Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 340703
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de juny de 2022 per la qual s’obre un nou termini perquè els centres privats concertats sol·licitin la reducció horària a partir de l’Acord de reducció a 23 hores per al professorat d’ESO, FP i Batxillerat a jornada completa per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.El dia 26 de maig de 2022 es va publicar al BOIB (núm. 69) la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de maig de 2022 per la qual s'aproven les instruccions perquè els centres privats concertats sol·licitin la reducció horària a partir de l'Acord de reducció a 23 hores per al professorat d'ESO, FP i Batxillerat a jornada completa per al curs 2022-2023.

2.El director general de Planificació, Ordenació i Centres és competent per dictar la present Resolució d'acord amb l'habilitació prevista en l'article 31.a) de la Llei 5/2021, de 28 de desembre; així com d'acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1.La Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022 (BOIB núm. 180, de 30 de desembre).

2.El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018 (BOIB núm. 6, de 14 de gener).

3.Decret 11/2021 de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries  de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat  pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març)

4.L'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008 pel qual s'aprova l'Acord per a la millora de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears (BOIB núm. 105, de 29 de juliol).

5.L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per mitjà d'un acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 (BOIB núm. 67, de 28 de maig).

6.L'Acord del Consell de Govern de 13 de juliol de 2018 pel qual s'aprova l'Acord per donar compliment a l'apartat onzè de l'Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d'aprovació de l'Acord de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears en allò que es refereix a la reducció a 23 hores lectives setmanals del professorat major de 50 anys amb jornada completa (BOIB núm. 87, de 14 de juliol).

7.L' Acord de Consell de Govern de 26 d'abril de 2021 pel qual s'aprova l'addenda a l'Acord de 13 de juliol de 2018 per donar compliment a l'apartat onzè de l'Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d'aprovació de l'Acord de reprogramació de l'Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears (BOIB núm. 55, de 27 d'abril de 2021)  i rectificat mitjançant l'Acord de Consell de Govern de 24 de maig de 2021 (correcció errades BOIB núm. 68, de 25 de maig de 2021).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Obrir un nou termini perquè els centres privats concertats presentin exclusivament noves sol·licituds de reducció horària a partir de l'Acord de reducció a 23 hores per al professorat d'ESO, FP i Batxillerat a jornada completa, per al curs 2022-2023.

2.Aquestes sol·licituds s'han d'ajustar als models i instruccions aprovats a la Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de maig de 2022 (BOIB núm. 69, de 26 de maig de 2022).

3.No es consideraran noves sol·licituds les que afecten a persones sobre les que ja es va sol·licitar en el termini establert a la Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de maig de 2022 (BOIB núm. 69, de 26 de maig de 2022).

4.El nou termini s'inicia el dia 20 de juny i finalitza el 21 de juny de 2022. No s'admetran noves sol·licituds fora d'aquest termini.

5.Els centres poden renunciar o modificar la sol·licitud presentada en el termini establert a la Resolució del Director General de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de maig de 2022 i/o la presentada en aquest nou termini, fins al 31 de juliol de 2022, mitjançant escrit degudament registrat dirigit a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres que indiqui els termes de la modificació i els motius que la justifiquen.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (15 de juny de 2022)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla