Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 351650
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de juny 2022 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2020-2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 36.1 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que, en matèria d'ensenyament no universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva en el règim de beques i ajudes amb fons propis.

L'article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, encomana a l'Estat l'establiment d'un sistema general de beques i ajudes a l'estudi, amb càrrec als seus pressuposts generals, amb la finalitat que totes les persones, independentment del seu lloc de residència, gaudeixin de les mateixes condicions en l'exercici del dret a l'educació.

Tot i que considera positives les mesures adoptades en el Pla Estatal de Beques, la Conselleria d'Educació i Formació Professional manté una política pròpia d'ajudes econòmiques per als alumnes dels ensenyaments artístics superiors de les Illes Balears: d'una banda, per garantir una prestació homogènia i eficaç del servei públic de l'educació que permeti corregir les desigualtats per motius d'insularitat dels alumnes de les Illes Balears i, de l'altra, per afavorir, dins les limitacions pressupostàries de la Conselleria, la qualitat, la competència i l'excel·lència en el rendiment acadèmic dels estudiants dels ensenyaments artístics superiors de la nostra comunitat. D'acord amb això, ofereix, amb caràcter anual, una convocatòria d'ajudes de desplaçament per a alumnes dels ensenyaments artístics superiors que s'han de desplaçar fora de l'illa de residència.

D'altra banda, l'article 83 de la Llei orgànica 2/2006 estableix que, en els ensenyaments postobligatoris, els programes de beques i ajudes han de tenir en compte el rendiment acadèmic dels estudiants.

Tenint tot això en compte, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, conscient de la necessitat d'invertir en la formació de capital humà, pretén continuar en aquesta línia i afavorir l'excel·lència en el rendiment acadèmic. Amb aquesta finalitat, s'han previst mesures com l'exempció del pagament dels preus de la matrícula en els ensenyaments artístics superiors que s'imparteixen als centres públics de les Illes Balears per als alumnes amb un rendiment acadèmic excel·lent, però el Govern considera necessari fer una passa més en el camí a l'excel·lència i, per això, ofereix una convocatòria d'ajudes per promoure l'excel·lència acadèmica dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors, de les quals es podran beneficiar, si compleixen uns determinats requisits acadèmics, els alumnes amb domicili a les Illes Balears que hagin finalitzat els estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant el curs 2020-2021.

El procediment de concessió d'aquestes subvencions s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, objectivitat, transparència, igualtat i no-discriminació, la qual cosa exigeix publicar-ne la convocatòria corresponent. D'acord amb l'article 4.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), correspon al conseller d'Educació i Formació Professional aprovar aquesta convocatòria mitjançant una resolució.

També són aplicables a aquesta Resolució la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Finalment, mitjançant un acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 es va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

Per tot això, i tenint en compte la disponibilitat pressupostària per a l'exercici de 2022, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, de tres ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant el curs acadèmic 2020-2021.

2. Aprovar els termes d'aquesta convocatòria, que consten en l'annex 1, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El recurs potestatiu de reposició s'entén desestimat si no s'ha resolt i no se n'ha notificat la resolució en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-lo interposat. En aquest cas, resta expedita la via jurisdiccional contenciosa administrativa en els termes que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra aquesta Resolució, també s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998.

  

Palma, 20 de juny de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

  

ANNEX 1

Bases de la convocatòria de les ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors durant el curs acadèmic 2020-2021

 

Primer

Objecte

L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió de tres ajudes d'excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant el curs acadèmic 2020-2021.

Segon

Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

Tercer

Partida pressupostària

A aquesta convocatòria s'hi destina un màxim de 4.500,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 13901 421J01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

Quart

Compatibilitat

Les ajudes convocades mitjançant aquesta Resolució són incompatibles amb les beques per a la mateixa finalitat que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d'ajuda o beca per a la mateixa finalitat d'entitats públiques o privades.

 

Cinquè

Persones beneficiàries

1. Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució les persones que hagin finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre espanyol durant el curs 2020- 2021.

2. En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per sol·licitant.

Sisè

Requisits generals i exclusions

1. Per poder obtenir una de les ajudes d'aquesta convocatòria, s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir el domicili a les Illes Balears. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Haver finalitzat estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors en algun centre espanyol durant el curs acadèmic 2020-2021. Als efectes d'aquesta convocatòria, s'entén que un estudiant ha finalitzat els estudis si ha superat tots els crèdits que componen el pla d'estudis i ha abonat, si escau, les taxes corresponents per a l'expedició del títol.

2. Per poder obtenir l'ajuda, els sol·licitants han d'acreditar una nota mitjana igual o superior a 9,00 punts, expressada en una escala de l'1 al 10 amb dos decimals.

3. Resten excloses d'aquesta convocatòria:

 1.  Les persones que hagin cursat ensenyaments universitaris de grau.
 2.  Les persones que hagin cursat estudis corresponents a títols propis de les universitats.
 3.  Les persones que hagin obtingut el títol dels ensenyaments artístics superiors a partir d'adaptacions de títols corresponents a ordenacions anteriors (LOGSE).
 4.  Les persones que hagin obtingut el títol dels ensenyaments artístics superiors pel reconeixement de crèdits mitjançant l'acreditació d'assignatures superades en altres plans d'ensenyaments artístics oficials, així com pel reconeixement de crèdits procedents d'ensenyaments artístics conduents a l'obtenció d'altres títols, o per l'experiència laboral o professional, sempre que el nombre de crèdits reconeguts excedeixi els 30 crèdits ECTS.
 5.  Les persones en les quals es doni alguna de les circumstàncies establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, que prohibeixen ser beneficiàries de les subvencions que regula aquesta Llei.

Setè

Sol·licitud

1. Els sol·licitants d'aquestes ajudes han de presentar l'imprès de sol·licitud que figura en l'annex 2 emplenat i signat adequadament. En la sol·licitud s'hi han de fer constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, o hi ha de figurar una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap. El sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

2. El model de sol·licitud està a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Els altres impresos també estan a disposició dels interessats en aquesta pàgina web.

3. Les sol·licituds s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida en el punt vuitè d'aquest annex, al Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'ha d'adreçar al conseller d'Educació i Formació Professional i s'ha d'enviar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

4. Si la sol·licitud s'envia per correu, s'ha de presentar dins un sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació i Formació Professional es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català núm. 1, de 20 de gener de 2000). En el cas que l'oficina de Correus no dati i segelli la sol·licitud, s'entén com a data vàlida de presentació la d'entrada al Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

5. El termini per presentar les sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i finalitza el dia 30 de juliol de 2022.

Vuitè

Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. Per tramitar la sol·licitud, s'ha de presentar la documentació següent:

 1.  L'imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat per la persona sol·licitant (annex 2).
 2.  En el cas d'alumnes estrangers, una fotocòpia del passaport i del número d'identitat d'estranger (NIE).
 3.  En el cas d'alumnes estrangers no comunitaris, una fotocòpia de la targeta de residència.
 4.  En el cas que no s'autoritzi l'Administració a comprovar les dades d'empadronament, un certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant a un municipi de les Illes Balears.
 5.  Un certificat acadèmic complet —original o fotocòpia compulsada— en què constin totes les assignatures cursades durant la titulació, amb el nombre de crèdits, les qualificacions obtingudes, la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència definida en el Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. La nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb el sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 259, de 27 d'octubre).
 6.  Una declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries del compte del qual l'alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant (annex 3).
 7.  Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajuda.

2. Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen el corresponent codi segur de verificació (CSV), que permet comprovar la integritat i la veracitat del document.

Novè

Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució corresponent, en el marc de l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005.

2. En concret, correspon a l'òrgan instructor:

 1.  Determinar les persones admeses a la convocatòria.
 2.  Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.
 3.  Sol·licitar l'informe de la Comissió Avaluadora al qual fa referència el punt 11.1.b) d'aquest annex.
 4.  Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.
 5.  Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per conèixer les circumstàncies peculiars de cada cas a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.
 6.  Formular la proposta de resolució.

Desè

Criteris de valoració. Quantia de l'ajuda i criteris objectius i de preferència que n'han de regir la concessió

1. La subvenció per a cada sol·licitant que compleixi els requisits establerts en els punts cinquè i sisè d'aquest annex consisteix en una ajuda de promoció de l'excel·lència acadèmica d'una dotació fixa de 1.500,00 euros. Es poden concedir fins a tres ajudes d'aquest tipus.

2. En el cas que la quantitat de 4.500,00 euros prevista en el punt tercer no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds avaluades positivament, la concessió de les ajudes s'ha de prioritzar d'acord amb les regles previstes en l'apartat 11 d'aquest punt.

3. Els sol·licitants que compleixin els requisits establerts s'han de classificar segons la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris establerts en els apartats següents.

4. L'ajuda s'ha de concedir als tres sol·licitants que hagin obtingut més punts i s'ha de denegar a la resta de sol·licitants per manca de disponibilitat pressupostària.

5. Perquè un alumne pugui ser beneficiari d'una ajuda, se n'ha de valorar la nota mitjana de l'expedient acadèmic i la taxa d'eficiència.

6. La nota mitjana s'ha de calcular d'acord amb el sistema de qualificacions establert en el Reial decret 1614/2009. A aquest efecte, les valoracions de cada una de les diferents qualificacions són les següents:

5,0-6,9: aprovat (AP)

7,0-8,9: notable (NT)

9,0-10: excel·lent (EX)

Igual a 9 o superior més menció: matrícula d'honor (MH)

7. La nota mitjana de l'expedient ha de ser ponderada, calculada aplicant-hi la fórmula següent: suma dels crèdits obtinguts per l'alumne multiplicats cada un pel valor de les qualificacions que corresponguin. Llavors, la suma s'ha de dividir pel nombre total de crèdits obtinguts per l'alumne. A aquest efecte, s'ha de comptar la nota definitiva més alta obtinguda en cada assignatura.

8. Els crèdits obtinguts pel reconeixement de crèdits corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis no es compten a l'efecte de calcular la mitjana de l'expedient acadèmic.

9. Una vegada obtinguda la mitjana de l'expedient acadèmic, s'ha de multiplicar per la taxa d'eficiència de cada alumne, que ha d'estar expressada del 0 a l'1. El resultat serà la puntuació de l'alumne, que s'ha d'expressar amb tres decimals.

10. Les persones beneficiàries de les beques seran les tres que obtenguin més punts.

11. En cas d'empat entre dos o més estudiants, s'ha de tenir en consideració el nombre més alt de matrícules d'honor i, si es manté l'empat, el nombre d'excel·lents i de notables. Si persisteix l'empat, s'ordenaran per ordre d'entrada de la sol·licitud.

Onzè

Comissió Avaluadora

1. S'ha de constituir una comissió avaluadora, la qual ha d'exercir les funcions següents:

 1.  Avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria.
 2.  Emetre l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

 2. La Comissió Avaluadora ha de tenir la composició següent:

 1.  Presidenta: la cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals.
 2.  Secretari: una persona designada pel director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors entre el personal de la secció d'educació de persones adultes al servei d'aquesta Direcció General amb una experiència mínima de sis mesos.
 3.  Vocals:

- Una persona designada pel director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors entre el personal de la secció d'educació de persones adultes al servei d'aquesta Direcció General amb una experiència mínima de sis mesos.

- Un representant de la Unitat de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb una experiència mínima de sis mesos.

- L'inspector del Departament d'Inspecció Educativa responsable dels centres d'ensenyaments artístics superiors.

 

Dotzè

Esmena de la sol·licitud, proposta de resolució de concessió i denegació de les ajudes i al·legacions

1. Entre els dies 10 i 15 de setembre de 2022 s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (dgfpieas.caib.es) un informe referent a la documentació de les sol·licituds presentades a la convocatòria.

2. Mitjançant la publicació d'aquest informe, es notifiquen la possible manca de documentació o els defectes de les sol·licituds. Els sol·licitants poden presentar la documentació per esmenar la sol·licitud fins al dia 30 de setembre de 2022. Si no ho fan, es considera que desisteixen de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015. Dins aquest termini, els sol·licitants també poden al·legar el que considerin adient.

3. La documentació per esmenar les sol·licituds s'ha de presentar, dins el termini establert, al Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

4. Una vegada l'òrgan instructor hagi analitzat la documentació aportada per esmenar les sol·licituds i les al·legacions presentades, la Comissió Avaluadora s'ha de reunir per elaborar l'informe a què fa referència el punt 11.1.

5. Correspon al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors formular la proposta de resolució de concessió i denegació de les ajudes, que s'ha de fonamentar en l'informe de la Comissió Avaluadora. La proposta de resolució ha d'incloure la llista de les persones beneficiàries a qui es proposa atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

6. La proposta de resolució s'ha de fer pública entre els dies 17 i 31 d'octubre de 2022 a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (dgfpieas.caib.es).

7. En relació amb aquesta proposta de resolució, es pot al·legar el que es consideri adient en el termini de deu dies naturals comptadors des de la data en què s'hagi publicat. Les al·legacions s'han de formular mitjançant un escrit adreçat al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que s'ha de presentar al Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds a què fa referència el punt 12.2, previ a la publicació de la proposta de resolució.

8. Les persones beneficiàries disposen de deu dies naturals comptadors a partir de la publicació de la proposta de resolució per renunciar a l'ajuda. En aquest cas, han d'emplenar l'imprès oficial que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució i l'han de presentar davant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Passat aquest període sense que hagin renunciat a l'ajuda, s'entén que l'accepten.

Tretzè

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional

1. Una vegada hagi analitzat les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n'hagi presentada cap, l'òrgan instructor ha d'elevar la proposta de resolució al conseller d'Educació i Formació Professional, que ha de resoldre motivadament el procediment en el termini màxim de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini per presentar sol·licituds. La resolució del conseller ha d'incloure la llista de les persones beneficiàries a qui s'atorga la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la llista de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió. En el cas que la convocatòria no es resolgui en el termini de sis mesos fixat en aquest apartat, totes les sol·licituds s'han d'entendre desestimades.

2. La resolució del conseller s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

3. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat, abans de publicar-se la proposta de resolució, per esmenar la sol·licitud d'acord amb el que preveu el punt dotzè d'aquest annex.

Catorzè

Justificació

En el marc de l'article 39.7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, aquestes ajudes es justifiquen pel fet de complir els requisits necessaris per beneficiar-se'n.

Quinzè

Pagament

La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'abonar a les persones beneficiàries l'import de les ajudes concedides a l'empara d'aquesta convocatòria mitjançant una transferència bancària. Aquest pagament s'ha de fer una vegada s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de concessió i de denegació de les ajudes.

Setzè

Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries les que s'estableixen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

 

​​​​​​​Dissetè

Control

1. Els beneficiaris queden sotmesos a les mesures de fiscalització, control i deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control de les ajudes públiques.

2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits donarà lloc a la revocació de l'ajuda concedida.

3. Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajudes, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Divuitè

Revocació de les ajudes concedides

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Dinovè

Reintegrament de les ajudes concedides

1. Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos establerts en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Per tant, s'han de reintegrar les quantitats rebudes en el cas que s'hagi obtingut l'ajuda falsejant les condicions requerides o amagant les que haguessin impedit que es concedís i en qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vintè

Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i el que contenen la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Documents adjunts