Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 109074
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2022 per la qual s’aprova la substitució d’un vocal titular i un vocal suplent del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 195, de 14 de novembre de 2020, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 6 de novembre de 2020 per la qual es nomenen determinats membres titulars i suplents del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

2. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 19, de 13 de febrer de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca d'1 de febrer de 2021 per la qual s'aprova la substitució d'un membre suplent del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

3. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 144, de 21 d'octubre de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 de octubre de 2021 per la qual s'aprova la substitució de dos membres titulars i cinc membres suplents del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

4. En data 14 de febrer de 2022, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) va sol·licitar el canvi del vocal titular que la representa en el Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

5. En data 18 de febrer de 2022, el Consell Insular de Mallorca va sol·licitar el canvi del vocal suplent que el representa en el Consell de l'Educació i la Formació Permanent de Persones Adultes de les Illes Balears.

6. D'acord amb el que disposa l'article 4 de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 158, de 21 de novembre de 2019), els membres del Consell que no en siguin membres per raó del càrrec que ocupen s'han de nomenar i destituir mitjançant una resolució del conseller d'Educació i Formació Professional a proposta de les entitats i les organitzacions que representen.

7. En data 21 de febrer de 2022, el director general de Formació Professional i Estudis Artístics Superiors va emetre la proposta per la qual s'aprova la substitució d'un vocal titular i un vocal suplent del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

Fonaments de dret

1. La Llei 4/2006, de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 50, de 6 d'abril de 2006).

2. L'article 4 de l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 18 de novembre de 2019 per la qual es regula la composició, l'estructura i el funcionament del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 158, de 21 de novembre de 2019).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar el cessament de Jordi Mora Vallbona com a vocal titular del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, al qual s'agraeixen els serveis prestats.

2. Aprovar el nomenament de Pedro Daniel Pérez Carreño com a vocal titular del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

3. Aprovar el cessament de Sofia Alonso Bigler com a vocal suplent del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears, a la qual s'agraeixen els serveis prestats.

4. Aprovar el nomenament d'Omar Lamin Abeidi com a vocal suplent del Consell de l'Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.

5. Establir que aquesta Resolució ha de tenir efectes el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 22 de febrer de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà