Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 289321
Decret d'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal i de l'Oferta d'Ocupació Pública de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Decret de Batlia

Fets

1. En el BOIB núm. 183 de 27/10/2020 es va publicar Resolució de Batlia de data 22/10/2020 per la qual s'aprovava la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal per a l'any 2018, i la determinació i el nombre de places a convocar pel procediment de promoció interna. Tot això plegat, conformava l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018 d'aquest ajuntament.

En el mateix butlletí es va publicar Resolució de Batlia de data 22/10/2020 per la qual s'aprovava la taxa addicional d'estabilització de l'ocupació temporal per a l'any 2019, i la determinació i el nombre de places a convocar pel procediment de promoció interna. Tot això plegat, conformava l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2019 d'aquest ajuntament.

2. En data 28 de desembre de 2021 es va aprovar la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, publicada en el BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021, que autoritza un tercer procés d'estabilització d'ocupació pública. Addicionalment als processos d'estabilització que van regular la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 i la Llei 6/2018, 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, s'autoritza una taxa addicional per a l'estabilització d'ocupació temporal que inclourà les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o altra forma d'organització de recursos humans que estiguin contemplades a les diferents Administracions Públiques, i estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020. Les Administracions Públiques hauran d'oferir, abans de l'1 de juny del 2022, les places de personal temporal actualment ocupades.

3. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública estableix a l'article 2 que les places afectades pels processos d'estabilització prevists en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018 i per l'any 2019, seran incloses dins el nou procés d'estabilització sempre que haguessin estat incloses en les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor de la present Llei, no haguessin estat convocades, o havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

4. El sistema de selecció serà el de concurs-oposició, amb una valoració en la fase de concurs d'un 40% de la puntuació total, en què es tindrà en compte majoritàriament l'experiència en el cos, escala, categoria o equivalent de què es tracti podent no ser eliminatoris els exercicis en fase d'oposició, en el marc de la negociació col·lectiva establerta a l'article 37.1. ) del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Les places que haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda des d'abans de l'1 de gener de 2016 es convocaran pel sistema de concurs de manera excepcional, en aplicació de la Disposició Addicional 6na de la  Llei 20/2021, de 28 de desembre.

5. Estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública que aquests processos, que s'han de fer una sola vegada, poden ser objecte de negociació en cadascun dels àmbits territorials de l'Administració de l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals. El procés d'estabilització ha estat objecte de negociació en el si de la Mesa General de Negociació dels empleats públics d'aquest ajuntament en sessions de data 13/04/2022, 26/04/2022, 04/05/2022, 13/05/2022, 19/05/2022.

6. D'altra banda l'article 20 de la Llei 22/2021, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022,  inclou l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública ordinària, subjecta a una taxa de reposició d'efectius del 110 per cent, sense perjudici dels processos d'estabilització la aprovació sense perjudici dels processos d'estabilització. 

Fonaments de Dret

1. L'article 91.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com l'article 128.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, disposen que les corporacions locals han de formular públicament la seva oferta d'ocupació pública, ajustant-se als criteris fixats en la normativa bàsica estatal.

2. L'article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública en quant autoritza una taxa addicional per a l'estabilització de d'ocupació temporal a l'administració i que les places afectades pels processos d'estabilització prevists en l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2018 i per l'any 2019, seran incloses dins el nou procés d'estabilització sempre que, arribada la data d'entrada en vigor de la Llei, no haguessin estat convocades.

3. L'article 2.2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a la ocupació pública que estableix que Les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització contemplats en l'apartat 1, així com el nou procés d'estabilització, s'hauran d'aprovar i publicar en els respectius diaris oficials abans de l'1 de juny de 2022.

4. Disposició Addicional 6 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que disposa amb caràcter excepcional el sistema de concurs per a aquelles places que, reunint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei, haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.

5. L'article 20 de la Llei 22/2021, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, que estableix per a la incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, una taxa de reposició d'efectius del 110 per cent.

Per tot l'anterior i, fent ús de les atribucions que en matèria de direcció de govern i  administració municipal i d'organització dels serveis m'atorga el 21.1 de la Llei  7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, així com del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, disposo la següent

Resolució

1. Anul·lar i deixar sense efectes les ofertes públiques d'ocupació de l'any 2018 i de l'any 2019 (BOIB núm. 183 de 27/10/2020).

2. Aprovar l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització d'ocupació temporal 2022, amb la següent relació de places:

PLAÇA

CONCURS

CONCURS-OPOSICIÓ

OPERARI

14

1

OPERARI ESPORTS

14

1

ORDENANÇA

2

0

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

26

12

DINAMITZADOR/A TIC

1

0

ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

4

1

TGM

1

1

TÈCNIC/A D'INTERVENCIÓ SOCIAL

1

0

TAG

2

5

TÈCNIC/A DE MERCAT DE TREBALL

7

0

TÈCNIC/A DESENVOLUPAMENT ESTRATÈGIC

1

0

TÈCNIC/A SUPERIOR COMUNICACIONS

0

1

PSICÒLEG/A

4

0

EDUCADOR/A SOCIAL

3

0

ARQUITECTE/A

1

3

ARQUITECTE/A TÈCNICO/A

1

0

ENGINYER/A INDUSTRIAL

3

0

ENGINYER/A CAMINS, CANALS I PORTS

1

0

ENGINYER/A INFRAESTRUCTURES

1

0

TREBALLADOR/A SOCIAL

3

2

INFORMADOR/A TURISTIC/A

11

1

OPERADOR/A RÀDIO

5

1

ZELADOR/A

1

0

NOTIFICADOR/A

1

0

HELP-DESK

1

1

TAE CAFIE

2

0

TÈCNIC/A PREVENCIÓ RRLL

1

0

AJUDANT

4

0

TAE MEDI AMBIENT

0

1

POLICIA LOCAL

1

0

TOTALS

117

31

3. Aprovar l'oferta pública d'ocupació corresponent a l'any 2022, amb la següent relació de places:

PLAÇA

TORN

LLIURE

PROMOCIÓ INTERNA

OPERARI/ÀRIA

1

0

OPERARI/ÀRIA ESPORTS

1

0

ORDENANÇA

1

0

AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

17

0

ADMINISTRATIU/IVA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

6

4

TGM

2

1

TAG

5

1

TAE GEÒGRAF/A

0

1

ARQUITECTE/A

1

0

ARQUITECTE/A TÈCNICO/A

3

0

ENCARREGAT/ADA EN CAP

0

2

ENGINYER/A TÈCNIC/A AGRÍCOLA

0

1

TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMÀTICA

0

1

TREBALLADOR/A SOCIAL

2

0

INFORMADOR/A TURISTIC/A

1

0

OPERADOR/A RÀDIO

4

0

TITULAT/ADA SUPERIOR GESTOR DOCUMENTAL

1

0

OFICIAL ESPORTS

0

1

OFICIAL EDIFICIS SINGULARS

0

1

AJUDANT ESPORTS

1

2

AJUDANT

3

1

AJUDANT PROTECCIÓ CIVIL

1

0

TAE MEDI AMBIENT

1

0

ENCARREGAT/ADA QUALITAT AMBIENTAL

0

1

VIGILANT MEDIAMBIENTAL

1

1

INSPECTOR/A COMERÇ

1

0

TÈCNIC/A RESTAURACIÓ BÉNS ARQUEOLÒGICS

1

0

TÈCNIC/A PATRIMONI ARQUEÒLOGIC I ETNOLÒGIC

1

0

AGENT SERVEI ATENCIÓ CIUTADANIA

2

0

MAJOR POLICIA LOCAL

0

2

SOTSINSPECTOR/A POLICIA

0

2

OFICIAL POLICIA

0

8

POLICIA LOCAL

19

0

TOTALS

76

30

4. Ordenar la publicació d'aquesta resolució en el BOIB, en compliment del que disposa l'article 47.5 de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. En aquest cas, no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició.

El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar en el Registre General d'aquest ajuntament o en les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la Llei 39/2015,  d'1 d'octubre, abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt i notificat la resolució, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seva interposició, i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu o la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons les competències determinades pels articles 8 i 10 de la Llei 29/1998, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient.


(Signat electrònicament: 23 de maig de 2022)

El tinent de batle delegat de Serveis Generals i Infraestructures (Decret de Batlia de data 17/6/2019) Juan Recasens Oliver