Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 417920
Decret 1/2022, de 27 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, va fer modificacions en el Decret 11/2021. Actualment, es considera convenient introduir algunes noves modificacions en el Decret 11/2021 esmentat, per millorar la delimitació material de les competències assignades a determinades conselleries.

Per això, d'acord amb els articles 10.d) i 46.3.a) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i els articles 5 i 8 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict el següent

 

DECRET

Article 1 Modificació del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la manera següent:

1. Es modifica la redacció de la lletra b) de l'apartat 2 de l'article 2, en el sentit d'eliminar el fragment següent: «suport tècnic i administratiu a la representació de les Illes Balears al si de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració de l'Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

 

2. Es modifica la lletra b) de l'apartat 8 de l'article 2, que queda redactada de la manera següent:

b) Direcció General de Modernització i Administració Digital: planificació i ordenació dels sectors de les comunicacions i de les noves tecnologies de la informació; sistemes d'informació, recursos tecnològics i serveis informàtics i telemàtics de l'Administració de la Comunitat Autònoma; funcions d'encàrrec del tractament de les dades personals en relació amb aquests sistemes, recursos i serveis; planificació i ordenació dels sectors de les telecomunicacions, radiodifusió televisiva i sonora; lideratge i impuls de la societat digital, incloent-hi la capacitació i la formació de la ciutadania en competències digitals; establiment, direcció i coordinació de programes per al desenvolupament de la societat digital en coordinació amb altres administracions; impuls de la creació i la gestió de noves infraestructures digitals que fomentin el desenvolupament de la societat digital; impuls i coordinació de la implantació de l'administració electrònica; seguretat de la informació dels recursos tecnològics i promoció de la cultura de la ciberseguretat a la societat de les Illes Balears, incloent-hi ciutadans, administracions i empreses; simplificació i racionalització dels processos administratius; gestió del Registre electrònic general i coordinació i ordenació de les oficines d'assistència en matèria de registres, la gestió documental i el funcionament de l'Arxiu del Govern de les Illes Balears, que inclou l'electrònic; modernització i atenció i informació ciutadana.

Article 2 Modificació de l'annex 1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referit als ens del sector públic instrumental autonòmic

Es modifica la relació dels ens del sector públic instrumental autonòmic que consta en l'annex 1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, en el sentit següent:

1. De la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, s'elimina «Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT)».

 

2. De la Conselleria de Salut i Consum, es completa la denominació de l'Agència, per «Agència de Salut Pública de les Illes Balears».

Article 3 Modificació de l'annex 2 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, referit als ens en què participa la CAIB

Es modifica la relació dels ens del sector públic instrumental autonòmic que consta en l'annex 2 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, en el sentit següent:

1. De la Conselleria d'Afers Socials i Esports, al Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Psíquiques Profundes de les Illes Balears (APROP), s'afegeix «(en extinció)».

 

2. De la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, s'afegeix «Fundació Enciclopèdia de Menorca».

Disposició final única Vigència

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 27 de juliol de 2022

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias