Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 213562
Resolució de la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per la qual es convoquen, per a l’any 2022, subvencions per a la recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d’espais públics que per les seves característiques especials necessitin d’una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, que estiguin situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Referència Base de Dades Nacional de Subvencions: 620224

La vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial ha dictat, el dia 8 d'abril de 2022, la resolució següent:

<< Antecedents

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial es va constituir mitjançant la subscripció d'un conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears. Els estatuts d'aquest Consorci es varen aprovar per Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 9 de setembre de 2010, i es publicaren al BOIB núm. 58, de dia 19 d'abril de 2011, els quals han estat modificats per Acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 9 de maig de 2019, i es publicaren al BOIB núm. 72, de 30 de maig de 2019.

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, d'acord amb l'article 4 dels estatuts que el regeixen, té, entre d'altres, les finalitats següents:

- Impulsar polítiques de millora i conservació dels elements i valors, tangibles o intangibles, que conté la Serra de Tramuntana i que han motivat la declaració com a patrimoni mundial de conformitat amb allò que estableix la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural de 1972.

- Promoure i finançar l'execució d'obres, la prestació de serveis i la implantació d'instal·lacions en general, relacionats amb la declaració de la serra com a patrimoni mundial.

- Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la conservació i la millora del paisatge i del patrimoni cultural de la serra.

- Promoure la implicació de la iniciativa particular en la conservació i la millora del paisatge cultural i dels valors patrimonials de la serra, en especial amb l'impuls d'acords de custòdia del territori.

Amb aquesta convocatòria es pretén subvencionar diversos tipus d'actuacions per tal de conservar, recuperar o restaurar elements patrimonials, arquitectònics o naturals, així com també espais agrícoles i/o forestals i el seu entorn; i incentivar als ajuntaments a la redacció del catàleg municipal de camins públics. Les actuacions subvencionables han d'estar situades dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, d'acord amb el que s'indica en el Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial.

En data 23 de desembre de 2016, el Ple del Consell de Mallorca va acordar aprovar l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18.02.2017), i en data 14 de juny de 2018, va acordar modificar-la (BOIB núm. 96, de 04.08.2018)

El Pla Estratègic de Subvencions del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a l'exercici 2022, que ha estat modificat per acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca en data 23 de febrer de 2022, inclou una convocatòria pública de subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, que estiguin situats dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana. Aquests valors naturals i patrimonials foren essencials per a la declaració de la Serra de Tramuntana com a patrimoni mundial.

Per acord de la Junta Rectora del Consorci de 28 d'octubre de 2021 i per acord del Ple del Consell de Mallorca de 23 de desembre de 2021, es varen aprovar el projecte de pressuposts del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a l'exercici 2022.

El pressupost preveu la realització de l'esmentada convocatòria pública de subvencions amb les finalitats definides al Pla Estratègic de Subvencions del Consorci per al 2022 i en els termes prevists en el Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana.

El dia 3 de març de 2022, el director insular de Territori i Paisatge, ha emès memòria justificativa sobre la necessitat i la idoneïtat de que el Consorci dugui a terme la indicada convocatòria pública de subvencions, atès que s'ajusta plenament a les finalitats i funcions del Consorci i permetrà aconseguir els objectius i els efectes establerts a l'esborrany del Pla Estratègic de Subvencions d'aquest ens públic per a l'exercici 2022, al seu pressupost de despeses pel 2022 i al Pla de Gestió de la Serra.

El dia 15 de març de 2022, la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana va dictar la resolució d'inici de l'expedient corresponent per a l'aprovació d'una convocatòria pública de subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, que estiguin situats dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana per a l'any 2022.

El dia 1 d'abril de 2022, el cap de servei jurídic del Servei de Gestió de Paratges Culturals del Departament de Territori ha emès informe favorable sobre els aspectes jurídics de la present convocatòria pública de subvencions.

En el projecte de pressupost de despeses del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial de 2022 s'ha previst el crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa que es deriva de les línies per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, per un import total de 990.000,00 €, dels quals 250.000,00 euros aniran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00.33615.76200 (ajuntaments), 100.000,00 € aniran a càrrec a l'aplicació pressupostària 00.33615.77900 (explotacions agrícoles i/o ramaderes), i 600.000,00 euros aniran amb càrrec a l'aplicació pressupostària 00.33615.78900 (particulars, entitats sense ànim de lucre i comunitats de bens). Així com un import total de 40.000,00 euros que aniran a càrrec de l'aplicació pressupostària 00.33615.46200 (ajuntaments).

A tot això s'ha d'afegir que, d'acord amb el que preveu l'article 23 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, la quantia prevista per les línies per a ajuntaments i particulars, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i explotacions agràries per import de 950.000,00 euros destinat per les línies per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, es pot veure incrementada fins a una quantia total màxima d'1.500.000,00 euros. Aquest increment està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la concessió de les subvencions i amb la distribució que es preveu a la convocatòria.

En data 5 d'abril de 2022 la Intervenció Delegada ha fiscalitzat de conformitat la proposta de resolució d'aquesta convocatòria (Exp. SV 1/2022).

Fonaments de dret

1. Estatuts del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, publicats al BOIB núm. 72, de dia 30 de maig de 2019.

2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

3. Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003(BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).

4. Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), modificada en data 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 04.08.2018) .

5. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

6. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

7. Bases d'execució del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per a l'any 2022.

Per tot el que s'ha exposat, la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial dicta la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria pública de subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, que estiguin situats dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana per a l'any 2022.

2. Autoritzar la despesa que es deriva de la convocatòria pública de subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, que estiguin situats dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana per a l'any 2022, per un import total de nou-cents noranta mil euros (990.000,00 €), els quals es distribuiran de la forma següent:

1) Dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €) aniran destinats als ajuntaments en les línies corresponents a subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials i per a la recuperació dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal. Aquesta quantia s'imputa a l'aplicació pressupostària 00 33615 76200 (documents comptables RC 220220000017 i A 920220000045).

2) Sis-cents mil euros (600.000,00 €) aniran destinats a particulars,  entitats sense ànim de lucre i comunitats de bens en les línies corresponents a subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials i per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn. Aquesta quantia s'imputa a l'aplicació pressupostària 00 33615 78900 (documents comptables RC 220220000018 i A 920220000046).

3) Cent mil euros (100.000,00 €) aniran destinats a explotacions agràries en les línies corresponent a subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials i per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn. Aquesta quantia s'imputa a l'aplicació pressupostària 00 33615 77900 (documents comptables RC 220220000019 i A 920220000047).

4) Quaranta mil euros (40.000,00 €) aniran destinats als ajuntaments en la línia corresponent als espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura en el seu manteniment, neteja i conservació i a la línia de redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics. Aquesta quantia s'imputa a l'aplicació pressupostària 00 33615 46200 (documents comptables RC 220220000020 i A 920220000048).

3. Preveure la possibilitat que la quantia de 950.000,00 euros, destinada a les línies de recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal destinades a  ajuntaments, particulars, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i explotacions agràries es pugui veure incrementada fins a una quantia total màxima d'1.500.000,00 euros. Aquest increment està condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la concessió de les subvencions i amb la distribució que es preveu a la convocatòria.

4. Ordenar-ne la publicació en el BOIB per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es pot interposar, el recurs potestatiu de reposició davant la presidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. Contra la desestimació expressa del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualssevol altres recursos que s'estimi oportú i pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma,  8 d'abril de 2022

El cap de servei de Gestió de Paratges

Culturals,  per absència de la secretària

delegada del Consorci Serra de Tramuntana

(BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020)

Pere Josep Rosiñol Andreu

 

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ANY 2022, PER A LA RECUPERACIÓ D'ELEMENTS ETNOLÒGICS I ARQUITECTÒNICS AMB VALORS PATRIMONIALS, PER A LA RECUPERACIÓ DEL PAISATGE AGRÍCOLA I EL SEU ENTORN I DELS ESPAIS AGRÍCOLES I FORESTALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL, PER AL MANTENIMENT, LA NETEJA I LA CONSERVACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS QUE PER LES SEVES CARACTERÍSTIQUES NECESSITIN D'UNA ESPECIAL CURA, I PER A LA REDACCIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE CATÀLEGS MUNICIPALS DE CAMINS PÚBLICS, QUE ESTIGUIN SITUATS DINS L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

ÍNDEX

Primer. Objecte i àmbit d'aplicació de la subvenció.

Segon. Destinataris i requisits.

Tercer. Actuacions subvencionables i import màxim

Quart. Finançament.

Cinquè. Règim de compatibilitat amb altres ajuts.

Sisè. Caràcter de les subvencions i règim de concurrència.

Setè. Presentació de la sol·licitud i documentació.

Vuitè. Termini de presentació i esmena de documentació.

Novè. Publicació de la convocatòria.

Desè. Fiscalització prèvia.

Onzè. Òrgan instructor i procediment de concessió de les subvencions.

Dotzè. Modificació del projecte subvencionat.

Tretzè. Import de la subvenció i reformulació

Catorzè. Abonament dels ajuts, justificació i termini de presentació.

Quinzè. Obligacions dels beneficiaris.

Setzè. Subcontractació.

Dissetè. Revocació i reintegrament.

Divuitè. Infraccions i sancions.

Dinovè. Normativa d'aplicació.

Vintè. Comunicació de dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Vint-i-unè. Recursos.

 

ANNEX I  -SOL·LICITUD

ANNEX II  -DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS LEGALMENT ESTABLERTES PER OBTENIR LA CONDICIÓ BENEFICIÀRIA D'UNA SUBVENCIÓ NI HAVER DEMANAT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O SUBVENCIÓ PER A AQUEST PROJECTE.

ANNEX III – MODEL DE PRESSUPOST

ANNEX IV  SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS

ANNEX V  - ACREDITACIÓ DEL REPRESENTANT

ANNEX VI - DECLARACIÓ RESPONSABLE  DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE  SUBVENCIONAT,  DELS SEUS INGRESSOS I DESPESES, DEL COMPTE JUSTIFICATIU I DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA.

ANNEX VII - CRITERIS PER A LA RECONSTRUCCIÓ DE MARGES I PARETS

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A L'ANY 2022, PER A LA RECUPERACIÓ D'ELEMENTS ETNOLÒGICS I ARQUITECTÒNICS AMB VALORS PATRIMONIALS, PER A LA RECUPERACIÓ DEL PAISATGE AGRÍCOLA I EL SEU ENTORN I DELS ESPAIS AGRÍCOLES I FORESTALS, DE TITULARITAT MUNICIPAL, PER AL MANTENIMENT, LA NETEJA I LA CONSERVACIÓ D'ESPAIS PÚBLICS QUE PER LES SEVES CARACTERÍSTIQUES NECESSITIN D'UNA ESPECIAL CURA, I PER A LA REDACCIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE CATÀLEGS MUNICIPALS DE CAMINS PÚBLICS, QUE ESTIGUIN SITUATS DINS L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA SERRA DE TRAMUNTANA

Primer. Objecte i àmbit d'aplicació de la subvenció.

La finalitat d'aquesta convocatòria és promoure la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, per al manteniment, la neteja i la conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura, i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics que estiguin situats dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana que ve determinat en l'article 5 dels Estatuts del Consorci (BOIB núm. 72, de 30 de maig de 2019).

Aquesta convocatòria de subvencions es regula per l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, aprovada en data 23 de desembre de 2016, pel Ple del Consell de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), i modificada en data 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 04 d'agost de 2018), entenent-se aquesta com les bases reguladores de la convocatòria.

L'objecte de les actuacions s'han d'ajustar a les finalitats plasmades a l'article 4 dels Estatuts del Consorci Serra de Tramuntana, i a la resolució d'aprovació de la convocatòria. Les finalitats per a aquesta convocatòria són:

- Impulsar polítiques de millora i conservació dels elements i valors, tangibles o intangibles, que conté la Serra i que han motivat la declaració com a patrimoni mundial de conformitat amb el que estableix la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural de 1972.

- Promoure i finançar l'execució d'obres, la prestació de serveis i la implantació d'instal·lacions en general, relacionats amb la declaració de la Serra com a patrimoni mundial.

- Promoure iniciatives i projectes culturals orientats a la conservació i la millora del paisatge i el patrimoni cultural de la Serra.

- Promoure la implicació de la iniciativa particular en la conservació i la millora del paisatge cultural i dels valors de la Serra, en especial amb l'impuls d'acords de custòdia del territori.

En el cas que la finca o espai estigui parcialment ubicada dins l'àmbit de la Serra de Tramuntana, l'actuació només serà subvencionable si es realitza en la zona de la finca que es trobi situada en l'espai territorial abans indicat.

Les actuacions que realitzin els ajuntaments per a la restauració d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per realitzar tasques de manteniment, neteja i conservació d'espais públics i per a la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics seran subvencionables amb independència de la classificació del sòl on s'ha de realitzar l'actuació, és a dir, seran subvencionables les actuacions que s'executin tant a sòl rústic com a sòl urbà. En canvi, les actuacions per a la recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de titularitat municipal només seran subvencionables si es realitzen a sòl rústic (s'inclouen totes les categories de sòl rústic). Respecte les actuacions que es justifiquin en un conveni de col·laboració amb l'ajuntament només seran subvencionables si es realitzen a sòl rústic (s'inclouen totes les categories de sòl rústic) quan siguin elements etnològics, i a qualsevol tipus de sòl quan siguin elements arquitectònics.

Les actuacions que realitzin les persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre i comunitats de bens i les explotacions agràries només seran subvencionables si es duen a terme a sòl rústic (s'inclouen totes les categories de sòl rústic).

Si voleu comprovar que la vostra propietat es troba ubicada dins l'àmbit de la Serra de Tramuntana ho podeu comprovar a la següent web: http:// www. conselldemallorca.info/sit/serratramuntana/index_ca.html

(Al obrir el visor, a la dreta apareix una finestra amb la taula de continguts, on s'inclouen totes les capes que es poden visualitzar. La delimitació de la Serra de Tramuntana es troba dins la carpeta Límits).

Si necessiteu fer qualsevol tipus de consulta podeu cridar el següent núm. de telèfon: 971.21.97.35.

Segon. Destinataris i requisits

1. Podran ser destinataris d'aquesta convocatòria de subvencions:

a. Persones físiques, o agrupacions de persones físiques.

b. Entitats sense ànim de lucre.

c. Comunitats de bens.

d. Explotacions agràries.

e. Ajuntaments.

2. Els requisits que hauran de complir són:

a. Persones físiques o agrupacions de persones físiques: que l'actuació subvencionable es dugui a terme en la seva totalitat dintre de l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarada patrimoni mundial per la UNESCO, i afecti a terrenys o parcel·les propietat o arrendades per persones físiques o agrupacions de persones físiques, i que compleixen amb una de les següents condicions:

 • Que siguin propietàries de les finques on s'ha d'executar el projecte.
 • Que siguin arrendataris de les finques on s'ha d'executar el projecte, amb l'expressa autorització de la propietat de les finques.

En el supòsit que siguin diversos els propietaris o arrendataris de la finca on es farà l'actuació, serà necessari que tots els copropietaris o llogaters declarin mitjançant escriptura pública notarial o bé en virtut de declaració davant funcionari competent del Consell de Mallorca o del Consorci de la Serra de Tramuntana que s'acullen a alguna de les dues opcions següents:

- Constituir-se com a agrupació de persones físiques, fent constar expressament en la sol·licitud, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció a aplicar a cada un d'ells, que també tindran igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'haurà de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. No es pot dissoldre l'agrupació fins que hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 39 i 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (El Consorci Serra de Tramuntana els pot facilitar un model de constitució com a agrupació de persones físiques).

- Renúncia a favor d'un o varis dels copropietaris/llogaters. Consistiria en que els copropietaris/llogaters que no estiguin interessats en sol·licitar la subvenció renunciïn en favor d'un altre copropietar/llogater, el qual es compromet a assumir íntegrament els compromisos d'execució i els possibles requeriments de reintegrament, així com també de possibles sancions pecuniàries que siguin conseqüència de la tramitació d'aquesta subvenció. També se li reconeixeria el dret a rebre tot l'import de la subvenció, en el cas que li sigui concedida per part del Consorci de la Serra de Tramuntana i compleixi tots els requisits establerts en la convocatòria. (El Consorci Serra de Tramuntana els pot facilitar un model de renúncia).

b. Entitats sense ànim de lucre: ser propietària o arrendatària de la finca on es realitzi l'actuació subvencionable i que estigui dintre de l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarada patrimoni mundial per la UNESCO. En el cas de ser arrendatària necessitarà l'autorització expressa de la propietat de la finca per dur a terme l'actuació que es vol subvencionar.

c. Comunitats de bens: ser propietària o arrendatària de la finca on es realitzi l'actuació subvencionable, i que estigui dintre de l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarada patrimoni mundial per la UNESCO. En el cas de ser arrendatària necessitarà l'autorització expressa de la propietat de la finca per dur a terme l'actuació que es vol subvencionar.

d. Explotacions agràries: que l'actuació subvencionable es dugui a terme en la seva totalitat dintre de l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarada patrimoni mundial per la UNESCO, i afecti a terrenys o parcel·les gestionades per una explotació agrària, sigui quina sigui la seva forma jurídica, inscrita en el Registre Interinsular Agrari (RIA) o amb Declaració de Polítiques Agràries Comunitàries (PAC) vigents, i que compleixen amb una de les següents condicions:

 • Que siguin propietàries de les finques on s'ha d'executar el projecte.
 • Que, en cas de no ser propietaris, tenguin una autorització expressa de la propietat de la finca on s'ha de realitzar l'actuació subvencionable per dur a terme l'objectiu de l'actuació.

e. Ajuntaments: els vint ajuntaments amb territori situat dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana declarada patrimoni mundial per la UNESCO, que siguin propietaris de les finques o parcel·les a on es vol dur a terme l'actuació a subvencionar. La titularitat de la propietat s'haurà d'acreditar mitjançant certificat expedit pel secretari municipal de l'ajuntament corresponent.

Aquests municipis són els següents: Alaró, Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Campanet, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Lloseta, Mancor de la Vall, Palma, Pollença, Puigpunyent, Santa Maria, Selva, Sóller i Valldemossa.

Excepcionalment podran participar a través dels Ajuntaments, les comunitats de regants, sempre i quan tinguin subscrit un conveni de cessió temporal de la comunitat de regants en favor de la corporació municipal sobre dels terrenys i elements a subvencionar, amb les condicions que s'indicaràn a l'epígraf H de l'apartat 3 de la base tercera d'aquesta convocatòria.

També excepcionalment, podran participar a través dels Ajuntaments, els particulars, sigui quina sigui la seva personalitat jurídica, quan tingui subscrit un conveni de cessió temporal d'aquest particular en favor de l'ajuntament sobre els terrenys i elements etnològics o patrimonials a subvencionar, amb les condicions que s'indicaràn a l'epígraf G de l'apartat 3 de la base tercera d'aquesta convocatòria.

En el cas de ajudes per a la redacció de catàleg de camins públics, no és indispensable que els camins siguin propietat de la corporació municipal.

3. No en poden ser beneficiaris els ajuntaments, persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i explotacions agràries següents:

- Les que incorrin en alguna de les prohibicions establertes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (publicada en el BOE de 18 de novembre de 2003).

- Les que, en el moment que l'òrgan instructor de la convocatòria ha de fer la proposta de resolució de concessió, no estan al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb el Consell de Mallorca i amb la Seguretat Social.

La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, amb el Consell de Mallorca, amb el Consorci Serra de Tramuntana i amb la Seguretat Social la comprovarà el mateix Consorci o el Consell de Mallorca, ja que la presentació de la sol·licitud de subvenció a aquesta convocatòria suposa l'autorització per a la seva comprovació, excepte manifestació expressa contrària.

Aquest requisit s'ha d'acreditar tant amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió com en el moment del pagament de l'ajuda.

4. El fet de rebre una ajuda implica l'obligatorietat de dur a terme el projecte subvencionat i, a fi d'executar la totalitat del pressupost, l'entitat beneficiària ha de cercar altres fonts de finançament o bé aportar-hi fons propis.

Per l'execució del projecte subvencionat el beneficiari ha de tenir tots els permisos, autoritzacions i llicències pertinents que siguin necessaris per dur-lo a terme.

No obstant, en el supòsit que algun dels beneficiaris no pugui executar el projecte per al qual li han concedit la subvenció, ha de renunciar a la subvenció en el termini màxim de 15 dies naturals des de la notificació de la concessió de les subvencions. Constituirà una infracció que serà sancionada de conformitat amb la legislació vigent en matèria de subvencions el fet de que el beneficiari no justifiqui la realització del projecte subvencionat i no hagi renunciat a la subvenció en el termini màxim de 15 dies naturals esmentat en aquest paràgraf.

Tercer. Actuacions subvencionables i import màxim

1. En aquesta convocatòria les actuacions subvencionables es desglossen en les següents línies d'actuació:

1. LÍNIA D'ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ D'ELEMENTS ETNOLÒGICS (LET), dirigida a persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, explotacions agràries i ajuntaments, construïts amb materials i tècniques tradicionals, principalment, els vinculats a la captació, conducció, aprofitament emmagatzematge de l'aigua, i d'altres elements que es detallen a continuació. Les actuacions que realitzin els ajuntaments podran estar situades a qualsevol tipus de sòl, i les actuacions que executin la resta hauran d'estar ubicades a sòl rústic (s'inclouen totes les categories de sòl rústic), i sempre dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana que ve determinat en l'article 5 dels Estatuts del Consorci.

S'hi podran incloure intervencions als següents elements:

o qanats, fonts, pous, sínies, albellons, síquies i canaletes, aljubs, basses, bassols i safareigs, molins d'extracció d'aigua i molins d'aigua, colls de cisterna, abeuradors, rentadors, torrents i saragalls, ponts, pedres passadores, guals empedrats, etc.

o eres de batre, els miradors, forns de calç, cases de neu, forns de carboner, barraques de carboner (elements de pedra), marges i parets de pedra en sec, marges i parets de pedra en sec de camins, barraques de pedra en sec, molins de vent i de sang, etc.

Totes les intervencions s'han de dur a terme respectant les tècniques i els materials originals. Als elements de pedra en sec no s'admetrà l'ús de cap tipus de morter, ciment o formigó. L'incompliment d'aquest condicionant serà causa d'exclusió de la sol·licitud o de la pèrdua del dret a cobrar la subvenció concedida.

Aquestes actuacions de recuperació d'elements etnològics no es poden dur a terme per mitjans propis.

Quan l'element a restaurar sigui la reconstrucció de marges i parets de pedra en sec, l'actuació haurà de complir amb els criteris que es desglossen a l'annex 7.

2. LÍNIA D'ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ D'ELEMENTS ARQUITECTÒNICS (LQ), dirigida a ajuntaments. El seu objecte és la recuperació dels elements arquitectònics, construïts amb materials i tècniques tradicionals. Les actuacions que realitzin els ajuntaments podran estar situades a qualsevol tipus de sòl i sempre dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana que ve determinat en l'article 5 dels Estatuts del Consorci.

S'hi podran incloure intervencions als següents elements: torres de defensa, tafones, creus de terme, cases i casals urbans i altres immobles amb valors patrimonials.

Totes les intervencions s'han de dur a terme respectant les tècniques i els materials originals. L'incompliment d'aquest condicionant serà causa d'exclusió de la sol·licitud o de la pèrdua del dret a cobrar la subvenció concedida.

Aquestes actuacions de recuperació d'elements arquitectònics no es poden dur a terme per mitjans propis.

3. LÍNIA D'ACTUACIONS PER A LA RECUPERACIÓ DELS ESPAIS FORESTALS I/O AGRÍCOLES (LF), de titularitat municipal que estiguin situats en sòl rústic de l'àmbit territorial definit a l'article 5 dels estatuts del Consorci, mitjançant treballs de regeneració (podes, aclarides i plantació d'arbres tradicionals), treballs silvícoles de prevenció d'incendis, control de plagues i/o malalties, mitjançant tales, aclarides (reducció del nombre de peus), desbrossament o eixermades, i eliminació controlada del combustible vegetal i/o espècies invasores. També serà subvencionable la realització de les tasques anteriorment descrites en camins que siguin de titularitat municipal. Aquesta línia va adreçada exclusivament als ajuntaments.

En l'execució d'aquestes actuacions s'hauran de complir els criteris de gestió forestal sostenible, definits a la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, entre d'altres, la conservació i la restauració de la biodiversitat dels ecosistemes forestals, la creació de llocs de treball i el desenvolupament del medi rural. S'entén per espai forestal, el definit, com a tal a la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

Els Ajuntaments podran fer servir el personal propi de la Corporació per dur a terme els projectes d'aquesta línia d'actuació. Aquesta circumstància s'haurà de fer constar expressament en la sol·licitud (annex I). En aquest cas, el funcionari competent de l'ajuntament haurà d'emetre un certificat que acrediti que l'actuació s'ha realitzat, que aquestes tasques s'han executat pel personal propi de la corporació i la presentació de nòmines dels treballadors que hagin realitzat les tasques (en el cas que s'incloguin les despeses de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) i de la Seguretat Social s'haurà d'acreditar el seu pagament en el termini establert en aquesta convocatòria), indicant el percentatge de la nòmina que es destina a la realització de l'objecte de la subvenció. En aquest cas, la valoració econòmica del treball s'ha d'adequar als preus de mercat, que en tot cas no poden ser superiors als preus màxims establerts en l'apartat 3 d'aquesta base tercera.

4. LÍNIA D'ACTUACIONS DE RECUPERACIÓ DEL PAISATGE AGRÍCOLA I EL SEU ENTORN (LA), dirigida a persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques, i explotacions agràries.

El seu objecte és la recuperació del paisatge agrícola de finques rústiques que estiguin situades dins l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana que ve determinat en l'article 5 dels Estatuts del Consorci, mitjançant treballs de regeneració (podes, aclarides i plantació d'arbres tradicionals), recuperació de zones agrícoles envaïdes per espècies forestals, control de plagues i/o malalties, desbrossament o eixermades, i eliminació controlada del combustible vegetal i/o espècies invasores, excepte quan es tracti d'espècies protegides o catalogades.

En l'execució d'aquestes actuacions s'hauran de respectar els principis establerts a la Llei 3/2019, de 31 de gener, Agrària de les Illes Balears, i, en particular, els referents a les bones pràctiques agràries, la sostenibilitat ambiental, la conservació del paisatge rural i el foment de les actuacions i les mesures agroambientals destinades a prevenir la lluita contra l'erosió i la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.

En relació amb les feines de recuperació del paisatge agrícola, també es considera despesa subvencionable la seva pròpia feina. Aquesta circumstància s'haurà de fer constar expressament en la sol·licitud (annex I). Aquestes tasques les ha de justificar el beneficiari mitjançant una declaració responsable on s'especifiqui la temporalització de les tasques desenvolupades i que la valoració econòmica del treball s'adequa als preus de mercat, que en tot cas no poden ser superiors als preus màxims establerts en l'apartat 3 d'aquesta base tercera.

5. LÍNIA D'ACTUACIONS DE MANTENIMENT, NETEJA I CONSERVACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS QUE PER LES SEVES CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS NECESSITIN D'UNA ESPECIAL CURA (LN), dirigida a ajuntaments.

Aquesta línia de subvencions està adreçada als municipis de la Serra que comptin amb espais que per les seves especials característiques naturals i/o patrimonials necessitin d'una especial cura en el seu manteniment, neteja i conservació, amb l'objecte de conservar i mantenir el paisatge de determinats llocs molts visitats i que siguin emblemàtics de la Serra de Tramuntana. Aquests espais han de ser transitables i utilitzables per part de la població.

Els Ajuntaments podran fer servir el personal propi de la Corporació per dur a terme els projectes d'aquesta línia d'actuació. Aquesta circumstància s'haurà de fer constar expressament en la sol·licitud (annex I). En aquest cas, el funcionari competent de l'ajuntament haurà d'emetre un certificat que acrediti que l'actuació s'ha realitzat, que aquestes tasques s'han executat pel personal propi de la corporació i la presentació de nòmines dels treballadors que hagin realitzat les tasques (en el cas que s'incloguin les despeses de l'impost de la renda de les persones físiques (IRPF) i de la Seguretat Social s'haurà d'acreditar el seu pagament en el termini establert en aquesta convocatòria), indicant el percentatge de la nòmina que es destina a la realització de l'objecte de la subvenció.

6. LÍNIA DE REDACCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CATÀLEGS MUNICIPALS DE CAMINS PÚBLICS (LCP), dirigida a ajuntaments.

Aquesta línia de subvencions està adreçada als municipis de la Serra per què redactin o actualitzin el catàleg municipal de camins públics d'acord amb el previst a la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca.

Els Ajuntaments hauran d'encomanar o contractar externament la feina a un equip multidisciplinar i aprovar definitivament el catàleg municipal de camins públics abans de la data final d'execució i justificació de les subvencions prevista a aquesta convocatòria.

Les actuacions que executin els beneficiaris hauran d'haver estat realitzades entre la data en la qual els tècnics del Consorci Serra de Tramuntana o del Consell de Mallorca facin la visita inicial i el 16 de desembre de 2022, tret de les concretes actuacions de poda i plantació d'arbres dins les línies de recuperació agrícola (LA) o de recuperació forestal municipal (LF), les actuacions de manteniment, neteja i conservació dels espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura (LN) i de les actuacions de redacció i actualització de catàlegs municipals de camins públics (LCP), les quals podran haver estat realitzades entre l'1 de gener  i el 16 de desembre de 2022.

2. Import màxim de la subvenció:

A. Les ajudes que s'atorguin seran adjudicades fins el límit pressupostari, sempre que es compleixin els requisits legals d'aquesta convocatòria i altres normes d'aplicació.

B. En relació amb les subvencions que s'atorguen als ajuntaments corresponents a les línies per a la recuperació d'elements arquitectònics amb valors patrimonials (LQ), i per a la recuperació dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal (LF) en el marc d'aquesta convocatòria no podran superar el límit de 30.000,00 € per a cada actuació. Les actuacions per a la recuperació d'elements etnològics (LET) no podran superar el límit de 15.000,00 euros. Així, les actuacions que tenguin un cost de fins a 30.000,00 € o de fins a 15.000,00 euros depenent del tipus d'actuació, com s'ha indicat anteriorment, podran ser finançades al 100%, i si l'actuació que es vol realitzar supera aquesta quantia haurà de ser finançada per cada ajuntament en la quantia que superi els límits esmentats.

Els ajuntaments podran presentar un màxim de dos projectes que corresponguin a les línies esmentades en el paràgraf anterior. El pagament d'aquestes línies de subvencions als ajuntaments es farà mitjançant una bestreta del 100 % de les subvencions una vegada concedides.

C. Pel que fa a les subvencions que s'atorguen als ajuntaments respecte a les línies corresponent als espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura en el seu manteniment, neteja i conservació, així com per la redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics les ajudes no podran superar el límit de 10.000,00 euros per a cada actuació. Així, les actuacions d'aquesta línia que tenguin un cost de fins a 10.000,00 € podran ser finançades al 100%, i si l'actuació que es vol realitzar supera aquesta quantia haurà de ser finançada per cada ajuntament en la quantia que superi el límit esmentat.

Cada ajuntament només podrà presentar un total màxim d'un projecte per aquestes línies esmentades en el paràgraf anterior. És a dir, podrà optar en presentar un projecte de manteniment, neteja i conservació d'espais públics, o bé un projecte per redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics. El pagament d'aquestes línies de subvencions als ajuntaments es farà mitjançant una bestreta del 100 % de les subvencions una vegada concedides.

D. Les subvencions que s'atorguin a persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques i explotacions agràries en el marc d'aquesta convocatòria no podran superar el límit de 10.000,00 € si únicament opten a una línia d'actuació. Per tant, les actuacions que tenguin un cost de fins a 10.000,00 € podran ser finançades al 100%, i si l'actuació que es vol realitzar supera aquesta quantia haurà de ser finançada per cada persona física, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques i explotacions agràries, en la quantia que superi el límit esmentat.

En el cas de què les persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques i explotacions agràries vulguin presentar dues sol·licituds (una per cada línia d'actuació oberta per aquests sol·licitants), l'import conjunt de ambdues sol·licituds no podrà superar el límit de 10.000,00 €. Per tant, les actuacions que, conjuntes, tenguin un cost de fins a 10.000,00 € podran ser finançades al 100% i si les actuacions que es vulguin realitzar superen conjuntament aquesta quantia hauran de ser finançades per cada persona física, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques i explotacions agràries, en la quantia que superi el límit esmentat.

E. De manera excepcional  es pot demanar una subvenció, per part de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques, o explotacions agràries, que siguin propietaris de finques que tenguin un element declarat Bé d'Interès Cultural (BIC), bé catalogat o bé patrimonial inclòs en el catàleg municipal, i que tenguin signat un conveni de col·laboració amb l'ajuntament per la seva gestió de visites. Les actuacions que es poden dur a terme a aquests elements, podran subvencionar-se amb un màxim de 20.000,00 € quan siguin actuacions etnològiques de les recollides a l'epígraf primer de l'apartat primer de la base tercera d'aquesta convocatòria; o amb un màxim de 30.000,00 € quan siguin actuacions patrimonials emmarcades dins l'epígraf segon de l'apartat primer de la base tercera d'aquesta convocatòria. Si l'actuació que es vol realitzar supera aquesta quantia haurà de ser finançada per cada beneficiari, en la quantia que superi el límit esmentat.

Les persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques o explotacions agràries, que optin per aquest tipus d'actuació, únicament podran presentar una única sol·licitud de subvenció, quedant exclosa qualsevol altre sol·licitud relativa a qualsevol altre actuació prevista a la present convocatòria.

També en les mateixes quanties, es pot acordar al Conveni la cessió temporal de l'element a restaurar a favor de l'ajuntament per a què sigui la corporació municipal qui dugui a terme l'actuació a subvencionar. En aquest cas, l'ajuntament pertinent és qui haurà de presentar la sol·licitud i documentació corresponents. Només s'admetrà una sol·licitud d'aquest tipus de subvenció per ajuntament, que no computarà a efectes de límit de número de sol·licituds prevists als apartats  B i C anteriors i F posterior.

F. També de manera excepcional, se poden presentar les comunitats de regants a la línia de recuperació d'elements etnològics (LET), sobre elements que estiguin estrictament vinculats a l'aprofitament de l'aigua, i tenguin signat un conveni o acord amb l'ajuntament per la cessió temporal de l'element a subvencionar.

En cas d'optar per aquest tipus d'ajuda, l'ajuntament pertinent és qui haurà de presentar la sol·licitud i documentació corresponents. Només s'admetrà una sol·licitud d'aquest tipus per ajuntament, que no computarà a efectes de límit de número de sol·licitud prevists als apartats  B, C i E anteriors.

3. Limitacions o condicions de les actuacions subvencionables:

A. En el cas d'actuacions que s'atorguen als ajuntaments corresponents a les línies per a la recuperació d'elements arquitectònics amb valors patrimonials (LQ), els diferents projectes presentats no podran afectar a un mateix immoble.

B. En el cas d'actuacions per a tots els beneficiaris referents a recuperació d'elements etnològics (LET), el projecte només podran incloure més d'un element si aquests tenen una relació entre ells.

C. Per a la recuperació d'obra de pedra en sec, es prendran com a referència orientativa en funció de la complexitat de la intervenció, els mòduls del Programa de Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears (Marges: 73,00€/m2 i Paret seca: 65,00€/m2, - inclou les dues cares de la paret-, ambdues quantitats IVA exclòs). Aquests preus inclouen les tasques de desxernir, aixecar el marge, la pedra i el seu transport, en cas que aquesta no sigui suficient, així com el muntatge de bastides si fos necessari.

Els imports indicats es podran incrementar en un 20% en el cas que la parcel·la on s'hagi de fer l'actuació subvencionada no tengui accés amb vehicle rodat, l'actuació es desenvolupi a més de 100 metres de l'accés rodat, o siguin a marges en què l'alçada mitjana superi els 2,5 metres.

A aquells marges on, a més d'una manca d'accés rodat o una distància de més de 100 metres d'aquest, l'alçada mitjana superi els 2,5 metres, el preu es veurà incrementat en un 30%.

En el cas de què una actuació contempli parts o trams de marges amb diferents dificultats d'accessibilitat o alçades diferents, els increments s'aplicaran a cada part que correspongui.

Consta com annex III un model de pressupost per emplenar degudament aquesta informació.

D. Per al cas d'actuacions etnològiques consistent en empedrat de camins públics, el preu màxim és de 100,00 €/m2, sense IVA.

E. Per a les actuacions de recuperació dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal (LF) i per les actuacions de recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn (LA), s'estableixen els següents preus màxims, en base als quals es calcularà la despesa màxima subvencionable:

1. Podes: 25 € /peu arbre.

2. Desbrossament i /o eixermades:  1600 €/hectàrea.

3. Tales:      

o Arbres  diàmetre inferior a 30 cms. 25 € / peu arbre

o Arbres  diàmetre superior a 30 cms. 80 €  /peu arbre.

4. Plantació d'arbres de diàmetre inferior a 30 cms. 20 €/peu arbre.

5. Recollida de residus forestals, eliminació de combustible vegetal mitjançant crema controlada i/o trituració: 1400 €/ hectàrea. Si l'eliminació de combustible vegetal es fa per mitjà de trituració es pot incrementar el preu d'aquest concepte en un 20% més.

La memòria explicativa haurà d'incloure la següent informació:

1. Superfície de l'actuació en hectàrees.

2. En el cas de tales:

- Espècie, nombre i mides dels peus o arbres a tallar.

3. En el cas de podes:

- Espècie i nombre dels peus o arbres a podar.

4. En el cas de plantació d'arbres:

- Espècie i nombre dels peus o arbres a plantar.

5. En el cas de desbrossament:

- Nombre d'hectàrees a desbrossar.

6. En el cas de recollida, apilat i eliminació de combustible vegetal mitjançant crema controlada i/o trituració.

- Nombre d'hectàrees de l'actuació i mètode emprat per l'eliminació.

7. Qualsevol altre concepte necessari per dur a terme l'actuació no contemplat en els punts anteriors.

8. Nombre de jornals, unitats d'obra, hores, etc. així com els recursos humans i materials necessaris per dur a terme l'actuació.

I el pressupost haurà d'indicar el següent:

1. Superfície de l'actuació en hectàrees.

2. Cost de l'actuació amb els preus unitaris

1. Podes: preu per arbre.

2. Desbrossament i /o eixermades: preu per hectàrea.

3. Recollida de residus forestals: preu per hectàrea.

4. Tales: preu per arbre.

5. Plantació: preu per arbre.

6. Eliminació de combustible vegetal mitjançant crema controlada i/o trituració: preu El preu ha d'incloure el cost de mà d'obra i els mitjans auxiliars (maquinària, estris, etc). El preu de la mà d'obra es podrà indicar per jornals o per hores.

7. Qualsevol altre concepte, el cost del qual s'hagi d'imputar a l'actuació.

Tots els imports indicats a aquest epígraf E, no inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

El arbres que es poden plantar han de ser tradicionals i d'espècies i varietats autoritzades i existents a la zona a on es vol dur a terme l'actuació a subvencionar. Dins aquestes condicions, se subvenciona la plantació d'ametlers i altres fruits secs, garrovers, oliveres, cítrics i fruita dolça. No se subvencionarà la plantació d'espècies exòtiques ni vinya. 

S'entén com a cultius tradicionals els següents,

 • Olivera
 • Ametller
 • Garrover
 • Noguer
 • Figuera
 • Codonyer
 • Melicotoner
 • Nectari
 • Albercoquer
 • Perera
 • Pomera
 • Prunera
 • Cirerer
 • Taronger
 • Llimonera
 • Mandariner i clementiner
 • Magraner

El planter haurà de ser certificat i provenir de vivers autoritzats.

La disponibilitat d'aigua per a regadiu a la parcel·la serà un condició indispensable per a subvencionar les plantacions de les següents especies d'arbres: melicotoner, nectari, perera, pomera, prunera, cirerer, taronger, llimonera, mandariner i clementiner.

Pel que fa a la plantació d'ametller i olivera s'haurà de tenir en compte el Decret 65/2019, de 2 d'agost, pel qual es declara d'utilitat pública la lluita contra la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) a la comunitat autònoma de les Illes Balears i s'estableixen les mesures fitosanitàries obligatòries per lluitar contra aquesta plaga i prevenir-la .

Per afavorir el correcte creixement de les plantacions tradicionals, està permesa la seva poda o plantació des de l'1 de gener de 2022 fins la data final de justificació de la subvenció. És a dir, podran fer-se les actuacions abans que es faci la sol·licitud de la subvenció o la visita inicial del tècnic, encara que s'ha d'acreditar a la sol·licitud, mitjançant un reportatge fotogràfic, l'estat anterior i posterior d'execució de les feines de poda i plantació d'arbres. En cap cas s'admetrà l'avançament de la resta de conceptes (desbrossament, recollida residus forestals, tales, etc.) abans de la visita inicial del tècnic.

Per a la tala de de qualsevol exemplar d'arbre forestal, en sòl rústic, s'haurà de sol·licitar l'autorització a l'organisme competent en matèria forestal. Es facilita a continuació l'enllaç directe a la sol·licitud de la Conselleria de Mediambient i Territori:  https:// www. caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=1272264.

Consta com annex III un model de pressupost per emplenar degudament aquesta informació.

F. En relació amb les subvencions per redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, l'ajuntament haurà d'adjudicar les feines d'assistència tècnica de redacció a un equip multidisciplinar per qualsevol de les figures de contractació admeses per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. S'haurà de notificar l'adjudicació al Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial dins el termini d'un mes comptador a partir de la data de l'adjudicació del contracte, havent de presentar el corresponent certificat d'adjudicació de les assistències tècniques.

Per sol·licitar aquesta subvenció, l'Ajuntament haurà de presentar una memòria tècnica detallada i un pressupost pormenoritzat, amb definició concreta de cada una de les passes i tasques a dur a terme dins l'assistència tècnica, des dels treballs preliminars fins l'aprovació definitiva del catàleg. També s'haurà de definir de manera genèrica els camins que es pretenen catalogar, així com mostrar mitjançant plànols la seva ubicació.

El termini previst d'execució d'aquestes feines és que l'aprovació definitiva escaigui fins la data del 16 de desembre de 2022. Això no obstant, si el dia 16 de novembre de 2022, l'ajuntament prevegi la impossibilitat de complir amb aquest termini màxim, podrà sol·licitar una ampliació del termini d'execució i justificació sempre i quan el catàleg ja s'hagi aprovat inicialment i ja hagi passat el període d'informació pública que es preveu a l'article 13.1b) de la Llei13/2018 dins la data de 16 de desembre de 2022. El termini d'ampliació serà, com a màxim, fins dia 31 de març de 2023.

G. També seran subvencionables aquelles actuacions referents a la recuperació d'elements etnològics o recuperació d'elements patrimonials, ubicats a propietat privada, que estiguin declarats Bé d'Interès Cultural (BIC), bé catalogat o bé patrimonial inclòs en el catàleg municipal, sempre i quan hagi un Conveni de Col·laboració entre l'ajuntament i la propietat particular que prevegi, com a mínim, entre les seves condicions:

 • Que es gestioni el règim d'aforament i de les visites públiques de l'element a subvencionar per part de la corporació municipal, per un període mínim de deu anys.
 • Que l'element a restaurar sigui lliurement visitable, al menys, quatre dies al mes.
 • Haurà de col·locar-se un cartell senyalitzador de la seva condició com a bé d'interès cultural i del seu règim de visites, amb les condicions previstes a l'article 31.2 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 29 de desembre de 1998).
 • L'ajuntament i/o la propietat no podran imposar cap altra condició més que la indispensable per aconseguir la finalitat i la correcta execució de l'actuació subvencionada, així com la d'assolir una correcta gestió del règim de visites.
 • Si s'acorda entre les parts la cessió temporal de l'element a restaurar a favor de l'ajuntament, el propietari ha de cedir lliure de càrregues els terrenys o elements per dur a terme l'actuació subvencionada pel temps indispensable per a la seva correcta execució.

El Conveni de Col·laboració haurà d'estar formalitzat, com a màxim, a la data final de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria de subvencions.

H. Les actuacions que vulguin dur a terme les comunitats de regants a elements etnològics (LET), només es podran presentar amb les següents condicions:

 • Que la sol·licitud i documentació sigui presentada per l'ajuntament corresponent.
 • Haurà de tenir formalitzat un conveni de col·laboració entre l'ajuntament i la comunitat de regants de cessió temporal dels terrenys indispensables per reparar l'element etnològic a subvencionar. A aquest conveni se li haurà d'adjuntar còpia dels estatuts de la comunitat de regants.
 • L'ajuntament s'haurà d'encarregar de l'execució de l'actuació a subvencionar i complir amb els requisits documentals prevists a la base vuitena d'aquesta convocatòria.

El Conveni de Col·laboració haurà d'estar formalitzat, com a màxim, a la data final de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria de subvencions.

I. A qualsevol línia de subvenció, a excepció de la línia de redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, seran subvencionables les despeses de redacció, gestió administrativa i tècnica del projecte (preparació de la sol·licitud i redacció de la memòria) quan aquestes s'encomanin a un tècnic competent i qualificat, fins un límit màxim de 300 euros (IVA inclòs). Aquest import restarà dintre de l'import màxim a concedir per a cada tipus de beneficiari i línia d'actuació. No s'inclouen ni seran subvencionables les despeses de taxa de sol·licitud de certificats o llicències administratives.

J. D'acord amb el que estableix l'article 63.2 del RLGS es disposa que mitjançant resolució s'acordarà tant l'atorgament de les subvencions, com la desestimació  i la no concessió, per desistiment la renuncia al dret o la impossibilitat material sobrevinguda. La resolució de concessió posa fi a la via administrativa, excepte en els supòsits establerts en la Llei o que venguin determinats en les corresponents bases reguladores. 

K. En cas que el beneficiari pugui recuperar i compensar l'IVA, o en el cas que realitzi les tasques el mateix sol·licitant, els imports esmentats es referiran al pressupost sense IVA.

D'acord amb allò que preveu l' article 27.1 de la Llei 38/2003 General de subvencions, en aquesta convocatòria s'estableix la possibilitat de reformulació de les sol·licituds per adaptar-lo als requisits, característiques i límits del tipus de subvenció sol·licitada.

Quart. Finançament

1. Per fer front a aquesta convocatòria es destina la quantitat total de nou-cents noranta mil euros (990.000,00 €). La distribució d'aquesta quantia, en funció dels destinataris de les subvencions, és la següent:

a. Dos-cents noranta mil euros (290.000,00 €) per Ajuntaments de la Serra. Aquest import es distribueix de la forma següent

- Dos-cents cinquanta mil euros (250.000,00 €) aniran destinats als ajuntaments en les línies corresponents a subvencions per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials (LET i LQ), i per a la recuperació dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal (LF). També es destinarà aquest pressupost a aquelles actuacions a elements amb conveni de col·laboració amb comunitats de regants (LET), així com amb propietaris d'elements BIC o catalogats que hagin cedit temporalment l'element a restaurar a l'ajuntament (LET i LQ).

- Vint mil euros (20.000,00 €) aniran destinats als ajuntaments en la línia corresponent al manteniment, neteja i conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura (LN).

- Vint mil euros (20.000,00 €) aniran destinats als ajuntaments en la línia de redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics (LCP).

b. Sis-cents mil euros (600.000,00 €) per a persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, agrupacions de persones físiques, en les línies corresponents a subvencions per a la recuperació d'elements etnològics (LET) i per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn (LA). També es destinarà aquest pressupost a aquelles actuacions d'aquests tipus de destinataris a elements BIC o catalogats amb conveni de col·laboració amb l'ajuntament que no inclogui cessió temporal de l'element a restaurar (LET i LQ).

c. Cent mil euros (100.000,00 €) per a explotacions agràries, en les línies corresponents a subvencions per a la recuperació d'elements etnològics (LET) i per a la recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn (LA). També es destinarà aquest pressupost a aquelles actuacions d'aquests tipus de destinataris a elements BIC o catalogats amb conveni de col·laboració amb l'ajuntament que no inclogui cessió temporal de l'element a restaurar (LET i LQ).

2. D'acord amb el que preveu l'article 23 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, i depenent de la disposició de crèdits que no estan disponibles en aquest moment, la quantia total de 950.000,00 euros prevista per a les línies LET, LQ, LF, i LA, es pot veure incrementada pels imports estrictament necessaris per poder dur a terme la concessió de les subvencions sol·licitades, i, en tot cas, fins a un màxim de 1.500.000,00 € per a tots els tipus de beneficiaris, dins els següents imports màxims per a cada un d'ells:

a. Ajuntaments: increment de 150.000,00 €, fins arribar a un import acumulat màxim de 400.000,00 € per a les línies LET, LQ i LF.

b. Persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i agrupacions de persones físiques: increment de 250.000,00 € fins arribar a un import acumulat màxim de 850.000,00 € per a les línies LET i LA, i LQ si van per conveni amb ajuntament.

c. Explotacions agràries: increment de 150.000,00 €, fins arribar a un import acumulat màxim de 250.000,00 € per a les línies LET i LA, i LQ si van per conveni amb ajuntament.

En cas de què els imports de les sol·licituds no arribin al màxim previst d'increment per a un tipus de beneficiari, en cap cas podrà servir per incrementar el crèdit faltant d'altre tipus de beneficiari.

3. En el cas de què una vegada conclòs el període de presentació de sol·licituds i comprovades aquestes, resulti que sobri crèdit a la línia de manteniment, neteja i conservació d'espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura (LN), o bé a la línia de redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics (LCP), l'import sobrant podrà acréixer l'import de l'altra si fos necessari per arribar als imports sol·licitats.

Cinquè. Règim de compatibilitat amb altres ajuts

Els ajuts que s'atorguin de conformitat amb aquesta convocatòria són compatibles amb la concessió d'altres ajuts, sens perjudici de l'obligació dels beneficiaris de comunicar-ho al Consorci de la forma establerta en aquesta convocatòria.

L'import de les subvencions o ajuts que es concedeixin no pot superar, en cap cas, de manera aïllada o amb concurrència amb altres ajuts, el cost de l'activitat subvencionada.

1) En relació amb les ajudes destinades a persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i agrupacions de persones físiques, així com a explotacions agràries, es podrà admetre fins a dues sol·licituds de subvenció, una per cada línia d'actuació i amb les limitacions de l'apartat dos de la base tercera, per beneficiari o propietat, de forma que:

- Sobre una propietat, amb independència del nombre de copropietaris, arrendataris o explotadors, únicament es podrà admetre fins a dues sol·licituds.

- Sobre un propietari, un arrendatari o un explotador, independentment del nombre de finques o propietats de les quals sigui propietari, podrà rebre, com a màxim, dues ajudes.

- En el cas d'haver copropietaris o coarrendataris, i un d'ells renunciï a favor de l'altre o altres, el renunciant o renunciants no podran sol·licitar altra subvenció per altra parcel·la diferent de la ja sol·licitada i renunciada.

Per tant, els sol·licitants podran ser beneficiaris fins a dues subvencions (una per cada línia d'actuació), no s'admetrà més de dues sol·licituds per beneficiari, propietat, arrendatari o explotació.

2) Respecte a les ajudes destinades als Ajuntaments, en relació amb les línies per a la recuperació d'elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, i per a la recuperació dels espais agrícoles i/o forestals de titularitat municipal, indicar que igualment només es podran admetre dues sol·licituds de subvenció per ajuntament.

Per tant, els ajuntaments sol·licitants només podran ser beneficiaris d'un màxim de dues subvencions, respecte a les línies esmentades en el paràgraf anterior, no s'admetran més de dues sol·licituds per ajuntament.

3) Pel que fa a les ajudes destinades als Ajuntaments, en relació amb la línia corresponent al manteniment, neteja i conservació dels espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura, i en a línia de redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics, indicar que aquestes subvencions són compatibles amb les ajudes que figuren en el punt anterior, encara que, per aquestes línies, només s'admetrà una sol·licitud de subvenció per ajuntament.

Per tant, els ajuntaments sol·licitants només podran ser beneficiaris d'una subvenció, de la línia de manteniment, neteja i conservació o bé de la línia de redacció de catàlegs municipals, no s'admetrà més d'una sol·licitud per ajuntament.

4) Pel que fa a les ajudes per comunitats de regants gestionades a través dels ajuntaments mitjançant conveni de col·laboració, aquests darrers podran demanar una única sol·licitud, que en cap cas afectarà ni computarà al límit de sol·licituds dels apartats 2 i 3 anteriors.

5) Pel que fa a les ajudes destinades a través de conveni de col·laboració amb l'ajuntament en relació amb elements declarats BIC o catalogats, el sol·licitant només podrà demanar una única sol·licitud d'aquest tipus de subvenció, que en cap cas afectarà ni computarà al límit de sol·licituds dels apartats 2 i 3 anteriors

En tots els casos, en el supòsit que alguna persona física, entitat sense ànim de lucre, comunitat de bens, agrupació de persones físiques, explotació o ajuntament presentin més sol·licituds de les permeses en les línies corresponents, es requerirà a l'interessat per a que indiqui la seva preferència entre les sol·licituds presentades. Si no expressen aquesta preferència, només es tramitaran les que hagin tingut entrada en el registre general del Consorci Serra de Tramuntana en primer lloc, i l'altre o altres quedaran excloses de la convocatòria.

Sisè. Caràcter de les subvencions i règim de concurrència

1. Aquestes subvencions tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurament revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la Llei de subvencions o en aquesta convocatòria, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.

2. La concessió de les subvencions regulades per la present convocatòria pública es durà a terme mitjançant règim de concurrència NO competitiva d'acord amb l'article 17.2 de l'Ordenança General de Subvencions, per ordre d'entrada en el registre del Consorci Serra de Tramuntana. D'aquesta manera seran subvencionades fins exhaurir el total del crèdit assignat per a la convocatòria totes aquelles sol·licituds completes que compleixin els requisits que s'hi estableixen, i, per tant, no és necessària la comparació entre les sol·licituds.

Si es fa un requeriment a la persona o entitat interessada, l'ordre d'entrada que figurarà en el registre serà el del moment en què es presenta la documentació completa i correcta.

3. Serà d'aplicació el règim previst en el Títol II de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca pel procediment de concessió de subvencions en règim de concurrència.

Setè. Presentació de la sol·licitud i documentació

1. La sol·licitud (Annex I), que ha de ser per a cada actuació subvencionable, s'ha de formalitzar en un únic model d'instància, i es pot recollir a les dependències del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (carrer General Riera, 113 de Palma, codi postal 07010) o descarregar de l'adreça següent: www. serradetramuntana.net.

La instància s'ha de presentar, juntament amb la resta de la documentació requerida i dins el termini establert a l'apartat vuitè, al Registre General del Consorci Serra de Tramuntana ubicat al carrer General Riera, 113 (Llar de la Infància) de Palma, codi postal 07010, o a qualsevol de les oficines del Registre General del Consell Insular de Mallorca.

Tenint en compte que l'article 14.2 a) de la Llei 39/2021, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, preveu una sèrie de subjectes que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per dur a terme qualsevol tràmit de procediment administratiu. Per aquest motiu, i per aquests subjectes obligats, la sol·licitud s'haurà de presentar i formalitzar a través del registre electrònic que consta a la seu electrònica del Consorci Serra de Tramuntana (https:// cst.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12085).

Així mateix, es pot presentar a qualsevol altre punt de conformitat amb l'establert en l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud s'envia per correu, s'ha de presentar a l'oficina de Correus amb el sobre obert perquè la segellin o, en tot cas, perquè segellin el sobre en què s'inclogui, a fi d'acreditar que s'ha enviat dins el termini fixat en la convocatòria. No obstant això, si aquesta documentació no entra en el Registre general dins els 10 dies naturals següents a l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, no s'admetrà.

Tant en el cas de què es presenti la documentació per registre aliè al Registre del Consorci Serra de Tramuntana, com per correu ordinari, s'haurà d'avisar tot d'una d'aquesta circumstància mitjançant un correu electrònic a l'adreça de correu següent: serradetramuntana@conselldemallorca.net.

2. La documentació a aportar, depenent de cada beneficiari, serà la següent:

A. Sol·licitud (ANNEX 1), signada per la persona sol·licitant o el seu representant, que ha d'adjuntar la documentació següent:

A.1. Fotocòpia acarada del DNI de la persona física, o representant legal de l'entitat, comunitat, ajuntament o explotació.

A.2. Còpia acarada del CIF de l'entitat, si escau.

A.3. Original o còpia acarada de l'escriptura de constitució o de modificació dels estatuts o reglament intern de funcionament, si escau, inscrits en el registre corresponent. Si escau, de conformitat amb els seus estatuts, també ha d'aportar certificat de l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'entitat, comunitat o explotació per sol·licitar l'ajuda i designar representant.

A.4. Documentació acreditativa del títol de propietat (nota simple informativa o certificació registral actualitzades) a on s'hagi d'executar el projecte a subvencionar.

En el cas de llogaters, haurà d'aportar el contracte d'arrendament pertinent, així com l'autorització expressa de la propietat de la finca per dur a terme l'actuació a subvencionar.

En el cas d'explotació agrària no propietària de la finca, haurà d'aportar el contracte d'arrendament pertinent i l'autorització expressa de la propietat de la finca per dur a terme l'actuació a subvencionar.

En el cas d'ajuntaments, haurà d'aportar el certificat municipal de titularitat expedit pel secretari municipal.

A.5. Únicament per explotacions agràries: certificat que acrediti que està inscrita en el Registre Interinsular Agrari (RIA), o bé autorització expressa a la sol·licitud de l'annex I, per a què el Consorci Serra de Tramuntana pugui consultar d'ofici aquest extrem. També pot aportar la Declaració de Polítiques Agràries Comunitàries (PAC) amb una antiguitat màxima d'un any comptador des de la data final per presentar sol·licituds de subvenció.

A.6. Si escau, denegació expressa de l'autorització per consultar telemàticament dades de l'AEAT i de la TGSS.

A.7. Només en cas d'agrupacions de persones físiques o comunitats: Declaració indicant els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció a aplicar a cada un d'ells, amb indicació del representant o apoderat únic de l'agrupació, i d'un únic domicili a efectes de notificació.

A.8. Reportatge fotogràfic de l'estat actual de la propietat on es vol realitzar l'actuació o de l'element sobre el qual es farà l'obra (interiors i exteriors, mínim 3 fotografies). En el cas d'actuacions agrícoles que avancin feines de poda i plantació d'arbres, s'haurà d'aportar també un reportatge fotogràfic anterior i posterior de les actuacions.

A.9. Còpia del plànol cadastral d'ubicació de la propietat, amb indicació de la referència cadastral, en el qual s'ha d'assenyalar l'emplaçament de l'element o l'àrea on es vol realitzar l'actuació.

En el cas d'actuacions de les línia LA i LF, mapa de detall a escala 1:5.000 o superior amb indicació clara i precisa de l'àrea on es realitzaran els treballs. A aquests efectes s'utilitzarà el mapa topogràfic que es pot descarregar al visor de mapes IDE Mallorca.

(http:// www. conselldemallorca.net/sitmun/idemallorca.jsp).

A. 10. En el cas d'actuacions a Bé d'Interès Cultural (BIC), Bé Catalogat o bé catalogat o bé patrimonial inclòs en el catàleg municipal, haurà d'aportar còpia acarada del Conveni de Col•laboració formalitzat entre la propietat de la finca i l'ajuntament i certificació que acrediti l'element com patrimonialment protegit per alguna d'aquestes figures.

A.11. En el cas d'actuacions per comunitats de regants, haurà d'aportar el conveni entre l'ajuntament i la comunitat de regants, així com els seus estatuts.

B. Declaració responsable (ANNEX II) signada pel sol·licitant, o pel seu representant, de no estar sotmès a cap de les circumstàncies que determinen la impossibilitat d'obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions públiques recollides en l'art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com  relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o sol·licitades d'altres institucions públiques o privades, per realitzar la mateixa activitat.

C. Document de designació de compte bancari (ANNEX IV) del sol·licitant, segons model facilitat pel Consorci, com a annex d'aquesta convocatòria. En el cas d'agrupacions de persones físiques o comunitats hauran de presentar un document per cada un dels integrants de l'agrupació.

D. Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal (ANNEX V),  en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si escau, acreditació de l'autorització corresponent i suficient, en el cas de què la signi una persona distinta.

E. Projecte de l'actuació: memòria explicativa datada i signada de l'actuació amb indicació de materials i tècniques i pressupost detallat, per partides, datat i signat.

En el cas d'actuacions de recuperació de marges o parets de pedra en sec, o actuacions agrícoles o forestals, s'ha d'adaptar el pressupost al model contingut a l'ANNEX III

En el cas d'actuacions dins la Línia de redacció i/o actualització de catàlegs municipals de camins públics s'haurà de presentar un projecte detallat que expliqui i justifiqui la necessitat de catalogar el nou camí públic. La memòria haurà de preveure les necessitats en quant a mitjans tècnics humans per dur a terme la tasca, així com preveure una cronologia o planificació aproximada fins l'aprovació definitiva del catàleg. El pressupost haurà de detallar específicament per partides les actuacions concretes que es pretenen dur a terme.

NOTA: no caldrà presentar la documentació dels apartats A1, A2, A3, A4, A9, i el document del punt C (Annex IV) si ja s'han presentat dintre els quatre anys anteriors en el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (cal citar a la sol·licitud l'expedient, any i convocatòria a l'Annex I), sempre que no hi hagin canviat les circumstàncies que es recullen a aquests documents i quan no hagin transcorregut més de quatre anys.

S'han de presentar tantes sol·licituds (annexes 1) com actuacions es vulguin dur a terme. Això no obstant la documentació dels apartats  A1, A2, A3, A4, A9 i els documents dels punts B (Annex II) i C (Annex IV) serà suficient presentar-la una vegada, sempre i quan les circumstàncies que contenen siguin vàlides per a les dues sol·licituds. El fet de no complir amb aquest extrem farà que només es tingui en compte com si fos una única sol·licitud a una única actuació, donant-se viabilitat només al projecte i actuació amb major pressupost.

No caldrà presentar el certificat que acrediti que l'explotació agrària està inscrita en el Registre Interinsular Agrari (RIA), si ja s'ha presentat dintre de la convocatòria dels anys 2020 i 2021 del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (cal citar a la sol·licitud l'expedient, any i convocatòria a l'Annex I), i sempre que el certificat tengui una antiguitat màxima de 3 anys. En el cas d'aportar Declaració de Polítiques Agràries Comunitàries (PAC), ha d'acreditar que està degudament registrat davant el FOGAIBA i amb una antiguitat màxima d'un any, que compta dins l'any anterior a la data final del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria.

En el cas de què els tècnics del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial o del Consell de Mallorca, no vegin clara l'actuació que es vol dur a terme amb la documentació de la sol·licitud, podran sol·licitar documentació addicional i diferent a l'abans assenyalada als efectes de poder determinar amb exactitud l'objectiu de l'actuació.

3. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb la prèvia audiència a la persona interessada i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Durant un període de tres anys després de la finalització de l'actuació, i en aquells casos en què el Consorci Serra de Tramuntana ho consideri oportú, els beneficiaris estaran obligats a permetre la visita als tècnics del Consell de Mallorca o del Consorci Serra de Tramuntana si aquests ho sol·liciten, un màxim de quatre vegades l'any. Aquestes visites podran ser també organitzades pel Consell de Mallorca o pel Consorci per mostrar el patrimoni recuperat amb ajudes de la institució.

Vuitè. Termini de presentació i esmena de documentació

El termini per presentar les sol·licituds serà de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el BOIB.

Si la sol·licitud o la documentació és incorrecta o incompleta, el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial requerirà als sol·licitants perquè la rectifiquin o millorin. Si en el termini de deu dies hàbils, comptats des de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena, la persona interessada no fa la rectificació o no presenta la documentació requerida, s'entén que ha desistit de la seva petició i s'arxivarà el seu expedient sense cap altre tràmit, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Novè. Publicació de la convocatòria

L'extracte de la convocatòria es publica en el BOIB per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions que, en aplicació dels principis recollit en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, opera com a sistema nacional de publicitat de les subvencions. També es publicarà a la pàgina web del Consorci de la Serra de Tramuntana: www. serradetramuntana.net i en el tauler d'anuncis del Consorci Serra de Tramuntana (carrer General Riera, 113 de Palma).

Desè. Fiscalització prèvia

La convocatòria, l'adjudicació i la justificació dels ajuts es sotmetran a la fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics de la Intervenció del Consell Insular de Mallorca.

Onzè. Òrgan instructor i procediment de concessió de les subvencions

 1. La instrucció correspon al cap de servei jurídic del Servei de Gestió de Paratges Culturals del Departament de Territori, que ha de dur a terme totes les actuacions o els actes de tràmit necessaris per vetllar pel compliment dels requisits de la convocatòria, a més d'exercir les facultats previstes en l'article 24 i concordants de la LGS, i les que s'esmenten en l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca. L'òrgan instructor pot requerir a les entitats sol·licitants els informes o els aclariments que consideri convenients. L'instructor de l'expedient podrà assessorar-se per qualsevol tècnic del Consell de Mallorca que consideri adequat.

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial és el centre gestor responsable del seguiment de les subvencions.

Posteriorment, la Vicepresidència, per delegació de la presidència del Consorci, òrgan competent per aprovar i resoldre aquesta convocatòria de conformitat amb les bases tercera i quarta de les bases d'execució del pressupost del Consorci Serra de Tramuntana per a l'any 2022, resol la convocatòria, amb la indicació dels extrems continguts en la proposta d'acord definitiva esmentada, de la qual cosa se'n donarà compte a la primera Junta Rectora que es celebri.

2. El termini màxim de resolució és de sis mesos, comptadors des de la finalització del període de presentació de sol·licituds, transcorreguts els quals sense que se n'hagi dictat resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud, sense que això alliberi a l'administració de l'obligació de dictar resolució expressa.

3. L'acord de concessió de les subvencions es remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions, d'acord amb el que estableix l'article 14 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, i es notificarà individualment a cada interessat d'acord amb les regles previstes als articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. El procediment de concessió de les subvencions es farà seguint el procediment de concurrència no competitiva, de manera que seran subvencionades totes les sol·licituds que compleixin els requisits que s'hi estableixen, i, per tant, no serà necessària la comparació entre les sol·licituds.

La concessió dels ajuts es farà de forma directa entre els sol·licitants que reuneixen la totalitat de requisits i la documentació exigida en aquesta convocatòria, fins esgotar el crèdit disponible.

No obstant això, en cas d'advertir-se insuficiència de recursos pressupostaris per atendre totes les demandes subvencionables, sempre que la disponibilitat pressupostària ho permeti es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria sense obrir un altre termini de presentació de sol·licituds.

Aquest increment de l'import de crèdit pressupostari disponible serà efectiu condicionat a la declaració de crèdit disponible pels supòsits establerts a l'article 23.1 a) de l'Ordenança general de subvencions incrementant el pressupost inicial de 950.000,00 euros prevista per a les línies LET, LQ, LF, i LA fins un màxim d'1,5 milions d'euros. Per a les línies LN i LCP no hi ha previsió d'augment del pressupost inicial.

5. Quan la documentació de la sol·licitud sigui completa, per part dels tècnics del Consorci Serra de Tramuntana o del Consell de Mallorca, es procedirà a fer una visita inicial per valorar l'adequació a les bases de la convocatòria de l'actuació a subvencionar. En aquesta visita es comprovarà que l'element a reparar és susceptible de subvencionar-se, i els tècnics emetran el corresponent informe de viabilitat previ a la concessió. Una vegada concedida, executada i justificada l'actuació de la subvenció, es procedirà a una segona visita per corroborar la correcta execució.

6. La resolució de concessió de la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana exhaurirà la via administrativa, i serà susceptible de recurs potestatiu de reposició davant la presidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial.

Dotzè. Modificació del projecte subvencionat

Quan la subvenció tingui per objecte impulsar una determinada activitat del beneficiari, s'entén compromès a fer l'esmentada activitat en els termes plantejats a la seva sol·licitud, amb les modificacions que, si s'escau, hagi acceptat l'Administració al llarg del procediment de concessió o durant el període d'execució, sempre que les modificacions no alterin la finalitat perseguida amb la seva concessió.

Una vegada dictada la resolució de concessió, el beneficiari pot sol·licitar-ne la modificació del contingut si hi concorren les circumstàncies previstes a aquests efectes en la present convocatòria, tal com estableix l'article 17.3.l) de la Llei general de Subvencions, que es pot autoritzar sempre que no danyi drets d'un tercer. La sol·licitud s'ha de presentar abans que s'acabi el termini per a la realització de l'activitat.

Quan el beneficiari de la subvenció posi de manifest en la justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la seva concessió, que no alterin essencialment la naturalesa o l'objectiu de la subvenció, que hagin pogut donar lloc a la modificació de la resolució d'acord amb el que estableix l'apartat 3.l) de l'article 17 de la Llei general de subvencions, havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, l'òrgan concedent de la subvenció pot acceptar la justificació presentada, sempre que l'acceptació no suposi danyar drets de tercers.

L'acceptació de les alteracions per part de l'òrgan concedent a l'acte de comprovació no eximeix el beneficiari de les sancions que puguin correspondre d'acord amb la Llei general de subvencions.

Tretzè. Import de la subvenció i reformulació

La determinació de l'import de la subvenció de la sol·licitud ha de respectar els límits següents:

1) No pot ser superior a la quantitat sol·licitada.

2) No pot ultrapassar els imports del pressupost subvencionable per a cada projecte que es determinen a l'apartat 2 de la base 3 d'aquesta convocatòria, ni els altres límits que es determinen en el mateix apartat.

3) L'import de la concessió es tractarà com un import cert als efectes de la seva justificació.

D'acord amb allò que preveu l'article 27.1 de la Llei 38/2003 General de subvencions, en aquesta convocatòria no s'estableix la possibilitat de reformulació de les sol·licituds.

Catorzè. Abonament dels ajuts, justificació i termini de presentació

1.- En relació a les persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens, i explotacions agràries, per abonar les subvencions d'acord amb les condicions establertes en aquesta convocatòria, hauran de justificar la realització del projecte subvencionat, aportant documentalment totes les despeses ocasionades per a la execució total del projecte i presentar la memòria i/o informe de la realització de la intervenció duta a terme.

Per poder percebre la subvenció, s'ha d'acreditar que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, amb el Consorci Serra de Tramuntana, davant l'Agència Tributària (AEAT) i la Seguretat Social. Aquests requisits els comprovarà el Consorci Serra de Tramuntana o el Consell de Mallorca, ja que la presentació de la sol·licitud de subvenció a aquesta convocatòria suposa l'autorització per a la seva comprovació, excepte manifestació expressa contrària.

La justificació de la subvenció s'ha de realitzar dins el termini previst en el punt 5 d'aquesta base, és a dir fins dia 16 de desembre de 2022.

2.- En relació als ajuntaments, el pagament de les subvencions es farà mitjançant una bestreta del 100 % de les subvencions una vegada concedides.

La subvenció s'atorgarà per un import cert. Atès que està prevista l'aprovació d'una bestreta del 100 % de les subvencions concedides, en el cas que l'import justificat sigui inferior a l'import avançat per bestreta, l'ajuntament interessat haurà de fer, una vegada presentada la justificació de les despeses de cada actuació, a requeriment del Consorci Serra de Tramuntana, un reintegrament de la diferència entre les quantitats subvencionades i abonades mitjançant bestretes i les quantitats finalment justificades a més dels interessos de demora corresponents des del moment del pagament de les bestretes de les subvencions a l'ajuntament interessat fins a la data en què s'acordi la procedència del reintegrament per part del Consorci Serra de Tramuntana de cada actuació.

3.- La justificació de les despeses s'ha de fer mitjançant el compte justificatiu integrat per la memòria tècnica i la memòria econòmica:

a) Memòria tècnica:

És la documentació amb la qual el beneficiari demostra que ha dut a terme el projecte subvencionat presentat. Aquí s'inclou la memòria i/o els informes finals de la intervenció, els informes finals de la restauració, d'anàlisi, etc.

En relació amb les actuacions de les línies de recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn (LA) i de recuperació dels espais forestals i/o agrícoles de titularitat municipal (LF), la memòria ha d'indicar, com a mínim, la següent informació:

1. Dades del beneficiari.

2. Dades de la finca:

a. Municipi.

b. Nom (si escau).

c. Superfície total.

d. Superfície de l'actuació.

3. Informació sobre l'actuació:

a. Dades completes de l'empresa que ha executat els treballs.

b. Nombre d'operaris.

c. Dates d'inici i finalització dels treballs.

d. Jornals de treball realitzats (s'entén per jornal de treball una jornada laboral diària de mínim 7 hores i màxim 8 hores).

4. Descripció dels treballs realitzats amb els indicadors següents:

a. Desbrossi: hectàrees.

b. Tales: nombre de peus o exemplars.

c. Podes: nombre de peus o exemplars.

d. Plantació d'arbres: nombre de peus i exemplars.

e. Eliminació de restes vegetals: hectàrees d'actuació i mètode emprat.

f. Sistema emprat (crema o trituració).

g. Altres treballs realitzats (si s'escau).

5. Relació de permisos, autoritzacions i llicències atorgades.

6. Qualsevol altre aspecte que es vulgui mencionar i que guardi relació amb l'actuació.

S'acompanyaran amb un mínim de 2 fotografies il·lustratives dels treballs.

Si per causes alienes al beneficiari aquest no ha pogut dur a terme una part del projecte, però en la memòria tècnica ho explica detalladament i posa de manifest que la part executada del projecte ha assolit, en certa mesura, els objectius fixats i doncs, hi ha hagut voluntat de compliment, l'import definitiu de la subvenció serà el que es justifiqui sempre que no superi l'import que es va concedir.

b) Memòria Econòmica:

És la documentació amb la qual el beneficiari, per poder percebre la subvenció, ha de relacionar les despeses derivades de l'execució del projecte i, si n'és el cas, les diferents fonts de finançament d'aquest, tot ajustat a les partides desglossades al pressupost presentat.

- Declaració responsable del beneficiari de la realització del projecte subvencionat (Annex VI).

- Declaració responsable del beneficiari de la subvenció, mitjançant la qual s'acrediti que les despeses relacionades (hi ha de constar una relació de totes les factures i/o documents justificatius a què es refereix) corresponen sense cap dubte a l'activitat subvencionada. (Annex VI).

- Relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, amb identificació del creditor i del document, el seu import, data d'emissió i data de pagament. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes. (Annex VI).

- El detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. (Annex VI).

- Les factures originals o qualsevol altre document de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil, justificatives de la despesa del projecte subvencionat que expressin clarament: nom complet i NIF/CIF de la persona o entitat expedidora, número i data, concepte, IVA i retenció fiscal (si correspon) i dades fiscals del client de la factura.

- Declaració responsable de que el cost d'adquisició de les despeses subvencionables no supera el valor de mercat (Annex VI).

- L'IVA és subvencionable sempre que el beneficiari acrediti, mitjançant declaració responsable que no el recupera ni el compensa (Annex VI).

- Si les actuacions subvencionades que realitzin els ajuntaments les executa un contractista, la contractació d'aquest s'haurà de realitzar mitjançant la tramitació del procediment de contractació que correspongui per raó de la quantia, d'acord amb la Llei 9/2017,  de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

- Les actuacions que executin els beneficiaris hauran d'haver estat realitzades entre la data en la qual els tècnics del Consell de Mallorca facin la visita inicial i el dia 16 de desembre de 2022, a excepció de les concretes actuacions de poda i plantació d'arbres dins les línies de recuperació agrícola (LA) o de recuperació forestal municipal (LF), i de les actuacions de manteniment, neteja i conservació dels espais públics que per les seves característiques especials necessitin d'una especial cura (LN) i de redacció i actualització de catàlegs municipals de camins públics (LCP), les quals podran haver estat realitzades entre l'1 de gener  i el 16 de desembre de 2022.

- També cal acompanyar el justificant de pagament d'alguna de les següents formes:

a. Fotocòpia del justificant de l'ordre de transferència bancària o document bancari acreditatiu del pagament, en el qual figurin: la data del document, l'import (a fi de què quedi identificat el pagament de la factura) així com les dades de l'ordenant i del destinatari, que tenen que coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament.

b. Còpia del xec nominatiu o pagaré nominatiu. Sempre que estigui vençut. (S'haurà d'adjuntar l'extracte bancari).

c. Si el pagament és amb targeta s'haurà d'acreditar que la targeta pertany al compte bancari del beneficiari (s'haurà d'adjuntar l'extracte bancari).

d. En cap cas s'admetran pagaments amb efectiu.

Tots els pagaments han d'haver estat efectuats dins el període per justificar les actuacions.

En el cas de què s'hagin de retornar les factures o justificants originals, a petició del beneficiari, s'hi ha de reflectir, mitjançant un segell, la data de concessió de la subvenció així com l'import del justificant que s'imputa a la subvenció.

Si la despesa justificada excedeix del pressupost en base al qual es va concedir la subvenció, la possible desviació pressupostària anirà a càrrec de l'entitat subvencionada. Si pel contrari la despesa justificada és inferior a l'import del pressupost en base al qual es va concedir i subvencionar l'actuació, l'import a reconèixer serà el que es justifiqui sempre que resulti no superar l'import de la concessió, en tractar-se d'un import cert.

El Consorci de la Serra de Tramuntana podrà inspeccionar les activitats subvencionades, sens perjudici de les competències que puguin correspondre, per normativa legal o reglamentària, a altres organismes o institucions.

4. L'administració podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionables d'acord amb el que disposa l'article 33 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03) i del article 87 del RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS.

5.- Termini de presentació de la justificació: el beneficiari ha de presentar les memòries esmentades el més aviat possible una vegada acabat el projecte subvencionat i, en tot cas, la data màxima de presentació serà el dia 16 de desembre de 2022.

Quinzè. Obligacions dels beneficiaris

1. Els beneficiaris han de complir les obligacions establertes en les disposicions normatives que hi són aplicables: les del capítol II del títol preliminar i, especialment, les de l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276 de 18/11/03); i les de l'article 9 del Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017); les recollides en aquesta convocatòria, i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

2. Són obligacions mínimes dels beneficiaris:

A. Respecte a l'execució del projecte:

a. Dur a terme l'activitat objecte de subvenció en el termini màxim que s'estableixi, en les condicions i amb les característiques que es va presentar o, si n'és el cas, amb les modificacions comunicades i amb les possibles prescripcions tècniques establertes pels tècnics del Consorci Serra de Tramuntana i del Consell de Mallorca.

b. Acreditar davant el Consorci de la Serra de Tramuntana la realització de les activitats del projecte subvencionat que fonamenten la concessió dels ajuts i justificar la seva realització, en els terminis i en les condicions i requisits establerts en aquesta convocatòria i en la resolució de concessió dels ajuts. Si escau, se li ha de comunicar qualsevol modificació que es produeixi, tal com recull l'apartat catorzè d'aquesta convocatòria.

c. Proporcionar al Consorci de la Serra de Tramuntana i/o a l'òrgan instructor, tota la informació complementària referent a qualsevol punt de les activitats i que es consideri oportuna.

d. Comunicar immediatament al Consorci de la Serra de Tramuntana qualsevol eventualitat que alteri o dificulti greument el desenvolupament del projecte subvencionat, en particular si se'n poden derivar retards en l'execució o si poden afectar el cost total, i sol·licitar l'autorització prèvia i expressa del Consorci per fer qualsevol modificació del projecte objecte d'ajuda. Les sol·licituds de modificació han de ser motivades, s'han de formular immediatament a l'aparició de les circumstàncies que la justifiquen i s'hi han d'especificar les repercussions pressupostàries que impliquin.

B. Respecte de les obligacions administratives:

a. Estar, en el moment del pagament de la subvenció, al corrent de les obligacions tributàries amb el Consell Insular de Mallorca, amb el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, amb l'Agència Tributària (AEAT) i la Seguretat Social. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar tant amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió com en el moment del pagament, i la comprovarà el Consell de Mallorca o el Consorci Serra de Tramuntana, ja que la presentació de la sol·licitud de subvenció a aquesta convocatòria suposa l'autorització per a la seva comprovació, excepte manifestació expressa contrària.

b. Fer constar de manera expressa el suport del Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial en la realització de les activitats subvencionades. A tal efecte, s'haurà de col·locar i mantenir en un lloc visible una placa on consti el patrocini del Consorci o bé el logotip o identificacions corporatives del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial (aquests distintius els proporcionarà el Consorci a sol·licitud dels beneficiaris). En el cas d'optar per la placa identificativa, aquesta tindrà una mida mínima de 29,7x21cm (Din A-4). En el cas d'optar per les identificacions corporatives, haurà d'aparèixer de forma molt visible el text «Projecte subvencionat per» i tot seguit el logotip del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial. La placa s'haurà de col·locar des del moment de la concessió de la subvenció fins a un any després de la justificació de la realització del projecte objecte de subvenció.

c. Esmentar el Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial de manera expressa en totes les comunicacions públiques dels beneficiaris, tant online (webs, xarxes socials, mitjans de comunicació digital, plataformes de vídeo o qualsevol altra forma de comunicació digital) com offline (publicacions en paper periòdiques o puntuals, ràdio o TV), com a benefactors (en part o íntegrament) amb actuacions finançades (en part o íntegrament) de les presents subvencions. En les comunicacions online s'ha d'esmentar també el perfil de Serra de Tramuntana corresponent a la xarxa social (web www. serradetramuntana.net; Facebook @Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial; Twitter @SdeTramuntana; Instagram @serratramuntana, Youtube Serra de Tramuntana; altres: consultar a serradetramuntana@conselldemallorca.net). De manera opcional s'afegiran a les comunicacions aquestes 3 etiquetes: #SerradeTramuntana #PatrimoniMundial #Subvencions2022.

d. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons percebuts, amb inclusió dels documents electrònics, mentre puguin ser objecte d'actuacions de comprovació i control.

e. Les responsabilitats civils o penals derivades de les actuacions concretes recaurà exclusivament sobre la persona o l'entitat que la promou.

f. En cas de tractar-se d'una actuació de recuperació del paisatge agrícola i el seu entorn, que són actuacions dirigides als persones físiques, agrupacions de persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens i explotacions agràries o una actuació de recuperació dels espais forestals i agrícoles de titularitat municipal, destinada a ajuntaments, quan l'actuació sigui en un espai forestal, cal aportar informe de l'òrgan competent en matèria forestal.

g. Disposar dels permisos, llicències i/o autoritzacions que d'acord amb la legislació vigent li siguin exigibles.

C. Respecte de les obligacions econòmiques :

a. Comunicar al Consorci l'acceptació de la subvenció en els termes de la resolució de la concessió. En tot cas, aquesta comunicació s'entendrà produïda automàticament si, en el termini de 15 dies naturals des de la notificació de la resolució, no es fa constar el contrari.

b. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer del Consorci, del Consell Insular de Mallorca, de la Sindicatura de Comptes i del Tribunal de Comptes, si n'és el cas.

c. Comunicar al Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en qualsevol moment o, en tot cas, a l'hora de justificar la subvenció, la sol·licitud o l'obtenció d'altres ingressos, subvencions, recursos o ajudes per al mateix projecte subvencionat.

d. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists al Títol II i concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i Títol III del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

D. El beneficiari haurà de prendre les mesures adients per mantenir l'espai o l'element rehabilitat en un bon estat de conservació, durant un període de 5 anys.

Setzè.- Subcontractació

Serà d'aplicació el que disposa l'article 29 LGS i l'article 32 de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca.

Dissetè.- Revocació i reintegrament.

Les subvencions i ajudes seran de concessió voluntària, revocables i reductibles per les causes previstes a la normativa en matèria de subvencions i al Reglament de subvencions i no seran invocables com a precedents.

Els òrgans competents del Consorci de la Serra de Tramuntana podran anul·lar total o parcialment les subvencions i ajudes concedides en el cas d'incompliment per part del beneficiari d'alguna de les obligacions previstes en aquest reglament, el qual vendrà obligat al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a la legislació vigent. El procediment utilitzat serà el contradictori, garantint sempre el dret de l'interessat a l'audiència.

Si el procediment de reintegrament s'hagués iniciat com a conseqüència de fets que poguessin ser constitutius d'infracció administrativa, aquesta es posarà en coneixement de l'òrgan competent per a la iniciació del corresponent procediment sancionador.

En qualsevol cas, serà d'aplicació el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca i la resta de normativa que hi sigui aplicable.

Divuitè.- Infraccions i sancions.

El règim d'infraccions i sancions administratives aplicables serà l'establert en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el títol VI de l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca i resta de la normativa que li sigui aplicable.

Dinovè.- Normativa d'aplicació.

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen pel que disposen els apartats anteriors de la convocatòria; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003); el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005); l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21 de 18 de febrer de 2017); la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; els estatuts del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, publicats al BOIB núm. 72, de 30 de maig de 2019 i la resta de normativa que hi sigui d'aplicació.

Supletòriament serà d'aplicació el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

Vintè.- Comunicació de dades a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

El Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, en compliment del previst als articles 17, 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 14 de l'Ordenança General del Consell de Mallorca, remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions informació sobre aquesta convocatòria i de la resolució de concessió que es derivin i es publicarà en el BOIB per conducte d'aquesta base de dades.

Vint-i-unè.- Recursos

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa es pot interposar, el recurs potestatiu de reposició davant la presidència del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació. Contra la desestimació expressa del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs potestatiu de reposició podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos, comptadors a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

Un cop transcorreguts tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, sense limitació temporal, mentre no hi hagi resolució expressa.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualssevol altres recursos que s'estimi oportú i pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Documents adjunts