Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 396722
Informació pública relativa al Projecte bàsic d’edificació auxiliar de serveis per l’edifici de capitania en el port de Punta Portals, en el marc del procés d’adaptació del port de Punta Portals a la Llei 10/2005 de Ports de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 6 de juliol de 2022, es va aprovar tècnicament el “Projecte bàsic d'edificació auxiliar de serveis per l'edifici de capitania en el port de Punta Portals, en el marc del procés d'adaptació de Punta Portals a la Llei 10/2005 de Ports de les Illes Balears”, subscrit el mes de juny de 2022 pels arquitectes Maria Morro Ruiz i Juan A. Morro Colom.

De conformitat amb el que disposen l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears; l'article 80.8 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci el projecte esmentat, pel termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades puguin consultar-lo i al·legar el que estimin procedent amb relació a aquest.

El projecte es pot examinar en el web de Ports de les Illes Balears (www.portsib.es), a l'Ajuntament de Calvià i en l'enllaç:

https://drive.google.com/file/d/1C8x0rNsT63ePARhFgnr9G9JGAQvM8aW9/view?usp=sharing

 

Palma, 14 de juliol de 2022

El vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears Xavier Ramis Otazua