Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 81541
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es publica la data, hora i lloc de realització del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en el cos de gestió de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30 d’abril)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 5 de març de 2019 es van aprovar les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 33, de 12 de març).

2. Mitjançant la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 es van aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits i es va designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57, de 30 d'abril).

3. Mitjançant la Resolució de 17 d'octubre de 2019, es varen aprovar les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses i aprovar la data, l'hora i els llocs de realització del primer exercici de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna.

4. El calendari de desenvolupament de les proves selectives per a l'ingrés al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, entre d'altres, es va deixar sense efectes per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de data 17 de febrer de 2021 (BOIB núm. 31 de 4 de març de 2021).

5. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública, de data 20 de desembre de 2021, es reprèn el calendari de realització dels exercicis de les proves selectives convocades per a l'ingrés en determinats cossos, escales o especialitats de l'Administració de Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a l'oferta pública de 2018, i per al cos de gestió de l'Administració general de la CAIB es fixa per al primer exercici del torn lliure de l'1 al 31 de març de 2022.

6. En data 9 de febrer de 2022, es fa públic en el Portal de l'Opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP) que el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha acordat fixar la data de realització del primer exercici, pel torn lliure, el dia 12 de març de 2022.

L'exercici es durà a terme en la data indicada a la seu de la UIB a Palma i a les seus de l'EBAP a Menorca i Eivissa, a les 09.30 hores.

Fonaments de dret

1. La Constitució Espanyola de 1978 i la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

2.. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques

3.  El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes

4. La resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019, (BOIB núm 57, de 30 d'abril de 2019), per les quals s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits i es va designar el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57, de 30 d'abril).

Per tot l'anterior dict la següent:

Resolució

1. Assenyalar la data, hora i lloc de realització del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, del cos de gestió de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balear:

Data: 12 de març de 2021

Hora: 09:30 h

Lloc: Seu de la UIB a Palma i a les seus de l'EBAP a Menorca (C/ del Bisbe Gonyalons, 20 – 07703 Maó) i Eivissa (Sa coma, carretera de Sant Antoni – 07800 Sant Antoni de Portmany).

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en els taulers d'anuncis de l'EBAP i de la conselleria competent en matèria de funció pública, i a la pàgina d'Internet <http://oposicions.caib.es>.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Administracions Públiques i Modernització en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 14 de febrer de 2022

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez