article 1 queda modificat de la manera següent:

 • “Aquest decret llei té per objecte impulsar la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, de recerca, sanitaris i socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears; establir mesures d'agilitació i simplificació dels procediments administratius relatius a l'execució d'obres i inversions públiques per a dotacions d'aquests equipaments públics; i regular els efectes de la declaració d'inversions d'interès autonòmic de les Illes Balears, amb la finalitat d'atendre la demanda creixent de serveis i prestacions en aquests àmbits.”

3. El primer paràgraf de l'article 2 queda modificat de la manera següent:

 • “Als efectes d'aquest decret llei, es consideren «equipaments públics d'usos educatius, de recerca, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears» els que siguin promoguts, finançats i/o desenvolupats per òrgans de la mateixa comunitat autònoma o les seves entitats instrumentals de dret públic.”
 

​​​​​​​4. El primer paràgraf de l'article 3 queda modificat de la manera següent:

 • “Per a actuacions que es duguin a terme per a l'execució d'equipaments públics d'usos educatius, de recerca, sanitaris o socials de la comunitat autònoma de les Illes Balears situats en terrenys que siguin propietat d'una altra administració, la conselleria o l'ens instrumental corresponent pot tramitar la redacció i aprovar el projecte d'obres, una vegada que hagi rebut la comunicació de la voluntat d'aquella administració per procedir a la posada a disposició dels terrenys a favor de l'Administració de la comunitat autònoma o d'un ens del seu sector públic, sense perjudici de la necessitat d'instrumentar posteriorment la cessió de la titularitat dels terrenys o l'atorgament del títol habilitant per executar les obres de l'equipament.”

5. La denominació i el primer paràgraf de l'article 4 queden modificats de la manera següent:

 • “Article 4

Actuacions de modificació o canvi d'usos en un equipament públic d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social de la comunitat autònoma de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears, a proposta de la conselleria corresponent i amb un informe municipal previ que s'ha d'emetre en el termini de 15 dies a partir de la sol·licitud, pot autoritzar la modificació, l'agregació o el canvi d'un ús específic en equipaments públics destinats a usos educatius, de recerca, sanitaris o socials, sempre que aquest ús específic estigui dins dels compresos en els usos globals educatius, de recerca, sanitaris i socials, i sempre que no s'alteri la resta dels paràmetres urbanístics prevists pel planejament municipal. L'informe municipal s'entendrà favorable si no s'emet en el termini establert.”

6. La denominació de l'article 5 queda modificada de la manera següent:

 • “Article 5

Actuacions de reformes interiors a les edificacions, així com les subjectes al règim de comunicació prèvia referides a un equipament públic d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social de la comunitat autònoma de les Illes Balears”

7. La denominació i el primer paràgraf de l'article 6 queden modificats de la manera següent:

 • “Article 6

Actuacions subjectes al règim de llicències urbanístiques referides a un equipament públic d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Per iniciar l'execució d'actuacions subjectes al règim de llicències urbanístiques referides a un equipament públic d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la conselleria o l'ens instrumental actuant ha de presentar una sol·licitud de llicència a l'ajuntament del terme municipal on s'ubiqui l'equipament públic, i ha d'adjuntar el projecte corresponent signat pel tècnic competent, amb el contingut i el grau de detall prevists en l'article 152 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.”

8. La denominació del capítol II queda modificada de la manera següent:

“Equipaments públics d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social, amb la consideració d'inversions d'interès autonòmic de les Illes Balears”

9. L'article 7 queda modificat de la manera següent:

 • “Article 7

Declaració d'un equipament públic d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social com una inversió d'interès autonòmic de les Illes Balears

Un equipament públic d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social es considera com una inversió d'interès autonòmic quan així ho declari expressament el Consell de Govern de les Illes Balears, en compliment de l'article 5 de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, i en les condicions que el Consell de Govern determini per executar-lo. Per a la declaració d'un equipament públic d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social com una inversió d'interès autonòmic, el Consell de Govern de les Illes Balears ha d'identificar els terrenys on s'ubica o s'ha d'ubicar l'equipament públic, indicar l'administració a la qual correspon la titularitat, determinar l'ús concret que s'ha de donar a l'equipament i assenyalar el sistema general d'equipament al sòl al qual s'adscriu o, si és el cas, informar de la classificació i la qualificació urbanística de l'equipament si aquest ja existeix.”

 

​​​​​​​10. La denominació, el primer paràgraf i el punt 6 de l'article 8 queden redactats de la manera següent:

 • “Article 8

Actuacions en equipaments públics d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social amb declaració d'inversió d'interès autonòmic de les Illes Balears

La declaració d'un equipament públic d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social com d'inversió d'interès autonòmic, a més de les determinacions aplicables de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears, comporta el següent: (...)”

“6. Terminis d'execució de l'actuació. L'administració o ens instrumental públic promotor disposa, des de la declaració d'un equipament públic d'ús educatiu, de recerca, sanitari o social com una inversió d'interès autonòmic de les Illes Balears, d'un termini màxim de dos anys per a la presentació del projecte, i d'altres dos anys a continuació per iniciar-ne l'execució. L'incompliment de qualsevol d'aquests terminis determinarà la caducitat de la declaració.”

Disposició final tercera Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

 

Palma, 5 d'agost de 2022

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias