Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 449221
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'una o dues persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys d'edat»

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'una o dues persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys d'edat».

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (8 d'agost de 2022)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 1 Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una o dues persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys d'edat»

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació d'una o dues persones amb grau en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys d'edat».

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

CONVOC:

El procés per ala selecció i posterior contractació d'una o dues persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys d'edat», amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

Tenir el títol de grau o equivalent en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí.

 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.
 • Tenir el certificat del curs de Bones Pràctiques Clíniques (GCP ICH E6 R2).
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Assistir a l'investigador principal per a la inclusió de pacients als diferents assajos clínics (screening, aleatorització, petició de proves, cites amb altres serveis col·laboradors...).
 • Recollida i introducció de dades en els diferents quaderns de recollida de dades (paper o electrònic).
 • Preparar les visites de monitoratge (demanar històries clíniques, introduir les dades dels documents font als quaderns de recollida de dades) i atendre al monitor durant les visites de monitoratge.
 • Actualització de bases de dades sobre el nombre d'assaigs que es fan al Servei d'Hematologia i els seus respectius pacients.
 • Facilitar la comunicació entre el promotor (monitor, entrada de dades, farmacovigilància, etc.) i l'equip investigador.
 • Assegurar-se del compliment del protocol, de les normes de bona pràctica clínica i de la legislació vigent.
 • Coordinar cites amb els monitors, assistir a visites de preselecció i visites d'inici.
 • Conèixer els protocols dels diferents assajos clínics que es realitzen al Servei d'Hematologia, conèixer el calendari de proves de cada assaig i els procediments que requereix cadascun dels assajos.
 • Conèixer i aplicar les esmenes als protocols.
 • Resoldre les discrepàncies (queries)
 • Complir amb els talls de bases de dades.
 • Informar a temps (24 hores) dels esdeveniments adversos greus al promotor.
 • Assistir a les reunions de l'equip d'investigació.
 • Manejar el calendari de proves dels protocols assignats, sobretot farmacocinètiques, farmacodinàmiques, genòmiques, radiològiques i controlar quan està citat cada pacient per programar les extraccions.
 • Processar, emmagatzemar i enviar mostres biològiques (sang, orina, saliva, biòpsies, teixits) als diferents laboratoris centrals.
 • Conèixer les normes d'enviament de mostres (IATA).
 • Fer els qüestionaris de qualitat de vida en paper o mitjançant dispositius electrònics.
 • Assignar la medicació d'assaig clínic per mitjà de sistemes interactius de resposta (IVR/IWRS).
 • Transmissió d'imatges anonimitzades relacionades amb proves diagnòstiques d'assajos clínics per mitjà de plataformes interactives.
 • Gestió i manteniment de la documentació present a l'arxiu de l'investigador.
 • Presentar documentació dels assajos clínics / estudis als organismes competents (AEMPS, CEIm).
 • Disseny i redacció de projectes d'investigació propis del Servei d'Hematologia.
 • Investigació bibliogràfica en bases de dades.
 • Gestió i maneig de bibliografia mitjançant assistents: Mendeley o similars.
 • Creació i manteniment de bases de dades en diversos suports: MS Access, Excel o similars.
 • Anàlisi estadística mitjançant programari: IBM SPSS, R.
 • Disseny i creació de documents per a la presentació de pòsters: PowerPoint, MS Publisher, Canva o similars.
 • Manteniment de bases de dades de grups cooperatius nacionals i internacionals, com, per exemple, PROMISE, RELYMPH, GEHE o RESMD.
 • Assistència a sessions/cursos de formació d'àmbit local, nacional o internacional organitzats per grups cooperatius o per farmaindústria.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic[1] del Departament de Recursos Humans: idisba.rrhh@ssib.es.

[1] Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació requerida per participar en aquest procediment de selecció, es publicarà a la pàgina web de l'IdISBa (www.idisba.es) la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la llista provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que aquestes persones desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu. A aquesta resolució s'indicaran les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència.

S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista definitiva.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial decret llei 5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Dr. Joan Bargay Lleonart, cap del Servei d'Hematologia de l'HUSLL i de la Unitat d'Investigació de l'HUSLL.
 • Dra. Raquel del Campo García, metgessa hematòloga adjunta del Servei d'Hematologia de l'HUSLL.
 • Dra. Maria Fiorella Sarubbo, responsable de Suport Metodològic i Estadístic de la Unitat d'Investigació de l'HUSLL.
 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants, ordenada segons la puntuació total obtinguda, de major a menor. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació (www.idisba.es).

La contractació es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

 • Tipus de contracte: indefinit a jornada completa.
 • Remuneració anual: 26 000,04 euros bruts.
 • Ubicació: Servei d'Hematologia de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a) Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si no és possible, és necessari presentar el contracte i la vida laboral.

b) Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

c) Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

d) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

e) Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Experiència professional (4 punts màx.)

 • Experiència laboral en coordinació d'assajos clínics/data manager a l'àmbit sanitari. (0.40 punts per cada mes; 3 punts màx.)
 • Experiència laboral en el processament de mostres biològiques i processos associats. (0.30 punts per cada mes; 1 punt màx.)

2. Formació (3 punts màx.)

 • Màster en Biomedicina, Investigació Biomèdica, Biologia, Investigació en Salut o afí. (1 punt per titulació; 1 punt màx.)
 • Cursos relacionats amb la coordinació d'assajos clínics, com curs IATA (o certificat similar de Transporting dangerous goods training) (1 punt per titulació; 2 punts màx.)

3. Activitat científica (1 punt màx.)

 • Publicació d'articles relacionats amb la investigació sanitària. (0.10 punts per article; 0.5 punts màx.)
 • Comunicacions en congressos relacionats amb la investigació sanitària:
  • Comunicació oral. (0.05 punts per comunicació; 0.5 punts màx.)
  • Comunicació pòster. (0.025 punts per comunicació; 0.5 punts màx.)
 • Participació en projectes d'investigació en l'àmbit de la investigació sanitària:
  • Com a investigador principal. (0.10 punts per projecte; 0.25 punts màx.)
  • Com a investigador col·laborador. (0.05 punts per projecte; 0.25 punts màx.)

4. Coneixement d'idiomes (1 punt màx.)

Només es valorarà el nivell d'acreditació més alt per cada idioma.

 • Nivell C1 de català. (0.25 punts)
 • Nivell C2 de català. (0.5 punts)
 • Nivell B2 d'anglès. (0.25 punts)
 • Nivell C1 o superior d'anglès. (0.5 punts)

4. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

No fer l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (8 d'agost de 2022)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

 

​​​​​​​ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una o dues persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys d'edat»

Nom:                                                                             Llinatges:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractaciód'una o dues persones amb grau en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys d'edat».

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit.
  • Títol de formació pertinent. (Document 1.1)
  • Nivell B2 de llengua catalana. (Document 1.2)
  • Certificat de Bones Pràctiques Clíniques (GCP ICH E6 R2) actualitzat. (Document 1.3)
 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)
 • CV actualitzat. (Document 3)
 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR:

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot el que s'ha exposat

SOL·LICIT:

La meva admissió per formar part del procés selectiu i posterior contractació d'una o dues persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys d'edat».

A _______________, el _____ de ________________ de ______

Signatura

 

ANNEX 3 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

 

Procés selectiu per a la contractació d'una o dues persones graduades en Bioquímica, Biologia, Biomedicina o afí per al projecte «Tractament d'inducció amb bortezomib-melfalan i prednisona (VMP) seguit de lenalidomida i dexametasona (Rd) versus carfilzomib, lenalidomida i dexametasona (KRd) amb/sense daratumumab, 18 cicles, seguit de tractament de consolidació i manteniment amb lenalidomida i daratumumab: assaig fase III, multicèntric, aleatoritzat en pacients amb mieloma múltiple de nou diagnòstic d'entre 65 i 80 anys d'edat»

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència professional

4

 

 

En coordinació d'assajos clínics/data manager a l'àmbit sanitari (0.40 p. per mes)

3

 

 

En el processament de mostres biològiques i processos associats (0.30 p. per mes)

1

 

 

2. Formació relacionada

3

 

 

Màster en Biomedicina, Investigació Biomèdica, Biologia, Investigació en Salut o afí. (1 p. per titulació)

1

 

 

Cursos relacionats amb la coordinació d'assajos clínics. Curs IATA (1 p. per titulació)

2

 

 

3. Activitat científica

1

 

 

Publicació d'articles relacionats amb la investigació sanitària. (0.10 p. per article)

0.5

 

 

Comunicació en congressos: oral (0.05 p. per comunicació oral)

0.5

 

 

Comunicació en congressos: pòster (0.025 p. per pòster)

0.5

 

 

Projectes d'investigació: investigador principal (0.10 p. per projecte)

0.25

 

 

Projectes d'investigació: investigador col·laborador (0.05 p. per projecte)

0.25

 

 

4. Coneixement d'idiomes

1

 

 

Català: certificat C1 (0.25 p.) o certificat C2 (0.5 p.)

0.5

 

 

Anglès: certificat B2 (0.25 p.) o certificat C1 o superior (0.5 p.)

0.5

 

 

5. Entrevista

1

X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar clarament cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (P. ex.: certificat B2 anglès EOI)