Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 293556
Acord del Patronat de la Fundació per a l’Esport Balear pel qual s’aproven la convocatòria i les bases per a la selecció d’un/a fisioterapeuta per a la Fundació per a l’Esport Balear

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

 1. En data 21 de febrer de 2013 es va signar l'acord entre la Fundació per a l'Esport Balear i el Comitè d'Empresa relatiu a la RLT del personal laboral al servei de la Fundació per a l'Esport Balear, el qual es va aprovar a la sessió de Patronat de la Fundació de 25 de febrer de 2013.

 2. A la RLT esmentada consta el lloc de treball de la categoria de fisioterapeuta, del grup B codi L03160006.

 3. Aquesta plaça va quedar vacant atès que el fisioterapeuta que l'ocupava va demanar una excedència per cura d'un fill menor de tres anys. L'excedència va estar concedida fins dia 13 de febrer de 2019.

 4. El 29 de maig de 2017, amb l'informe favorable de la Direcció General de Pressuposts i Finançament i la Direcció General de Funció Pública, es va contractar la senyora Marina Sánchez per cobrir la plaça vacant fins a la finalització de l'excedència.

 5. El dia 1 de febrer de 2019 el treballador que ocupava la plaça inicial de fisioterapeuta comunica a l'empresa que renuncia al seu lloc de treball una vegada finalitzada la seva excedència.

 6. El dia 6 de maig de 2019 i amb informe favorable de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques es va contractar mitjançant oferta genèrica al SOIB i per contracte d'interinitat en lloc vacant la senyora Marina Sánchez López.

 7. El dia 9 de desembre de 2021 la senyora Marina Sánchez López demana una excedència voluntària ordinària i concedida des de dia 1 de gener de 2022 i amb una durada no inferior a 2 anys.

 8. La Fundació per a l'Esport Balear té un total de 23 programes de tecnificació i 309 esportistes; tots poden sol·licitar fer ús dels serveis del Centre Mèdic del Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears.

 9. A dia d'avui el Centre Mèdic compta amb una persona coordinadora de fisioterapeutes, a jornada completa, i un fisioterapeuta amb jornada de 32.5 hores setmanals, personal del tot insuficient per atendre la demanda generada pels esportistes que formen part dels programes de tecnificació residents a Mallorca.

 10. Al Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, centre reconegut pel CSD, és necessari comptar amb personal de suport per facilitar la formació dels joves esportistes.

 11. A proposta del gerent, el Patronat de la Fundació per a l'Esport Balear en la sessió de dia 28 de març de 2022, acordà aprovar la convocatòria i les bases per a la selecció d'un/a fisioterapeuta per a la Fundació per a l'Esport Balear mitjançant contracte de durada determinada.

 12. En data 12 de maig de 2022 la Direcció General de Funció Pública emet informe favorable sobre la selecció per a la contractació temporal d'un/a fisioterapeuta per a la Fundació per a l'Esport Balear.

 

Acord

Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, atès l'informe favorable emès per la Direcció General de Funció Pública.

Interposició de recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s'hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 19 de maig de 2022

La presidenta del Patronat de la Fundació per a l'Esport Balear

Fina Santiago Rodríguez

  

ANNEX 1

Bases de la convocatòria del procés de selecció per cobrir un lloc de treball de fisioterapeuta per a la Fundació per a l'Esport Balear i creació d'una borsa de treball per a substitucions

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació amb caràcter temporal (contracte d'interinitat d'una durada màxima de 3 anys) d'un lloc de treball de fisioterapeuta per a la Fundació per a l'Esport Balear i crear una borsa de treball per a substitucions.

2. Forma de selecció

La selecció s'ha de fer mitjançant el procediment de concurs de mèrits, de conformitat amb el barem (annex 2) i d'una fase d'entrevista.

3. Requisits i condicions de les persones aspirants

Per a l'admissió a aquestes proves selectives, les persones aspirants han de complir, en la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

 1. Tenir nacionalitat espanyola o la d'un estat de la Unió Europea, o ser nacional d'altres estats amb les condicions que estableix l'article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

 2. Tenir 16 anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació.

 3. Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents a la categoria de fisioterapeuta.

 4. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars a les de la categoria corresponent. En cas de persones nacionals d'un altre estat, no haver estat inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

 5. Declaro que, durant la relació laboral resultant d'aquest procés selectiu, es complirà amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

 6. Estar en possessió del títol de grau o diplomatura en fisioteràpia o estar en condicions d'obtenir-lo en la data que finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el supòsit de titulacions expedides a l'estranger, s'ha d'aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

 7. Estar en possessió del certificat de coneixements de la llengua catalana (nivell B2), de conformitat amb el que disposa l'article 4 del Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de la llengua catalana en procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Funcions

El servei es donarà de forma presencial a les instal·lacions del Centre Mèdic del Centre de Tecnificació Esportiva, i s'exerciran les tasques següents:

 • Tractar i realitzar el seguiment especialitzat e individualitzat de les lesions.

 • Prevenir lesions amb els dissenys i protocols d'exercicis individualitzats per evitar lesions i/o recidives, que haurà d'ensenyar als esportistes.

 • Educar a l'esportista i a tot el seu context esportiu per prevenir i recuperar lesions.

 • Realitzar avaluacions periòdiques e investigar per detectar factors de risc lesius i prevenir futures lesions.

 • Organitzar programacions de readaptació esportiva de l'esportista.

 • Complir el protocol sanitari establert al Centre Mèdic del CTEIB.

Totes aquestes actuacions es duran a terme sempre sota la coordinació i supervisió del responsable mèdic de la Fundació per a l'Esport Balear.

5. Sou i horari

L'horari de feina és de dilluns a divendres, amb un horari de 8 a 15 hores i un salari brut de 21.019,87 € anual.

6. Sol·licituds i documentació

Les persones interessades en participar en aquest procés selectiu han de presentar una sol·licitud d'acord amb el formulari que és a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Fundació per a l'Esport Balear (www.fundacioesportbalear.es).

A la sol·licitud, s'hi ha d'ajuntar la documentació següent:

 1. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, una fotocòpia del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.

 2. Declaració responsable que es compleix amb els requisits 3.c, 3.d i 3.e d'aquestes bases, d'acord amb el model que és a disposició de les persones interessades a la pàgina web de la Fundació per a l'Esport Balear (annex 3).

 3. Títol original o còpia autèntica que acrediti estar en possessió del títol de grau o diplomatura en fisioteràpia.

 4. Certificat original o còpia autèntica del nivell B2 de coneixements de llengua catalana.

 5. Documentació acreditativa dels mèrits.

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el Registre de la Fundació per a l'Esport Balear a través d'alguna d'aquestes formes:

 1. Presencialment, en el Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears, carrer Gremi Forners, 4, del polígon de Son Castelló (Palma).

 2. Per correu postal, sempre que els documents siguin originals o còpies autèntiques.

 3. Per correu electrònic a <info@fundacioesportbalear.es> sempre que els documents que acreditin els requisits i els mèrits estiguin signats digitalment per l'entitat certificadora o bé compulsats electrònicament.

El termini per presentar les sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de las Illes Balears.

Si el darrer dia de presentació de les sol·licituds cau en dissabte o en diumenge, el termini s'entendrà ampliat fins el dia hàbil següent.

Es considera que les persones que presenten una sol·licitud per participar en aquesta selecció donen el consentiment perquè la Fundació tracti les seves dades personals als efectes que se'n derivin.

7. Llista de persones admeses i excloses

Una vegada s'acabi el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà a la pàgina web de la Fundació la relació provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes de l'exclusió. Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes per esmenar-ne els defectes o aportar els documents preceptius.

8. Comissió tècnica de valoració

La comissió tècnica de valoració estarà formada per les persones següents:

President: Eduardo Ribot Rodríguez, responsable Centre Mèdic CTEIB

Suplent: Montse Cardona Capellà, delegada Fundació a Menorca

Secretari: Mateu Cañellas Martorell, coordinador de Tecnificació Esportiva

Suplent: Jorge Grigelmo Miguel, responsable promoció i patrocini i TIC

Vocal: Eva Milan Mateu, cap de logística

Suplent: Carlos Lorenzo García Cerdà, psicòleg

S'han d'abstenir de formar part de la comissió tècnica de valoració els càrrecs de naturalesa política i el persona eventual de l'Administració (article 51 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma), els funcionaris interins (article 60.2 de l'EBEP) ni si hi concorren les circumstàncies que preveu l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Tampoc no en poden formar part el personal laboral que tingui assignat un crèdit horari per desenvolupar funcions sindicals o de representació de personal.

A les reunions de la comissió tècnica pot assistir amb veu, però sense vot un membre del comitè d'empresa de la Fundació per a l'Esport Balear. A aquest efecte, s'han de comunicar al comitè d'empresa, amb una antelació suficient, les dates de les reunions.

Les funcions bàsiques de la comissió tècnica de valoració són les següents:

 • Comprovar que les persones aspirants compleixen els requisits que estableix la convocatòria.

 • Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, de conformitat amb el barem establert (annex 2).

 • Proposar la contractació de la persona seleccionada.

9. Valoració de mèrits

Els mèrits al·legats s'han de valorar d'acord amb el barem establert (annex 2).

Només es podran puntuar els mèrits que siguin degudament justificats mitjançant la documentació aportada pels candidats (presentació de l'original o còpia autèntica).

No es valorarà cap mèrit professional si no se n'especifica clarament el termini d'inici i de finalització.

No es valoraran els certificats que no indiquin les hores de durada de l'acció formativa.

Cap mèrit podrà ser valorat en més d'un apartat.

10. Publicació de les valoracions

Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, la comissió tècnica ha de fer pública, a la pàgina web de la Fundació per a l'Esport Balear, una llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants.

Aquesta llista s'ha de publicar per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones aspirants disposen d'un termini de tres dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional.

Una vegada resoltes les al·legacions es passarà a la fase d'entrevistes i un cop valorades s'ha de publicar la llista definitiva de valoracions a la pàgina web de la Fundació per a l'Esport Balear.

11. Borsa de treball

Ordre de prelació

L'ordre de prelació en la borsa de treball està determinat per la puntuació obtinguda pels aspirants de conformitat amb el barem establert en la convocatòria (annex 2).

Funcionament de la borsa

Exclusions

 1. No acceptar un contracte suposa l'exclusió automàtica de la llista, tret que la renúncia estigui motivada per estar treballant en una altra empresa o entitat, circumstància que el candidat haurà de justificar per escrit. Igualment, el candidat haurà de manifestar per escrit la seva disponibilitat per tornar a ser cridat.

 2. El candidat que hagi acceptat un contracte i no s'incorpori al lloc de feina serà exclòs de la borsa.

 3. El personal que s'incorpori al treball i renunciï serà exclòs de la borsa.

 4. Seran excloses de la borsa les sol·licituds que presentin falsedats en la documentació aportada o en les dades consignades.

 5. Els candidats que no superin el termini de prova establert seran exclosos de la borsa.

 6. Haver incorregut en faltes molt greus que hagin provocat l'acomiadament disciplinari també suposarà l'exclusió de la borsa.

Crida i contractació

L'oferta de contractació a les persones de la borsa es durà a terme seguint rigorosament l'ordre de puntuació.

 

El procediment de comunicació serà el següent:

 1. Contacte telefònic amb un màxim de tres intents en horari de matí (de 8 a 15 h) o per correu electrònic. Quedarà constància en l'expedient de la data i hora de les telefonades i els missatges electrònics.

 2. Dins el termini màxim d'un dia hàbil comptador des de la comunicació, o dos dies si la crida es fa en divendres, la persona integrant de la borsa ha de manifestar el seu interès en el nomenament.

 3. Els aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita quedaran exclosos de la borsa, llevat que al·leguin, dins el termini establert, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar dins els tres dies hàbils següents:

a) Estar en període d'embaràs, de maternitat, paternitat, adopció o acolliment permanent o preadoptiu.

b)Prestar serveis en un altre lloc, ja sigui en l'àmbit públic o privat, o per haver rebut una oferta de contractació laboral o de nomenament de funcionari interí.

c) Patir malaltia o incapacitat temporal.

d) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.

 

ANNEX 2

BAREM DE MÈRITS

La puntuació màxima és de 100 punts

1. Mèrits professionals (màxim 45 punts)

 • Per cada any/temporada treballant com a fisioterapeuta a un programa d'alt rendiment nacional o a un programa de tecnificació tutelat per una comunitat autònoma: 10 punts

 • Per cada any treballant com a fisioterapeuta en un àmbit no esportiu: 1 punt (amb un màxim de 15 punts)

 • Per cada any/temporada treballant com a fisioterapeuta a la selecció nacional de categories de majors de 14 anys: 5 punts

 • Per cada any/temporada treballant com a fisioterapeuta amb esportistes d'alt nivell nacional: 3 punts

 • Per cada any/temporada treballant com a fisioterapeuta a la selecció autonòmica de categories de majors de 14 anys: 2 punts

 • Per cada any/temporada treballant com a fisioterapeuta a un club esportiu a categoria majors de 14 anys: 1 punt (amb un màxim de 20 punts)

A partir de 10 mesos es considerarà una temporada completa. Cada mes complet computarà un 10% de la puntuació de cada apartat. Les fraccions inferiors a un mes no computaran.

2. Mèrits acadèmics i formatius (màxim 45 punts)

2.1. Formació acadèmica (màxim 28 punts)

 • Estar en possessió del títol de Doctor, relacionat amb la plaça convocada: 15 punts

 • Segones titulacions oficials de grau, màster universitari o equivalent relacionades amb la plaça convocada no valorades als requisits: 10 punts

 • Pel títol de tècnic superior en activitats físiques i esportives: 2 punts

 • Per cada títol de tècnic esportiu superior o equivalent: 1 punts

2.2. Formació continua i publicacions (màxim 14 punts)

 • “Títols propis” d'estudis de postgrau: 3 punts

 • Per cada 80 hores de formació relacionades amb la plaça convocada: 1 punt (només s'han de sumar les activitats de formació que com a mínim siguin de 20 hores, no es valoraran els certificats que no indiquin les hores de durada de l'acció formativa)

 • Per cada article publicat en revistes indexades al JCR: 0,8 punts per article

 • Per cada article publicat en revistes indexades a SJR: 0,2 punts per article

 • Per cada article publicat en revistes no indexades, però amb revisió per parells: 0,05 punts per article

 • Per cada col·laboració en llibre ó capítols de llibres relacionat amb la plaça convocada: 0,3 punts per llibre (màxim 1 punt)

 • Per cada ponència/comunicació/pòster: 0,2 per comunicació oral, 0,05 per pòster presencial (màxim 1 punt). No es valoraran més de dues aportacions a un mateix congrés

 

2.3. Coneixements de llengua catalana (màxim 3 punts)

 • Per estar en possessió del certificat acreditatiu de coneixements de llengua catalana:

  • Certificat C2: 2 punts

  • Certificat C1: 1,5 punts

  • Certificat LA: 1 punt

Només es valora el certificat del nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti.

3. Fase d'entrevista (màxim 10 punts)

El contingut de l'entrevista ha de versar sobre els mèrits al·legats pels candidats en la fase de concurs i la seva finalitat ha de ser valorar l'adequació de l'aspirant al lloc de feina. Ha de servir per valorar tots els mèrits aportats i fer una anàlisi conjunta del currículum de l'aspirant per tal de determinar la idoneïtat amb la plaça a proveir. De manera específica s'ha de comprovar el grau de competència professional dels aspirants.