Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

Núm. 390384
Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir amb caràcter temporal per substitució de persona treballadora, llocs de feina de la categoria d’Operador/a d’Ordinador (OPOD01-22)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primera.- La selecció es regirà per les indicacions recollides en la present convocatòria i en la normativa d'aplicació.

Segona.- La feina consisteix en donar suport informàtic a l'usuari, manteniment de l'equipament informàtic i de xarxa per prestar serveis al Centre d'Atenció als Usuaris de la Fundació Bit, situat dins el ParcBit de Palma.

S'ofereix un contracte temporal per substitució de persona treballadora, grup de classificació C, amb una jornada completa de 37,5 hores setmanals. La jornada es distribueix en dos possibles torns, de dilluns a divendres de 8:00h a 15:00h o de 14:00h a 21:00h. S'ofereix una remuneració bruta anual de 22.746,95.-€ distribuït en dotze pagues. També amb condicions laborals que afavoreixen la conciliació de la vida laboral i familiar, dies d'assumptes propis i la possibilitat d'adherir-se al Pla de Teletreball de l'entitat.

Tercera.- El procés de selecció es realitzarà mitjançant una oferta d'ocupació pública amb la publicació al BOIB i els candidats/es hauran de complir els següents requisits:

 • Nacionalitat espanyola o alguna altra d'acord amb l'article 57 de l'E.B.E.P.

 • Tenir 16 anys d'edat complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitat de forma absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien,  en el cas que haguessin estat separats, inhabilitats o acomiadats disciplinàriament. En el cas de ser de nacionalitat d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitats o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, a l'accés a un lloc de feina en una entitat del sector públic instrumental del Govern de les Illes Balears.

 • Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria laboral en què s'inclou el lloc de feina.

 • Estar en possessió d'una titulació de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior en Informàtica o Telecomunicacions o titulació equivalent.

 • Coneixements de català, nivell mínim B2.

Quarta.- El procés de selecció es realitzarà per una Comissió de Selecció:

 • President: Mª Victoria Feliu de la Peña Pons (titular) Coordinadora Assistència Tècnica, Ana Ballester Torres (suplent), Coordinadora Assistència Tècnica.

 • Vocal: Ángel Martín Recio (titular), Coordinador Assistència Tècnica, Esteban Bardolet Richter (suplent), Cap Àrea Sistemes i Comunicacions.

 • Secretària: Raquel Díaz Martín (titular),cap Àrea Recursos Humans; Sonia Plaza García (suplent) Administrativa Recursos Humans

Fase 1

Els/les aspirants hauran d'aportar la documentació justificativa (original i fotocòpia) a les oficines de la Fundació Bit, carrer Laura Bassi, s/n-Centre Empresarial Son Espanyol, Parc-Bit, en l'horari de 09:00h a 13:00h. També es pot remetre mitjançant  correu postal, amb còpia acarada de la titulació i del certificat del nivell de català. No seran admeses en el procés de selecció les candidatures que no es presentin en el termini i amb les formes abans descrites.

 1. Sol·licitud de participació en el procés (a disposició a la web de la Fundació Bit: https://www.fundaciobit.org/ i a les oficines de l'entitat).

 2. Fotocopia del D.N.I. o en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, document acreditatiu de la personalitat (N.I.E. o targeta de residència).

 3. Curriculum Vitae.

 4. Certificació de la titulació de tècnic superior corresponent a cicles formatius de grau superior en Informàtica o Telecomunicacions o titulació equivalent.

 5. Nivell B2 de català. S'ha d'aportar certificat oficial expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o expedit o homologat per la Direcció General de Cultura i Joventut de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitat.

 6. Declaració jurada o promesa, Annex I.

Les persones interessades en participar a la convocatòria disposen de 15 dies naturals per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, es publicarà una llista provisional d'admesos i exclosos amb un termini de 7 dies naturals per a esmenar les possibles omissions i/o deficiències. La comissió de selecció emetrà la llista definitiva d'admesos i començarà la següent fase.

Fase 2-Prova de coneixements

Prova tipus test amb 20 preguntes amb 4 respostes cadascuna. De cada pregunta només una resposta de les quatre possibles serà correcta. Es platejaran preguntes tretes del següent contingut:

 •  
 • Sistemes operatius Windows i Linux
 • Eines ofimàtiques
 • Equipament de xarxa

Aquesta prova tindrà una durada màxima de 60 minuts. Cada pregunta tindrà una puntuació total de 0,5 punts. Les preguntes mal contestades restaran 0,167 punts. Els/les candidats/es, per a superar aquesta prova, hauran de treure una nota mínima de 3 punts sobre 10, 1,5 punts sobre 5 punts, arrodonint al segon decimal la puntuació final.

Fase 3-Valoració dels mèrits:

 1. Coneixements de català, màxim d'1 punt

  1. Nivell C1, 0,5 punts

  2. Nivell C2, 1 punt

El coneixements de català s'acreditaran mitjançant certificat, títol, diploma o equivalent, expedit o homologat per l'òrgan competent en matèria lingüística del Govern de les Illes Balears o equivalent.

 1. Experiència laboral en llocs de treball relacionats amb el suport informàtic, 0,04 punts per cada mes de feina amb un màxim de 4 punts. L'experiència laboral es demostrarà amb:

  1. Certificat  de l'ocupador amb indicació de les funcions o amb un contracte de treball o amb un document adient que justifiqui la realització de tasques de suport informàtic

  2. Informe de vida laboral

  3. Annex II (autobaremació)

La puntuació final es realitzarà de la següent manera:

 1. Prova de coneixements: Màxim de 5 punts si el candidat treu un 10 a la prova de coneixements i la part proporcional dels punts en funció de la nota treta.

 2. Valoració dels mèrits:

  1. Coneixements de català: nivell C1, 0,5 punts; nivell C2, 1 punt. Màxim d' 1 punt

  2. Experiència laboral: 0,04 punts per cada mes de feina. Màxim de 4 punts

Es preveu una quota de reserva per a persones amb discapacitat del 7%.

Conclosa la valoració dels mèrits, la comissió de selecció elaborarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut els/les aspirants, amb indicació del nombre del document nacional d'identitat i s'obrirà un termini de set dies naturals, des de l'endemà de la publicació de la llista, per a la presentació d'al·legacions.

La comissió de selecció, els dos dies hàbils després, valorarà les al·legacions i elaborarà les llistes definitives que s'elevaran al Gerent per a la resolució definitiva del procés.

En el cas que varis candidats/es obtinguin la mateixa puntuació, el criteri per establir l'ordre de prelació de la puntuació final, serà el següent:

 1. Ser dona, a causa de la representació inferior al 40%, del gènere femení en la categoria d' operador/a ordenador en la Fundació Bit, d'acord amb l'article 43 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

 2. Puntuació de la prova de coneixements

Es conformarà llavors una borsa que s'ordenarà en funció de la puntuació obtinguda en el procés. Quan es produeixi una vacant en la categoria s'oferirà el lloc de treball a la primera persona de la llista. Les citacions es realitzaran via telefònica. Si en 48 hores no s'aconsegueix localitzar al/la candidat/a es passarà a la persona següent per estricte ordre de prelació.

Quan una persona seleccionada mitjançant aquest sistema de borsa cessi en el lloc de treball, tret que sigui per renúncia voluntària o per no haver superat el període de prova, es reincorporarà novament a la borsa de treball amb el mateix ordre de prelació que tenia.

Els/les integrants de la borsa de treball poden renunciar en qualsevol moment a formar part de la borsa. Per renunciar hauran de remetre escrit al departament de Recursos Humans de la Fundació Bit manifestant clarament la intenció de no formar part de la borsa. La borsa té una vigència màxima de tres anys des de que es publica en el B.O.I.B.

Tota la informació del procés de selecció ( llistes provisionals, definitives,...) es publicaran a través de la web de la Fundació Bit https://www.fundaciobit.org/ i a les oficines de la Fundació Bit al ParcBit.

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s'hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social, sense perjudici que s'hi pugui presentar una reclamació davant l'òrgan que dicta aquestes bases.

Els criteris selectius han estat aprovats pel Gerent de la Fundació Bit.

 

Palma, 12 de juliol de 2022

El gerent Antoni J. Roig Cuart