Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 349771
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 21 de juny de 2022 per la qual s’aprova l’ampliació del crèdit assignat en la Resolució de 22 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure grans actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i digital de l’activitat industrial dins l’àmbit territorial de les Illes Balears per a l’any 2022 i la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la modernització de l’estructura productiva i digital de l’activitat industrial dins l’àmbit territorial de les Illes Balears per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 22 de desembre de 2021 es va aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022 i la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre).

Les convocatòries disposen d'un crèdit de :

a) Estructura productiva i digital de grans actuacions, amb una dotació de 1.000.000 d'euros, amb càrrec a la partida pressupostària 19401 723A01 77000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2022.

b) Estructura productiva i digital, amb una dotació de 3.700.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 19401 542A01 77000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2022.

Tant en l'apartat cinquè de l'annex I, com en l'apartat cinquè de l'annex II de la Resolució esmentada, es preveu que sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti es podrà incrementar l'import d'aquesta convocatòria.

Tant el crèdit total assignat a la convocatòria per concedir ajuts destinats a la modernització de l'estructura productiva i digital de grans actuacions d'inversió de l'activitat industrial per a l'any 2022, com el crèdit total assignat a la convocatòria per concedir ajuts destinats a la modernització de l'estructura productiva i digital, han resultat insuficients per atendre les sol·licituds presentades (el període hàbil de presentació va acabar el dia 24 de febrer de 2022).

Al mateix temps, també és prioritari poder atendre els pagaments dels expedients que a l'any 2021 varen quedar pendents de la convocatòria d'estructura productiva i digital, així com els que queden per concedir de la mateixa convocatòria actual, exercici 2022.

Per tot això, i atès que hi ha crèdit pressupostari, dict la següent

Resolució

1. Ampliar el crèdit de la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022 i la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022, en els termes següents:

a) Ampliar per un import de dos milions vuit-cents trenta-un mil setanta-cinc euros (2.831.075 €) la partida pressupostària 19401 723A01 77000 00 corresponent als ajuts destinats a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022.

  • 19401 723A01 77000 00................... 2.831.075 €

b) Ampliar per un import de dos-cents seixanta-cinc mil sis-cents vuitanta-cinc euros (265.685 €) la partida pressupostària 19401 542A01 77000 00 corresponent als ajuts destinats a promoure la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022.

  • 19401 542A01 77000 00................... 265.685 €

2. Fixar que, amb aquesta ampliació, el crèdit total assignat a la convocatòria és:

a) De tres milions vuit-cents trenta-un mil setanta-cinc euros (3.831.075 €) a la partida pressupostària 19401 723A01 77000 00 corresponent als ajuts destinats a promoure grans actuacions d'inversió per a la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022.

b) De tres milions nou-cents seixanta-cinc mil sis-cents vuitanta-cinc euros (3.965.685 €) a la partida pressupostària 19401 542A01 77000 00 corresponent als ajuts destinats a promoure la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l'àmbit territorial de les Illes Balears per a l'any 2022.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 21 de juny de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Juan Pedro Yllanes Suárez