Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 446909
Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 1 d’agost de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria de borsa extraordinària de treball d’enginyer/a tècnic/a industrial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 20 de novembre de 2017 el Ple del Consell Insular de Menorca, en sessió de caràcter ordinari, va aprovar la modificació de les Bases generals que regeixen el procediment de selecció de personal funcionari i personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca (BOIB núm. 146 de 30/11/2017), aprovades pel Ple del Consell Insular dia 17 de juliol de 2017 (BOIB núm. 99 de 12/08/2017).

Les esmentades bases generals, en el paràgraf tercer del punt 4, especifiquen que el Servei de Gestió de Persones ha de vetllar perquè les borses de feina tenguin sempre gent suficient en funció de la rotació de cada borsa, i convocar noves borses per assegurar-ne l'eficàcia.

En data 5 de maig de 2022 la directora insular de Reserva de Biosfera va emetre un informe en el qual explica la necessitat urgent i inajornable de crear un borsí d'enginyers/res industrials i enginyers/es tècnics industrials especialitzats en energia, per cobrir la futura demanda de professionals en aquesta matèria.

Per l'exposat anteriorment es fa necessària la convocatòria d'una borsa extraordinària de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial.

Vists aquests antecedents,

Atesa la proposta de la consellera executiva del Departament de Serveis Generals,

El Consell Executiu, per unanimitat i en votació ordinària, adopta l'acord següent:

Aprovar les bases específiques i la convocatòria de la borsa extraordinària de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial, segons el document annex.

 

ANNEX BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ I DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER COBRIR PLACES D'ENGINYER/A TÈCNIC/A INDUSTRIAL AL CONSELL INSULAR DE MENORCA

Primera. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de treball d'enginyer/a tècnic/a industrial per a nomenaments de funcionaris interins, places enquadrades en el subgrup de classificació professional A2, escala d'Administració especial, subescala tècnica, i per a contractacions laborals eventuals, equiparades al mateix grup, subgrup, escala i subescala del Consell Insular de Menorca.

Aquest procés selectiu es regeix per les bases generals que regeixen el procediment de selecció del personal funcionari interí i del personal laboral temporal del Consell Insular de Menorca, així com pel document annex que conté el barem de mèrits, aprovats ambdós pel Ple del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari de dia 17 de juliol de 2017 i publicats en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 99 de 12 d'agost de 2017. Les bases esmentades van ser modificades pel Ple del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari de dia 20 de novembre de 2017 i publicades en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.146 de 30 de novembre de 2017.

Els llocs de treball als quals poden ser destinades les persones aspirants són tots els dels serveis del Consell Insular de Menorca en funció del grup, el subgrup, l'escala i la subescala que correspongui.

Segona. Requisits i condicions específiques

A més dels requisits i les condicions generals exposats en el punt sisè de les bases generals esmentades, els aspirants han de complir els requisits següents, establerts en el Catàleg de llocs de treball.

Els aspirants han d'estar en possessió de la titulació d'enginyer/a tècnic/a industrial o titulació equiparable.

Han de tenir el nivell B2 de coneixements de català.

Tercera. Presentació de sol·licituds i documentació

Totes les sol·licituds s'han de presentar en el format oficial que el Consell Insular de Menorca posa a l'abast dels candidats.

Terminis

El termini per fer la sol·licitud és de vint dies naturals comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat la convocatòria al BOIB. Si el darrer dia de presentació de sol·licituds cau en dissabte o festiu, es prorroga fins al dia hàbil següent.

Dades consignades a la sol·licitud

Per poder ser admesos a les proves selectives, les persones aspirants han de manifestar en la sol·licitud que són certes les dades que hi indiquen i que compleixen totes les condicions establertes en les bases, sota la seva responsabilitat i amb independència de la posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu. La manca de l'esmentada manifestació serà causa d'exclusió de la persona aspirant.

Als efectes d'admissió de les persones aspirants, es tenen únicament en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud.

Les dades corresponents al domicili, el telèfon i l'adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideren com les úniques vàlides a l'efecte de notificacions i és responsabilitat de les persones aspirants comunicar la modificació puntual d'aquestes dades al Consell Insular de Menorca.

Les sol·licituds es poden presentar a través dels mitjans següents:

a) Telemàtica:

Es pot fer la sol·licitud de manera totalment telemàtica mitjançant DNI electrònic, un certificat digital vàlid, mitjançant el PIN ciutadà o Clave, accedint a la web oposicions.cime.es.

b) Presencial o manual:

Es pot fer la sol·licitud de forma presencial amb el model de sol·licitud que es pot obtenir al web del Consell Insular de Menorca (www.cime.es) o al Servei d'Atenció Ciutadana (SAC). La sol·licitud s'ha d'emplenar i després registrar al SAC de Ciutadella o de Maó, o mitjançant qualsevol de les altres formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la instància es presenta per correu cal que sigui certificat, per la qual cosa s'ha de presentar a l'oficina de correus en sobre obert. Tant si es presenta a les oficines de correus com a qualsevol altre registre de l'Administració, cal enviar per correu electrònic a l'adreça gestio.persones@cime.es la sol·licitud amb el segell de correus o el registre d'entrada d'una altra administració, per tal de poder-ne tenir constància dins del termini de presentació d'instàncies.

Nota: Les persones que en el moment de convocar aquestes noves borses estiguin treballant al CIM, poden demanar la seva incorporació i el manteniment de la seva nota d'oposició. Aquesta opció no es podrà considerar en el cas de les persones que s'incorporaren a les borses a la finalització d'un contracte o nomenament fruit de la crida urgent a través del SOIB (base 4 de les bases generals).

Aquesta convocatòria de borses deixarà sense efecte les borses anteriors creades per a la mateixa o les mateixes places.

Documentació que s'ha de presentar:

a) Acreditació de la nacionalitat: fotocòpia del DNI.

Si no es té la nacionalitat espanyola, còpia del document oficial que n'acrediti la personalitat i que autoritzi l'aspirant a treballar.

b) Còpia del títol exigit per prendre part en la convocatòria, o còpia del resguard d'haver abonat els drets d'obtenció del títol. Si la titulació figura en una llengua diferent de la catalana o la castellana (llengües oficials de les Illes Balears), s'ha d'aportar el títol traduït a alguna d'aquestes dues llengües per un intèrpret jurat.

Aquests dos documents es poden substituir pel consentiment que sigui l'Administració qui faci les comprovacions. En l'imprès de sol·licitud trobareu les caselles per manifestar-ho. Aquells que doneu aquest consentiment, no caldrà que presenteu aquests dos documents.

Sí que cal presentar:

c) La justificació de la liquidació de la taxa corresponent.

Els drets d'examen per a aquesta convocatòria es fixen en 15 €, que s'han de fer efectius a través de la plataforma de pagament, en el cas de sol·licituds electròniques. Per a les sol·licituds manuals, cal fer l'ingrés al c/c ES33 2100 6078 4013 0004 0330 (La Caixa), del Consell Insular de Menorca o al Servei d'Atenció al Ciutadà de Maó o Ciutadella.

Queden exemptes del pagament de la taxa les persones que es troben en situació d'atur i famílies nombroses.

L'acreditació d'aquestes circumstàncies s'ha de fer mitjançant un informe del SOIB o oficina corresponent de les comunitats autònomes en què consti la situació d'aturat dins el termini de presentació de sol·licituds, o mitjançant el títol de família nombrosa.

Aquesta taxa no es requerirà a les persones que s'incorporin d'ofici des d'una borsa anterior i que només presentin documentació per a l'actualització de mèrits.

d) Còpia del certificat oficial de coneixements de català de conformitat amb el Reglament d'usos lingüístics del Consell Insular de Menorca, en la modificació publicada al BOIB núm. 39 de 20 de març de 2021.

Els estudis de llengua catalana de l'ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana A2, B1, B2 i C1 de la Direcció General de Política Lingüística.

S'acceptarà l'homologació del certificat de català sempre que la sol·licitud d'aquesta s'hagi realitzat abans de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Els certificats obtinguts a Catalunya i a la Comunitat Valenciana i els estudis d'ESO o batxillerat realitzats en aquestes comunitats no són directament vàlids per a aquestes convocatòries si no és mitjançant l'homologació per part de la Direcció General de Política Lingüística.

Podeu trobar tota la informació a

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?%20lang=ca&codi=2064704&coduo=2390443

e) Còpia dels documents justificatius dels mèrits. L'experiència laboral s'ha d'acreditar amb l'aportació de la vida laboral acompanyada dels contractes laborals, o bé dels certificats oficials d'empresa o de serveis prestats a l'Administració. Sense perjudici de l'anterior, s'ha de tenir en compte el que preveu la base cinquena en relació a la valoració de l'experiència professional com a autònom o professional liberal.

Nota: Els aspirants que ho vulguin poden presentar els documents justificatius dels mèrits dins els 5 dies hàbils següents d'haver-se publicat la llista de les persones que hagin superat les proves.

f) El document d'autobaremació de mèrits (segons el model que estableixi la convocatòria corresponent).

Quarta. Procés selectiu

El procés selectiu consistirà en la superació de proves teòriques o teoricopràctiques i en la valoració de mèrits.

Prova: Les proves consistiran en la comprovació dels coneixements i la capacitat analítica dels aspirants, amb la realització d'exercicis que demostrin la possessió d'habilitats i destreses relacionades amb el temari que consta en l'annex I d'aquestes bases i en el temps que determini el tribunal.

Aquestes proves es puntuaran de 0 a 10 punts i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per continuar el procés selectiu.

Valoració de mèrits: Es valoraran els mèrits adquirits fins a la data de finalització de les sol·licituds de participació en el procés als aspirants que hagin superat la prova teòrica o teoricopràctica, d'acord amb els mèrits que hagin aportat i segons el barem que estableixen les bases generals.

Les acreditacions referides als serveis prestats en el Consell Insular de Menorca s'aportarà d'ofici a l'expedient sempre que prèviament s'hagin demanat a la sol·licitud.

No es valoraran els mèrits de serveis prestats en llocs que hagin estat coberts mitjançant comissions de serveis o assignació temporal de tasques, posteriors al 16/06/2013, que no hagin estat coberts mitjançant procediment legalment establert.

Els mèrits i la prova es ponderaran aplicant els percentatges següents: un 45 % per als mèrits i el 55 % restant per a la prova específica.

Cinquena. Altres mèrits al·legats

En relació amb l'apartat quart de l'annex de les Bases generals, en el qual es deixa oberta la valoració d'altres mèrits al·legats, es podrà valorar:

L'experiència professional com a autònom o professional liberal, amb un màxim de 10 punts, de la manera següent:

- L'experiència professional en l'exercici de funcions coincidents o anàlogues en contingut professional i nivell tècnic es podrà valorar amb 0,07 punts per mes treballat.

- L'experiència professional en l'exercici de funcions en una àrea de gestió de la mateixa especialitat amb 0,03 punts per mes treballat.

La justificació de l'experiència laboral com a autònom o professional liberal s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del model d'alta a l'IAE o a la Seguretat Social, en l'epígraf corresponent, una declaració responsable de la relació de les empreses en les quals s'hagin prestat serveis amb una breu descripció dels treballs realitzats i altres documents acreditatius (factures, imposts...).

Sisena. Recursos

Contra la convocatòria i les bases es pot interposar recurs d'alçada davant la Comissió de Govern en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

L'esmentat recurs s'estendrà desestimat si no s'ha notificat la resolució quan hagin transcorregut tres mesos des de la seva interposició. Contra la desestimació del recurs d'alçada per silenci administratiu es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

 

ANNEX I TEMARI GENERAL

1. Organització i funcionament del Consell Insular Menorca segons el seu Reglament orgànic.

2. L'acte administratiu: concepte, elements i classificació. (Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

3. El procediment administratiu: inici, ordenació i instrucció del procediment (participació dels interessats) i la seva finalització (convencional i altres tipus de finalització del procediment). El silenci administratiu. (Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

4. Les subvencions de les administracions públiques: procediments de concessió i gestió de les subvencions.

Temari específic enginyer/a tècnic/a industrial

1. Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.

2. Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030.

3. Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears.

4. L'Estratègia Menorca 2030. Full de ruta per a la descarbonització del sistema energètic de Menorca.

5. Energies renovables: generació elèctrica, aprofitament tèrmic i emmagatzematge.

6. Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, d'aprovació del Reglament d'instal·lacions tèrmiques als edificis (RITE)

7. Codi tècnic de l'edificació (CTE) i, en especial, el Document bàsic DB HE estalvi energètic.

8. Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

9. Reial decret 842/2002, de 2 d'agost de 2002, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries.

10. Reial decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 Instal·lacions amb finalitats especials.

11. Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.

12. Reial decret 1699/2011, de 18 de novembre, pel qual es regula la connexió a xarxa d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica de petita potència.

13. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

14. La factura elèctrica. Tipologies, estructura i conceptes.

15. Comptabilitat energètica.

16. Llei 3/2005, de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears.

17. Reglament de protecció del medi nocturn de Menorca.

18. Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, d'aprovació del Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07.

 

Maó, 4 d'agost de 2022

El secretari del Consell Executiu Per delegació de la presidenta (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019) Octavi Pons Castejón