Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 398573
Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, estableix en els articles 16, 17 i 19 que el personal funcionari de carrera i el personal laboral fix tenen dret a la promoció professional, i que amb aquest objecte les administracions públiques han de promoure l'actualització i el perfeccionament de la qualificació professional dels empleats públics.

Després de definir la carrera professional com el conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i d'expectatives de progrés professional de conformitat amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, assenyala que les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d'aquest Estatut han de regular la carrera professional aplicable en cada àmbit, que poden consistir, entre d'altres, en l'aplicació aïllada o simultània d'alguna o algunes de les modalitats que preveu; és a dir, carrera horitzontal, carrera vertical, promoció interna vertical i promoció interna horitzontal.

2. L'Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018 de ratificació de l'Acord del Comitè Intercentres de 18 de desembre de 2017 i de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de desembre de 2017 pels quals es modifiquen els acords relatius a la carrera professional del personal de l'àmbit de serveis generals, va modificar els dos acords anteriors: l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral i l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 12 de novembre de 2015 i l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pels quals s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

El fet que els acords de carrera professional horitzontal vigents no reconeguessin la seva aplicació al personal funcionari interí ni al personal laboral temporal va provocar múltiples reclamacions per part d'aquest personal, cosa que ha derivat en el reconeixement, per part del Tribunal Suprem, de la carrera professional com a condició de treball en la qual no hi pot haver distinció de tracte respecte del

personal fix sense una causa objectiva que ho justifiqui. És per això que ara s'ha considerat necessari acordar amb la part social una modificació dels acords de carrera que ja incloguin en el seu àmbit d'aplicació el personal temporal, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional horitzontal d'aquest col·lectiu que no es preveien en els documents originals i que resulten necessaris per al desenvolupament de la carrera professional i que són aplicables a tot el personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació dels diferents acords de carrera professional dels serveis generals.

3. L'article 62 de l'actual Llei de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears regula la carrera professional i determina que la carrera professional del personal funcionari es fa efectiva a través de la consolidació del grau personal, de la promoció interna i de la mobilitat, però sense recollir la carrera horitzontal que estableix el TREBEP, circumstància que tampoc no preveu el conveni col·lectiu vigent per al personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. En aquest sentit, la Mesa Sectorial de Serveis Generals i el Comitè Intercentres, prèvia negociació, varen aprovar, respectivament el dia 4 i 9 de maig de 2022, els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de modificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, i del Comitè Intercentres, de modificació de l'Acord del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral i de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 i de l'Acord del Comitè Intercentres de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 16 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

5. De conformitat amb l'article 5 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon al Consell de Govern establir les instruccions i directrius a què s'han de sotmetre les persones que representen l'Administració de la Comunitat Autònoma amb la representació del personal funcionari i laboral, així com donar validesa i eficàcia als acords assolits mitjançant l'aprovació expressa i formal d'aquests. A més, l'article 38 del TREBEP disposa que, perquè els acords que versin sobre matèries de competència del Consell de Govern tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de dia 18 de juliol de 2022 adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar els acords assolits en el si de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022, que s'adjunta com a annex 1, i en el si del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022, que s'adjunta com a annex 2, relatiu als acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral i de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 i del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

Segon. Facultar les conselleres de Presidència, Funció Pública i Igualtat i d'Hisenda i Relacions Exteriors perquè adoptin les mesures necessàries per executar aquest Acord.

Tercer. Ordenar que aquest Acord es publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 18 de juliol de 2022

La secretària del Consell de Govern Rosario Sánchez Grau (Secretària del Consell de Govern per suplència d'acord amb l'article 5.2 del Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)

 

ANNEX 1

Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 de modificació de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral i de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015

Parts

Per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la directora general de Funció Pública.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Serveis Generals, que consten com a signants d'aquest Acord.

 

Antecedents

L'article 24.3 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, assenyala el següent:

3. Sens perjudici de l'anterior, tots els convenis, pactes, acords o instruments jurídics, ja siguin nous, ja siguin de desenvolupament d'altres ja existents, que es puguin subscriure o acordar per l'Administració de la comunitat autònoma o per les entitats que integren el seu sector públic instrumental, no poden tenir efectes econòmics durant l'any 2022, llevat que es tracti de decrets o d'acords de competència del Consell de Govern relatius a l'enquadrament inicial de nivell de caràcter extraordinari del personal funcionari interí i del personal laboral temporal de l'àmbit dels serveis generals i del procediment extraordinari per accedir a la carrera professional del personal estatutari temporal, en el marc en tot cas de la planificació pressupostària vigent.

Per tot això, l'Administració i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Serveis Generals que signen aquest document, de conformitat amb l'article 38.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

ACORD

1. Objecte

1. L'objecte d'aquest Acord és modificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública i l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015, per tal d'incloure la fase extraordinària d'implantació del personal laboral temporal i funcionari interí no enquadrat en aplicació de les diferents sentències de reconeixement de carrera al personal laboral temporal i extensions de sentència al personal funcionari interí, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional horitzontal d'aquest col·lectiu que no es preveien en els documents originals i que resulten necessaris per al desenvolupament de la carrera professional i que són aplicables a tot el personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació dels diferents acords de carrera professional dels serveis generals.

2. Modificar el punt 3.1 i afegir una disposició transitòria cinquena a l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, amb la redacció següent:

3. Àmbit subjectiu d'aplicació

3.1 Aquest Acord és aplicable a tot el personal funcionari i laboral, de l'àmbit de serveis generals, que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria cinquena

1. El personal funcionari interí i el personal laboral temporal de l'àmbit de serveis generals que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i continua prestant serveis en el mateix cos, escala o categoria professional amb la mateixa condició, podrà optar a l'enquadrament inicial de nivell amb caràcter extraordinari i per una sola vegada.

Fora d'aquest període d'implantació, només poden desenvolupar la seva carrera professional horitzontal en el model ordinari.

Durant aquesta fase extraordinària, el personal serà classificat en el nivell que li correspongui, tenint en compte únicament i exclusivament el temps de serveis prestats. El personal que accedeixi a la carrera professional horitzontal per aquest procediment mantindrà inalterables tots els mèrits que tengui, que es podran utilitzar per accedir a nivells superiors.

2. En aquest procés extraordinari es consideren serveis prestats els reconeguts a l'efecte d'antiguitat d'acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs. Els serveis prestats en diferents grups de titulació es computaran de manera ponderada.

A l'efecte de determinar el nombre de dies de serveis prestats, s'apliquen els criteris de ponderació de les taules establertes en el punt 3 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i es computen tots els períodes treballats en qualsevol cos o escala, o en qualsevol grup professional laboral.

3. En el termini d'un mes a partir de l'endemà que se signi aquest Acord, i una vegada ratificat pel Consell de Govern, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una llista en què constin totes les persones incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord, en què figuri el nom i els llinatges; el número del DNI; el subgrup, el cos o l'escala o el grup i la categoria professional; el nivell reconegut i el període de serveis previs sobrers, una vegada computats els que resultin necessaris per accedir al nivell corresponent de la carrera professional.

4. En el termini de deu dies des de l'endemà que es publiqui aquesta llista, les persones que no hi estiguin d'acord hi poden presentar reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, optar per renunciar a la seva participació en el sistema de carrera professional horitzontal. Una vegada examinades les reclamacions, s'han d'aprovar les llistes definitives i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquestes llistes definitives han de contenir les mateixes dades que les de la llista provisional.

5. Els requisits i els mèrits que s'hagin de tenir en compte en aquesta fase extraordinària d'implantació s'han d'entendre referits al 31 de desembre de 2015.

Les retribucions corresponents al nivell de carrera reconegut tindran efectes econòmics a partir de l'1 de gener de 2021.

6. El personal de l'àmbit de serveis generals que a data 31 de desembre de 2015 prestava serveis com a funcionari interí o personal laboral temporal en aquest àmbit, podrà sol·licitar als efectes administratius corresponents l'enquadrament inicial de nivell corresponent, d'acord amb el cos, l'escala o la categoria professional a 31 de desembre de 2015, amb caràcter extraordinari, en qualsevol moment.

Els efectes econòmics seran, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021 sempre i d'acord amb els períodes de servei actiu en aquest període. En cas contrari, els efectes econòmics seran des de la sol·licitud.

7. El personal funcionari interí i el personal laboral temporal de l'àmbit de serveis generals que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que amb posterioritat assoleixi la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional serà enquadrat d'acord amb els criteris que estableix l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria.

El personal funcionari interí i el personal laboral temporal de l'àmbit de serveis generals que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015, que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional i que, d'acord amb el que estableix el punt 7.1 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal laboral i funcionari de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015, fou enquadrat en el nivell I de carrera professional podrà sol·licitar la revisió d'aquest enquadrament aplicant el que estableix l'apartat 1 d'aquest punt.

Els efectes econòmics seran, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021.

8. El personal funcionari interí i laboral temporal que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que posteriorment assoleixi la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en un cos, escala, especialitat o categoria professional diferent serà enquadrat d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria.

El personal funcionari interí i laboral temporal que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en un cos, escala, especialitat o categoria professional diferent i que, d'acord amb el punt 7.2 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal laboral i funcionari de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015, fou enquadrat en el nivell I haurà d'optar per continuar amb la carrera professional ordinària ja iniciada amb aquest enquadrament en el nou cos, escala o categoria professional com a funcionari de carrera o laboral fix o sol·licitar l'enquadrament extraordinari en el cos, escala o categoria en què prestava serveis en data 31 de desembre de 2015 amb els efectes que corresponguin i ser enquadrat en el cos, escala o categoria que ocupava com a funcionari interí o laboral temporal en data 31 de desembre de 2015.

Els efectes econòmics seran, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021.

3. Deixar sense efectes el punt 7 i afegir els punts 12, 13, 14 i 15 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 12 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 amb la redacció següent:

12. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups de titulació inferior

1. Quan el personal funcionari de carrera accedeixi —per ingrés o reingrés — a un altre cos o escala integrat en un grup de titulació inferior, iniciarà el progrés en el nou grup de titulació des del nivell que tenia reconegut en el cos, l'escala o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes pel grup o subgrup en el qual es produeix l'ingrés o el reingrés.

2. Quan es tracti de personal laboral fix que accedeixi —per ingrés o reingrés— a cossos o escales de personal funcionari de grups de titulació inferior o a categories laborals incloses dins grups de titulació inferior al de la categoria professional, s'ha d'aplicar el mateix criteri que en el punt anterior.

3. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup de titulació s'ha de dur a terme d'ofici. Els efectes administratius i econòmics del reconeixement, si escau, es retrotrauran a la data de la presa de possessió.

13. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional del personal laboral temporal i funcionari interí de l'àmbit de serveis generals

1. El personal funcionari interí i laboral temporal de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que tengui reconegut algun nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional i passi a prestar serveis, ja sigui com a personal funcionari interí i laboral temporal o com a personal funcionari de carrera o laboral fix, en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional dins el mateix grup de titulació ha de continuar percebent el complement de carrera corresponent al seu grup de procedència, i accedirà als següents nivells de carrera horitzontal des del nou cos, escala, especialitat o categoria professional d'acord amb la normativa que desenvolupi la carrera professional horitzontal.

2. El personal funcionari interí i laboral temporal de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que tengui reconegut algun nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional i passi a prestar serveis, ja sigui com a personal funcionari interí i laboral temporal o com a personal funcionari de carrera o laboral fix, en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrant en un altre grup de titulació superior ha de continuar percebent el complement de carrera corresponent al seu grup de procedència, si bé podrà iniciar la progressió de la carrera professional en el nou grup de titulació d'acord amb la normativa que desenvolupi la carrera professional horitzontal.

3. El personal funcionari interí i laboral temporal de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que tengui reconegut algun nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional i passi a prestar serveis, ja sigui com a personal funcionari interí i laboral temporal o com a personal funcionari de carrera o laboral fix, en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrant en un altre grup de titulació inferior, iniciarà el progrés en el nou grup de titulació des del nivell que tenia reconegut en el cos, l'escala o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes pel grup o subgrup en el qual es presta serveis.

4. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup de titulació s'ha de dur a terme d'ofici. Els efectes administratius i econòmics del reconeixement, si escau, es retrotrauran a la data de la presa de possessió.

14. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional del personal funcionari de carrera o laboral fix amb carrera professional reconeguda per passar a prestar serveis com a funcionari interí o laboral temporal a l'àmbit de serveis generals

1. El personal funcionari de carrera i laboral fix de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que passi o hagi passat amb anterioritat a l'aprovació d'aquest Acord a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional, continuarà percebent el complement de carrera professional que té reconegut en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional al qual pertany com a funcionari de carrera o laboral fix.

La progressió de la carrera professional en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional en la qual presta serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal es durà a terme d'acord amb la normativa que desenvolupi la progressió en la carrera professional horitzontal ordinària.

2. Els efectes econòmics del personal de l'àmbit de serveis generals amb carrera professional reconeguda que actualment presta serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal seran a partir de la publicació d'aquest Acord, prèvia sol·licitud.

Els efectes econòmics del personal funcionari de carrera o laboral fix que passi a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional, han de ser des de la data en què sigui efectiu el nomenament o contracte, prèvia sol·licitud de la persona interessada.

Els efectes econòmics seran, prèvia sol·licitud de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021.

15. Homologació de la carrera professional horitzontal del personal funcionari interí i laboral temporal

1. El personal funcionari interí i laboral temporal de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis a l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma mitjançant nomenament de funcionari interí o contractació laboral temporal i tengui reconegut en alguna administració pública algun nivell o grau de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional pot sol·licitar l'homologació d'aquesta sempre que, d'una banda i prèviament es determinin amb l'Administració d'origen criteris d'homologació mitjançant convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració i d'acord amb el principi de reciprocitat i, de l'altra, el nou nomenament o contractació sigui a un cos, escala, especialitat o categoria professional equivalent al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional al del nomenament o la contractació a l'àmbit de serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La resolució que estimi l'homologació ha d'establir el nivell de carrera professional equivalent en aquest darrer àmbit.

Les retribucions que s'han de percebre seran les de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En tot cas, tindrà efectes econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

No es podrà progressar en la carrera professional fins que no es desenvolupin normativament el procediment i els requisits corresponents.

2. El personal funcionari interí o laboral temporal que percebi el complement de carrera ja sigui de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma, ja sigui a qualsevol administració pública i passi a prestar serveis com a funcionari de carrera o personal laboral fix del mateix cos, escala, especialitat o categoria professional o equivalent de l'Administració de procedència, per haver superat un procés selectiu podrà sol·licitar l'homologació de la carrera professional.

El procediment d'homologació de la carrera professional s'ha de dur a terme a instància de part, i a la sol·licitud s'ha d'adjuntar un original o una còpia compulsada de la resolució o qualsevol altre document que acrediti el grau o nivell de carrera reconegut, així com la referència a la normativa que regula la carrera professional en l'Administració d'origen.

La resolució que estimi l'homologació, que suposarà l'adaptació de la seva progressió a la regulació establerta en l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha d'establir els efectes administratius i econòmics del nivell reconegut amb l'homologació. En tot cas, tindrà efectes econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

3. En el supòsit de personal estatutari temporal amb carrera reconeguda al Servei de Salut de les Illes Balears que passa a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal o com a funcionari de carrera o laboral fix, de l'àmbit de serveis generals en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional o equivalent de l'IBSALUT, l'homologació retributiva és automàtica d'acord amb el quadre d'equivalència del punt 3.5 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional. La resolució d'homologació retributiva tindrà efectes des del dia d'inici del nou nomenament o contracte laboral. En el supòsit de personal que ja es troba en aquesta situació, la data d'efectes serà des de la publicació d'aquest Acord, prèvia sol·licitud.

4. Aplicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 22 de desembre de 2017

L'Administració aplicarà d'ofici el que estableix la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al personal laboral temporal i funcionari interí que, una vegada duit a terme l'enquadrament extraordinari que estableix la disposició transitòria cinquena en l'Acord la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, compleixin els requisits establerts en la convocatòria.

5. Desenvolupament de la carrera professional i pau social

L'Administració de la Comunitat Autònoma es compromet a, en el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació d'aquest Acord, iniciar la negociació d'un text refós dels acords de carrera vigents amb inclusió dels criteris per al desenvolupament de la carrera professional ordinària.

Les organitzacions sindicals signants d'aquest Acord es comprometen a garantir, des de l'aprovació d'aquest Acord, la pau social durant un termini mínim de sis mesos, sempre que es compleixin els termes pactats en aquest Acord.

                                 Per l'Administració                                                                        Per les organitzacions sindicals                                                                                                                                        CCOO        CSIF

                                                                                                                              STEI Intersindical          UGT          USO                                                                                                                                                                                             SINTTA

 

ANNEX 2

Acord del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l'Acord del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Personal Laboral i de l'Acord del Comitè Intercentres de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 16 novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015

Parts

Per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la directora general de Funció Pública.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals presents en el Comitè Intercentres, que consten com a signants d'aquest Acord.

Antecedents

L'article 24.3 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022, assenyala:

[...]

3. Sens perjudici de l'anterior, tots els convenis, pactes, acords o instruments jurídics, ja siguin nous, ja siguin de desenvolupament d'altres ja existents, que es puguin subscriure o acordar per l'Administració de la comunitat autònoma o per les entitats que integren el seu sector públic instrumental, no poden tenir efectes econòmics durant l'any 2022, llevat que es tracti de decrets o d'acords de competència del Consell de Govern relatius a l'enquadrament inicial de nivell de caràcter extraordinari del personal funcionari interí i del personal laboral temporal de l'àmbit dels serveis generals i del procediment extraordinari per accedir a la carrera professional del personal estatutari temporal, en el marc en tot cas de la planificació pressupostària vigent.

Per tot això, l'Administració i les organitzacions sindicals amb representació en el Comitè Intercentres que signen aquest document, de conformitat amb l'article 38.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

ACORD

1. Objecte

1. L'objecte d'aquest Acord és modificar l'Acord del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública i l'Acord del Comitè Intercentres de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 16 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 per tal d'incloure la fase extraordinària d'implantació del personal laboral temporal i funcionari interí no enquadrat en aplicació de les diferents sentències de reconeixement de carrera al personal laboral temporal i extensions de sentència al personal funcionari interí, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional horitzontal d'aquest col·lectiu que no es preveien en els documents originals i que resulten necessaris per al desenvolupament de la carrera professional i que són aplicables a tot el personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació dels diferents acords de carrera professional dels serveis generals.

2. Modificar el punt 3.1 i afegir una disposició transitòria cinquena a l'Acord del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord del Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 que ratifica l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-I, UGT i USO mitjançant el qual es determinen els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, amb la redacció següent:

3. Àmbit subjectiu d'aplicació

3.1. Aquest Acord és aplicable a tot el personal funcionari i laboral, de l'àmbit de serveis generals, que presta serveis a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició transitòria cinquena

1. El personal funcionari interí i personal laboral temporal de l'àmbit de serveis generals que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i continua prestant serveis en el mateix cos, escala o categoria professional amb la mateixa condició podrà optar a l'enquadrament inicial de nivell amb caràcter extraordinari i per una sola vegada.

Fora d'aquest període d'implantació, només poden desenvolupar la seva carrera professional horitzontal en el model ordinari.

Durant aquesta fase extraordinària, el personal serà classificat en el nivell que li correspongui, tenint en compte únicament i exclusivament el temps de serveis prestats. El personal que accedeixi a la carrera professional horitzontal per aquest procediment mantindrà inalterables tots els mèrits que tengui, que es podran utilitzar per accedir a nivells superiors.

2. En aquest procés extraordinari es consideren serveis prestats els reconeguts als efectes d'antiguitat d'acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs. Els serveis prestats en diferents grups de titulació es computaran de forma ponderada.

A l'efecte de determinar el nombre de dies de serveis prestats, s'aplicaran els criteris de ponderació de les taules establertes en el punt 3 de l'Acord del Comitè Intercentres de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 16 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i es computaran tots els períodes treballats en qualsevol cos o escala, o en qualsevol grup professional laboral.

3. En el termini d'un mes a partir de l'endemà que se signi aquest Acord, i una vegada ratificat pel Consell de Govern, l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una llista en què constin totes les persones incloses dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Acord, en què figuri el nom i els llinatges; el número del DNI; el subgrup, el cos o l'escala o el grup i la categoria professional; el nivell reconegut i el període de serveis previs sobrers, una vegada computats els que resultin necessaris per accedir al nivell corresponent de la carrera professional.

4. En el termini de deu dies des de l'endemà que es publiqui aquesta llista, les persones que no hi estiguin d'acord hi poden presentar reclamacions, o bé, atès el caràcter voluntari de la carrera professional horitzontal, optar per renunciar a la seva participació en el sistema de carrera professional horitzontal. Una vegada examinades les reclamacions, s'han d'aprovar les llistes definitives i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquestes llistes definitives han de contenir les mateixes dades que les de la llista provisional.

5. Els requisits i els mèrits que s'hagin de tenir en compte en aquesta fase extraordinària d'implantació s'han d'entendre referits al 31 de desembre de 2015.

Les retribucions corresponents al nivell de carrera reconegut tindran efectes econòmics a partir de l'1 de gener de 2021.

6. El personal de l'àmbit de serveis generals que en data 31 de desembre de 2015 prestava serveis com a funcionari interí o personal laboral temporal en aquest àmbit podrà sol·licitar als efectes administratius corresponents l'enquadrament inicial de nivell corresponent, d'acord amb el cos, l'escala o la categoria professional a 31 de desembre de 2015, amb caràcter extraordinari, en qualsevol moment.

Els efectes econòmics seran, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021 sempre i d'acord amb els períodes de servei actiu en aquest període; en cas contrari, els efectes econòmics seran des de la sol·licitud.

7. El personal funcionari interí i personal laboral temporal de l'àmbit de serveis generals que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que amb posterioritat assoleixi la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional serà enquadrat d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria.

El personal funcionari interí i personal laboral temporal de l'àmbit de serveis generals que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015, que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional i que, d'acord amb el que estableix el punt 7.1 de l'Acord del Comitè Intercentres de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 16 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal laboral i funcionari de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015, fou enquadrat en el nivell I de carrera professional podrà sol·licitar la revisió d'aquest enquadrament aplicant el que estableix l'apartat 1 d'aquest punt.

Els efectes econòmics seran, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021.

8. El personal funcionari interí i laboral temporal, que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que posteriorment assoleixi la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en un cos, escala, especialitat o categoria professional diferent serà enquadrat d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 1 d'aquesta disposició transitòria.

El personal funcionari interí i laboral temporal que estava en actiu en data 31 de desembre de 2015 i que posteriorment va assolir la condició de funcionari de carrera o personal laboral fix en un cos, escala, especialitat o categoria professional diferent i que, d'acord amb el punt 7.2 de l'Acord del Comitè Intercentres de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 16 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal laboral i funcionari de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015, fou enquadrat en el nivell I haurà d'optar per continuar amb la carrera professional ordinària ja iniciada amb aquest enquadrament en el nou cos, escala o categoria professional com a funcionari de carrera o laboral fix o sol·licitar l'enquadrament extraordinari en el cos, l'escala o la categoria en què prestava serveis en data 31 de desembre de 2015 amb els efectes que corresponguin i ser enquadrat en el cos, l'escala o la categoria que ocupava com a funcionari interí o laboral temporal en data 31 de desembre de 2015.

Els efectes econòmics seran, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021.

3. Deixar sense efectes el punt 7 i afegir els punts 12, 13, 14 i 15 de l'Acord del Comitè Intercentres de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 16 de novembre de 2015 pel qual s'aproven les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es remodula l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015, amb la redacció següent:

12. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional d'origen a grups de titulació inferior

1. Quan el personal funcionari de carrera accedeixi —per ingrés o reingrés— a un altre cos o escala integrat en un grup de titulació inferior iniciarà el progrés en el nou grup de titulació des del nivell que tenia reconegut en el cos, l'escala o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes pel grup o subgrup en el qual es produeix l'ingrés o el reingrés.

2. Quan es tracti de personal laboral fix que accedeixi —per ingrés o reingrés— a cossos o escales de personal funcionari de grups de titulació inferior o a categories laborals incloses dins grups de titulació inferior al de la categoria professional, s'ha d'aplicar el mateix criteri que en el punt anterior.

3. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup de titulació s'ha de dur a terme d'ofici; els efectes administratius i econòmics del reconeixement, si escau, es retrotrauran a la data de la presa de possessió.

13. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional del personal laboral temporal i funcionari interí de l'àmbit de serveis generals

1. El personal funcionari interí i laboral temporal de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que tengui reconegut algun nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional i passi a prestar serveis, ja sigui com a personal funcionari interí i laboral temporal o com a personal funcionari de carrera o laboral fix, en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional dins el mateix grup de titulació ha de continuar percebent el complement de carrera corresponent al seu grup de procedència, i accedirà als següents nivells de carrera horitzontal des del nou cos, escala, especialitat o categoria professional d'acord amb la normativa que desenvolupi la carrera professional horitzontal.

2. El personal funcionari interí i laboral temporal de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que tengui reconegut algun nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional i passi a prestar serveis, ja sigui com a personal funcionari interí i laboral temporal o com a personal funcionari de carrera o laboral fix, en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrant en un altre grup de titulació superior ha de continuar percebent el complement de carrera corresponent al seu grup de procedència, si bé podrà iniciar la progressió de la carrera professional en el nou grup de titulació d'acord amb la normativa que desenvolupi la carrera professional horitzontal.

3. El personal funcionari interí i laboral temporal de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que tengui reconegut algun nivell de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional i passi a prestar serveis, ja sigui com a personal funcionari interí i laboral temporal o com a personal funcionari de carrera o laboral fix, en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional integrant en un altre grup de titulació inferior iniciarà el progrés en el nou grup de titulació des del nivell que tenia reconegut en el cos, l'escala o la categoria d'origen, si bé se l'ha de retribuir d'acord amb les quanties establertes pel grup o subgrup en el qual es presta serveis.

4. El reconeixement dels nivells de carrera en el nou grup de titulació s'ha de dur a terme d'ofici; els efectes administratius i econòmics del reconeixement, si escau, es retrotrauran a la data de la presa de possessió.

14. Canvi de cos, escala, especialitat o categoria professional del personal funcionari de carrera o laboral fix amb carrera professional reconeguda per passar a prestar serveis com a funcionari interí o laboral temporal en l'àmbit de serveis generals

1. El personal funcionari de carrera i laboral fix de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la CAIB que passi o hagi passat amb anterioritat a l'aprovació d'aquest Acord a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional continuarà percebent el complement de carrera professional que té reconegut en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional a què pertany com a funcionari de carrera o laboral fix.

La progressió de la carrera professional en el cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional en què presta serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal es durà a terme d'acord amb la normativa que desenvolupi la progressió en la carrera professional horitzontal ordinària.

2. Els efectes econòmics del personal de l'àmbit de serveis generals amb carrera professional reconeguda que actualment presta serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal seran a partir de la publicació d'aquest Acord, amb la sol·licitud prèvia.

Els efectes econòmics del personal funcionari de carrera o laboral fix que passi a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal en un altre cos, escala, especialitat o categoria professional han de ser des de la data en què sigui efectiu el nomenament o contracte, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada.

Els efectes econòmics seran, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, a partir de l'1 de gener de 2021.

15. Homologació de la carrera professional horitzontal del personal funcionari interí i laboral temporal

1. El personal funcionari interí i laboral temporal de qualsevol administració pública que passi a prestar serveis en l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma mitjançant nomenament de funcionari interí o contractació laboral temporal i tengui reconegut en alguna administració pública algun nivell o grau de carrera professional en un cos, escala, especialitat o categoria professional pot sol·licitar l'homologació d'aquesta sempre que, d'una banda i prèviament es determinin amb l'administració d'origen criteris d'homologació mitjançant convenis de conferència sectorial o altres instruments de col·laboració i d'acord amb el principi de reciprocitat i, de l'altra, el nou nomenament o contractació sigui a un cos, escala, especialitat o categoria professional equivalent al cos, l'escala, l'especialitat o la categoria professional al del nomenament o la contractació en l'àmbit de serveis generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La resolució que estimi l'homologació ha d'establir el nivell de carrera professional equivalent en aquest darrer àmbit.

Les retribucions que s'han de percebre seran les de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En tot cas, tindrà efectes econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

No es podrà progressar en carrera professional fins que no es desenvolupin normativament el procediment i els requisits corresponents.

2. El personal funcionari interí o laboral temporal que percebi el complement de carrera, ja sigui de l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma, ja sigui a qualsevol administració pública, i passi a prestar serveis com a funcionari de carrera o personal laboral fix del mateix cos, escala, especialitat o categoria professional o equivalent de l'administració de procedència, per haver superat un procés selectiu, podrà sol·licitar l'homologació de la carrera professional.

El procediment d'homologació de la carrera professional s'ha de dur a terme a instància de part, i a la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar un original o una còpia compulsada de la resolució o qualsevol altre document que acrediti el grau o nivell de carrera reconegut, així com la referència a la normativa que regula la carrera professional en l'administració d'origen.

La resolució que estimi l'homologació, que suposarà l'adaptació de la seva progressió a la regulació establerta en l'àmbit de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha d'establir els efectes administratius i econòmics del nivell reconegut amb l'homologació. En tot cas, tindrà efectes econòmics des del primer dia del mes següent a la data en què s'hagi presentat la sol·licitud.

3. En el supòsit de personal estatutari temporal amb carrera reconeguda en el Servei de Salut de les Illes Balears que passi a prestar serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal o com a funcionari de carrera o laboral fix, de l'àmbit de serveis generals, en el mateix cos, escala, especialitat o categoria professional o equivalent de l'Ib-Salut, l'homologació retributiva és automàtica d'acord amb el quadre d'equivalència del punt 3.5 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant el qual es desenvolupa el punt 5è, carrera professional. La resolució d'homologació retributiva tindrà efectes des del dia d'inici del nou nomenament o contracte laboral. En el supòsit de personal que ja es troba en aquesta situació, la data d'efectes serà des de la publicació d'aquest Acord, amb la sol·licitud prèvia.

4. Aplicació de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 22 de desembre de 2017

L'Administració aplicarà d'ofici el que estableix la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al personal laboral temporal i funcionari interí que, una vegada duit a terme l'enquadrament extraordinari establert en la disposició transitòria cinquena en l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015, compleixi els requisits establerts en la convocatòria.

5. Desenvolupament de la carrera professional i pau social

L'Administració de la Comunitat Autònoma es compromet, en el termini màxim de tres mesos des de l'aprovació d'aquest Acord, a iniciar la negociació d'un text refós dels acords de carrera vigents amb inclusió dels criteris per al desenvolupament de la carrera professional ordinària.

Les organitzacions sindicals signants d'aquest Acord es comprometen a garantir, des de l'aprovació d'aquest Acord, la pau social durant un termini mínim de sis mesos, sempre que es compleixin els termes pactats en aquest Acord.

Per l'Administració                                                                               Per les organitzacions sindicals                                                                                                                 CCOO                CSIF                                                                                                          STEI Intersindical          UGT          USO