Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 216630
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 d’abril de 2022 per la qual es determina el sistema per al càlcul de la nota mitjana de l’Educació Secundaria Obligatòria amb la finalitat de dirimir l’empat en el procés d’escolarització al batxillerat i altres ensenyaments de règim especial per al curs 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El punt 5 de l'article 14 del Decret 64/2019 de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008, estableix que en cas d'empat en el procés d'escolarització es dirimirà atenent la major puntuació obtinguda en els criteris prioritaris tot comparant-los un a un en l'ordre que es determina. A més a més, s'afegeix que:

“Pel que fa a l'accés al batxillerat i altres ensenyaments de règim especial, s'ha d'atendre l'expedient acadèmic de l'alumnat, tot això d'acord amb el que estableixen les administracions competents en matèria educativa”.

2. L'article 18 f), Criteris de desempat, de l' L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears diu:

f) Si la situació es dóna per accedir al estudis de batxillerat i després d'aplicar els criteris anteriors s'hi manté l'empat, s'ha de dirimir segons la mitjana aritmètica de les matèries avaluades de tots els cursos d'ESO. En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3 punts; suficient, 5; bé, 6; notable, 7 i excel·lent, 9

3. Al segon paràgraf dels criteris de desempat que apareixen a l'annex 5, referit al barem de puntuació, de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears, s'especifica:

“ Si l'empat es produeix per accedir als estudis de batxillerat i després d'aplicar els criteris anteriors es manté, s'ha de dirimir segons la mitjana aritmètica del títol d'ESO, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d'equidistància, a la superior. En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3; suficient, 5; bé, 6; notable, 7, i excel·lent, 9”.

4. El Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols de graduat en educació secundària obligatòria i de batxillerat, establia l'article 2.2 que:

2. Al títol hi haurà de constar la qualificació final d'educació secundària obligatòria. La qualificació final de l'etapa serà la mitjana de les qualificacions numèriques obtingudes a cadascuna de les matèries cursades a l'educació secundària obligatòria, expressada en una escala d'1 a 10 amb dos decimals, arrodonida a la centèsima.

5. Per això, la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 d'octubre de 2020 per la qual s'aprovaven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2020-2021 recollia també a l'apartat 27.2 de l'annex 1.

27.2.  La nota mitjana de l'educació secundària obligatòria s'obté calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes a totes les matèries de tots els cursos arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d'equidistància, a la superior. Per a aquest càlcul, la situació de no presentat (NP) equival a la qualificació numèrica obtinguda per a la mateixa matèria en l'avaluació final ordinària. Les matèries amb convalidacions (C) o exempcions (X) no s'han de tenir en compte per calcular la nota mitjana.

 

6. Posteriorment, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre) i l'article 16.3 del Reial Decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l'avaluació i la promoció a l'Educació Primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació a l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional, determinen que el títol de Graduat en Educació Secundària serà únic i s'expedirà sense qualificació.

7. D'aquí que la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-2022, aclareixi al punt 26.2 que:

6.2. El Títol d'educació secundària obligatòria, s'expedeix sense qualificació,  per tant, desapareix la nota mitjana de l'etapa.

8. A hores d'ara, a partir del fet que no s'ha de calcular la nota mitjana de l'educació secundària obligatòria per incloure-la al títol, a l'espera de la modificació de la normativa autonòmica i per seguretat jurídica, ens trobam amb la necessitat d'obtenir–la per tal de poder dirimir els empats en l'escolarització de batxillerat i els estudis de règim especial, tal com indica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.

9. Per tot això que s'ha exposat, es fa necessari indicar als centres educatius que imparteixen educació secundària obligatòria de quina manera s'ha de calcular aquesta nota mitjana.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 1/2022,  de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, (BOIB núm. 38, de 17 de març).

4. El Reial Decret 984/2021, de 16 de novembre, pel qual es regulen l'avaluació i la promoció a l'Educació Primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació a l'Educació Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional. (BOE núm. 275, de 17 de novembre).

5. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

7. El Decret 64/2019 de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008 (BOIB núm. 107, de 3 d'agost).

8. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears (BOIB Núm. 45, de 9 d'abril), en tot allò que no s'oposi a l'anterior decret.

9. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de març de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2022-2023 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears (BOIB núm. 39 de 19 de març).

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Determinar que la nota mitjana d'ESO s'ha de calcular a partir de  la mitjana aritmètica de les qualificacions numèriques obtingudes a totes les matèries de tots els cursos de l'ensenyament secundari obligatori, arrodonida a la centèsima més pròxima o, en cas d'equidistància, a la superior.

 

​​​​​​​En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3; suficient, 5; bé, 6; notable, 7, i excel·lent, 9.

Per a aquest càlcul, la situació de no presentat (NP) equival a la qualificació numèrica obtinguda per a la mateixa matèria en l'avaluació final ordinària. Les matèries amb convalidacions (C) o exempcions (X) no s'han de tenir en compte per calcular la nota mitjana.

2. Establir que calcular la nota mitjana dels alumnes que han cursat un programa de millora de l'aprenentatge i el rendiment (PMAR) s'han de comptabilitzar a més de totes les matèries superades, les matèries pendents que s'han de recuperar que apareixen l'apartat 15.2  la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de novembre de 2021 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-2022. Les matèries que no s'han de recuperar perquè formen part dels àmbits no s'han de tenir en compte.

3. Establir que per calcular la nota mitjana dels alumnes que han cursat formació professional bàsica (FPB) s'ha de tenir en compte la nota  mitjana dels àmbits de ciències aplicades I, i II i comunicació i societat I i II.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació, i Formació Professional, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 12 d'abril de 2022

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla