Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 339461
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 13 de juny de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) és una entitat pública empresarial creada per l'article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (BOIB núm. 178, de 30 de desembre de 2014). L'IEB, d'acord amb els seus Estatuts, aprovats mitjançant el Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019), té personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i capacitat d'actuar i autonomia de gestió plenes, sens perjudici de la relació de tutela de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

Entre els objectius de l'IEB, segons l'apartat f) de l'article 5 dels seus Estatuts, es troba el foment d'activitats culturals relatives a l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l'exterior.

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021), preveu la convocatòria d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de la música (incloses també les ajudes a la mobilitat entre illes i entre les Illes Balears i els territoris de parla catalana) per a l'any 2022.

L'article 30.26 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOIB núm. 32, d'1 de març de 2007), disposa que la Comunitat Autònoma té la competència del foment de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades, així com la competència de fer-ne la difusió nacional i internacional.

A aquest efecte, l'objecte d'aquesta Resolució és convocar subvencions d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

Per tot això, d'acord amb el que disposen l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, els articles 107.3, apartats d) i e), 108.4 i 109 de la versió consolidada del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE C 326, de 26 d'octubre de 2012), el Reglament (UE) núm. 1497/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24 de desembre de 2013), i fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per donar suport a activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2022, d'acord amb els termes que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 300.000€ (tres-cents mil euros).

3. Autoritzar una despesa de 300.000 € amb càrrec al capítol IV del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

4. Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 13 de juny de 2022)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Miquel Company i Pons

 

ANNEX 1 Índex

1. Objecte i finalitat

2. Despeses subvencionables

3. Import i imputació pressupostària

4. Beneficiaris i requisits

5. Normativa aplicable

6. Termini i presentació de sol·licituds

7. Termini d'execució de les actuacions

8. Documentació

9. Criteris per seleccionar els beneficiaris

10. L'import de la subvenció

11. Òrgans competents per instruir, informar i resoldre el procediment

12. Composició de la Comissió Avaluadora

13. Instrucció del procediment

14. Reformulació i factors de correcció del projecte

15. Subcontractació

16. Comprovació del valor de mercat

17. Imports màxims de les ajudes

18. Pagament

19. Justificació

20. Concurrència d'ajudes o subvencions

21. Obligacions dels beneficiaris

22. Interpretació i execució

23. Revocació

24. Reintegrament

25. Règim d'infraccions i sancions

26. Efectes

Convocatòria

1. Objecte i finalitat

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a la projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears de caràcter professional per a les activitats corresponents al període comprès entre l'1 de novembre de 2021 i el 30 de novembre de l'any 2022, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre les illes i entre les Illes Balears i l'exterior.

1.2. S'estableixen dues línies de subvenció, les quals són excloents entre si, de suport a activitats de projecció exterior de professionals de les arts escèniques de les Illes Balears, organitzades fora de l'illa de residència:

a) Suport a la mobilitat de persones físiques, les comunitats de béns, les associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre, vinculats a les arts escèniques de les Illes Balears, així com els consells insulars, les entitats locals i els ens del sector públic que en depenen, que es concretin en les activitats següents:

Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per assistir a fires o festivals professionals fora de l'illa de residència, amb actuació en directe o bé per realitzar activitats promocionals.

— Desplaçament i estada de distribuïdors, productors i agents culturals per assistir a fires professionals o festivals amb activitats professionals fora de l'illa de residència, exclusivament d'àmbit professional o com a objecte d'una activitat promocional amb objectius molt clarament descrits.

— Desplaçament i estada de programadors o d'agents culturals per assistir a estrenes de l'artista/la companyia dins de l'illa de residència de l'artista/la companyia, exclusivament d'àmbit professional o com a objecte d'una activitat promocional amb objectius molt clarament descrits, amb un màxim de 3 programadors a una mateixa estrena.

Desplaçament i estada de professionals de l'àmbit de les arts escèniques per participar en estades de formació i residències creatives.

Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per actuar en directe en l'àmbit professional fora de l'illa de residència.

Desplaçament i estada per participar a concursos i càstings fora de l'illa de residència.

Les despeses derivades de proves COVID imprescindibles per a la realització de l'activitat.

b) Suport a activitats de projecció exterior de les arts escèniques balears amb actuacions en directe en l'àmbit professional i/o per a l'assistència a fires, festivals, jornades de formació i residències creatives per part d'autònoms i empreses de les arts escèniques vinculades a les arts escèniques de les Illes Balears, que es concretin en les activitats següents:

1r. Despeses de mobilitat:

Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per assistir a fires o festivals professionals fora de l'illa de residència, amb actuació en directe o bé per realitzar activitats promocionals.

— Desplaçament i estada de distribuïdors, productors i agents culturals per assistir a fires professionals o festivals amb activitats professionals fora de l'illa de residència, exclusivament d'àmbit professional o com a objecte d'una activitat promocional amb objectius molt clarament descrits.

— Desplaçament i estada de programadors o d'agents culturals per assistir a estrenes de l'artista/la companyia dins de l'illa de residència de l'artista/la companyia, exclusivament d'àmbit professional o com a objecte d'una activitat promocional amb objectius molt clarament descrits, amb un màxim de 3 programadors a una mateixa estrena.

Desplaçament i estada de professionals de l'àmbit de les arts escèniques per participar en estades de formació i residències creatives.

Desplaçament i estada de la companyia (personal artístic i tècnic) per actuar en directe en l'àmbit professional fora de l'illa de residència.

Desplaçament i estada per participar a concursos i càstings fora de l'illa de residència.

Les despeses derivades de proves COVID imprescindibles per a la realització de l'activitat.

2n. Despeses de projecció exterior:

Despeses de contractació de serveis i personal vinculades a:

1. Producció de presentacions de projectes.

2. Actuacions en directe en l'àmbit professional fora de l'illa de residència de l'artista o companyia.

3. Actuacions en directe a fires o festivals professionals fora de l'illa de residència de l'artista o companyia.

4. Assajos per a actuacions vinculades a una gira.

5. Gires en circuits nacionals i internacionals.

6. Producció de material gràfic o audiovisual associat a la promoció exterior, independentment del seu suport.

7. Traducció de textos i producció d'arxius per a la subtitulació.

 

2. Despeses subvencionables

2.1. Es consideren despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada. Es considerarà despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

2.2. Per a la línia a), de mobilitat, les despeses subvencionables són les següents:

El desplaçament de càrrega i del personal artístic, de representants d'artistes i altres agents culturals (productors, distribuïdors, etc.), així com un màxim de dos professionals de perfil tècnic (tècnics d'il·luminació, tècnics de so, regidors, etc.), les tasques dels quals s'han de definir en el contracte laboral o de serveis establert entre les parts. Els viatges inclouen bitllets d'avió, vaixell, tren i/o autobús per al desplaçament. El desplaçament inclou el viatge d'anada al lloc on es fa l'activitat professional i el viatge de tornada. Només s'accepten bitllets de classe turista. Tots aquests conceptes, en conjunt, han de respondre als màxims estipulats d'acord amb la zona de l'activitat.

— El desplaçament de programadors o d'agents culturals (amb un màxim de tres per sol·licitud) amb destinació a l'illa de referència de l'artista. Els viatges inclouen bitllets d'avió, vaixell, tren i/o autobús i lloguer de vehicles. El desplaçament inclou el viatge d'anada al lloc on es fa l'activitat professional i el viatge de tornada. Només s'accepten bitllets d'avió de classe turista. Tots aquests conceptes, en conjunt, han de respondre als màxims estipulats d'acord amb la zona d'origen de la persona professional.

— Les despeses de visat.

— Les despeses d'allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

— Les despeses de lloguer de vehicles per al desplaçament.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre. En aquest cas, la benzina i els peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge. A la sol·licitud s'hi ha d'especificar la ruta concreta que se seguirà (origen-destinació de cada trajecte).

— Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a cursos oficials d'educació no reglada, masterclasses, fires, mercats i jornades professionals per a un màxim de dues persones i amb un màxim de despesa de 350 euros per acreditació o inscripció/matrícula.

2.3. Per a la línia b), de projecció exterior, a les activitats de l'apartat 1r, de mobilitat, s'inclouen les despeses següents:

— El desplaçament de càrrega i del personal artístic, de representants d'artistes i altres agents culturals (productors, distribuïdors, etc.), així com un màxim de dos professionals de perfil tècnic (tècnics d'il·luminació, tècnics de so, regidors, etc.), les tasques dels quals s'han de definir en el contracte laboral o de serveis establert entre les parts. Els viatges inclouen bitllets d'avió, vaixell, tren i/o autobús per al desplaçament. El desplaçament inclou el viatge d'anada al lloc on es fa l'activitat professional i el viatge de tornada. Només s'accepten bitllets de classe turista. Tots aquests conceptes, en conjunt, han de respondre als màxims estipulats d'acord amb la zona de l'activitat.

— El desplaçament de programadors o d'agents culturals (amb un màxim de tres per sol·licitud) amb destinació a l'illa de referència de l'artista. Els viatges inclouen bitllets d'avió, vaixell, tren i/o autobús i lloguer de vehicles. El desplaçament inclou el viatge d'anada al lloc on es fa l'activitat professional i el viatge de tornada. Només s'accepten bitllets d'avió de classe turista. Tots aquests conceptes, en conjunt, han de respondre als màxims estipulats d'acord amb la zona d'origen de la persona professional.

— Les despeses de visat.

— Les despeses d'allotjament, sempre que es puguin justificar amb factures.

— Les despeses de lloguer de vehicles per al desplaçament.

— El quilometratge en els desplaçaments per carretera que no es facin en transport públic, amb un preu màxim de 0,240141 euros per quilòmetre. En aquest cas, la benzina i els peatges estan inclosos dins el preu del quilometratge. A la sol·licitud s'hi ha d'especificar la ruta concreta que se seguirà (origen-destinació de cada trajecte).

— Les despeses del cost de les acreditacions o inscripcions a cursos oficials d'educació no reglada, masterclasses, fires, mercats i jornades professionals per a un màxim de dues persones i amb un màxim de despesa de 350 euros per acreditació o inscripció/matrícula.

Per a la línia b), de projecció exterior, a les activitats de l'apartat 2n, de projecció exterior, s'inclouen les despeses següents:

1. La contractació de serveis professionals, artístics i tècnics, lligats a la producció i a la comunicació, sempre que aquests estiguin vinculats als artistes de les Illes Balears en l'esdeveniment o acció objecte de la subvenció, detallats al màxim i d'acord amb el preu de mercat.

2. Les nòmines dels treballadors propis, sempre que s'incloguin en el pressupost que s'adjunta a la sol·licitud, el qual ha d'especificar el nombre d'hores assignades al projecte. La despesa per aquest concepte no pot ultrapassar el 70 % del cost total del projecte.

3. La producció de material gràfic (redacció, disseny, traducció i edició) i audiovisual (preproducció, enregistrament, muntatge i postproducció) per a la promoció de l'artista, la companyia i/o l'espectacle, independentment del seu suport.

4. Els costos de la difusió digital del material de promoció.

5. La creació i/o actualització de webs amb continguts vinculats a companyies i/o professionals de les arts escèniques de les Illes Balears.

6. El lloguer d'equipaments.

7. El lloguer d'estands a fires professionals.

2.4. Pel que fa a les actuacions recollides en l'apartat 1.2., només són subvencionables les actuacions remunerades que es facin en espais amb programació habitual en l'àmbit de les arts escèniques o que estiguin incloses en la programació d'esdeveniments professionals d'arts escèniques. S'exclouen d'aquesta convocatòria les actuacions emmarcades en el circuit escolar.

2.5. Les despeses d'allotjament s'estipulen en un màxim de 80 € per persona i nit. L'allotjament es comptabilitza en funció de la data o dates en què el professional o professionals tenen previst dur a terme l'activitat professional objecte del desplaçament. El nombre de nits i els noms de les persones allotjades han de figurar de manera clara en les factures justificatives. No es pagarà en cap cas la taxa turística ni les dietes.

2.6. Quant al transport de càrrega, s'hi inclouen les despeses de transportar material tècnic per al muntatge, escenografies i vestuari.

2.7. Les despeses que queden excloses de la subvenció són les següents:

1. Els imposts, les taxes i els tributs.

2. Les despeses corrents de funcionament de la seu, com ara lloguer, subministrament d'aigua, electricitat i gas, taxes, imposts i despeses de comunitat de l'immoble, neteja i assegurances.

3. L'adquisició de material inventariable, com ordinadors, fotocopiadores, faxos, mobiliari o altres anàlegs.

4. Amb caràcter general, els sopars i dinars o despeses de representació.

5. La mobilitat per a activitats no previstes en els apartats 1.2.a). i 1.2.b).

6. Les dietes i la manutenció.

7. Els honoraris del beneficiari de la subvenció i, en el cas de les persones jurídiques, els honoraris dels administradors.

8. Les despeses de combustible i aparcament.

9. Els desplaçaments amb avió en primera classe.

10. Les despeses de desplaçament dins l'illa de residència.

11. Les despeses derivades d'actuacions que es facin dins l'illa de residència i el material promocional corresponent.

12. Les despeses derivades de les actuacions que no percebin cap retribució econòmica en concepte de caixet, honoraris o recaptació de taquilla.

13. Les despeses derivades de cursos d'educació reglada o classes particulars.

3. Import i imputació pressupostària

3.1. El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de 300.000 € (tres-cents mil euros), amb càrrec al capítol 4 del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 2022, dels quals 150.000 € (cent cinquanta mil euros) es destinen a la línia A (punt 1.2.a), de mobilitatdistribuïts en 100.000 € (cent mil euros) per a persones físiques, comunitats de béns, associacions o altres persones jurídiques sense ànim de lucre i 50.000 € per a consells insulars, entitats locals i ens del sector públic que en depenen– i 150.000 € (cent cinquanta mil euros) a la línia B (punt 1.2.b), de projecció exterior.

3.2. La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria queda condicionada a la disponibilitat pressupostària que estableix el punt anterior.

3.3. Sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti, es pot incrementar l'import d'aquesta convocatòria. L'import consignat inicialment es pot ampliar mitjançant una resolució d'ampliació del crèdit assignat. Aquesta ampliació, tret que s'estableixi una altra cosa, no implica que el termini per presentar sol·licituds s'ampliï, i no afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes de forma expressa.

3.4. En cas que la disponibilitat pressupostària no sigui suficient per a subvencionar totes les sol·licituds que hagin obtingut la puntuació mínima de 40 punts, es farà un repartiment proporcional entre totes les sol·licituds.

4. Beneficiaris i requisits

4.1. Pel que fa al suport als professionals de les arts escèniques al qual fa referència el punt 1.2.a), en són beneficiàries les persones físiques (creadors, productors, distribuïdors o agents culturals), les associacions, les comunitats de béns i altres persones jurídiques sense ànim de lucre de l'àmbit de les arts escèniques en general, independentment de la seva residència fiscal, així com els consells insulars, les entitats locals i els ens del sector públic que en depenen, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

També en són beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Si es tracta d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun d'ells, que també tindran la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, ha de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en la Llei de finances de la Comunitat Autònoma i en els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4.2. Pel que fa al suport a les activitats de projecció exterior per part d'estructures professionals de les arts escèniques al qual fa referència el punt 1.2.b), en són beneficiaris els professionals autònoms i les empreses de l'àmbit de les arts escèniques, independentment de la seva residència fiscal, sempre que organitzin activitats amb professionals de les Illes Balears.

4.3. Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent de les obligacions tributàries, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

c) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els apartats 6, 7 i 8 d'aquesta convocatòria.

d) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

e) Presentar una sola sol·licitud per projecte. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'ha de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada. En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

f) Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

g) Presentar un certificat, si escau, que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquest certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar.

4.4. No poden ser beneficiàries d'ajudes les persones físiques o jurídiques següents:

a) Les que incorrin en qualsevol de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, entre les quals hi ha haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.

b) Les que hagin estat sancionades o condemnades per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, d'acord amb l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

c) Les que hagin estat sancionades mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir una subvenció, d'acord amb la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, o qualsevol altra d'aplicable.

5. Normativa aplicable

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009; el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la resta de normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable a les subvencions atorgades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. Termini i presentació de sol·licituds

6.1. El termini per presentar les sol·licituds, dirigides a l'IEB, comença l'endemà que la convocatòria es publiqui en el BOIB i romandrà obert fins al 30 de setembre de 2022.

6.2. Les sol·licituds s'han de formalitzar obligatòriament amb els models establerts en els annexos, disponibles a la Seu Electrònica de la CAIB i al web http://www.iebalearics.org.

6.3. No s'admet cap sol·licitud presentada amb posterioritat al termini indicat ni cap modificació de la documentació referida al projecte subvencionable susceptible de valoració.

6.4. Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s'exhaureix abans de l'expiració del termini per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió de les ajudes mitjançant la publicació d'una resolució del president de l'IEB en el BOIB. 

6.5. Si el sol·licitant és una persona jurídica, ha de dur a terme la petició de l'ajuda per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament.

6.6. En el cas de persones jurídiques amb residència fiscal a l'Estat espanyol (empreses, cooperatives, societats civils, associacions i fundacions), tota la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) s'ha de presentar de manera obligatòria a través del Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. El REC està disponible a la pàgina web https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

En el cas de persones físiques (persones donades d'alta en el règim especial de treballadors autònoms i comunitats de béns), també és recomanable presentar tota la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) a través del Registre Electrònic Comú (REC) del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. El REC està disponible a la pàgina web https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do. Això no obstant, les persones físiques també poden presentar la documentació (sol·licitud, annexos i justificació) al Registre de l'IEB, o als registres i les oficines prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds lliurades en paper per registre s'han de presentar en fulls separats (sense enquadernar i sense cap tipus d'unió), tots impresos a una cara o bé tots impresos a dues cares. Si la rellevància del document ho exigeix o hi ha dubtes derivats de la qualitat de la còpia, l'encarregat del Registre pot sol·licitar l'acarament de les còpies aportades amb els originals respectius, per la qual cosa pot requerir l'exhibició del document o informació original.

En qualsevol moment, en el supòsit de concessió de la subvenció, es pot requerir la documentació original per acarar-la amb la presentada.

6.7. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds degudament emplenades d'acord amb els models disponibles a la Seu Electrònica de la CAIB i al web http://www.iebalearics.org, en la forma establerta a l'article 16 de la Llei 39/2015.

6.8. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir una sola vegada la persona interessada que esmeni les deficiències dins un termini de deu dies hàbils, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21 de la mateixa Llei.

7. Termini d'execució de les actuacions

L'activitat subvencionada s'ha de dur a terme entre el dia 1 de novembre de 2021 i el dia 30 de novembre de 2022, com a màxim.

8. Documentació

8.1. El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si escau, un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de fer la sol·licitud.

— Si escau, un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— El document constitutiu de la persona jurídica.

— Els estatuts socials inscrits degudament en el registre.

— Un document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, el qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector de les arts escèniques.

b) Una declaració responsable per mitjà del model normalitzat (annex 3), en què el sol·licitant manifesti els punts següents:

— Que compleix les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, com també les que estableix aquesta convocatòria.

— Que aporta la documentació adjunta a la sol·licitud, vertadera i correcta.

— Que no incorre en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre l'ajuda, de conformitat amb la normativa aplicable.

— Que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

— Que compleix la legalitat vigent i aplica criteris d'igualtat d'oportunitats pel que fa a la contractació de treballadors.

— Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

— Que, si escau, ha sol·licitat ajudes i subvencions a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que se li han concedit les ajudes i subvencions esmentades.

c) Una memòria descriptiva i detallada del projecte amb els apartats detallats a continuació:

I. Per als projectes de la línia a), de mobilitat, la memòria ha d'incloure la informació següent:

1. Objectius generals del projecte.

2. Breu trajectòria artística i professional de l'artista implicat / la companyia i descripció i trajectòria de l'esdeveniment/equipament on es realitza l'activitat.

3. Les rutes i dates dels viatges, amb indicació de les persones que viatgen.

4. Característiques de les accions. Ha d'incloure informació específica sobre el nombre, la localització i el caràcter de cada una de les accions incloses al projecte.

5. Rellevància de les accions en l'entorn professional i les implicacions per a la carrera de l'artista o la companyia

6. En el cas d'assistència a fires i activitats de networking, perfil de professionals que el sol·licitant cerca per reunir-se i motivació per fer-ho.

7. En el cas de viatges de programadors o agents culturals a l'illa de residència de l'artista/companyia, cal especificar la motivació detallada de la convidada i importància de l'activitat per al desenvolupament professional de l'artista/companyia.

II. Per als projectes de la línia b), de projecció exterior, aquesta memòria servirà perquè la Comissió Avaluadora puntuï el projecte i, per tant, només tindrà en consideració el que s'esmenta explícitament en aquesta memòria. Ha d'incloure la informació següent:

1. Objectius generals dels projectes.

2. La relació d'activitats i les dates en què es duen a terme.

 

 

3. Les rutes i dates dels viatges, amb indicació de les persones que viatgen.

4. Les trajectòries professionals de les persones, col·lectius, empreses o entitats implicats, amb especial atenció a les activitats de projecció exterior realitzades. Si escau, detall de participació a fires nacionals i internacionals.

5. La descripció de l'equipament que acull l'activitat (trajectòria, programació, històric d'activitats, participació a fires nacionals i internacionals, etc.).

6. La descripció de l'activitat, acompanyada de documentació acreditativa (contractes, cartes de confirmació emeses per les entitats corresponents, amb informació detallada sobre els llocs, dates i condicions de participació).

7. La descripció del programa d'activitats professionals, de mediació i/o educatives de l'espai d'acollida; documentació acreditativa (contracte, carta d'invitació) de l'activitat de mediació i/o educativa en què es participa dins el programa professional, de mediació i/o educatiu, si escau.

8. El pla de patrocinis i finançament, acompanyat de documentació acreditativa (concessió de subvencions, contractes, cartes de confirmació emeses per les entitats implicades, amb la indicació de les seves aportacions i/o participació en forma d'ajudes, patrocinis, coproducció, etc.)

9. La documentació acreditativa dels criteris de desenvolupament sostenible, si escau, que inclouen els criteris de la igualtat de gènere (cal especificar i acreditar si es tracta de produccions en què més del 40 % de l'equip artístic i tècnic són dones; o si es tracta de textos, dramatúrgies, coreografies, etc. fetes per dones), els criteris mediambientals (cal especificar i acreditar en quina mesura s'inclouen accions que estan destinades a la millora, la dinamització o la revitalització d'un col·lectiu, una comunitat o una zona en condicions desfavorides o en risc d'exclusió, o que contribueixen a la sensibilització i educació de la societat envers aquests col·lectius), els criteris de retorn social (cal especificar i acreditar en quina mesura s'inclouen accions que estan destinades a la millora, la dinamització o la revitalització d'un col·lectiu, una comunitat o una zona en condicions desfavorides o en risc d'exclusió, o que contribueixen a la sensibilització i educació de la societat envers aquests col·lectius), les aliances, etc.

12. El pla de comunicació i difusió exterior, amb la descripció dels materials gràfics promocionals i les accions de comunicació previstes.

d) El pressupost detallat del projecte amb el pertinent IVA desglossat, seguint el model descarregable al web http://www.iebalearics.org. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana subvenció. Cal indicar les despeses i els ingressos prevists, la quantia de l'ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament.

e) La carta d'invitació o contracte del sol·licitant amb l'espai o l'entitat que du a terme l'activitat. El contracte o la carta d'invitació ha de fer referència expressa a l'aportació econòmica que assumeix l'equipament o entitat i el lloc i la data o dates de l'esdeveniment. Si escau, pot fer referència al títol i la naturalesa del projecte i a la persona o persones convidades. En cas que la sol·licitud correspongui a l'assistència a una fira o la secció professional d'un festival, s'ha de presentar el comprovant de l'acreditació.

En cas que la sol·licitud correspongui a la participació a una fira o la secció professional d'un festival, s'ha de presentar el comprovant de l'acreditació o la confirmació de participació.

En cas que la sol·licitud correspongui a una residència, cal presentar una carta d'invitació i les bases per les quals es regeix la residència.

En cas que la sol·licitud correspongui a un curs, cal presentar la matrícula d'inscripció pagada i el programa amb el contingut del curs, així com informació de qui l'imparteix.

f) Si escau, el contracte de vinculació del personal tècnic de suport, amb la descripció de les tasques que han de desenvolupar.

g) L'acreditació que la persona o l'entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

h) Els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— La Tresoreria General de la Seguretat Social.

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquests certificats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat l'IEB a fer la consulta telemàtica (vegeu l'autorització corresponent dins l'annex 3).

Això no obstant, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 €, la persona o l'empresa interessada pot substituir la presentació d'aquests certificats mitjançant la presentació d'una declaració responsable.

i) Si escau, l'acreditació que el sol·licitant està donat d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb les arts escèniques.

8.2. Si la sol·licitud o la documentació presentades no compleixen els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir una sola vegada la persona interessada que esmeni o aporti els documents preceptius dins un termini de deu dies hàbils, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, amb l'advertiment que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21 de la mateixa Llei.

8.3. Si la documentació aportada incompleix els requisits establerts en aquesta convocatòria, no s'admetrà la sol·licitud. 

8.4. Qualsevol dada no documentada no serà computada en la valoració del projecte.

9. Criteris per seleccionar els beneficiaris

9.1. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s'ha d'aplicar un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en el Registre General de l'IEB, o en els registres i les oficines prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons l'article 6.3 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

9.2. Les sol·licituds d'ajudes es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, d'acord amb el que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 17 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

9.3. En cas que dins l'expedient no hi consti la documentació que es requereix com a requisit per participar en la convocatòria, es pot formular un requeriment d'esmena. No es pot requerir ni aportar cap document susceptible de valoració.

9.4. Per a les activitats descrites en l'apartat 1.2.b), només tenen dret a la subvenció els sol·licitants que hagin obtingut un mínim de 40 punts d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 10.2.

10. L'import de la subvenció

10.1. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2.a), les quantitats s'atorgaran d'acord amb el que s'indica seguidament:

a) Per a desplaçaments entre les Illes Balears fora de l'illa de referència:

—Un màxim de 60 € per persona i sortida a l'activitat subvencionada (acumulable en cas que hi hagi més d'una sortida. L'ús reiterat de l'avió o el vaixell ha d'estar motivat en la sol·licitud i han de prevaler sempre els criteris d'eficiència energètica i respecte al medi ambient) i de 80 € per a l'allotjament per persona i nit.

— Un màxim de 300 € per al lloguer de vehicles o transport de càrrega.

— S'hi pot incloure el cost de l'acreditació a fires, mercats, jornades professionals o residències de creació (fins a dues acreditacions per projecte) o la matrícula d'un curs de formació. El màxim és de 350 € per persona.

— Un màxim de 100 € per persona en concepte de proves COVID imprescindibles per a la realització de l'activitat.

La quantitat atorgada augmentarà de manera proporcional al nombre de persones que s'hagin de desplaçar. En el cas de 6 persones o menys, el límit per sortida no pot ultrapassar els 1.000 €. Entre 7 i 12 persones, 2.000 €. Per a més de 12 persones, 3.000 €.

b) Per a desplaçaments amb doble i triple insularitat a les Illes Balears o a l'Espanya peninsular:

1. Si es fa una o més activitats a la mateixa població de l'Espanya peninsular: un màxim de 150 € per persona i sortida a l'activitat subvencionada (acumulable en cas que hi hagi més d'una sortida. L'ús reiterat de l'avió o el vaixell ha d'estar motivat en la sol·licitud i han de prevaler sempre els criteris d'eficiència energètica i respecte al medi ambient) i de 80 € per a l'allotjament per persona i nit.

2. Si es fa una activitat a diferents poblacions a l'Espanya peninsular: un màxim de 250 € per persona i sortida a l'activitat subvencionada (acumulable en cas que hi hagi més d'una sortida. L'ús reiterat de l'avió o el vaixell ha d'estar motivat en la sol·licitud i han de prevaler sempre els criteris d'eficiència energètica i respecte al medi ambient) i de 80 € per a l'allotjament per persona i nit.

3. Un màxim de 700 € per al transport de càrrega.

4. S'hi pot incloure el cost de l'acreditació o inscripció a fires, mercats, jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte), la matrícula d'un curs o bé la quota de residències de creació. El màxim és de 350 € per persona.

5. Un màxim de 100 € per persona en concepte de proves COVID imprescindibles per a la realització de l'activitat.

La quantitat atorgada augmentarà de manera proporcional al nombre de persones que s'hagin de desplaçar. En el cas de 6 persones o menys, el límit per sortida no pot ultrapassar els 2.000 €. Entre 7 i 12 persones, 3.500 €. Per a més de 12 persones, 5.000 €.

 

c) Per a desplaçaments a les illes Canàries i Europa:

1. Si es fa una o més activitats a la mateixa població: un màxim de 350 € per persona i sortida a l'activitat subvencionada (acumulable en cas que hi hagi més d'una sortida. L'ús reiterat de l'avió o el vaixell ha d'estar motivat en la sol·licitud i han de prevaler sempre els criteris d'eficiència energètica i respecte al medi ambient) i de 80 € per a l'allotjament per persona i nit.

2. Si es fa una activitat a diferents poblacions: un màxim de 500 € per persona per al desplaçament i de 80 € per a l'allotjament per persona i nit.

3. Un màxim de 1.000 € per al transport de càrrega.

4. S'hi pot incloure el cost de l'acreditació o inscripció a fires, mercats, jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte), la matrícula d'un curs o bé la quota de residències de creació. El màxim és de 350 € per persona.

5. Un màxim de 100 € per persona en concepte de proves COVID imprescindibles per a la realització de l'activitat.

La quantitat atorgada augmentarà de manera proporcional al nombre de persones que s'hagin de desplaçar. En el cas de 6 persones o menys, el límit per sortida no pot ultrapassar els 3.000 €. Entre 7 i 12 persones, 5.000 €. Per a més de 12 persones, 7.000 €.

d) Per a desplaçaments fora d'Europa:

1. Si es fa una o més activitats a la mateixa població: un màxim de 800 € per persona i sortida a l'activitat subvencionada (acumulable en cas que hi hagi més d'una sortida. L'ús reiterat de l'avió o el vaixell ha d'estar motivat en la sol·licitud i han de prevaler sempre els criteris d'eficiència energètica i respecte al medi ambient) i de 80 per a l'allotjament per persona i nit.

2. Si es fa una activitat a diferents poblacions: un màxim de 1.000 € per persona i sortida a l'activitat subvencionada (acumulable en cas que hi hagi més d'una sortida. L'ús reiterat de l'avió o el vaixell ha d'estar motivat en la sol·licitud i han de prevaler sempre els criteris d'eficiència energètica i respecte al medi ambient) i de 80 € per a l'allotjament per persona i nit.

3. Un màxim de 1.200 € per al transport de càrrega.

4. S'hi pot incloure el cost de l'acreditació o inscripció a fires, mercats, jornades professionals (fins a dues acreditacions per projecte), la matrícula d'un curs o bé la quota de residències de creació. El màxim és de 350 € per persona.

5. Un màxim de 100 € per persona en concepte de proves COVID imprescindibles per a la realització de l'activitat.

La quantitat atorgada augmentarà de manera proporcional al nombre de persones que s'hagin de desplaçar. En el cas de 6 persones o menys, el límit per sortida no pot ultrapassar els 4.000 €. Entre 7 i 12 persones, 6.500 €. Per a més de 12 persones, 9.000 €.

10.2. Pel que fa a les activitats a les quals fa referència el punt 1.2.b), es distingeixen les despeses de mobilitat (10.2.1) i les despeses de projecció exterior (10.2.2):

10.2.1. Les despeses de mobilitat, queden estipulades amb els mateixos màxims que els expressats anteriorment, al punt 10.1.

10.2.2. Despeses vinculades a la projecció exterior:

10.2.2.1. Les despeses vinculades a la projecció exterior es qualificaran en funció de les puntuacions següents:

a) Trajectòria professional del sol·licitant (de 0 a 15 punts):

— Si l'estructura empresarial del sol·licitant té entre 6 i 12 mesos de trajectòria: 5 punts.

— Si l'estructura empresarial del sol·licitant té més d'1 any de trajectòria i 3 anys com a màxim de trajectòria: 8 punts.

— Si l'estructura empresarial del sol·licitant té més de 3 anys de trajectòria i 8 anys com a màxim de trajectòria: 11 punts.

— Si l'estructura empresarial del sol·licitant té més de 8 anys de trajectòria: 15 punts.

b) Trajectòria de l'espai que acull l'activitat i/o de l'entitat organitzadora (de 0 a 15 punts):

— Si l'espai o l'entitat té programació professional estable i de qualitat, amb 5 o més anys de trajectòria: fins a 10 punts.

— Si l'espai, l'entitat o la fira o festival actua com a prescriptor en el seu territori o àmbit professional d'actuació: fins a 5 punts.

— Si és una sala, una fira o un festival d'interès estratègic per a l'IEB: fins a 10 punts.

— Si és una fira professional o festival amb programa professional: 15 punts.

c) Projecció exterior del projecte (de 0 a 40 punts):

— De dues a quatre funcions al mateix espai: 10 punts.

— De dues a quatre funcions a diferents llocs: 15 punts.

— Una funció fora de l'illa de residència en un festival amb activitats professionals: 15 punts.

— Cinc o més funcions en diferents llocs / Temporada a un mateix espai de l'Estat espanyol (5 o més funcions): 25 punts.

— Més de tres funcions fora de l'Estat espanyol: 30 punts.

— Participació en una o diverses residències o altres processos creatius fora de l'illa de residència: fins a 15 punts.

— Funció a fires i festivals fora de l'illa de residència on l'IEB tengui participació directa: 30 punts.

— Participació com a professional a fires i festivals fora de l'illa de residència on l'IEB tengui participació directa: 10 punts.

—Impartició de tallers, lliçons magistrals o altres activitats formatives com a complement de les actuacions: 10 punts.

— Elaboració de material promocional específic: fins a 10 punts.

— Estratègia de presència digital: fins a 10 punts

— Accions fora de les Illes Balears que impliquen més d'una formació balear: 5 punts.

d) Accions que contribueixen a la difusió del patrimoni cultural de les Illes Balears, incloent-hi la llengua catalana, així com de la cultura escènica de les Illes Balears a l'exterior: 5 punts.

e) Desenvolupament sostenible (de 0 a 20 punts):

- Accions que contribueixen a la igualtat de gènere (ODS 5) (a. text original escrit / coreografia original creada per una dona; b. espectacle dirigit per una dona; c. el seu contingut contribueix a la sensibilització i educació de la societat envers els drets de les dones; d. equip artístic i tècnic amb un mínim del 40 % de dones): fins a 5 punts.

- Accions que contribueixen a la cohesió i les aliances entre les illes (a. col·laboracions artístiques d'artistes/companyies de diverses illes de les Balears; b. actuacions en una illa de les Balears que no sigui el lloc d'origen o de residència de l'artista/companyia; c. contractació d'empreses o professionals d'altres illes que no siguin la d'origen o la de residència del sol·licitant) (ODS 10, ODS 11, ODS 17): fins a 5 punts.

- Accions desenvolupades a Formentera o realitzades per creadors, empreses, entitats o col·lectius d'aquest territori (ODS 10): fins a 5 punts.

- Retorn social (ODS 10): accions que contribueixen a la millora, la dinamització o la revitalització d'un col·lectiu, una comunitat o una zona en condicions desfavorides o en risc d'exclusió, o a la sensibilització i educació de la societat cap a aquests col·lectius: fins a 5 punts.

- Medi ambient (ODS 13): accions que contribueixen a la millora o la revitalització del medi ambient o a la sensibilització i educació de la societat cap al medi ambient: fins a 5 punts.

f) Presentació documental del projecte: fins a 5 punts.

Puntuació total: 100 punts.

10.2.2.2. Pel que fa als projectes de la línia b), es preveu que es puguin valorar amb deu punts addicionals els projectes que incloguin la contractació d'obres que hagin obtingut una subvenció en la convocatòria d'ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2020 (BOIB núm. 130, de 23 de juliol de 2020), modificada per les resolucions per corregir una errada (BOIB núm. 135, d'1 d'agost de 2020 i núm. 137, de 6 d'agost de 2020) o en la convocatòria d'ajudes per donar suport a la creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears per a l'any 2021, en el context de l'actual pandèmia de COVID-19 (BOIB núm. 130, de 21 de setembre de 2021).

10.2.2.3. La valoració del projecte es fa en funció de la documentació aportada a la memòria amb la sol·licitud.

10.2.2.4. La puntuació mínima per obtenir subvenció als projectes de la línia b) és de 40 punts, d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 10.2.2.

10.2.2.5. Pel que fa als criteris de l'apartat 10.2.2, una qualificació d'1 punt correspon al 0,8 % de l'import subvencionable, que s'incrementa gradualment fins al 80 %, que correspon als 100 punts.

10.3. Se subvencionarà en funció dels màxims establerts en els punts 10.1. i 10.2. sempre que el beneficiari no hagi rebut cap altra ajuda pel mateix projecte. En aquest cas, el màxim subvencionable variarà en funció de les ajudes rebudes.

10.4. En cap dels casos no s'abonarà un import superior al que s'hagi justificat mitjançant factures.

11. Òrgans competents per instruir, informar i resoldre el procediment

11.1. En aplicació de l'article 8 de les bases reguladores, correspon al director de l'IEB la tramitació de les sol·licituds, i al personal que hi està adscrit, la seva ordenació i instrucció. D'acord amb els Estatuts de l'IEB, l'òrgan competent per resoldre és el president de l'IEB.

11.2. Correspon a la Comissió Avaluadora examinar les sol·licituds presentades i emetre'n l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

12. Composició de la Comissió Avaluadora

12.1. Per a l'avaluació de les sol·licituds presentades es constitueix una comissió avaluadora, composta pels membres següents:

– President: el director de l'IEB o la persona en qui delegui (amb veu, però sense vot).

– Vocals: un tècnic de l'IEB (amb veu, però sense vot) i un mínim de tres professionals de prestigi nomenats per l'IEB (amb veu i vot).

– Secretari: un tècnic de l'IEB (amb veu, però sense vot).

12.2. Pel que fa al règim de constitució i funcionament, la Comissió Avaluadora es regeix pel que disposen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

12.3. La constitució dels membres de la comissió es podrà consultar a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Baleàrics una vegada s'hagi realitzat el seu nomenament.

13. Instrucció del procediment

13.1. L'òrgan competent per instruir el procediment és el director de l'IEB.

13.2. La instrucció del procediment es du a terme d'acord amb l'article 24 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, i l'article 8 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009.

13.3. El director de l'IEB ha de formular una proposta de resolució provisional amb la inclusió de tantes sol·licituds com sigui possible en la data de la proposta. Aquesta proposta s'ha de publicar al web de l'IEB a fi que les persones interessades puguin formular-hi al·legacions en un termini de cinc dies hàbils comptadors des de la publicació de la proposta de resolució al web de l'IEB, la qual cosa s'ha de fer constar mitjançant una diligència de l'òrgan instructor.

Com a avís, i sense efectes de notificació, l'IEB ha d'informar per via telemàtica, a l'adreça electrònica indicada en la sol·licitud, del fet que s'ha publicat la proposta de resolució provisional al web de l'IEB, així com de la data de publicació i l'enllaç al web.

13.4. El president de l'IEB ha de resoldre el procediment mitjançant una resolució motivada en què s'ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: el beneficiari, la descripció, l'import de l'activitat que se subvenciona, l'import de la subvenció i els recursos administratius pertinents. La resolució s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

13.5. Les resolucions del president de l'IEB que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada exhaureixen la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

13.6. El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds. S'entenen desestimades les sol·licituds no resoltes en el termini esmentat.

13.7. Una vegada publicades les resolucions definitives, els beneficiaris han de comunicar a l'òrgan que les ha emeses l'acceptació (annex 5) o la renúncia a la subvenció (annex 6).

13.8. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la resolució en el BOIB, no es fa constar el contrari.

13.9. En cas de renúncia, s'ha de comunicar mitjançant el model normalitzat (annex 6).

14. Reformulació i factors de correcció del projecte

Per assegurar l'eficàcia dels fons atorgats a les ajudes, la Comissió Avaluadora pot plantejar que la subvenció es limiti a alguna part separable del projecte, de manera que sigui aquesta part la que es valori i la que s'hagi de justificar després, sempre que això no desvirtuï la finalitat de la subvenció. D'altra banda, la Comissió Avaluadora pot aplicar algun factor de correcció consistent a reduir o excloure determinades despeses relatives al cost total del projecte, amb una motivació prèvia, que ha de constar en l'acta de la Comissió Avaluadora, en la proposta i en la resolució.

15. Subcontractació

15.1. La persona o l'entitat beneficiària pot subcontractar fins a un 100 % de l'execució de l'activitat subvencionada, sempre que això impliqui un valor afegit al contingut de l'activitat. En tot cas, s'han de respectar els límits i les condicions establerts en els apartats 3 a 7 de l'article 38 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

15.2. D'acord amb l'article 38.7 de la Llei esmentada, en relació amb l'article 29.7.d) de la Llei 38/2003, el beneficiari no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb les persones o entitats següents:

a) Persones o entitats sotmeses a alguna de les prohibicions de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

b) Persones o entitats que han percebut altres subvencions per a la realització de l'activitat objecte de contractació.

c) Intermediaris o assessors en els quals els pagaments es defineixin com un percentatge del cost total de l'operació, llevat que el pagament estigui justificat amb referència al valor de mercat del treball efectuat o dels serveis prestats.

d) Persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que la contractació s'efectuï d'acord amb les condicions normals de mercat i s'obtengui l'autorització prèvia expressa de l'òrgan concedent de la subvenció.

e) Persones o entitats sol·licitants d'una ajuda o subvenció en la mateixa convocatòria i programa que no l'han obtinguda perquè no compleixen els requisits o no assoleixen una valoració suficient.

15.3. Per determinar les persones vinculades s'aplica, supletòriament, l'article 68.2 del Reglament de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

15.4. Per obtenir l'acceptació prèvia i expressa per a realitzar despeses amb persones o entitats vinculades s'ha d'adjuntar a la sol·licitud l'annex 4 (sol·licitud d'autorització de despesa amb persones vinculades) i la documentació acreditativa que el preu pressupostat respon a un preu de mercat.

Per a això, la persona/entitat que realitzarà el servei/subministrament ha de presentar alguna factura per serveis anàlegs que hagi prestat a altres persones/entitats amb les quals no existeixi vinculació. En el cas que no es pugui presentar aquesta documentació, s'haurà de presentar una declaració responsable per part de la persona/entitat que prestarà el servei /subministrament on manifesti que mai ha prestat serveis de naturalesa anàloga a altres persones o entitats i una declaració responsable/factures, d'almenys dues persones/entitats del sector, on es reflecteixi quin és el preu que ells facturarien per un servei/subministrament de característiques anàlogues.

16. Comprovació del valor de mercat

En cap cas, l'import de les despeses subvencionables no pot ser superior al valor de mercat. L'IEB pot comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades, d'acord amb l'article 41 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

17. Imports màxims de les ajudes

17.1. L'import màxim anual d'aquesta convocatòria que es pot atorgar a cada sol·licitant és de 20.000 € (vint mil euros).

17.2. Els imports màxims per projecte que es poden concedir a la mobilitat (punt 1.2.a) en funció de la destinació (Illes Balears, Espanya peninsular, illes Canàries i Europa, fora de Europa) s'estableixen als punts 10.1 i 10.2.1.

17.3. L'import màxim per projecte que es pot concedir a activitats de promoció exterior (punt 10.2.2) és de 20.000 € (vint mil euros).

17.4. Per a màxims acumulats amb altres ajudes, vegeu el punt 20.

17.5. En cas que algun beneficiari renunciï a la subvenció, o en cas que es produeixi una minoració en l'import final justificat, l'import de l'ajuda es pot adjudicar a altres expedients seguint el mateix criteri que s'estableix en el punt 9.

18. Pagament

18.1. L'abonament de les ajudes es fa efectiu, amb caràcter general, en un únic pagament, que s'efectuarà una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció i una vegada justificada la realització de l'activitat subvencionada en els termes d'aquesta convocatòria..

18.2. Per a subvencions atorgades a partir de la quantitat de 2.000 €, el pagament de les ajudes s'ha de fer efectiu a partir de la data en què es resolgui definitivament la concessió, en dos pagaments:

a) Un primer pagament de la subvenció del 50 % de l'import concedit, que es farà de manera anticipada mitjançant una transferència bancària, en concepte de bestreta, una vegada publicada la resolució de concessió.

b) Un segon pagament del 50 % restant de l'import concedit, una vegada finalitzada l'activitat i s'hagi justificat tot el projecte o activitat amb la documentació que exigeix aquesta convocatòria. Aquest pagament es farà efectiu mitjançant una transferència bancària, que s'ha d'efectuar una vegada acreditat el compliment de la finalitat per a la qual s'ha atorgat la subvenció i una vegada justificada la realització de l'activitat subvencionada en els termes d'aquesta convocatòria.

18.3. Si l'import justificat (IVA inclòs) és inferior al pressupost total de l'activitat (IVA inclòs) presentat a la sol·licitud, s'aplicarà la reducció en la mateixa proporció de la quantia de la subvenció atorgada.

18.4. Si en el moment de presentar la sol·licitud ja s'ha fet tota l'activitat, es pot adjuntar la documentació referida a la liquidació i justificació, tot i que només tindrà efectes si es concedeix la subvenció.

18.5. Es pot fer un únic pagament parcial mitjançant les justificacions i liquidacions parcials amb les mateixes condicions i requisits que els corresponents als pagaments ordinaris. Es poden adjuntar les liquidacions i justificacions parcials de l'activitat parcialment feta a la documentació adjunta a la sol·licitud, tot i que només tindran efectes si es concedeix la subvenció. No obstant això, la sol·licitud del pagament parcial també es pot formular posteriorment si s'atorga la subvenció.

18.6. Excepcionalment es poden fer bestretes per un import màxim del 75 % de l'import de la subvenció concedida quan s'acrediti que no es disposa de recursos suficients per finançar transitòriament l'execució de l'activitat subvencionada. En tot cas s'ha d'aportar una garantia en la forma i el procediment prevists en el Decret 13/2019, de 7 de març, pel qual es regula el règim jurídic de les garanties i dels dipòsits custodiats per la Dipositaria de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La garantia aportada ha de ser per un import mínim del 125 % de les quantitats que es volen demanar anticipadament. Abans de formalitzar l'aval bancari o altres tipus de garanties és convenient trametre l'esborrany a la Dipositaria perquè prèviament el revisi.

19. Justificació

19.1. El termini per justificar les despeses compensables objecte de l'ajuda acaba en el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la finalització del període d'execució o des de l'endemà de la publicació de la resolució de concessió, si ja s'ha fet l'activitat subvencionada.

Si, transcorregut aquest termini, no s'ha presentat la justificació, l'òrgan administratiu competent ha de requerir el beneficiari que en un termini improrrogable de quinze dies hàbils la presenti, tal com s'estableix en l'article 70.3 del Reglament general de subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximeix el beneficiari de les sancions que, de conformitat amb la Llei general de subvencions, corresponguin.

Si, una vegada transcorregut aquest termini addicional, no s'ha presentat la documentació requerida, s'ha d'acordar, si escau, el reintegrament de l'ajuda, amb el requeriment previ establert en l'apartat 3 de l'article 70 del Reglament esmentat.

19.2 No es consideraran despeses subvencionables aquelles que hagin estat efectivament pagades amb posterioritat a la finalització del període de justificació.

19.3. Les factures han de ser emeses i pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

19.4. La justificació de l'activitat subvencionada s'ha de dur a terme amb la presentació del compte justificatiu mitjançant el model normalitzat (annex 7), juntament amb la documentació següent:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de l'ajuda, amb la indicació de les despeses objecte de l'ajuda. Així mateix, ha de contenir tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte. Si escau, la memòria ha d'anar acompanyada de registres gràfics (fotografies, etc.) que documentin la realització de l'activitat.

b) Una memòria econòmica justificativa (seguint el model descarregable al web http://www.iebalearics.org) del cost de les activitats o despeses objecte de la subvenció, degudament signada pel beneficiari, que ha de contenir el següent:

— Una relació classificada de les despeses de la sol·licitud, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. Si escau, s'han d'indicar les desviacions que es produeixin respecte al pressupost inicial. Només es tenen en compte els conceptes imputats al pressupost presentat amb la sol·licitud.

— La indicació, si escau, dels criteris de repartiment dels costs generals i indirectes incorporats a la relació classificada de les despeses esmentada abans.

— Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions, si escau, que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb la indicació de l'import i la procedència.

La memòria econòmica justificativa, a més, s'ha de trametre a l'adreça justificacio@iebalearics.org en format digital com a full de càlcul editable, el qual es pot descarregar del web http://www.iebalearics.org.

c) Les factures, que, tant si són completes com si són simplificades, han de complir els requisits que estableix el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La descripció de l'operació ha d'aportar informació suficient sobre el concepte i el període objecte de facturació per tal que es pugui verificar la seva correspondència amb la despesa objecte de l'ajut. Si el concepte de la factura no és prou explicatiu, cal adjuntar els albarans de lliurament corresponents o altra documentació justificativa. En tot cas s'ha de poder verificar el preu unitari de l'operació.

En relació amb els desplaçaments aeris o marítims, a part de la factura, cal aportar la confirmació de reserva corresponent, on constin els noms dels passatgers, la ruta, les dates i el preu del viatge.

No s'admeten les factures que no desglossin amb detall els serveis contractats.

No s'accepten els tiquets com a documents comptables justificatius de despesa.

d) Es considera documentació justificativa per acreditar el pagament els extractes bancaris o d'altres documents equivalents que permetin seguir una pista d'auditoria adequada. A aquest efecte, es considera documentació justificativa per acreditar el pagament de manera suficient:

— En el cas que es tracti de transferències, l'ordre de transferència i l'extracte bancari en què es carregui en compte el pagament. Les ordres de transferència han d'incloure la identificació de la persona beneficiària i la de l'ordenant del pagament. L'ordenant ha de ser la persona beneficiària de l'ajut i hi ha de constar el seu NIF i la denominació social. Així mateix, les ordres de transferència han d'indicar el concepte amb què s'ordena el pagament i la remissió al número o números de factura a què correspon. Si el document de pagament no fa referència a les factures, ha d'anar acompanyat de la documentació complementària que permeti verificar la correspondència entre la despesa i el pagament.

— En el cas que es tracti de pagaments agrupats, l'extracte bancari, així com el desglossament de cadascun dels pagaments inclosos en la tramesa.

— En el cas de pagament mitjançant un xec nominatiu, un pagaré, lletres de canvi o similars, el beneficiari ha d'aportar una còpia del document i una còpia de l'extracte bancari que acrediti el càrrec.

 

— No s'accepta cap document acreditatiu del pagament que sigui en efectiu o en espècie.

— No s'accepta cap justificació de pagament per compensació.

— En cas que l'import de la transferència no coincideixi amb l'import de la factura, s'ha d'entregar una nota d'aclariment i els documents addicionals que demostrin aquest import.

e) Si escau, dos (2) exemplars dels materials gràfics i/o audiovisuals editats amb motiu de l'activitat subvencionada.

19.5. En el cas que el compte justificatiu no tengui la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat l'ajuda, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins un termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment.

19.6. En el cas que no es justifiqui totalment l'activitat objecte de l'ajuda, però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir l'ajuda, aquesta s'ha de revisar i s'ha de minorar proporcionalment.

19.7. Qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir l'ajuda i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o entitats, públiques o privades, nacionals o internacionals, poden donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

19.8. La falta de justificació en els termes i en els terminis que estableixi la resolució d'atorgament de l'ajuda, així com els altres incompliments prevists en la normativa aplicable, poden determinar la revocació de l'ajuda. L'òrgan instructor és l'encarregat de dirimir-la.

19.9. La Intervenció de la Comunitat Autònoma en el marc d'un control financer pot sol·licitar una còpia dels extractes de moviments bancaris, demanar informació als emissors de les factures, dur el control material de les inversions i fer altres comprovacions.

20. Concurrència d'ajudes o subvencions

20.1. L'import de les ajudes que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el 100 % del cost de l'activitat objecte de l'ajuda.

20.2. Els beneficiaris no poden obtenir ajudes pels mateixos conceptes que es derivin d'altres convocatòries d'ajudes de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, l'IEB mateix, l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears o l'Institut Ramon Llull.

20.3. En els casos no prevists en l'apartat anterior, aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions concedides als beneficiaris per a la mateixa finalitat, tot i que l'import derivat de la suma de totes les subvencions no pot ser d'una quantitat que superi el cost de l'activitat subvencionada.

21. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris de les ajudes les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears. Els beneficiaris han de complir, a més de les obligacions que s'estableixen en aquest article, les següents:

a) Comunicar a l'òrgan que ha emès la resolució definitiva l'acceptació o la renúncia a la subvenció, mitjançant el model normalitzat en el cas de renúncia (annex 6), en els termes de la resolució de la convocatòria. En qualsevol cas, l'acceptació s'entén produïda automàticament si en el termini de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució no es fa constar el contrari.

b) Acreditar davant l'òrgan que els ha concedit l'ajuda el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s'exigeixen per a la concessió de les ajudes i, si s'escau, el manteniment de l'activitat subvencionada.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern, i també facilitar tota la informació que aquests requereixin en relació amb les ajudes concedides.

d) Comunicar a l'IEB l'obtenció de subvencions i ajudes per a la mateixa finalitat. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de l'ajuda concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació que s'hagi donat als fons.

e) Acreditar, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

f) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de l'ajuda en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, ha de dur el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal aplicable.

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb la inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

h) Fer constar el suport de l'IEB en els programes, cartells i elements propagandístics i de comunicació de l'activitat mitjançant el logotip de l'IEB i de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, disponible al lloc web http://www.iebalearics.org, a la pàgina d'identitat corporativa. Juntament amb el logotip, cal afegir la frase «Amb el suport de» sempre que aparegui el logotip esmentat.

En el cas que el beneficiari faci difusió de l'activitat subvencionada a les xarxes socials, cal que esmenti el suport de l'IEB.

i) Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

j) Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió ha de ser declarada i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, poden donar lloc a la modificació de l'ajuda atorgada.

k) Cal que el beneficiari comuniqui a l'IEB, amb una antelació mínima de deu dies hàbils, la realització de qualsevol acte públic relacionat amb l'activitat subvencionada.

l) Dur a terme l'activitat o la inversió que fomenta la concessió de la subvenció en la forma i dins el termini que estableix aquesta convocatòria. Qualsevol canvi en el projecte o calendari s'ha de comunicar amb anterioritat a la finalització del termini d'execució a l'òrgan instructor, el qual pot acceptar o no la modificació sol·licitada. Els canvis que no s'hagin comunicat poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

m) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, i mantenir l'afectació de les inversions a l'activitat subvencionada.

22. Interpretació i execució

El president de l'IEB pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

23. Revocació

23.1. D'acord amb l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, pertoca la revocació de la subvenció si, posteriorment a la resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció.

23.2. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

24. Reintegrament

24.1. Pertoca el reintegrament, total o parcial, de les quantitats rebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'aprovi el reintegrament, en els supòsits prevists en l'article 44.1 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

A més, si la resolució de concessió de subvenció ha estat declarada invàlida per qualsevol de les causes de nul·litat de ple dret o d'anul·labilitat establertes en l'ordenament jurídic aplicable, l'òrgan competent ha d'iniciar, si escau, el procediment de reintegrament de les quantitats abonades.

24.2. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

24.3. En cas d'incompliment parcial o de justificació parcial, s'ha de reintegrar la quantitat rebuda mitjançant l'aplicació d'un percentatge de minoració i segons la naturalesa de l'incompliment.

24.4. En el cas que la persona beneficiària vulgui dur a terme la devolució voluntària de part o de la totalitat de la subvenció percebuda, ho ha de comunicar per escrit a l'IEB perquè li faci arribar la documentació necessària per fer efectiu el reintegrament dels romanents no aplicats així com dels interessos que se'n derivin.

25. Règim d'infraccions i sancions

Constitueixen infraccions administratives en matèria de subvencions, quan hi intervengui dol, culpa o simple negligència, les accions o omissions dels beneficiaris previstes en els articles 51, 52 i 53 del Text refós de la Llei de Subvencions de les Illes Balears, i s'ha d'aplicar el títol V d'aquesta norma.

26. Efectes

Aquesta Resolució entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Documents adjunts