Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 386495
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna - Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al Servei de Medicina Interna - Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

 

Palma, 7 de juliol de 2022

El director gerent de la Fundació

Sergio Camacho Clavijo

 

 

ANNEX 1

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna – Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació d'una investigadora o investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna – Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al Servei de Medicina Interna - Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol de doctorat.

 • Estar en possessió del certificat de bones pràctiques clíniques.

 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.

 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Assistir a l'investigador principal per a la inclusió de pacients als diferents assajos clínics (cribratge, randomització, petició de proves, cites amb altres serveis col·laboradors...).

 • Recollida i introducció de dades en els diferents quaderns de recollida de dades (paper o electrònic).

 • Preparar les visites de monitoratge (demanar històries clíniques, introduir les dades dels documents font als quaderns de recollida de dades) i atendre al monitor durant les visites de monitoratge.

 • Facilitar la comunicació entre el promotor (monitor, entrada de dades, farmacovigilància, etc.) i l'equip investigador.

 • Assegurar-se del compliment del protocol, de les normes de bona pràctica clínica i de la legislació vigent.

 • Coordinar cites amb els monitors, assistir a visites de preselecció i visites d'inici.

 • Conèixer els protocols dels diferents assajos clínics que es realitzen als serveis mèdics en què desenvolupin la seva funció, conèixer el calendari de proves de cada assaig i els procediments que requereix cadascun dels assajos.

 • Assistir a les reunions de l'equip d'investigació.

 • Processar, emmagatzemar i enviar mostres biològiques (sang, orina, biòpsies, teixits) als diferents laboratoris centrals.

 • Conèixer les normes d'enviament de mostres (IATA).

 • Preparar i coordinar les inspeccions i auditories.

 • Realitzar tècniques de biologia molecular bàsiques, com PCR convencional, RT-PCR, western blots, etc.

 • Escriure i mantenir actualitzats protocols unificats de laboratori i gestió clínica.

 • Participar activament en les discussions científiques del grup de treball.

 • Planificar i dur a terme els projectes d'investigació assignats i projectes originals dins la línia d'investigació «Amiloïdosi per Transtiretina», incorporant-se als grups d'investigació de l'IdISBa.

 • Potenciació de les línies d'investigació existents.

 • Realitzar i fomentar publicacions d'impacte nacional i internacional.

 • Generar i transferir coneixements amb impacte en la salut de la població i en ell sistema sanitari.

 • Cerca d'oportunitats de finançament de R+D+i a nivell nacional i internacional.

 • Redacció de manuscrits i memòries científiques.

 • Contribuir a l'aplicació o explotació dels resultats d'investigació.

 • Participar en congressos tant de caràcter nacional com internacional.

 • Dirigir treballs d'estudiants en formació siguin de grau, postgrau o doctorat.

 

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic1 del Departament de Recursos Humans idisba.rrhh@ssib.es.

1Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria. 

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop vençut el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució a la pàgina web de la Fundació  www.idisba.es, mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Dra. Inés Asunción Losada López, cap de secció de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

 • Dr. Antoni Payeras Cifre, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

 • Responsable de RH de l'IdISBa, actuant com a secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una llista definitiva de totes les persones aspirants que formin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta llista serà publicada a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

 • Tipus de contracte: indefinit.

 • Remuneració: 40 000 € anuals en 12 pagues.

 • Ubicació: Hospital Universitari Son Llàtzer.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a) Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si no és possible, és necessari presentar el contracte i la vida laboral.

b) Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

c) Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

d) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

e) Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

f) Projectes d'investigació: certificat de la universitat i de l'organisme en el qual s'acrediti la participació.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal.

1. Experiència professional (4.5 punts màx.)

 • Experiència laboral com a responsable de la coordinació d'assajos clínics en amiloïdosi per transtiretina. (0.05 punts per mes treballat; 3.5 punts màx.)

 • Experiència laboral en investigació biomèdica en centres internacionals tant públics com privats. (0.1 punts per mes treballat; 0.5 punts màx.)

 • Experiència laboral en investigació biomèdica, tant en centres públics com privats. (0.05 punts per mes treballat; 1 punt màx.)

2. Formació relacionada amb el lloc de treball (3 punts màx.)

 • Màster oficial en Biomedicina, Investigació Biomèdica, Investigació en Salut, Biologia, Farmàcia, Bioquímica, Biologia Molecular o afí. (1.5 punts)

 • Per formació de postgrau relacionada amb la gestió d'unitats multidisciplinàries. (0.025 punts per ECTS; 0.75 punts màx.)

 • Per certificació del coneixement de la normativa d'empaquetatge i enviament de mercaderies perilloses de categoria 6 i 9. (0.75 punts per certificat; 0.75 punts màx.)

 • Formació Sanitària Especialitzada completada. (1.5 punts)

3. Tasques relacionades amb la investigació (1 punt màx.)

 • Articles publicats en revistes indexades. (0.2 punts per publicació com a primer o darrer autor o com a autor de correspondència i 0.1 punts per publicació com a autor en posició diferent de les anteriors; 1 punt màx.)

 • Investigador o investigadora principal en projectes d'investigació públics o privats. (0.1 punts per projecte; 0.3 punts màx.)

 • Coinvestigador o coinvestigadora en projectes d'investigació públics o privats. (0.05 punts per projecte; 0.2 punts màx.)

4. Coneixement d'idiomes (0.5 punts màx.)

Només es valorarà el nivell d'acreditació més alt per idioma.

 • Certificat B2 d'anglès. (0.1 punts)

 • Certificat C1 de català o d'anglès. (0.25 punts per certificat)

 • Certificat superior C2 de català o d'anglès. (0.5 punts)

5. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per a poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

No fer l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 6 de juliol de 2022

El director gerent de la Fundació

Sergio Camacho Clavijo

 

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna – Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

 

Nom:                                                             Cognoms:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'una investigadora o investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna – Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit.

  • Títol de formació pertinent. (Document 1.1)

  • Certificat de bones pràctiques clíniques. (Document 1.2)

  • Certificat B2 de llengua catalana. (Document 1.3)

 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

 • CV actualitzat. (Document 3)

 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar número dels documents a l'autobarem)

 DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot el que s'ha exposat

SOL·LICIT

La meva admissió per formar part del procés selectiu i posterior contractació de personal investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna – Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

 

Palma, _____________________

 

Signatura

 

 

ANNEX 3 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Procés selectiu per a la contractació de personal investigador postdoctoral per al Servei de Medicina Interna – Amiloïdosi per Transtiretina de l'Hospital Universitari Son Llàtzer

NOM

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència professional

4.5

 

 

Com a responsable de la coordinació d'assajos clínics en amiloïdosi per transtiretina (0.05 p. per mes)

3.5

 

 

En investigació biomèdica, en centres internacionals tant públics com privats (0.1 p. per mes)

0.5

 

 

En investigació biomèdica, en centres nacionals tant públics com privats (0.05 p. per mes)

0.5

 

 

2. Formació relacionada

3

 

 

Màster en Biomedicina, Investigació Biomèdica, Investigació en Salut, Biologia, Farmàcia, Bioquímica, Biologia Molecular o afí (1.5 p.)

1.5

 

 

Formació de postgrau relacionada amb la gestió d'unitats multidisciplinàries (0.025 p. per ECTS)

0.75

 

 

Certificació del coneixement de la normativa d'empaquetatge i enviament de mercaderies perilloses de categoria 6 i 9 (0.75 p. per certificat)

0.75

 

 

Formació Sanitària Especialitzada completada (1.5 p.)

1.5

 

 

3. Tasques relacionades amb la investigació

1

 

 

Articles publicats en revistes indexades (0.2 p. per publicació com a primer o darrer autor o com a autor de correspondència i 0.1 p. per publicació com a autor en posició diferent de les anteriors)

1

 

 

Investigador/a principal en projectes d'investigació públics o privats (0.1 p. per projecte)

0.3

 

 

Coinvestigador/a en projectes d'investigació públics o privats (0.05 p. per projecte)

0.2

 

 

4. Coneixement d'idiomes

0.5

 

 

Certificat B2 d'anglès (0.1 p.)

0.1

 

 

Certificat C1 de català o d'anglès (0.25 p. per certificat)

0.5

 

 

Certificat superior C2 de català o d'anglès (0.5 p.)

0.5

 

 

5. Entrevista

1

X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.: certificat B2 anglès EOI)