Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 419431
Resolució de la directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 05/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

Es troba vacant i dotada pressupostàriament una plaça de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, la provisió de la qual es considera necessària.

Fonaments de dret

1. L'article 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Pacte de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, modificat per l'Acord de la Taula Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Illes Balears de 13 de maig de 2022, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2022.

3. Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús de català en la funció pública.

4. Nota interna del director de Recursos Humans i de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 21 de juny de 2017.

5. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021 per la qual es delega la convocatòria, tramitació i resolució de la promoció interna temporal del personal estatutari fix del Servei de Salut.

Per tot això dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Acordar la convocatòria pública per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup tècnic de la funció administrativa (grup A, subgrup A1) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 05/2022), d'acord amb les especificacions següents:

a) Lloc i centre de treball: Hospital Mateu Orfila.

b) Dependència funcional: depèn funcionalment de la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.

c) Retribucions i situació administrativa: Durant el temps en el qual la persona seleccionada realitzi funcions en promoció interna temporal es mantindrà en servei actiu en la seva categoria d'origen i percebrà les retribucions corresponents a les funcions efectivament exercides, a excepció dels triennis, que seran els corresponents al seu nomenament original.

d) Funcions o tasques principals:

- Assessorament jurídic de l'activitat i  competències de l'àrea de salut.

- Recopilació, prèvia revisió, i enviament de la documentació clínica sol·licitada per òrgans jurisdiccionals, pacients i familiars acreditats i òrgans de l'administració.

- Realització d'activitats relacionades amb la responsabilitat patrimonial

- Realització d'activitats relacionades amb la protecció de dades.

- Altres funcions que li encarreguin els directius de la Gerència i/o el Servei de Salut.

e) Causes de finalització de la promoció interna temporal: Es produirà la terminació de la promoció interna temporal quan la plaça sigui ocupada per personal fix per mitjà d'un procediment establert legal o reglamentàriament o quan la plaça sigui amortitzada.

 

2. Els requisits per a participar en la present convocatòria són els següents:

 

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis en la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que no s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de gerències del Ib-Salut.

b) Pertànyer als subgrups A1 (sempre que siguin categories diferents a la que es convoca), A2, C1, C2 o a altres agrupacions professionals.

c) Estar en la situació de servei actiu.

d) Tenir qualsevol de les titulacions següents: doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o títol universitari oficial de grau, o bé estar en condicions d'obtenir-la dins del termini per a presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat/per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria que es convoca.

f) Acreditar coneixements de llengua catalana de nivell B2 mitjançant l'aportació de certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o certificat expedit, reconegut com a equivalent o homologat per la Direcció General de Política Lingüística que acrediti posseir el nivell de coneixement citat.

Els requisits exigits per a participar en aquesta convocatòria s'han de complir en la data final del termini per a presentar sol·licituds i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

3. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

- Sol·licitud de participació en la convocatòria d'acord amb el model que consta en l'annex III d'aquesta resolució.

- Documentació original que acrediti el compliment dels requisits. Per a acreditar el compliment del requisit del punt 2.e anterior, es podrà presentar declaració jurada o promesa que es compleix.

- Curriculum vitae.

4. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, situat a l'Hospital Mateu Orfila, Ronda de Malbúger, núm. 1, de Maó (07703) o en qualsevol dels llocs referits en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. El procés selectiu constarà d'un exercici teòric/pràctic i d'una fase de valoració de mèrits.

6. La puntuació màxima que es podrà aconseguir amb l'exercici serà de 45 punts. Per a passar a la segona fase serà necessari obtenir un mínim de 22,50 punts.

7. Els mèrits valorables figuren en l'annex II. La puntuació màxima que es podrà aconseguir és de 55 punts, que es calcularà d'acord amb el barem.

8. Comissió de Selecció

a) La Comissió de Selecció està formada per tres membres, que tenen la condició de personal funcionari de carrera o estatutari fix del Servei de Salut, del mateix grup professional que el de la plaça convocada, tots amb veu i vot:

– President: José Oleo Pons

– Vocal: Eva Egea Miró

– Secretari: Antonio Ligero García

b) Els membres de la Comissió de Selecció s'han d'abstenir d'intervenir en el procés —i l'han de notificar a l'autoritat que els hagi designat— si concorre alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

c) Les funcions de la Comissió de Selecció són les següents:

– Valorar els mèrits al·legats i acreditats pels candidats segons el model establert en aquestes bases.

– Proposar, elaborar i valorar la prova teoricopràctica.

– Si fa falta, requerir als candidats que esmenin en el termini previst els defectes formals dels mèrits al·legats, o bé que aclareixin, en el termini i en les maneres previstes, algun dels mèrits al·legats.

– Confeccionar una llista dels seleccionats per ordre de prelació.

– Resoldre les reclamacions presentades pels candidats en el termini establert i en la forma oportuna.

– Elevar a l'òrgan de selecció la llista definitiva de seleccionats i de les puntuacions obtingudes.

 

9. El desenvolupament del procés selectiu serà el següent:

 

a) Llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria: esgotat el termini de presentació de sol·licituds, es publicaran en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el tauler d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per participar en la convocatòria.

Les persones interessades disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes, per presentar reclamacions –que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar els defectes detectats.

 

b) Llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per participar en la convocatòria: transcorregut el termini dels 5 dies hàbils citat en el paràgraf anterior, i una vegada resoltes, en el seu cas, les reclamacions o esmenes que es presentin es publicarà en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el tauler d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per participar en la convocatòria.

En cas que només hi hagués una sola persona aspirant admesa en les llistes definitives que complís els requisits exigits en la convocatòria, es podrà resoldre directament la convocatòria en els termes previstos en la lletra i) següent, sense necessitat de passar per les restants fases.

 

c) En la resolució en la qual es publiqui les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos es fixarà, amb una antelació mínima de deu dies, la data, hora i lloc de realització de la prova teòric/pràctica amb la finalitat d'acreditar davant la Comissió de Selecció els coneixements i la capacitat professional en relació amb les funcions específiques que cal exercir.

d) La prova consistirà en una part teòrica i una part pràctica, (que se celebrarà conjuntament) i que pot valer com a màxim 45 punts. La prova consistirà en un examen de tipus pràctic, que es puntuarà amb 25 punts, i un examen tipus test de 20 preguntes (més 2 de reserva), que es puntuarà amb 20 punts, i en el qual es puntuarà amb 1 punt cada resposta encertada i es descomptaran 0,50 punts per cada resposta incorrecta.

El cas pràctic versarà sobre l'aplicació pràctica de les funcions que figuren en el punt 1.d) d'aquesta resolució.

Les preguntes de la part teòrica versaran, a més de les funcions pròpies de la plaça convocada, sobre el temari que figura en l'Annex I.

 

e) La resolució amb les puntuacions obtingudes en l'exercici teòric/pràctic es publicarà en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el tauler d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca iniciant-se un termini de 5 dies hàbils per a presentació de reclamacions–que no tindran caràcter de recurs- o sol·licitar la revisió.

f) Resoltes les al·legacions, es publicarà la llista definitiva de les puntuacions en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el tauler d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca i s'iniciarà un termini de 10 dies hàbils per a la presentació dels documents acreditatius dels mèrits al·legats pels aspirants que hagin superat l'exercici teòric/pràctic.

En cas que només hi hagués una sola persona aspirant que hagués obtingut la puntuació mínima exigida, es podrà resoldre directament la convocatòria en els termes previstos en la lletra i) següent, sense necessitat de passar per les restants fases.

 

g) La Comissió de Selecció valorarà els mèrits i per mitjà d'una resolució de la directora gerent es publicarà en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el tauler d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca la llista provisional de mèrits.

Les persones interessades disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta llista, per presentar reclamacions –que no tindran caràcter de recurs- dirigides a la Comissió de Selecció.

 

h) Llistes definitives de mèrits i puntuació total del procediment de provisió:

Transcorregut el termini dels 5 dies hàbils citat en el paràgraf anterior, i una vegada resoltes, si hi ha, les reclamacions o esmenes que es presentin es publicaran en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el tauler d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca les llistes definitives de mèrits.

Juntament amb aquestes llistes definitives de mèrits, es publicaran les llistes amb les puntuacions totals del procés de provisió amb indicació de l'ordre de prelació definitiu.

 

i) Resolució de la convocatòria: finalitzat el procés selectiu, l'òrgan convocant resoldrà la present convocatòria mitjançant una resolució que ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10. La persona seleccionada en primer lloc disposarà d'un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la resolució definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per prendre possessió de la plaça adjudicada en promoció interna temporal.

Si no s'incorporés en aquest termini, es dirà a la persona seleccionada en segon lloc de l'ordre de prelació definitiva i així successivament.

Efectuada la presa de possessió, s'expedirà a la persona seleccionada un document de promoció interna temporal on consti la reserva de la seva plaça d'origen i el compliment temporal, i amb caràcter voluntari, de funcions corresponents a un nomenament de la categoria grup tècnic de la funció administrativa.

11. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que esgota la via administrativa— pot interposar-se un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 28 de juliol de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat PD El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB 31/2021) PD La directora gerent de l'Àrea de Salut de Menorca (BOIB 39/2021) Ana Trenado Andreu

 

ANNEX I Temari de l'exercici teòric/pràctic

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

Decret 12/2022, de 9 de maig, pel qual es regula el règim disciplinari del personal estatutari del servei de salut de les Illes Balears.

Decret 32/2020, de 5 d'octubre, pel qual es regula el règim disciplinari de la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc de personal estatutari dels serveis de salut.

Llei 5/2003, de 4 d'abril, de Salut de les Illes Balears.

Instrucció 4/2022, de 5 de maig, del director general del Servei de Salut d'Illes Balears per la qual s'aprova el Codi Ètic de Bones Pràctiques del Servei de Salut en l'ús dels sistemes d'informació i en el tractament de dades personals.

Instrucció 1/2018, del director general del Servei de Salut dels Illes Balears per la qual es regula el contingut mínim de les actuacions prèvies i les sol·licituds d'incoació d'expedients disciplinaris del personal estatutari.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 

ANNEX II Barem de mèrits de la convocatòria PIT MEN 05/2022

(Grup Tècnic de la funció administrativa.). Màxim 55 punts

A. Experiència professional (màxim 30 punts)

1. Experiència professional general (20 punts)

Es computa, fins a un màxim de 20 punts, el temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconegut fins a la data de publicació de la convocatòria en el BOIB, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,14 punts.

b) Per cada mes de serveis prestats ocupant un lloc directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut (només es valoren els serveis prestats si es té el títol requerit per a accedir a la categoria): 0,14 punts.

c) Per cada mes de serveis prestats en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria o en places amb el mateix contingut funcional: 0,105 punts.

d) Per cada mes de serveis prestats en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una altra categoria diferent de la categoria a la qual s'opta: 0,07 punts.

2. Experiència professional en les funcions del punt 1 d) de la resolució (10 punts)

Es computa, fins a un màxim de 10 punts, el temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconegut fins a la data de publicació de la convocatòria en el BOIB, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral: 0,14 punts.

b) Per cada mes de serveis prestats en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral: 0,105 punts.

Per valorar aquest apartat A se tenen en compte els aspectes següents:

— El còmput de serveis prestats es calcula aplicant la fórmula següent: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats i el resultat es divideix entre 365. El quocient resultant es multiplica per 12.

— Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats, optant-se pel de major puntuació.

— Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de INGESA, els de l'extint INSALUD i els dels organismes equivalents de la Unió Europea.

B. Formació i docència (màxim 20 punts)

1. Llicenciatura en Dret o Grau en Dret o Ciències Jurídiques de l'Administració… 10 punts.

2. Es valoren, fins a un màxim de 10 punts, els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb les funcions de la plaça convocada i d'acord amb els criteris següents:

— Han d'estar organitzades o impartides per alguna administració pública (d'acord amb l'article 2 de la Llei 39/2015) o per alguna universitat, que ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l'activitat hagi estat organitzada per una entitat de dret públic conforme a l'article 2.2 de la Llei 39/2015, la persona aspirant ha d'acreditar aquesta condició.

— Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, que ha de constar en el certificat corresponent.

— Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada de les administracions públiques i que estiguin organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

3. Els diplomes o els certificats del subapartat 2 es valoren així:

a) Quan s'acrediti l'assistència o l'aprofitament: 0,1 punts per cada crèdit.               

b) Quan s'acrediti la impartició: 0,2 punts per cada crèdit.

En el cas que en el diploma o en el certificat figuri el nombre d'hores en lloc del dels crèdits, s'atorgarà un crèdit per cada deu hores.

En el cas que figurin simultàniament crèdits i hores, la valoració es farà sempre pels crèdits certificats. En el cas que no s'especifiquin hores ni crèdits, no es valorarà aquesta activitat.

4. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquest apartat és de 20 punts.

C. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin posseir els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació, fins a una puntuació màxima de 5 punts:

a) Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu): 3 punts.

b) Certificat de nivell C2 (nivell de domini): 4 punts.

c) Certificat E de llenguatge administratiu: 1 punt.

Es valora només el certificat de més alt nivell de coneixement, excepte el certificat E de llenguatge administratiu, que s'acumula a l'altre certificat de més alt nivell aportat.

 

ANNEX III Sol·licitud per a participar en la convocatòria PIT MEN 05/2022

(Grup Tècnic de la funció administrativa)

Nom i llinatges: …...................................................................................................

DNI/NIE/passaport: ……................................................................................................

Categoria d'origen: …..................................................................................................

Lloc de treball: …......................................................................................................

Telèfon: ………................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................................

EXPOSO:

  • Que he tingut coneixement de la publicació de la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça vacant de la categoria Grup Tècnic de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 05/2022).
  • Que compleixo els requisits exigits per a participar i estic interessat/da a fer-ho.

SOL·LICITO:

Ser admès/a i prendre part en la convocatòria PIT MEN 05/2022.

 

[Data i signatura]

 

 

DIRECTORA GERENT DE L'ÀREA DE SALUT DE MENORCA