Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Núm. 87087
Convocatòria i bases específiques reguladores per proveir un lloc de treball d'agent de corresponsabilitat i conciliació a la Mancomunitat des Raiguer

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió extraordinària celebrada en data 18 de febrer de 2022 per la Junta de Govern Local de la Mancomunitat des Raiguer, s'han aprovat les bases per les quals s'ha de regir la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'agent de corresponsabilitat i conciliació (categoria C1) com a personal funcionari interí per programes, les quals s'exposen a continuació.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER PROVEIR, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS, UN LLOC DE TREBALL D'AGENT DE CORRESPONSABILITAT I CONCILIACIÓ

L'article 23.2 de la Constitució disposa que tots els ciutadans tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i als càrrecs públics, amb els requisits que les lleis assenyalin.

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I JUSTIFICACIÓ

L'objecte d'aquesta convocatòria és la provisió d'un lloc de treball d'agent de corresponsabilitat i conciliació (categoria C1) com a personal funcionari interí per programes, per a la cobertura de la necessitat derivada de la concessió de la subvenció per a entitats locals destinades a contractar agents de corresponsabilitat i conciliació, finançada amb els fons provinents del Pla Corresponsables i inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis de 2018-2020 (BOIB núm. 11, de 26 de gener), prorrogat mitjançant un acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 i modificat mitjançant una resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 22 de setembre de 2021 (BOIB núm. 134, de 30 de setembre de 2021).

La contractació tindrà una durada de 12 mesos prorrogables, condicionat, en tot cas, a la concessió de pròrroga de la subvenció.

Dita subvenció ha estat concedida a la Mancomunitat des Raiguer amb àmbit d'actuació als municipis de Búger, Campanet i Mancor de la Vall, per tant, l'aspirant finalment contractat, haurà de desenvolupar el seu treball per i en els municipis esmentats.

Les presents bases es regiran de conformitat amb els termes establerts al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

La convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la Mancomunitat (https://mancomunitatdesraiguer.sedelectronica.es),a la pàgina web de l'entitat (https://www.mancomunitatdesraiguer.net) i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), sent la data de publicació en el BOIB la que servirà per al còmput del termini de presentació de sol·licituds. Els restants i successius anuncis es faran públics únicament a la seu electrònica i a la pàgina web de la Mancomunitat.

SEGONA. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos que, d'acord amb l'article 56 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut de l'Empleat Públic, es permeti l'accés a l'ocupació pública.

b) Tenir complits 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a l'accés al cos o escala de funcionari, en el cas que hagi estat separada, inhabilitada o acomiadada disciplinàriament.

En el cas de nacionals d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitada o en situació equivalent, no haver estat sotmesa a sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l'acompliment de les corresponents funcions. No obstant l'anterior, en el cas de que l'aspirant tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, haurà de presentar, d'acord amb la normativa vigent, un certificat de l'equip oficial del Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de les Illes Balears o servei homòleg, que acrediti les condicions personals d'aptitud per a l'exercici de les funcions corresponents al lloc de treball al qual aspira.

e) No estar incursa en causa d'incompatibilitat específica.

f) Estar inscrita com a demandant d'ocupació en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) com a mínim en la data de presentació de la sol·licitud per poder formar part del present procés selectiu.

g) Estar en possessió del títol de Tècnic Superior en educació infantil, Tècnic Superior en animació sociocultural i turística, Tècnic Superior en ensenyament i animació socioesportiva, Tècnic Superior en integració social; o en condicions de obtenir-lo a la data en que finalitzi el termini de presentació d'instàncies.

En aquests efectes, s'entén que està en condicions d'obtenir la titulació quan, en el termini de presentació de sol·licituds, s'hagin superat els corresponents plans d'estudis o proves que permetin accedir a la mateixa i així s'acrediti.

Si mitjançant un acord de la Conferència Sectorial d'Igualtat o un altre instrument jurídic s'incorporen en el Pla Corresponsables altres titulacions, s'inclouran automàticament en el perfil de les persones susceptibles de contractació.

Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar, en data límit per a la presentació d'instàncies, la credencial que acrediti la seva homologació per l'Estat Espanyol. En el cas de presentar una titulació equivalent a l'exigida com a requisit, correspon a l'aspirant, acreditar-ne la seva equivalència.

h) Coneixements de la llengua catalana, nivell B2, que s'acreditarà formalment mitjançant el corresponent certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

i) Acreditar el pagament de la taxa aprovada per optar a proves selectives de la Mancomunitat des Raiguer, per import de 19,87 € o bé, la condició de la seva exempció. La seva justificació, que haurà de realitzar-se segons el previst en la base quarta d'aquesta convocatòria, s'haurà d'aportar juntament amb la sol·licitud per poder formar part del procés de selecció.

j) Estar en possessió del carnet de conduir classe B.

TERCERA. FUNCIONS

Les funcions principals del lloc de feina a cobrir consistiran, entre d'altres, en:

 1. Elaborar un Pla de Corresponsabilitat i Conciliació per als Ajuntaments de Búger, Campanet i Mancor de la Vall, amb el contingut que preveu el Pla de Conciliació i Corresponsabilitat de les Illes Balears 2021-2024.
 2. Identificar els recursos municipals per a la conciliació existents actualment als municipis de Búger, Campanet i Mancor de la Vall.
 3. Revisar i millorar les condicions econòmiques d'accés a l'oferta dels recursos de conciliació.
 4. Conscienciar i sensibilitzar a favor d'un comportament social corresponsable en l'àmbit municipal.
 5. Impulsar la creació de departaments de gestió de recursos per a la conciliació.
 6. Impulsar una gestió coordinada del Pla dins l'Ajuntament donant suport a les tasques relacionades amb la corresponsabilitat i la conciliació.
 7. Redactar la memòria explicativa de les activitats que ha de realitzar l'agent de corresponsabilitat i conciliació.
 8. Qualsevol altra tasca que contribueixi a garantir la missió principal enunciada en l'apartat 1.2 de l'annex de la Resolució per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions.
 9. En general, qualsevol altra tasca pròpia de la categoria del lloc que encomanin els superiors jeràrquics i que sigui necessària per raó del servei.

QUARTA. PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

La presentació de la sol·licitud per al procés selectiu suposa el coneixement i acceptació inequívocs per part de l'aspirant tant de les pròpies bases com del tractament de les dades de caràcter personal a realitzar per l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. L'ús de la informació facilitada en les sol·licituds es limitarà a la gestió del procés selectiu i s'ajustarà a les previsions de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Les instàncies per participar en les proves selectives s'han de presentar en el Registre General d'aquesta Mancomunitat o en qualsevol de les formes previstes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, segons el model que consta a les presents bases com a Annex I, el qual haurà d'estar SIGNAT. A més, haurà de presentar-se l'Annex II emplenat, juntament amb la documentació que acrediti els mèrits, així com la següent documentació:

 • Còpia del DNI o document d'identificació legal equivalent vigent
 • Còpia del títol requerit previst a la clàusula segona de la present convocatòria
 • Certificat o títol acreditatiu de coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat B2 i expedit per les institucions públiques oficials corresponents
 • Certificat acreditatiu d'estar inscrit/a al Servei d'Ocupació de les Illes Balears, com a demandant d'ocupació, com a mínim en data de presentació de la sol·licitud per poder formar part del present procés selectiu
 • Justificant d'abonament de la taxa de 19,87 €, o en el seu cas, la acreditació de la seva exempció
 • Permís de conduir B2

Aquest pagament es farà efectiu mitjançant transferència o ingrés al nombre de compte: IBAN ES57 2100 0100 1602 0015 1521 i s'indicarà al concepte: nom, llinatges i “Procés selecció ACC”.

De conformitat amb el text de l'ordenança reguladora, quedaran exemptes del pagament de la taxa les persones que acreditin que en el moment de presentació de la instància es troben en alguna de les següents circumstàncies:

 1. Minusvalidesa igual o superior al 33%.

 2. Antiguitat superior a 6 mesos en situació d'atur, sempre que no percebin prestacions contributives.

 3. Condició de família nombrosa.

En aquests casos s'ha d'acreditar l'exempció mitjançant presentació de la Resolució on es reconegui minusvalidesa, certificat del servei d'ocupació públic ON CONSTI QUE NO ES PERCEBEN PRESTACIONS CONTRIBUTIVES (no solament situació d'atur) i amb el carnet de família nombrosa o document on consti aquesta situació, respectivament.

En el cas de no presentar-se la instància al Registre General de la Mancomunitat, la persona interessada ha de comunicar-ho a la Mancomunitat abans de la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds mitjançant enviament del justificant de presentació a l'adreça electrònica mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net. Sense la concurrència d'aquest requisit, les sol·licituds que es registrin a la Mancomunitat fora del termini de presentació no seran admeses. Aquesta previsió es fa als efectes de garantir l'arribada de la documentació a la Mancomunitat i la seva possible reclamació en cas de retard d'enviament a l'Administració corresponent.

El termini de presentació d'instàncies és de deu (10) dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Es publicarà també en la pàgina web de la Mancomunitat i a la seu electrònica.

Per ser admesos i prendre part en el procés selectiu les persones aspirants han de declarar sota la seva responsabilitat a les sol·licituds (segons Annex I) que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona i que es comprometen a aportar dins dels tres (3) dies hàbils següents a l'oferiment del lloc de feina, la documentació ORIGINAL acreditativa de dites condicions i requisits, en el cas de que els sigui ofert contracte de treball.

Els aspirants quedaran vinculats a les dades que facin constar en la sol·licitud. El domicili i telèfon que figuri en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, sent responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

CINQUENA. ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

Expirat el termini de presentació d'instàncies, el President dictarà Resolució aprovant la llista provisional d'admesos i exclosos. A la mateixa resolució s'efectuarà el nomenament dels membres del tribunal qualificador. L'anunci d'aquesta Resolució es farà públic a la seu electrònica i a la pàgina web de la Mancomunitat, atorgant-se, un termini de 3 dies hàbils, per poder esmenar el defecte que hagi motivat l'exclusió provisional.

En el cas de no presentar-se la instància d'esmena al Registre General de la Mancomunitat, la persona interessada ha de comunicar-ho a la Mancomunitat abans de la finalització del termini de la presentació de les sol·licituds mitjançant enviament del justificant de presentació a l'adreça electrònica mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net. Sense la concurrència d'aquest requisit, les sol·licituds que es registrin a la Mancomunitat fora del termini de presentació no seran admeses. Aquesta previsió es fa als efectes de garantir l'arribada de la documentació a la Mancomunitat i la seva possible reclamació en cas de retard d'enviament a l' Administració corresponent.

Finalitzat aquest termini, mitjançant Resolució de la Presidència s'aprovarà la llista definitiva d'admesos i exclosos, i es publicarà en la seu electrònica i a la pàgina web de la Mancomunitat.

SISENA. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador estarà constituit de la següent forma:

President; un treballador, funcionari o personal laboral de la Mancomunitat o d'un Ajuntament membre de la mateixa.

Vocals; tres treballadors, funcionaris o personal laboral de la Mancomunitat o d'un Ajuntament membre de la mateixa.

Secretari; la secretària de la corporació un funcionari de carrera d'un Ajuntament membre de la Mancomunitat.

Suplents: per cada un dels membres del tribunal es designaran suplents.

El tribunal podrà designar els assessors que estimini convenients, que hauran de fer-se públics amb anterioritat a les proves en que participin i que podran actuar amb veu, però sense vot.

El tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència del president, del secretari i de la meitat, almenys, dels seus membres, titulars o suplents indistintament.

Els membres del tribual hauran d'abstenir-se de formar part del mateix quan concorrin les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i podran ser recusats conforme a l'article 24 de la citada llei.

Els dubtes o les reclamacions que es puguin donar amb la interpretació de l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que s'ha de fer en els casos no previstos en les bases, seran resoltes pel tribunal.

SETENA. PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció es du a terme mitjançant concurs i consisteix en la valoració dels mèrits indicats en l'Annex II i degudament acreditats per les persones aspirants, juntament amb la instància de participació (Annex I) i els requisits.

Dels resultats definitius es derivarà una llista de reserva, ordenada segons la puntuació obtinguda per totes les persones aspirants.

En conseqüència, la provisió dels llocs de treball es farà d'acord amb l'ordre de prelació de l'esmentada llista.

CONCURS:

El tribunal qualificador ha de valorar els mèrits degudament acreditats per les persones aspirants que hagin presentat els requisits previstos en la base segona.

La valoració dels mèrits es fa segons el següent barem de mèrits:

A) EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL. MÀXIMA PUNTUACIÓ: 9 PUNTS

A.1) Serveis prestats en qualsevol administració pública, sempre que es trobin dins de l'àmbit d'aplicació de la Llei 70/1978, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública, exercint funcions de naturalesa o contingut tècnic anàleg als de la plaça convocada: 0,05 punts per mes complet i en cas de períodes inferiors a un mes, calculant la part proporcional sobre 30 dies, excepte els serveis prestats en organismes públics que es regeixen en general pel dret privat, que es valoren d'acord amb el que disposa l'apartat següent.

No es valoren els serveis prestats com a personal eventual.

A.2) Serveis prestats en empreses públiques o en entitats de dret públic sotmeses amb caràcter general al dret privat, o en consorcis del sector públic, o en fundacions del sector públic que es puguin considerar incloses dins de l'àmbit d'aplicació de la llei 70/1978 i de l'article 2.2. de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, exercint funcions de naturalesa o contingut anàleg als de la plaça convocada: 0,04 punts per mes complet i en cas de períodes inferiors a un mes, calculant la part proporcional sobre 30 dies.

A.3) Serveis prestats en una empresa privada o pública no enquadrada en l'apartat A.2), o mitjançant assistència tècnica en l'exercici lliure de la professió, exercint funcions de naturalesa o de contingut anàlegs als de la plaça convocada: 0,03 punts per mes complet i en cas de períodes inferiors a un mes, calculant la part proporcional sobre 30 dies.

La puntuació màxima d'aquest apartat és de 9 punts.

Forma d'acreditació: en tots els casos mitjançant certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, i amb les següents especificacions:

1. En administració pública, empresa pública, entitats de dret públic o consorcis del sector públic: mitjançant certificat de funcions expedit per l'òrgan competent de l'Administració o sector que es tracti.

2. En empresa privada o pública no enquadrada en l'apartat A.2): bé mitjançant certificació d'empresa en la qual s'indica la data d'alta i baixa en aquesta, categoria professional, tipus de contracte i, si escau, funcions exercides, o bé mitjançant contracte de treball. Excepcionalment, per al cas d'extinció de l'empresa on es van prestar serveis, s'han d'aportar els documents originals o fotocòpies que justifiquin de manera fefaent les dades indicades anteriorment.

3. En l'exercici lliure de la professió: mitjançant certificat d'alta de l'I.A.E. i, si escau, de la baixa, amb indicació de la classificació de l'activitat. Per a períodes anteriors a 1/1/1992, s'ha d'aportar Llicència Fiscal.

Si del certificat aportat per la persona aspirant no es desprengués clarament la naturalesa de l'empresa, a l'efecte d'aplicar la baremació de l'apartat A.2) o A.3), s'aplicarà la puntuació de l'apartat A.3).

B) CONEIXEMENTS ORALS I ESCRITS DE CATALÀ. MÀXIMA PUNTUACIÓ: 2 PUNTS

Es valoren com a mèrit segons la següent escala:

 • Certificat de nivell C1: 1,00 punt
 • Certificat de nivell C2: 1,50 punts
 • Certificat de llenguatge administratiu (LA): 0,50 punts

En cas que la persona aspirant acrediti la possessió de més d'un certificat, només s'ha d'atorgar puntuació per al certificat que acrediti majors coneixements, a excepció del certificat LA (coneixements de llenguatge administratiu), pel qual s'han d'addicionar 0,50 punts.

Aquest mèrit s'ha d'acreditar formalment mitjançant certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

Aquest apartat es valora amb un màxim de 2 punts.

C) MÈRITS ACADÈMICS. MÀXIMA PUNTUACIÓ: 7.4 PUNTS

C.1) Titulacions acadèmiques. Puntuació màxima: 5 punts

Es valoren altres segones titulacions acadèmiques de la mateixa categoria que es convoca, sempre que tinguin relació amb les funcions dels llocs de treball, a raó de 0,25 punts per cada titulació diferent de la presentada com a requisit.

La valoració com a mèrit d'un títol implica que no es poden valorar els del nivell inferior necessaris per a obtenir-lo.

Només es valoren les titulacions que tinguin relació amb les funcions dels llocs de treball.

Estudis de grau i postgrau:

 • Títol de grau/llicenciatura: 1 punt.
 • Títol de doctor/a: 2 punts.
 • Altres estudis de postgrau (màster, especialista universitari o expert universitari): s'han de puntuar segons el nombre de crèdits que constin, a raó de 0,0025 punts per hora.

En cas que en el diploma no s'especifiqui el valor dels crèdits, els crèdits anteriors al Pla Bolonya es valoraran a 10 hores per crèdit i els crèdits ECTS a 25 hores per crèdit.

Aquest apartat es valora amb un màxim de 5 punts.

C.2) Titulacions de llengües estrangeres. Puntuació màxima: 2.4 punts

a) Es valoran els certificats acreditatius dels coneixements de qualsevol llengua estrangera, expedits o homologats per escoles oficials d'idiomes o escoles d'administració pública amb els criteris de puntuació que s'indiquen a continuació.

b) Puntuacions:

1. Puntuació de cada nivell:

 

NIVELLS DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERENCIA

 

 

Puntuacions

 

 

EOI

Universitats, escoles d'administració pública i organitzacions sindicals en el Marc dels acords de formació continua, amb els continguts del Marc europeu comú de referència.

A1

Básic 1 (1º curs de cicle elemental)

0,4

0,3

A2

Básic 2 (2º curs de cicle elemental)

0,6

0,4

B1

Intermedi 1

0,8

0,6

B1+

Intermedi 2 (3º curs de cicle elemental)

1

0,8

B2

Avançat (abans 1º curs de cicle superior)

1,2

1

B2+

Avançat B2+ (abans 2º curs de cicle superior)

1,4

1,2

C1

 

1,6

1,4

C2

 

1,8

1,6

ALTRES NIVELLS DE L'EBAP

 

Puntuacions

1º curs de nivell inicial

0,1

2º curs de nivell inicial

0,2

1º curs de nivell elemental

0,3

2º curs de nivell elemental

0,4

1º curs nivell mitjà

0,6

2º curs nivell mitjà

0,8

1º curs nivell superior

1

2º curs nivell superior

1,2

2. Altres certificats del Marc europeu comú de referència considerats equivalents que es valoren amb la mateixa puntuació que els certificats de les escoles oficials d'idiomes:

Alemany

A1

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A1

Start Deutsch 1

A2

Títol de nivell elemental EOI

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A2

Start Deutsch 2

B1

Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch B1

Zertifikat Deutsch

B2

Titol de nivell avançat EOI ( = certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/ària especialista llengua alemanya (mestre/a o altres)

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 1 (DSH-1)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch B2

Goethe-Zertifikat B2

Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) – TDN 3

C1

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 2 (DSH-2)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C1

Goethe-Zertifikat C1

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)

C2

Llicenciat/ada en filologia alemanya

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: llengua alemanya

Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 3 (DSH-3)

Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)

 

Anglès

A1

 

A2

Certificat de nivell bàsic EOI

KET (Key English Test). Cambridge University

ISE 0 (Integrated Skills in English). Trinity College London

B1

Certificat de nivell intermedi EOI (= certificado de nivel elemental)

PET (Preliminary English Test). Cambridge University

ISE I (Integrated Skills in English). Trinity College London

B2

Certificat de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/ària especialista llengua inglesa (mestre/a o altres)

FCE (First Certificate in English). Cambridge University

ISE II ( Integrated Skills in English). Trinity College London

C1

CAE (Certificate in Advanced English).Cambridge University

ISE III ( Integratek Skills in English). Trinity Collage London

C2

Llicenciat/ada en filologia anglesa

Llicenciat/ada en traducció i interpretació: llengua anglesa

CEP (Certificate of Proficiency in English). Cambridge University

ISE IV (Integratek Skills in English). Trinity Collage London

 

Francés

A1

DELF (Diplôme d'Études en Langue Française) A1

A2

Títol de nivell elemental EOI

DELF A2

B1

Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell elemental)

DELF B1

B2

Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell superior; certificat d'aptitud)

Diplomat/ada universitari/ària especialista llengua francesa (mestre/a

o altres)

DELF B2

C1

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) C1

C2

Llicenciat/ada en filologia francesa

Licenciat/ada en traducció i interpretació: llengua francesa

DALF C2

c) Els certificats dels cursos dels nivells inicial, elemental i mitjà de l'EBAP i els certificats dels nivells bàsic i intermedi del Marc europeu comú emesos per les entitats indicades es valoren per a tots els llocs de treball.

d) Per a una mateixa llengua només es valora el nivell superior dels acreditats. Es considera que els certificats d'un nivell de coneixements d'un idioma acrediten els coneixements dels nivells inferiors.

e) Es poden valorar simultàniament llengües diferents, amb els criteris indicats.

Aquest apartat es valora amb un màxim de 2,4 punts.

D) ACCIONS FORMATIVES. MÀXIMA PUNTUACIÓ: 6 PUNTS

Únicament es valoren les accions formatives directament relacionades amb el lloc de treball objecte de la convocatòria, com ara les d'àrea jurídica administrativa i les d'igualtat de génere, entre d'altres.

Es valorarà: assistència a cursos, seminaris, congressos i jornades impartits, reconeguts, organitzats o promoguts per Administracions Públiques, organismes públics o entitats de dret públic vinculats o dependents de les Administracions Públiques directament relacionats amb la feina a realitzar.

S'acceptaran cursos impartits per Universitats, encara que siguin privades, sindicats i Col·legis professionals.

Es valorarà:

- Quan els certificats acreditin aprofitament, es valoraran a raó de 0,005 punts per hora.

- Quan els certificats acreditin assistència, es valoraran a raó de 0,0025 punts per hora.

- Els cursos, jornades, congressos o seminaris impartits es valoraran a raó de 0,0075 punts per hora.

Els cursos expressats en crèdits LRU es valoraran a raó de 10 hores lectives per cada crèdit, i els expressats en crèdits ECTS, 25 hores lectives per crèdit.

En tots els casos es valora una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o en un mateix programa, encara que s'hagi participat més d'una vegada.

L'acreditació dels cursos es farà mitjançant certificacions, diplomes o documents oficials emesos per les administracions o els organismes competents, i hauran d'incloure les hores de duració o els crèdits dels cursos.

La valoració màxima d'aquest apartat és de 6 punts.

VUITENA.- LLISTA D'APROVATS. ORDRE DE CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA

Acabada la qualificació, el Tribunal publicarà la valoració de mèrits i les puntuacions finals provisionals a la seu electrònica i a la pàgina web de la Mancomunitat.

La puntuació final serà la suma dels punts obtinguts per cada un dels aspirants en les fases de concurs i d'oposició.

En cas d'empat, per establir l'ordre dels aspirants es tindrà en compte en primer lloc, la major puntuació obtinguda en la fase d'oposició, i en segon lloc la major puntuació obtinguda en la valoració de mèrits. En cas de persistir l'empat, es resoldrà per sorteig.

Els aspirants disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per fer al·legacions. En el cas de no presentar-se les al·legacions al Registre General de la Mancomunitat, la persona interessada ha de comunicar-ho a la Mancomunitat abans de la finalització del termini de la presentació de les al·legacions mitjançant enviament del justificant de presentació a l'adreça electrònica mancomunitat@mancomunitatdesraiguer.net. Sense la concurrència d'aquest requisit, les al·legacions que es registrin a la Mancomunitat fora del termini de presentació no seran admeses. Aquesta previsió es fa als efectes de garantir l'arribada de la documentació a la Mancomunitat i la seva possible reclamació en cas de retard d'enviament a l'Administració corresponent.

Un cop transcorregut el termini anterior, si no es presenten al·legacions, o bé un cop que hagin estat examinades les presentades, el tribunal qualificador donarà per finalitzada la selecció, i elevarà a la Presidència la seva proposta definitiva de relació d'aprovats de la borsa de treball, per tal que dicti la corresponent resolució de constitució de la borsa de treball. Aquesta resolució serà publicada a la seu electrònica i a la web de la Mancomunitat. Els aspirants que conformin la borsa de treball es trobaran a l'espera de ser cridats per la Mancomunitat per ordre de puntuació quan es produeixi la necessitat de contractació.

NOVENA.- FUNCIONAMENT I VIGÈNCIA DE LA BORSA DE TREBALL

Aquesta borsa estarà vigent fins que la Mancomunitat constitueixi una altra de la mateixa categoria professional o s'hagi esgotat.

Quan es produeixi la necessitat de contractar personal, els aspirants seran requerits segons l'ordre de puntuació mitjançant contacte telefònic o a través de correu electrònic amb un màxim de tres intents. A través de diligencia quedarà constància a l'expedient de que l'aspirant ha rebut la comunicació, o dels requeriments efectuats.

A la persona aspirant se li comunicarà el lloc i el termini en el que sigui precís que es presenti. Si l'aspirant no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil (o en el segon dia hàbil següent a la cridada si es fa en divendres) i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat, s'entendrà que renuncia.

Les persones aspirants que renunciïn de forma expressa o tàcita (conforme al paràgraf anterior) passaran a l'últim lloc de la borsa de treball, excepte en el cas de la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, les quals han de justificar-se documentalment dins del termini de tres (3) dies hàbils:

- Estar en període d'embaràs, maternitat o paternitat, d'adopció o acolliment permanent o preadoptiu, incloent el període en que sigui procedent la concessió de l'excedència pel cuidat de fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

- Trobar-se en servei actiu en un lloc de treball de qualsevol administració pública o empresa privada.

- Malaltia o incapacitat temporal.

- Estar exercint funcions sindicals.

Els aspirants que, malgrat haver renunciat, al·leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes anteriorment conservaran la posició obtinguda a la borsa. No obstant això, quedaran en la situació de no disponible, i no rebran cap oferta més mentre es mantingui la circumstància al·legada. Així mateix, hauran de comunicar per escrit la finalització de la circumstància al·legada per a poder passar a disponible i poder ocupar el lloc ofert en cas de ser seleccionats.

L'ordre de cridada als aspirants s'alterarà per donar preferència als qui tinguin un contracte amb la Mancomunitat, quan es tracti d'un contracte a temps parcial i sempre que els correspongui per major posició en la llista, i que el nou contracte millori el vigent.

Quan es produeixi el cessament de la persona seleccionada en el seu lloc de treball, es reincorporarà a la borsa de treball ocupant el mateix ordre de prelació, tret que sigui per renúncia voluntària. En el cas de que en virtut del pròxim contracte el treballador arribés al límit màxim de 24 mesos treballats en un període de 30, passarà al final de la llista i es cridarà al següent de la mateixa.

L'incompliment del deure d'incorporar-se al lloc de treball prèviament acceptat o una vegada ocupat, la posterior renúncia voluntària, suposarà l'exclusió de la borsa de treball, excepte que aquestes circumstàncies es produïssin per causa de força major.

DESENA.- CONTRACTACIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

En el moment de fer ús d'aquesta borsa de treball, l'aspirant al qui es dirigeixi una oferta de treball haurà de presentar al Registre General de la Mancomunitat, dins dels tres (3) dies hàbils següents a l'oferiment del lloc de feina, la documentació original acreditativa de les condicions establertes per formar part en la borsa, si encara no l'han presentada, i els originals dels mèrits i requisits presentats. L'aspirant que en el termini fitxat, no presenti la documentació, exceptuant en els casos de força major, o si es comprova que no compleix els requisits establerts a la base segona, no podrà ser contractat i seran anul·lades les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en que hagi recaigut per falsedat a la seva instància. En el seu lloc es contractarà a la persona que, havent superat totes les proves selectives, ocupi el lloc següent de la borsa.

ONZENA. INTERPOSICIÓ DE RECURSOS

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb el que disposa l'art. 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

El termini per interposar-lo és d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el BOIB i, en aquest cas, no és pot interposar recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament el de reposició o s'hagi produït la seva desestimació presumpta.

El recurs de reposició s'ha de presentar en el Registre General d'aquesta Mancomunitat o en les dependències i mitjans a què es refereix l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 abans esmentada, i s'entendrà desestimat quan no es resolgui i notifiqui en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la seva interposició, cas en què quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, cal interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement a l'establert en l'article 123 anteriorment citat, i en els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant els jutjat contenciós- administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el BOIB.

 

Binissalem, a data de la signatura electrònica (18 de febrer de 2022)

El president Andreu Isern Pol

 

ANNEX I MODEL DE SOL·LICITUD

Nom i llinatges: DNI:

Adreça:

Població i CP: Telèfon:

Correu electrònic:

EXPÒS:

1.- Que, he tengut coneixement de la convocatòria del procediment selectiu d'un lloc de treball d'agent de corresponsabilitat i conciliació (categoria C1) com a personal funcionari interí, pel sistema de concurs a la Mancomunitat des Raiguer.

2.- Que, declar estar en possessió de totes i cadascuna de les condicions o requisits que s'exigeixen a la base segona de la convocatòria i que em compromet que en el cas de que se m'ofereixi lloc de feina aportaré dins dels tres (3) dies hàbils següents a dit oferiment, la documentació original acreditativa d'aquestes condicions i aquests requisits.

3.- Que, juntament amb la present sol·licitud aporto la següent documentació:

 • Còpia del DNI o document d'identificació legal equivalent vigent.

 • Còpia del títol requerit previst a la base segona de la present convocatòria.

 • Certificat o títol acreditatiu de coneixement de llengua catalana corresponent al nivell de certificat B2 expedit per les institucions públiques oficials corresponents.

 • Certificat acreditatiu d'estar inscrit/a al Servei d'Ocupació de les Illes Balears, com a demandant d'ocupació.

 • Justificant d'abonament de la taxa de 19,87 €, o en el seu cas, la acreditació de la seva exempció.

 • Còpia del permís de conduir B2.

4.- Que, juntament amb la present sol·licitud aport l'Annex II referent als mèrits, així com la documentació acreditativa dels mateixos.

Per tot l'anterior,

SOL·LICIT:

Prendre part en el procés de selecció.

 

Binissalem, _____ de ___________________ de 2022

 

 

(Signatura),

 

 

SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER

 

ANNEX II ÍNDEX DE MÈRITS

Nom i llinatges: DNI:

Adreça:

Població i CP: Telèfon:

Correu electrònic:

EXPÒS:

1. Que, he tengut coneixement de la convocatòria del procediment selectiu d'un lloc de treball d'agent de corresponsabilitat i conciliació (categoria C1) com a personal funcionari interí, pel sistema de concurs a la Mancomunitat des Raiguer, i per tal motiu, present còpia dels següents mèrits perquè siguin valorats per el tribunal qualificador:

Núm.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm.

CONEIXEMENTS ORALS I ESCRITS DE CATALÀ

 

 

 

 

 

Núm.

MÈRITS ACADÈMICS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm.

ACCIONS FORMATIVES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Que som responsable de la veracitat dels documents i la informació que present.

Per tot l'exposat,

SOL·LICIT:

La valoració dels mèrits acreditats segons allò disposat a les bases que regeixen aquest procés selectiu.

 

Binissalem, _____ de ___________________ de 2022

 

 

(Signatura de la persona interessada)

 

 

SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT DES RAIGUER