Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 329784
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la delimitació i ordenació del punt verd municipal de Lloret de Vistalegre (Mallorca) (1e/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 13 de maig de 2022, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe ambiental estratègic sobre la delimitació i ordenació del punt verd municipal de Lloret de Vistalegre (Mallorca) , en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

Segons el que estableix la lletra a) del punt 2 de l'article 6 de la Llei 21/2013, de 9 desembre, d'avaluació ambiental, la delimitació i ordenació del punt verd de TM de Lloret de Vistalegre ha de ser objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada atès que és una modificació menor de la normativa urbanística vigent municipal, que estableix un marc per la futura autorització de projectes legalment sotmesos a avaluació d'impacte ambiental i es refereixen a l'ordenació del territori urbà i rural.

D'acord amb la lletra a) del punt 4 de l'article 12 del Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, la delimitació i ordenació del punt verd de TM de Lloret de Vistalegre ha de ser objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada atès que s'inclou dins les modificacions esmentades en l'apartat 2 de l'article 12, ja que és de caràcter menor, en els termes que es defineixen en l'article 5 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Per tant, la delimitació i ordenació del punt verd de TM de Lloret de Vistalegre s'ha de tramitar com una avaluació ambiental estratègica simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol I Avaluació ambiental estratègica de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental.

2. Descripció i ubicació de la delimitació i ordenació del punt verd municipal de Lloret de Vistalegre

L'objecte de la delimitació i ordenació del punt verd municipal és acollir-se al procediment extraordinari per a l'ordenació de SG d'infraestructures i equipaments per a la implantació d'activitats de recollida municipal de residus (punts verds) recollit a l'article 6 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre i delimitar i ordenar un nou Sistema General d'Infraestructures i Serveis (SG-IG) destinat al punt verd del TM de Lloret de Vistalegre atès que actualment no n'existeix cap al planejament.

Actualment, el municipi disposa d'un punt verd provisional, situat a la parcel·la 817 del polígon 3, amb una superfície de 640 m2 sense ordenació al planejament urbanístic general vigent, el qual és la Delimitació del Sòl Urbà aprovat per la Comissió Provincial d'Urbanisme en data 5 de novembre 1981.

La parcel·la d'aquest nou Sistema General d'Infraestructures i Serveis (SG-IG) destinat al punt verd és la núm. 817 del polígon 3 del TM de Lloret de Vistalegre amb una superfície total ampliada de 2.298 m2 que se situa davant del cementiri municipal, en l'encreuament del Camí de Son Bauló amb la carretera Ma-3130. Atès que aquesta parcel·la és de titularitat pública, no resulta necessària la seva expropiació.

L'ampliació de l'àmbit actual, situat a 600 metres a l'oest del nucli de Lloret permet incloure, dins del sistema general, una franja de 900 m2 sense afectació per l' Àrea de Protecció Territorial de carreteres existent de la carretera Ma-3130 on s'ubicaran, de forma preferent, les noves instal·lacions.

7. L'ordenació proposada suposa l'addició de la següent documentació a la normativa urbanística municipal:

- Incorporació de la fitxa urbanística del nou Sistema General del Punt Verd a la normativa vigent:

 

IDENTIFICACIÓ TIPUS D'INFRAESTRUCTURA

Sistema General d'Infraestructures i Serveis (SG-IS)

NOM DE L'ESPAI

Punt Verd de Lloret de Vistalegre

 

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS SITUACIÓ

A 600 metres a l'oest del nucli de Lloret per la carretera Ma-3130.

REF. CADASTRAL

07028A00300817

SUPERFÍCIE

2.298 m2

COORDENADES UTM

X: 497207

Y: 4384678

CONTEXT

Parcel·la situada a la banda sud de la carretera Ma-3130, entre els camins des Camp de Pina i de Son Bauló,

 

TITULARITAT TITULARITAT

Pública (Ajuntament de Lloret de Vistalegre)

 

ORDENACIÓ URBANÍSTICA APLICABLE CLASSIFICACIÓ SÒL

Sòl rústic

CATEGORIA SÒL

Sistema General d'Infraestructures i Serveis (SG-IS)

CATÀLEG

No compta amb elements catalogats.

EDIFICABILITAT

0,1 m2/m2. Les noves edificacions, així com les instal·lacions necessàries, s'ubicaran respectant l'APT de carreteres.

MESURES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

Disseny i dimensionat adequat de les instal·lacions, especialment pel que fa a la seva altura. Les noves construccions tindran les dimensions mínimes per a donar resposta a les necessitats funcionals i, en cap cas, superaran els 3,5 metres d'alçària.

Creació d'una pantalla verda en tot el perímetre del recinte, a base d'espècies vegetals autòctones de baix requeriment hídric, preferentment existents en l'entorn proper, amb una alçada mínima de 3 metres i frondositat suficient per tal de minimitzar la intervisibilitat i disminuir l'impacte acústic.

En els tancaments exteriors s'utilitzaran tècniques constructives tradicionals, així com les condicions d'estètica i d'integració paisatgística recollides a la norma 22 del PTIM.

La il·luminació del recinte es dirigirà sempre cap a terra, utilitzant sempre lluminàries de baix consum. L'alçària màxima dels bàculs, es limitarà a 3 metres.

 

MESURES D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

En la mesura del possible, minimitzar la superfície asfaltada. En cas de preveure zona d'aparcament, aquesta haurà de suposar la menor artificialització possible de la superfície.

MESURES AMBIENTALS I D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Es complirà amb els criteris d'eficiència energètica establerts en l'article 25 del PDSRNPM, mitjançant mesures ambientals i d'eco disseny adequades en els edificis i potenciant l'ús d'energies renovables.

Es recomana la instal·lació de panells fotovoltaics (preferentment situats a terra en una zona de poc impacte visual) i la construcció d'un aljub per a la recollida i reutilització d'aigües pluvials per al reg i tasques de neteja.

- Incorporació d'un nou plànol d'ordenació: Delimitació i ordenació del Punt Verd municipal.

3. Avaluació dels efectes previsibles

L'àmbit del nou Sistema General d'Infraestructures i Serveis (SG-IG) és de 2.298 m2 en sòl rústic de règim general. Actualment, hi ha un punt verd en funcionament provisional amb una superfície de de 640 m2.

De la implantació de l'ampliació i la integració d'aquest nou Sistema General d'Infraestructures i Serveis (SG-IG) que suposa la delimitació i ordenació del punt verd municipal es preveuen els efectes ambientals següents:

- Efectes negatius: l'increment de partícules en suspensió i renou com a conseqüència de les obres (els moviments de terra, moviments de maquinària i asfaltat);l'increment de la contaminació acústica com a conseqüència de les obres i de les activitats de funcionament del punt verd; l'increment de residus de construcció i demolició durant les obres; el risc potencial de contaminació del sòl i de l'aqüífer existent com a conseqüència de vessaments accidentals de substàncies contaminants; disminució de la qualitat paisatgística de la parcel·la i increment del trànsit rodat tant durant la fase d'obres com a la fase de funcionament del punt verd pels usuaris.

- Efectes positius: la millora i ampliació de la dotació de les infraestructures del punt verd provisional permetran una millor gestió dels residus no perillosos del TM de Lloret de Vistalegre. A més, la delimitació i ordenació del nou Sistema General permetrà donar compliment als requeriments del Pla Director Sectorial de Residus No Perillosos de l'illa de Mallorca (PDSRNPM), a l'hora que es suposarà un servei més adequat per a la població.

Es preveu que la delimitació i ordenació del punt verd del TM de Lloret de Vistalegre no generi efectes significatius negatius importants sobre el medi ambient.

D'acord amb l'article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han realitzat consultes a les següents administracions previsiblement afectades per la proposta de delimitació i ordenació del punt verd de TM de Lloret de Vistalegre:

- Direcció Insular d'Infraestructures del Departament de Mobilitat i Infraestructures.

- Direcció Insular d'Urbanisme del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca.

- Direcció Insular de Territori i Paisatge del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca.

- Servei de Gestió Forestal del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Servei de Residus i Sòls Contaminats de la Departament d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus.

- Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Direcció General de Territori i Paisatge del Consell Insular de Mallorca.

- Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics.

- Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

- Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

- Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

- Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Associació de Veïnats i Veïnades de Lloret de Vistalagre.

- Terraferida.

- Amics de la Terra.

- GOB.

A dia d'avui dins l'expedient consten els informes següents:

+ La Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència va informar favorablement atès que la delimitació i ordenació del punt verd municipal de Lloret de Vistalegre no introdueix riscos per a les persones i béns respecte als existents.

+ El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica va emetre una sèrie de consideracions tècniques sense valorar favorablement o desfavorablement.

+ El Servei d'Ordenació del Territori del Consell Insular de Mallorca va informar favorablement amb una sèrie de condicionants.

+ El Servei Jurídic d'Urbanisme del Consell Insular de Mallorca va emetre una sèrie de consideracions tècniques i va recordar que caldrà l'informe de l'administració competent en carreteres atès que la delimitació i ordenació del punt verd municipal afecta a una APT de carreteres.

+ El Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat va informar favorablement sobre la delimitació i ordenació del punt verd municipal.

+ El Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Direcció General de Territori i Paisatge va concloure que la delimitació i ordenació del punt verd municipal, no afecta aspecte algun de l'ordenació urbanística o territorial sobre el que, en funció de les competències que ostenta, hagi de pronunciar-se aquesta Direcció General.

+ El Servei de Gestió Forestal del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat va informar de que tot i que no es considera cap aspecte de rellevància com a administració afectada, com a mesura complementària a la documentació aportada, caldria incloure l'adequació de senyalització específica corresponent del risc d'incendi forestal existent a la proximitat del punt verd, enfocada als seus usuaris i especialment per tal d'evitar l'acumulació de deixalles al costat nord de la carretera, enfront del punt verd.

+ El Servei de Reforma i Desenvolupament Agrari de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació va informar favorablement l'objecte de la delimitació i ordenació del punt verd municipal, des del punt de vista agrari.

5. Anàlisi dels criteris de l'annex V de la Llei 21/2013

Una vegada analitzats els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, no es preveu que la delimitació i ordenació del punt verd del TM de Lloret de Vistalegre pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient atesa la seva ubicació ja antropitzada, la seva extensió espacial i l'aprofitament de la dotació provisional preexistent per a aquests serveis de gestió de residus. Així mateix, la delimitació i ordenació del punt verd del TM de Lloret de Vistalegre permetrà dur a terme una millor gestió dels residus no perillosos per part de la població. A més, de permetre donar compliment als requeriments del PDSRNPM.

A la documentació presentada s'indica l'establiment de mesures preventives destinades a eliminar o minimitzar els efectes potencials adversos de les actuacions previstes que podria suposar la delimitació i ordenació del punt verd municipal sobre el medi ambient. Així mateix el document ambiental estratègic presenta un Programa de Vigilància Ambiental (PVA) per dur el seguiment i control d'aquestes mesures.

Així mateix, la delimitació i ordenació del punt verd municipal no suposa riscs per a la salut de les persones significatius i tampoc es preveu que tengui efectes transfronterers ni acumulatius.

Conclusions de l'informe ambiental estratègic

Primer. No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la delimitació i ordenació del punt verd municipal de Lloret de Vistalegre (Mallorca) atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, sempre i quan es compleixin les mesures i el programa de vigilància ambiental proposats que figuren al document ambiental estratègic redactat pel geògrafa Aleix Calsamiglia Reguant i l'arquitecta Aina Soler Crespí en data 9 de novembre de 2021, i els condicionants següents:

1. Es complirà el condicionant definit a l'informe de Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl, el qual especifica que s'ha d'incloure una adequada senyalització específica corresponent al risc d'incendi forestal existent a la proximitat del punt verd, enfocada als seus usuaris i especialment per tal d'evitar l'acumulació de deixalles al costat nord de la carretera, davant del punt verd.

2. Els compliran els condicionants següents definits a l'informe del Servei d'Ordenació del Territori del Departament de Territori del Consell de Mallorca:

a) Cal incloure a la fitxa urbanística del nou Sistema General el compliment de la Norma 44 del PTIM, en relació amb la contaminació lumínica de la nova instal·lació, tenint en compte que la parcel·la es troba situada en zona E1.

b) S'ha d'ampliar l'obligació del compliment de les condicions d'estètica i d'integració paisatgística de la Norma 22 del PTIM a les noves edificacions.

c) La totalitat del consum de la nova deixalleria s'ha de cobrir amb energies renovables mitjançant sistemes d'autoconsum.

d) En cas de previsió de zona d'aparcament, incloure elements arboris per generar ombra, reduir l'efecte «illa de calor» i millorar la integració paisatgística de la nova instal·lació.

3. Els compliran els condicionants següents definits a l'informe del Servei d'Urbanisme del Departament de Territori del Consell de Mallorca:

a) S'ha d'incloure a l'apartat de mesures d'integració paisatgística de la fitxa urbanística d'ordenació la redacció següent «Restauració ambiental de l'àmbit actual del punt verd. Serà necessària la demolició de l'actual caseta i la reubicació dels contenidors. Dins aquest àrea s'eliminarà l'asfalt i es recuperarà la coberta vegetal»

b) La fitxa urbanística d'ordenació ha d'incloure que l'accés al nou Sistema General del punt verd es realitzarà des del Camí de Son Bauló.

c) S'han d'incorporar les mesures necessàries per garantir una connectivitat adequada amb el sistema viari segons allò previst al punt 4 de l'article 6 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de las Illes Balears per minvar els efectes de la crisis ocasionada per la COVID-19.

4. En cas de desbrossament dels arbres existents, hauran de ser compensats amb la sembra del doble d'arbres que s'eliminin i que aquests s'incorporin a la barrera vegetal que es projecti per disminuir l'impacte visual del punt verd des de la carretera.

5. En el cas que l'aigua de pluja emmagatzemada en el nou aljub sigui insuficient per a les tasques a la que està destinada s'haurà d'utilitzar aigua regenerada.

6. Atès que no s'han incorporat mesures preventives o correctores per reduir el potencial risc de contaminació del sòl i l'aqüífer existent, s'hauran d'incloure les mesures preventives o correctores següents: els vehicles i la maquinària pesada de les obres ha d'haver passat la corresponent inspecció tècnica, el manteniments d'aquests vehicles i maquinària s'haurà d'executar a tallers mecànics autoritzats, s'haurà de disposar de sistemes i materials de contenció contra vessaments accidentals així com disposar d'un gestor autoritzat per gestionar aquests residus generats.

7. El Pla de Vigilància Ambiental (PVA) s'han d'incorporar uns indicadors clars i específics i uns llindars numèrics, en la mesura del possible, per determinar la necessitat d'aplicació de noves mesures per evitar incompliments i per fer el seguiment objectiu de l'efectivitat de les mesures.

Es recorda que:

- El titular de la instal·lació haurà de sol·licitar a la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic la seva inscripció com activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera (APCA) del grup C, o l'autorització administrativa com APCA del grup B, segons l'epígraf que li sigui d'¡aplicació. El titular haurà d'incloure una memòria sobre contaminació atmosfèrica on identifiqui tots els focus d'emissions, així com les mesures correctores i preventives a aplicar per minimitzar les emissions a l'atmosfera. S'ha d'utilitzar maquinària energèticament més eficient i amb emissions específiques de contaminants mínimes.

- La resolució d'inscripció d'APCA o, en el seu cas, d'autorització, fixarà la periodicitat de les comprovacions a realitzar per part d'Organisme de control autoritzat per a l'atmosfera (OCA), tant les corresponents al manteniment i eficàcia de les mesures correctores i preventives implantades per disminuir les emissions de partícules, com de les mesures de gasos i partícules dels possibles equips de combustió existents, si s'escau.

- S'hauran de sol·licitar els informes i autoritzacions legalment previstos en l'article 31 de la Llei de 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat de les Illes Balears.

- S'haurà de complir amb les condicions del Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües regenerades.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental. A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe ambiental estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe ambiental estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte d'aprovació del pla o programa, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(Signat electrònicament: 9 de juny de 2022)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias