Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 163071
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 22 de març de 2022, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

El Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, modificat per la Llei 15/2019, de 29 de març, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears –CEIB-.

L'article 9.1 del citat text refós, en la redacció donada per l'apartat 7, de l'article únic de la Llei 15/2019, de 29 de març,estableix una nova redacció i determina els membres que integren el Consell Escolar de les Illes Balears.

L'article 9.3 de l'esmentat text refós disposa que els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats, per resolució del conseller d'Educació i Universitat, d'acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que reglamentàriament es determinin.

L'article 10 g) del Text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, disposa que un dels motius pels quals han de cessar en els càrrecs els vocals és la pèrdua de la condició de representant de l'organisme que els hagi proposat.

El Consell Escolar de les Illes Balears ha rebut vàries peticions de cessaments i nomenaments de nous representants, corresponents a les següents entitats, que afecten a la seva composició:

  • Consell Escolar d'Eivissa
  • ADIDE, Associació d'inspectors i inspectores de les Illes Balears

D'acord amb aquestes peticions, de cessaments i nomenaments de nous representants, la presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears ha formulat una proposta de nomenament i cessament mitjançant escrit de 14 de març de 2022, d'acord amb el que disposa l'article 17 o) del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb el que estableix l'article 10.4 del Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dicto la següent:

RESOLUCIÓ

Primer

Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indiquen i agrair la seva col·laboració.

Grup

Titular

Suplent

i

 

Olga Martínez Parra

r

Juan Vicente Pérez Hernández

Josep Gomila i Benejam

Segon

Nomenar com a nous membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que tot seguit s'indiquen:

Grup

Titular

Suplent

i

 

Catiana Fuster Contell

r

Mateu Tomàs Humbert

Jaume Mascaró Moll

 

Tercer

D'acord amb l'article 10 del Decret legislatiu 112/2001, els consellers són nomenats per un període de quatre anys, sense perjudici de les previsions sobre renovació de la meitat de cada un dels grups que disposa l'apartat 1 de l'article 10 i dels canvis que es puguin produir a la composició del Consell per les causes previstes a l'apartat 2 del mateix article 10.

Quart

Es disposa que aquesta resolució tingui efecte el mateix dia de la signatura.

 

Palma, 22 de març de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà