Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 328547
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 6 de juny de 2022 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador a alumnes nouvinguts escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.Mitjançant una Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021, es van convocar ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost).

2.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2021 per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 153, de 6 de novembre) disposa que, en cas que no hi hagi recursos suficients per atendre totes les sol·licituds admeses, el procediment de concessió s'ha de resoldre parcialment amb el límit del crèdit autoritzat, mentre que la resolució de la resta de sol·licituds acceptades s'ha de proposar quan es disposi de crèdit adequat i suficient.

3.Els serveis tècnics de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa han examinat les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars.

4.El 6 de juny de 2022 la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va dictar la proposta de resolució corresponent.

5.Els ajuts s'han de fer efectius a càrrec de la partida pressupostària 13601 421K 03 48021 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'any 2022.

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les Lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'1 de juliol de 2009).

4.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost).

5.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2021 per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 153, de 6 de novembre).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la concessió d'ajuts individualitzats de menjador escolar corresponents al curs 2021-2022 a favor dels alumnes dels centres docents no universitaris que es relacionen en els annexos 1a i 1b.

2.Denegar la concessió d'ajuts de menjador escolar corresponents al curs 2021-2022 als alumnes sol·licitants que es relacionen en l'annex 2 per no complir algun dels requisits de la convocatòria.

3.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 6 de juny de 2022

El secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional Tomeu Barceló Rosselló Per delegació de signatura del conseller d'Educació i Formació Professional

 

ANNEX 1a Ajuts concedits amb assignació econòmica

Codi

Centre

Quantia

7Z6PCZ

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

445,00 €

KU23YP

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

445,00 €

PKGPQI

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

220,00 €

UC2PNC

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

220,00 €

XPF5F4

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

610,00 €

6JPGML

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

485,00 €

GH78XX

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

485,00 €

HEB5J1

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

480,00 €

QNE2UP

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07000111) (Alcúdia)

480,00 €

3FWEBT

CC SAGRAT COR (07003675) (Palma)

685,00 €

BE6SFI

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

540,00 €

PSTRXW

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

720,00 €

1TBHBO

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

845,00 €

3XGWF2

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

570,00 €

7UFY21

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

615,00 €

CB57MJ

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

570,00 €

NQSYT5

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

570,00 €

YLVA62

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

540,00 €

2O74VJ

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

180,00 €

C762EO

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

190,00 €

F1EBSR

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

695,00 €

LI3WOD

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

695,00 €

P832Q5

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

180,00 €

Y1958T

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

695,00 €

WZC137

CCEE JOAN MESQUIDA (07005891) (Manacor)

360,00 €

WK5FPL

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

540,00 €

I33VOY

CEI BABERITOS (07014648) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

370,00 €

9CGS1O

CEI LLUNA DE PAPER (07014946) (Palma)

370,00 €

3QUVEG

CEI ROPIT (07014697) (Palma)

760,00 €

5G8BMM

CEI ROPIT (07014697) (Palma)

345,00 €

RNMEUJ

CEI ROPIT (07014697) (Palma)

240,00 €

P1LL1A

CEI SIERVAS DE JESÚS. SAGRADO CORAZÓN (07013462) (Palma)

790,00 €

83N5FW

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ (07002907) (Palma)

550,00 €

GOCOGM

CEIP ALEXANDRE ROSSELLÓ (07002907) (Palma)

595,00 €

PWVO9A

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

880,00 €

Q3KT66

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

880,00 €

SNOVDX

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

880,00 €

9IZSA8

CEIP CAS CAPISCOL (07013127) (Palma)

495,00 €

CQZF7K

CEIP CAS CAPISCOL (07013127) (Palma)

495,00 €

CIOJRA

CEIP ES CREMAT (07005787) (Vilafranca de Bonany)

595,00 €

Y67IY6

CEIP ES CREMAT (07005787) (Vilafranca de Bonany)

880,00 €

7KANLT

CEIP ES VIVERO (07002932) (Es Viver, Palma)

555,00 €

4QZXV5

CEIP GUILLEM FRONTERA PASCUAL (07004345) (Ariany)

730,00 €

PFE18V

CEIP GUILLEM FRONTERA PASCUAL (07004345) (Ariany)

730,00 €

IHPSK4

CEIP JOAN CAPÓ (07002889) (Son Gotleu, Palma)

605,00 €

LTKAVO

CEIP LABRITJA (07004904) (Sant Joan de Labritja)

190,00 €

4HOD71

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

185,00 €

N1ZRB2

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

185,00 €

4P22UP

CEIP MITJÀ DE MAR (07007097) (Porto Cristo, Manacor)

260,00 €

G2IE55

CEIP MITJÀ DE MAR (07007097) (Porto Cristo, Manacor)

265,00 €

LXGGIC

CEIP MITJÀ DE MAR (07007097) (Porto Cristo, Manacor)

260,00 €

M3UE9B

CEIP PORTA DES MOLL (07000108) (Alcúdia)

335,00 €

BD4HRS

CEIP S'ALGAR (07001681) (S'Arenal, Llucmajor)

220,00 €

D5G665

CEIP S'ALGAR (07001681) (S'Arenal, Llucmajor)

220,00 €

2CUC57

CEIP SANTA CATALINA (07002956) (Palma)

315,00 €

LC483F

CEIP SANTA ISABEL (07002853) (Palma)

485,00 €

GZC6G5

CEIP VIALFÀS (07004564) (Sa Pobla)

220,00 €

WF54IB

CEIPIESO PINTOR JOAN MIRÓ (07006895) (Palma)

355,00 €

4TQ2R3

CEIPIESO SON QUINT (07004311) (Sa Vileta, Palma)

200,00 €

BOEVI9

CEIPIESO SON QUINT (07004311) (Sa Vileta, Palma)

220,00 €

Q14OYQ

CEIPIESO SON QUINT (07004311) (Sa Vileta, Palma)

200,00 €

Q8I5LO

CEIPIESO SON QUINT (07004311) (Sa Vileta, Palma)

200,00 €

N9E75R

EI FORT DE L'EAU (07008272) (Maó)

260,00 €

2KMAEU

EI HUIALFÀS (07012986) (Sa Pobla)

720,00 €

IJ2DLL

EI MAGALUF (07013474) (Magaluf, Calvià)

815,00 €

PO6JWJ

EI MAGALUF (07013474) (Magaluf, Calvià)

530,00 €

4OYSVJ

IES PORTO CRISTO (07013371) (Porto Cristo, Manacor)

270,00 €

947CDJ

IES PORTO CRISTO (07013371) (Porto Cristo, Manacor)

290,00 €

 

ANNEX 1b Ajuts concedits sense assignació econòmica

Codi

Centre

4J7IF8

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (CIDE) (07004230) (Palma)

MIDX5O

CC CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN (CIDE) (07004230) (Palma)

J1GBGL

CC JESÚS MARÍA (07003471) (Palma)

EMK5UX

CC LA IMMACULADA (07003730) (El Terreno, Palma)

RW8QYW

CC LA MIRACULOSA (07003468) (Palma)

HJABDX

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

MQFA8K

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

SUO8NY

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

1MBL2C

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

84NP37

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

CL5ZTL

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

FNPO4N

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

I6GLLS

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

L5PZX9

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

MO7J2C

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

MRX48G

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

PYLM8Z

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

QPQIGV

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

X37OC2

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

GYMCXW

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

S3YJEV

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

U1G2UV

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

8F75A8

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

RV27B6

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

4XALPO

CCEI POPEYE (07002609) (Palma)

TY275T

CCEI POPEYE (07002609) (Palma)

T2FPZZ

CEI ANGELETS DE LLUM (07015513) (Palma)

V21JVM

CEI ANGELETS DE LLUM (07015513) (Palma)

1L1TGD

CEI BABERITOS (07014648) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

299AYQ

CEI BABERITOS (07014648) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

6SKHAR

CEI BABERITOS (07014648) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

6YJXVD

CEI BABERITOS (07014648) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

CX16MA

CEI BABERITOS (07014648) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

JBB4MZ

CEI BABERITOS (07014648) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

3Y3UWK

CEI BABERITOS TENIS (07015501) (Palma)

QDGPL6

CEI BABYLAND EIVISSA (07015562) (Eivissa)

62UIX1

CEI ESCOLA NOVA (07014739) (Palma)

7LCMR6

CEI MAFALDA (07013701) (Sant Jordi de ses Salines, Sant Josep de Sa Talaia)

BVECBF

CEI MAMA OSA (07013012) (Palma)

QO64QQ

CEI MAMA OSA (07013012) (Palma)

U6NMPG

CEI MAMA OSA (07013012) (Palma)

WOZ8NA

CEI MAMA OSA (07013012) (Palma)

1FJVAC

CEI PICA-SOL (07013887) (Llucmajor)

FUSJXZ

CEI ROPIT (07014697) (Palma)

LA3LA9

CEI ROPIT (07014697) (Palma)

OI5T34

CEI ROPIT (07014697) (Palma)

14HK9Q

CEI SIERVAS DE JESÚS. SAGRADO CORAZÓN (07013462) (Palma)

IMOE4A

CEI SIERVAS DE JESÚS. SAGRADO CORAZÓN (07013462) (Palma)

PWMPOG

CEI SIERVAS DE JESÚS. SAGRADO CORAZÓN (07013462) (Palma)

7SNNJT

CEIP COLL D' EN RABASSA, GUILLEM LLADÓ COLL (07002658) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

517WHB

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

5MAMP4

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

7T62JG

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

H5PF1P

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

JPWC1K

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

QD2Y96

CEIP MARIA LLUÏSA SERRA (07015021) (Maó)

Y3ALQZ

CEIP MARIA LLUÏSA SERRA (07015021) (Maó)

GX4UWW

CEIP MATEU FONTIRROIG (07006378) (Maó)

HO1VLO

CEIP MATEU FONTIRROIG (07006378) (Maó)

MQ72FP

CEIP MATEU FONTIRROIG (07006378) (Maó)

N61G8N

CEIP MATEU FONTIRROIG (07006378) (Maó)

RYNRIT

CEIP MATEU FONTIRROIG (07006378) (Maó)

VQ6S9A

CEIP MATEU FONTIRROIG (07006378) (Maó)

3DC7HR

CEIP SANTA ISABEL (07002853) (Palma)

TKZ4J5

CEIP SES PLANES (07015537) (Sant Agustí des Vedrà, Sant Josep de Sa Talaia)

4QUF14

CEIP TALAIOT (07008031) (S'Illot - Cala Morlanda, Manacor)

4K5AQJ

CEIP VIALFÀS (07004564) (Sa Pobla)

HJTKH5

EI CALVIÀ VILA (07015011) (Calvià)

9Y91D3

EI ES BUSQUERETS (07008302) (Maó)

D1QSCP

EI ES BUSQUERETS (07008302) (Maó)

LCLYDH

EI ES MOLINET (07013838) (Santa Ponça, Calvià)

NSLIFY

EI ES PICAROL (07013437) (Peguera, Calvià)

39WCW4

EI HUIALFÀS (07012986) (Sa Pobla)

B9KCOT

EI LA MIRANDA (07013875) (Sant Francesc de Formentera, Formentera)

HDRI9K

EI LA MIRANDA (07013875) (Sant Francesc de Formentera, Formentera)

ZE1PQL

EI NA BURGUESA (07013073) (Palmanova, Calvià)

DZZK18

EI OCELL DEL PARADÍS (07013176) (Son Ferrer, Calvià)

1E8I7X

EI PALMANOVA (07014788) (Palmanova, Calvià)

3Q2268

EI PALMANOVA (07014788) (Palmanova, Calvià)

5GSLPX

EI PALMANOVA (07014788) (Palmanova, Calvià)

13DZYJ

EI SANT FERRAN (07015896) (Sant Ferran de ses Roques, Formentera)

2VM92Y

EI SANT FERRAN (07015896) (Sant Ferran de ses Roques, Formentera)

57CK8U

EI SANT FERRAN (07015896) (Sant Ferran de ses Roques, Formentera)

FSUX26

EI SANT FERRAN (07015896) (Sant Ferran de ses Roques, Formentera)

ND2Z8L

EI SANT FERRAN (07015896) (Sant Ferran de ses Roques, Formentera)

7OVU53

EI SANTA CREU (07013450) (Palma)

MDCHNE

EI SANTA CREU (07013450) (Palma)

 

ANNEX 2 Ajuts denegats, amb especificació del motiu de denegació

Codis d'exclusió

No compleix requisits: 1

Manca documentació: 2

Codi

Centre

Motiu exclusió

W696CB

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

2

ZNFB8I

CC BEATO RAMÓN LLULL (07001526) (Inca)

2

OR3HYR

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

1

HFY4GD

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

1

XMLD9K

CC LA SALLE (07001472) (Inca)

1

3492QV

CC LA SALLE (07001915) (Maó)

1

FLDRKN

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

1

C9ZE69

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

1

JMWZH2

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

1

6PA88S

CC LA SALLE (07002181) (Manacor)

1

FM3JKP

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Palma)

1

QV7RAB

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

1

ATBGOF

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

2

DEYC4E

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

2

QNWKBV

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

2

QPH346

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

2

Q3845B

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

2

ZAKO9D

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

2

77J7WE

CC SAN FELIPE NERI (07003331) (Palma)

2

CCSG2O

CC SANT JOSEP OBRER II (INTEGRAT MÚSICA) (07003067) (Palma)

1

GOQYQ2

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

1

55D86M

CC VIRGEN DEL CARMEN (07002816) (Palma)

1

EOR1T3

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia)

1

7ANN3R

CEI ANGELETS DE LLUM (07015513) (Palma)

2

SG7TSS

CEI BABYLAND EIVISSA (07015562) (Eivissa)

1

R6N8OS

CEI ESCOLA NOVA (07014739) (Palma)

1

9OGNM7

CEI PICA-SOL (07013887) (Llucmajor)

1

PWJVCE

CEI RIN TIN TIN (07013723) (Palma)

1

YMLRS5

CEI RIN TIN TIN (07013723) (Palma)

1

YQXSMP

CEI ROPIT (07014697) (Palma)

2

BT7U79

CEI ROPIT (07014697) (Palma)

1

GF97CP

CEI TERINGA (07013486) (Palma)

1

XBHAGV

CEI TERINGA (07013486) (Palma)

1

4XPMGC

CEI TERINGA (07013486) (Palma)

1

I7WI2O

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

1

NCFOE1

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

1

PT4YXM

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

1

RJSUPF

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

1

Y2DRBV

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

1

2HCF71

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

1

46ODP4

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

1

77O7CL

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

1

GGOGWJ

CEIP BLAI BONET (07005398) (Santanyí)

1

EV1UNG

CEIP CAMILO JOSE CELA (07005994) (Palma)

1

J61QWG

CEIP CAN RASPALLS (07013361) (Sant Jordi de ses Salines)

1

YXTRWR

CEIP ES CREMAT (07005787) (Vilafranca de Bonany)

2

CHF2EL

CEIP ES VIVERO (07002932) (Es Viver, Palma)

1

PG9PCO

CEIP ES VIVERO (07002932) (Es Viver, Palma)

1

9X5SPE

CEIP ES VIVERO (07002932) (Es Viver, Palma)

1

AU7SQU

CEIP MARE DE DÉU DE GRÀCIA (07001836) (Maó)

1

E4XUZE

CEIP MARE DE DÉU DEL CARME (07001800) (Maó)

1

NERZY2

CEIP MARGALIDA FLORIT (07012974) (Ciutadella de Menorca)

1

XW6QVX

CEIP MELCIOR ROSSELLÓ I SIMONET (07005295) (STª Mªdel Camí)

1

CK3EIQ

CEIP NA CARAGOL (07006688) (Artà)

2

VA598K

CEIP NA CARAGOL (07006688) (Artà)

2

W8W45H

CEIP NA CARAGOL (07006688) (Artà)

2

DC9RGO

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Puig d'en Valls, Santa Eulària)

1

SGNFRT

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Puig d'en Valls, Santa Eulària)

1

3Z5NZO

CEIP S'OLIVERA (07013048) (Puig d'en Valls, Santa Eulària)

1

MD6529

CEIP VERGE DE LLUC (07002981) (Palma)

2

EXAT24

EI CAP DE CREUS (07014491) (Maó)

1

PPKQJ4

EI ES BUSQUERETS (07008302) (Maó)

1

VAKSIP

EI ES BUSQUERETS (07008302) (Maó)

1

8JPAKF

EI ES BUSQUERETS (07008302) (Maó)

1

8NG5S2

EI ES BUSQUERETS (07008302) (Maó)

1

IDZJ3O

EI ES PASSERELLS (07013231) (Maó)

1

I9NI7J

EI ES PASSERELLS (07013231) (Maó)

1

LPJ2KI

EI ES PASSERELLS (07013231) (Maó)

1

QZ3ODK

EI ES PASSERELLS (07013231) (Maó)

1

TB47NG

EI ES PASSERELLS (07013231) (Maó)

1

XX2N9X

EI ES PASSERELLS (07013231) (Maó)

1

3ZAKOD

EI ES PASSERELLS (07013231) (Maó)

1

7KI6O4

EI ES PASSERELLS (07013231) (Maó)

1

4NA6G8

EI FORT DE L'EAU (07008272) (Maó)

1

4XIWZD

EI FORT DE L'EAU (07008272) (Maó)

1

AHEZHU

EI MENUTS (07014569) (Santa Gertrudis, Santa Eulària)

1

IJFDIU

EI MENUTS (07014569) (Santa Gertrudis, Santa Eulària)

1

O1RKMK

EI MENUTS (07014569) (Santa Gertrudis, Santa Eulària)

1

A3F4Z5

EI PERE OLIVER I DOMENGE (07013541) (Felanitx)

1

GF7GD7

EI SANT FERRAN (07015896) (S. Ferran de ses Roques, Formentera)

1

VA65XW

EI SANT FERRAN (07015896) (S. Ferran de ses Roques, Formentera)

1

9BAQNB

EI SANT FERRAN (07015896) (S. Ferran de ses Roques, Formentera)

1