Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 305587
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte de reforma i ampliació de supermercat existent al c/ de Manacor, TM de Palma (29a/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 24 de maig de 2022, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental sobre el projecte de reforma i ampliació de supermercat existent al c/ de Manacor (TM de Palma) , en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

El promotor del projecte sol·licita l'inici d'avaluació d'impacte ambiental simplificada, atès que aquest es troba dins del grup 4, apartat 3, de l'annex II del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears: «Grans establiments comercials segons la definició establerta en l'article 12 de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, o la legislació que la substitueixi.»

No obstant això, en l'emplaçament assenyalat existeix en l'actualitat un supermercat en funcionament, per la qual cosa s'entén que el projecte presentat es considera una modificació d'un projecte en execució i no un projecte nou.

D'acord amb l'article 13, apartat 2, lletra d, del Decret legislatiu 1/2020, ha de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada «Qualsevol modificació de les característiques d'un projecte sotmès a avaluació ambiental per la normativa bàsica estatal o pels annexos 1 o 2 d'aquesta llei, diferent de les modificacions descrites en l'apartat 1.e) anterior, que sigui posterior a la declaració d'impacte ambiental o l'informe ambiental, o d'un projecte ja autoritzat, executat o en procés d'execució, que pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient. S'entén que una modificació pot tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient quan representa:

I. Un increment significatiu de les emissions a l'atmosfera.

II. Un increment significatiu dels abocaments a llits públics o al litoral.

III. Un increment significatiu de la generació de residus.

IV. Un increment significatiu en la utilització de recursos naturals.

V. Una afecció apreciable en espais protegits Xarxa Natura 2000.

VI. Una afecció significativa al patrimoni cultural.»

Per tant, en tot cas, el projecte s'ha de tramitar com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol II d'avaluació d'impacte ambiental de projectes del Títol II d'avaluació ambiental de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. S'han de complir també les prescripcions de l'article 21 del Decret legislatiu 1/2020, que li siguin d'aplicació.

2. Descripció i ubicació del projecte

El projecte pretén descriure i valorar les obres necessàries per a l'execució de l'ampliació i reforma del local comercial dedicat a supermercat i aparcament, situat en els baixos comercials dels edificis que conformen l'illa delimitada pels carrers de Manacor, Joan Alcover, Fratín i Tomás Forteza (TM de Palma), i amb façana en cadascuna d'ells.

L'ampliació consisteix en l'addició de tres locals comercials actualment buits, amb ref. cadastrals 0904002DD7800D0002FZ, 0904001DD7800D0001RB i 0904001DD7800D0001RB, i la reforma del supermercat d'alimentació actual i de l'espai resultant per l'addició dels locals, principalment pel que fa a acabats. D'aquesta manera, s'amplia la superfície construïda en 374,25 m2 i el reordenament dels espais per a aconseguir una major superfície comercial, que s'incrementa en 109,90 m2, fins a un total de 1.850,23 m2.

Es preveu també deixar preparada la instal·lació a fi de cobrir en el futur un punt de recàrrega de vehicles elèctrics fins a assolir un total de 6 places d'aparcament.

3. Avaluació dels efectes previsibles

Segons el document ambiental, els impactes ambientals principals es localitzen principalment durant la fase de construcció: generació de residus, increment de renous, pols en suspensió i emissió de gasos contaminants. D'altra banda, el projecte suposa una millora en l'eficiència energètica, respecte de les instal·lacions actuals.

Atesa la naturalesa del projecte es preveu que els efectes sobre el medi ambient siguin mínims si s'apliquen les mesures ambientals proposades al document ambiental.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

Segons l'article 22.7 del Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2020, «Si l'òrgan ambiental valora que de la documentació aportada se'n desprèn de manera inequívoca que el projecte no té efectes significatius sobre el medi ambient, podrà formular directament l'informe d'impacte ambiental sense sotmetre'l a la fase de consultes.»

Atès que es tracta d'un projecte d'ampliació d'una superfície comercial existent dins zona urbana consolidada, es considera d'aplicació l'article esmentat.

5. Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del projecte: el projecte preveu l'ampliació i reforma del local comercial dedicat a supermercat i aparcament, situat en els baixos comercials dels edificis que conformen l'illa delimitada pels carrers de Manacor, Joan Alcover, Fratín i Tomás Forteza (TM de Palma), i amb façana en cadascuna d'ells. S'amplia la superfície construïda en 374,25 m2 i el reordenament dels espais per a aconseguir una major superfície comercial, que s'incrementa en 109,90 m2, fins a un total de 1.850,23 m2.

2. Ubicació del projecte: l'àmbit d'actuació es troba qualificat com a sòl urbà, en una zona consolidada. D'acord amb el document ambiental, l'ús principal dels edificis on es localitza el supermercat en els seus baixos és el de residencial plurifamiliar, estant permès el comercial i tipus d'edificació AV-MC.V.

No es troba afectat per cap espai natural, ni per cap àrea de prevenció de riscos (APR) d'inundació, d'esllavissaments o d'erosió. Segons el IV Pla Forestal de les Illes Balears (2015-2024) es correspon amb una zona sense risc d'incendi forestal.

La zona d'estudi se situa damunt la massa subterrània 1814M2 «Sant Jordi», aqüífer superficial en mal estat qualitatiu i bon estat quantitatiu i moderada vulnerabilitat a la contaminació.

3. Característiques del potencial impacte: els impactes derivats de la reforma i ampliació del supermercat existent seran nuls o compatibles, una vegada adoptades les mesures ambientals proposades.

En tot cas, de la documentació aportada pel promotor, no es desprèn que la modificació del projecte de supermercat existent pugui tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris de l'article 13, apartat 2, lletra d, del Decret legislatiu 1/2020, per la qual cosa s'entén que no seria necessària la seva tramitació com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer. No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el «Proyecto de reforma y ampliación de supermercado existente en c/ Manacor (TM de Palma)», sempre que es compleixin les mesures proposades al document ambiental, signat per la Sra. Eva Bernat Trías, geòloga, i per la Sra. Mª del Mar Buades Feliu, tècnica, de la consultora Tandem Ecoserveis i Geotecnia S.L., amb data 31 de desembre de 2021.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

A més, es donarà compte al Ple de la CMAIB i al subcomitè tècnic d'Avaluació d'Impacte Ambiental (AIA).

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

(Signat electrònicament: 30 de maig de 2022)

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias