Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 76523
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 31 de gener de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002), té com a finalitat la creació d'un sistema nacional de qualificacions i formació professional que faciliti la integració de les diferents formes de certificació i acreditació de les competències i de les qualificacions professionals. D'acord amb l'article 3.5, una de les finalitats d'aquest sistema és avaluar i acreditar oficialment la qualificació professional dels interessats, sigui quina sigui la forma com s'hagi aconseguit. L'article 4.1.b) estableix que un dels instruments per obtenir aquesta acreditació és un procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), determina el procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei orgànica 5/2002.

El Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), s'especifiquen alguns canvis del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals.

La Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 5 de març de 2011), indica en l'article 72.h) que un dels objectius en matèria de formació professional és millorar la qualificació dels ciutadans mitjançant l'aplicació del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals.

El Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l'estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 81, de 2 de juny de 2011), determina en l'article 2.1 que la Conselleria amb competències en matèria d'educació i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, conjuntament o separadament, han d'aprovar les convocatòries públiques del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i han de garantir l'estructura organitzativa necessària per gestionar el procediment. En el cas que s'aprovin de forma separada, és preceptiu un informe favorable vinculant de l'òrgan administratiu no convocant.

D'acord amb l'article 3.1 del Decret esmentat, l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l'òrgan encarregat de la gestió i la coordinació d'aquest procediment.

El Reial decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s'aprova l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017-2020 (BOE núm. 305, de 16 de desembre de 2017), configura el marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral al conjunt de l'Estat. L'Estratègia incorpora com a objectiu potenciar la formació i, concretament, proposa en l'objectiu instrumental 2.3 «promoure la formació modular acreditable i el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i les vies no formals de formació».

La Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Secretaria General de Formació Professional, concedeix un import de 4.693.181,32 € a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al finançament del procediment d'acreditació de les competències professionals (BOE núm. 338, de 28 de desembre de 2020), per tant, aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per Resolució de 7 d'octubre de 2021, de la Secretaria General de Formació Professional, concedeix un import de 4.636.206,87 € a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al finançament del procediment d'acreditació de les competències professionals (BOE núm. 249, de 18 d'octubre de 2021), per tant, aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Aquestes bases figuren com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència. Tot això figura com a annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Convocar el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en els termes que figuren en les bases que s'inclouen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 31 de gener de 2022

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

 

Primer

Objecte i àmbit d'aplicació

1.  Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2.

2.  El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat.

Segon

Política de privacitat

1.  Les dades que es recullin en aquest procediment s'han de tractar d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

2.  L'IQPIB ha de dur a terme el tractament estadístic i la gestió del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals. En qualsevol moment es poden exercir els drets reconeguts en la Llei esmentada, en particular els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a l'IQPIB, amb el mateix domicili que la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Tercer

Import de la convocatòria

El cost total pressupostat per a la implementació del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals assignat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 4.693.181,32 € segons els acords presos a la Conferència Sectorial d'Educació de 4 de desembre de 2020 amb el FF21129 i a l'acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2020 i de 4.636.206,87 € segons els acords presos a la Conferència Sectorial d'Educació de 21 de juliol de 2021 i a l'acord del Consell de Ministres de 8 de juny de 2021 amb el MR012.

Quart

Destinataris

Els destinataris són les persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria que compleixin els requisits prevists en el punt sisè.

Cinquè

Incompatibilitats

Les persones que vulguin participar en el procediment no poden demanar l'avaluació i l'acreditació de les unitats de competència en els casos següents:

a) Si aquestes unitats s'han acreditat prèviament.

b) Si aquestes unitats són convalidables amb mòduls formatius d'un certificat de professionalitat o amb mòduls professionals d'un cicle formatiu de Formació Professional que ja s'han superat.

c) Si estan matriculades, en el moment de formalitzar la inscripció, de mòduls formatius o de mòduls professionals convalidables.

d) Si estan inscrites, en el moment de formalitzar la inscripció, en un procediment per avaluar i acreditar aquestes unitats de competència.

e) Si han sol·licitat l'acreditació i l'avaluació d'aquestes unitats de competència comunes en inscriure's en més d'una qualificació professional.

 

Sisè

Requisits per a la participació

1. Les persones que vulguin participar en el procediment han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.

b) Tenir, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:

  • 18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.
  • 20 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.

c) Tenir experiència laboral, en els darrers quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:

  • Almenys 2 anys (720 dies) amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.
  • Almenys 3 anys (1.080 dies) amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

Per calcular el nombre de dies treballats, s'ha de tenir en compte que un any són 360 dies.

d) Tenir formació no formal, en els darrers deu anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació

  • Almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1.
  • Almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 2 i 3.

En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en aquests mòduls.

Per establir el període de quinze anys (accés a través de l'experiència laboral) o de deu anys (accés a través de formació no formal) anteriors a la convocatòria, s'ha de tenir com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al procediment.

2.  Les persones més grans de 25 anys que compleixin els requisits d'experiència o de formació i que no puguin justificar-los, poden sol·licitar la inscripció provisional en el procediment sempre que presentin alguna prova admesa en dret que justifiqui l'experiència laboral o la formació no formal d'acord amb el que preveu la normativa vigent. Per a aquests casos la Comissió Permanent ha de determinar si se'n permet la inscripció definitiva.

Setè

Fases del procediment i taxes

1.  Segons el que disposa la normativa vigent, les fases del procediment són:

a)  Assessorament.

b)  Avaluació de la competència professional.

c)  Acreditació i registre de la competència professional.

2.  La inscripció a cadascuna de les tres fases està subjecta al pagament de taxes. Aquest pagament es pot fer per via telemàtica o de forma presencial en el moment de fer el tràmit en línia corresponent.

3.  Les taxes a abonar són les que estan aprovades en la Llei de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any vigent, les quals es poden consultar a la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451).

4.  Queden exempts del pagament de la taxa:

a) Les persones en situació legal de desocupació, sempre que presentin l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears que acrediti que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de quinze dies naturals a la data de formalització de la inscripció.

b) Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que presentin la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència i els membre de la seva unitat familiar.

c) Les persones en situació de dependència en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.

d) Els membres de famílies nombroses, sempre que presentin el títol de família nombrosa en vigor.

e) Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, sempre que presentin el certificat corresponent.

f) Les famílies en situació de risc social, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.

g) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que presentin un certificat expedit pel centre penitenciari.

h) Els joves en acolliment familiar i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació, sempre que presentin el certificat corresponent.

i) Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s'ha de presentar el llibre de família.

j) Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.

k) Els membres de les famílies monoparentals, sempre que presentin el títol de família monoparental o la targeta individual en vigor.

La documentació dels apartats b) i d) s'ha de comprovar d'ofici a no ser que la persona interessada no n'autoritzi la comprovació.

Vuitè

Inscripció al procediment i documentació requerida

1.  Les persones interessades a participar en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció telemàtica mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat.

2.  Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar la documentació acreditativa següent:

a)  Fotocòpia del DNI o del NIE, sempre que l'interessat no n'autoritzi la comprovació d'ofici, o un altre document justificatiu.

b) Justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

c)  Documentació justificativa de complir amb els requisits establerts en el punt sisè:

  • En cas de voler acreditar experiència laboral:

i. Per a treballadors assalariats:

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.

- Contractes de treball o certificat de l'empresa on s'hagi adquirit l'experiència laboral en què constin la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha fet l'activitat.

ii.  Per a treballadors autònoms o per compte propi:

- Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin els períodes d'alta en el règim corresponent.

- Declaració responsable amb la descripció de l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha duit a terme.

iii.  Per a treballadors voluntaris o becaris:

- Certificat de l'organització on s'hagi prestat l'assistència en què constin les activitats i les funcions exercides, l'any en què s'han exercit i el nombre total d'hores dedicades.

  • En cas de voler acreditar formació no formal:

- Certificat de la formació en què han de constar els continguts, la durada en hores i el període en què es va dur a terme. Si la durada de la formació està expressada en crèdits, se n'ha d'especificar l'equivalència en hores. No s'han de valorar els cursos de durada inferior a deu hores ni l'assistència a jornades, simposis, actes o similars.

  • En cas de persones més grans de 25 anys que compleixen els requisits i que no poden justificar-los:

- Declaració responsable o prova admesa en dret per justificar els requisits d'experiència laboral o formació no formal.

3.  Tots els documents que no es presentin redactats en llengua catalana o castellana s'han d'acompanyar necessàriament de la traducció oficial corresponent.

4.  La falsedat en les dades declarades o aportades comporta la pèrdua del dret a participar en aquest procediment i la no devolució de les taxes abonades.

Novè

Presentació de la documentació

1.  La documentació requerida s'ha de presentar preferentment en línia en el moment de realitzar el tràmit telemàtic.

2.  En cas de no adjuntar la documentació, aquesta s'ha de presentar als llocs següents:

a) Mallorca: Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).

b) Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).

c) Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).

d) Formentera: Delegació Territorial d'Educació a Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Sant Francesc).

3. D'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

a) Al registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.

b) A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.

c) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

d) A les oficines d'assistència en matèria de registres.

e) En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

 

Desè

Admissió al procediment

1.  Les sol·licituds d'inscripció al procediment han de ser revisades per la Comissió Permanent.

2.  En cas que la Comissió Permanent faci un requeriment de documentació a la persona candidata, aquesta disposarà de 15 dies naturals per aportar-la i, si no la presenta, es considera que desisteix en participar en el procediment.

3.  Totes les persones interessades que compleixen els requisits podran participar en el procediment.

4.  La Comissió Permanent ha de comunicar a les persones que compleixen els requisits que poden participar en el procediment i que han de formalitzar la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, i a les persones que no compleixen els requisits, els motius pels quals no poden participar en el procediment.

Onzè

Inscripció i desenvolupament de la fase d'assessorament

1. Les persones que compleixen els requisits han d'emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

3. L'IQPIB ha d'assignar un assessor o assessora a cada participant, que l'ajudarà a recopilar i organitzar tota la documentació relativa a l'historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que hagi sol·licitat l'assessorament.

4. La fase d'assessorament s'ha de desenvolupar, preferiblement de manera telemàtica, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

5. Les actuacions de la fase d'assessorament s'han de dur a terme els dies hàbils, excepte festius, als centres integrats públics de formació professional o a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

6. Un cop finalitzada la fase d'assessorament, els participants rebran, per mitjans telemàtics, l'informe d'assessorament de la qualificació professional corresponent del seu assessor o assessora (document no vinculant) i podran continuar amb el procediment.

Dotzè

Inscripció i desenvolupament de la fase d'avaluació

1. Les persones que hagin rebut assessorament poden participar a la fase d'avaluació i emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'avaluació, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció o, si n'és el cas, la documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

3. L'IQPIB ha d'assignar un avaluador o avaluadora a cada participant perquè avaluï la competència professional de cadascuna de les unitats de competència que hagi sol·licitat l'avaluació.

4. La fase d'avaluació s'ha de desenvolupar d'acord amb el que disposa l'article 16 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

5. Les actuacions de la fase d'avaluació s'han de dur a terme preferentment al lloc de feina del participant (sempre que el lloc de feina es trobi a la Comunicat autònoma de les Illes Balears), als centres integrats públics de formació professional o en instal·lacions autoritzades per l'IQPIB.

6. Almenys una de les intervencions ha de ser presencial. La resta d'actuacions es poden desenvolupar per mitjans telemàtics.

7. Aquesta avaluació té com a objecte comprovar si es demostra la competència professional requerida en les realitzacions professionals, en els nivells establerts en els criteris de realització i en una situació de treball, real o simulada, fixada a partir del context professional, seguint els criteris per a l'avaluació establerts en les guies d'evidències.

8. Els resultats de l'avaluació de la competència professional en cada unitat de competència s'han d'expressar en els termes de demostrada o no demostrada.

9. Un cop finalitzada la fase d'avaluació, les persones avaluades han de rebre, per mitjans telemàtics, la comunicació dels resultats provisionals de l'avaluació de la qualificació professional corresponent del seu avaluador o avaluadora.

10. Si la persona avaluada no està d'acord amb el resultat de l'avaluació, té dret a reclamar davant el seu avaluador o avaluadora en un termini de tres dies hàbils. La reclamació s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic del seu avaluador o avaluadora utilitzat durant el desenvolupament de la fase d'avaluació.

11. Contra l'acta d'avaluació individual es pot presentar un recurs d'alçada davant la directora de l'IQPIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació.

Tretzè

Fase d'acreditació i registre de la competència professional

1. La directora de l'IQPIB ha d'expedir un certificat d'acreditació de les unitats de competència avaluades positivament a cada persona avaluada, expressades com a demostrades, d'acord amb el model previst en l'annex III A del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

2. Un cop finalitzada la fase d'avaluació, l'IQPIB ha d'enviar el certificat d'acreditació de les unitats de competència demostrades per mitjans telemàtics.

3. L'IQPIB ha de registrar d'ofici en el Registre d'Unitats de Competències Professionals de les Illes Balears, creat mitjançant el Decret 55/2011, les acreditacions d'unitats de competència expedides en el marc del procediment establert pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i ha de transferir els resultats al registre de caràcter estatal del Servei d'Ocupació Estatal, en compliment de l'article 18.2 del Reial decret 1224/2009.

4. En qualsevol cas, l'acreditació de les competències professionals no implica l'obtenció de l'habilitació per a la professió. Per obtenir-la, s'ha de complir la normativa que regula l'exercici de l'activitat professional corresponent.

5. Les persones que hagin acreditat totes les unitats de competència de la qualificació professional convocada poden sol·licitar, si n'és el cas, el corresponent certificat de professionalitat al SOIB.

Catorzè

Designació dels assessors i avaluadors

1. D'acord amb el que preveu l'article 7 del Decret 55/2011, de 20 de maig, s'han de designar els assessors i els avaluadors necessaris per dur a terme aquest procediment.

2. La directora de l'IQPIB, òrgan responsable d'habilitar el personal assessor i avaluador, designa les persones que han d'actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d'acreditació.

3. Els assessors i els avaluadors participants en aquesta convocatòria han d'estar inclosos en el Registre del personal assessor i avaluador del Servei Públic d'Ocupació Estatal de les unitats de competència per a les quals s'ha convocat el procediment.

Quinzè

Pla de formació

Amb independència dels resultats obtinguts, l'avaluador o avaluadora ha de proporcionar a totes les persones avaluades el corresponent pla de formació, en el qual s'han de fer constar:

1. Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, perquè puguin acreditar en convocatòries posteriors les unitats de competència no demostrades.

2.Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, per completar la formació conduent a l'obtenció d'un certificat de professionalitat o un títol de formació professional que hi estigui relacionat.

3. Si els candidats compleixen els requisits per obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional, s'han d'indicar els tràmits necessaris perquè el puguin obtenir.

 

 

ANNEX 2

Unitats de competència convocades

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1119_2. Realitzar treballs a altura en arbres.

AGA348_3. Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals

(nivell 3)

AGAJ0109. Gestió i manteniment d'arbres i palmeres ornamentals

Sense continguts relacionats

UC1133_3. Gestionar la plantació d'arbres i palmeres ornamentals i dur-la a terme.

UC1134_3. Avaluar arbres i palmeres ornamentals.

UC1135_3. Gestionar i dur a terme el manteniment i conservació d'arbres i palmeres ornamentals.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1585_3. Atendre els clients i col·laborar en la gestió de centres veterinaris.

AGA488_3. Assistència a l'atenció clínica en centres veterinaris

(nivell 3)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC1586_3. Recollir mostres biològiques animals i fer anàlisis de laboratori.

UC1587_3. Aplicar cures auxiliars de veterinària a la consulta clínica.

UC1588_3. Dur a terme tasques de suport a la sala d'operacions de centres veterinaris.

UC1589_3. Atendre l'hospitalització d'animals col·laborant amb el facultatiu.

UC1590_3         . Assistir en els procediments d'imatge per al diagnòstic en centres veterinaris.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0272_2. Assistir com a primer intervinent en  cas d'accident o situació d'emergència.

HOT653_2. Guarda de refugis i albergs de muntanya

(nivell 2)

HOTU0111. Guarda de refugis i albergs de muntanya

Sense continguts relacionats

UC0711_2. Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hostaleria.

UC1043_2. Gestionar i realitzar el servei de recepció en allotjaments propis d'entorns rurals i/o naturals.

UC1044_2. Preparar i servir esmorzars, elaboracions culinàries senzilles i plats representatius de la zona.

UC2190_2. Gestionar i comercialitzar serveis propis de refugis i albergs de muntanya.

UC2191_2. Mantenir en bon estat d'ús les instal·lacions del refugi o alberg de muntanya i assegurar el funcionament dels seus sistemes i equips.

UC2192_2. Vigilar el refugi o alberg de muntanya i assegurar la seva comunicació, en col·laboració amb els serveis públics que operen a la zona.

UC2193_2. Progressar amb seguretat per terreny de muntanya, especialment en tasques de col·laboració amb serveis d'emergència i d'aprovisionament de refugis i albergs de muntanya.

UC9998_2. Comunicar-se en llengua anglesa en l'àmbit professional amb un nivell d'usuari independent (A2), segons el marc comú europeu de referència per a les llengües.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0219_2. Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

IFC078_2. Sistemes microinformàtics

(nivell 2)

IFCT0209. Sistemes microinformàtics

Tècnic en sistemes microinformàtics en xarxa

UC0220_2. Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts.

UC0221_2. Instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

UC0222_2. Facilitar a l'usuari la utilització de paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0220_2. Instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local segons procediments establerts.

IFC299_2. Operació de xarxes departamentals

(nivell 2)

IFCT0110. Operacions de xarxes departamentals

Tècnic en sistemes microinformàtics en xarxa

UC0955_2. Monitoritzar els processos de comunicacions de la xarxa local.

UC0956_2. Realitzar els processos de connexió entre xarxes privades i xarxes públiques.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0219_2. Instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics.

IFC300_2. Operació de sistemes informàtics

(nivell 2)

IFCT0210. Operació de sistemes informàtics

Tècnic en sistemes microinformàtics en xarxa

UC0957_2. Mantenir i regular el subsistema físic en sistemes informàtics.

UC0958_2. Executar procediments d'administració  i manteniment al programari base i d'aplicació de client.

UC0959_2. Mantenir la seguretat dels subsistemes físics i lògics en sistemes informàtics.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0063_3. Fer massatges manuals i/o mecànics amb finalitats estètiques.

IMP250_3. Tractaments estètics

(nivell 3)

IMPE0210. Tractaments estètics

Tècnic Superior en estètica integral i benestar

UC0790_3. Practicar el drenatge limfàtic manual i/o mecànic amb finalitats estètiques.

UC0796_3. Fer el diagnòstic i dissenyar protocols estètics personalitzats.

UC0797_3. Aplicar tècniques electroestètiques integrant-les en tractaments estètics específics.

UC0798_3. Administrar tractaments estètics coordinant l'aplicació de diferents tècniques cosmetològiques, electroestètiques i manuals.

 

​​​​​​​

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1408_3. Definir i planificar projectes de so.

IMS439_3. Desenvolupament de projectes i control de so viu i en instal·lacions fixes

(nivell 3)

No existeix

Tècnic superior en so per a audiovisuals i espectacles

UC1409_3. Supervisar els processos d'instal·lació i manteniment de sistemes de so.

UC1412_3. Verificar i ajustar el sistema de sonorització.

UC1413_3. Controlar el so en arts escèniques, espectacles musicals i esdeveniments.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0072_2. Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi.

SAN122_2. Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes

(nivell 2)

SANT0108. Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes

Tècnic en emergències sanitàries

UC0360_2. Col·laborar en l'organització i el desenvolupament de la logística sanitària en escenaris amb múltiples víctimes i catàstrofes, assegurar el proveïment i la gestió de recursos i ajudar en les tasques de coordinació en situacions de crisi.

UC0361_2. Prestar atenció sanitària inicial a múltiples víctimes.

UC0362_2. Col·laborar en la preparació i en l'execució de plans d'emergències i de dispositius de risc previsible.

 

Unitat de competència

Qualificació professional (*)

Certificat de professionalitat (*)

Títol d'FP de referència

UC0080_2. Dur a terme la vigilància i protecció de béns i persones en espais delimitats i del transport de fons i objectes valuosos.

SEA029_2. Vigilància i seguretat privada

(nivell 2)

SEAD0112. Vigilància, seguretat privada i protecció de persones

Sense continguts relacionats

UC0081_2. Acompanyar, defensar i protegir persones o grups concrets.

(*) Acreditar totes les unitats de competència de la qualificació professional o obtenir el certificat de professionalitat no condueix a l'obtenció de la Targeta d'identitat professional (T.I.P) expedida pel Director general de la policia segons la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada i el Reial Decret 2364/1994 necessària per exercir la professió de vigilant de seguretat i d'escolta privat.

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2168_3. Rebre telefonades, identificar i classificar el tipus de demanda i confirmar la localització del succés i les dades de l'alertant.

SEA647_3. Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació d'emergències

(nivell 3)

SEAD0312 Teleoperacions d'atenció, gestió i coordinació en emergències

Sense continguts relacionats

UC2169_3. Aplicar protocols i plans operatius corresponents a cada tipus de demanda.

UC2170_3. Establir, gestionar i coordinar la resposta atenent al procediment generat segons el tipus de demanda o a les indicacions del tècnic sectorial, i fer-ne el seguiment.

UC2171_3. Dur a terme les operacions administratives del centre de coordinació d'emergències.

UC9999_3. Comunicar-se en llengua anglesa amb un nivell d'usuari independent (B1), segons el marc comú europeu de referència per a les llengües, en l'àmbit professional.

 

​​​​​​​

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1871_3. Organitzar i preparar el context d'ensenyament‐aprenentatge a les escoles particulars de conducció.

SSC566_3. Docència de formació vial

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en formació per a la mobilitat segura i sostenible

UC1872_3. Impartir i avaluar la formació requerida per a la conducció de vehicles.

UC1873_3. Programar, impartir i avaluar activitats de sensibilització, reeducació i formació en l'àmbit de la seguretat vial.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1461_2. Preparar i dur a terme el manteniment de primer nivell de vehicles de transport urbà i interurbà per carretera.

TMV454_2. Conducció d'autobusos

(nivell 2)

TMVI0108

Conducció d'autobusos

Tècnic en conducció de vehicles de transport per carretera

UC1462_2. Conduir vehicles i efectuar altres operacions relacionades amb els serveis de transport.

UC1463_2. Planificar els serveis de transport i relacionar-se amb clients.

UC1464_2. Atendre i informar els viatgers de l'autobús o autocar.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1461_2. Preparar i dur a terme el manteniment de primer nivell de vehicles de transport urbà i interurbà per carretera.

TMV455_2. Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera

(nivell 2)

TMVI0208. Conducció de vehicles pesats de transport de mercaderies per carretera

Tècnic en conducció de vehicles de transport per carretera

UC1462_2. Conduir vehicles i efectuar altres operacions relacionades amb els serveis de transport.

UC1463_2. Planificar els serveis de transport i relacionar-se amb clients.

UC1465_2. Supervisar i/o realitzar els processos de càrrega i descàrrega de mercaderies.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1461_2. Preparar i dur a terme el manteniment de primer nivell de vehicles de transport urbà i interurbà per carretera.

TMV456_2. Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes

(nivell 2)

TMVI0112. Conducció professional de vehicles turismes i furgonetes

Tècnic en conducció de vehicles de transport per carretera

UC1466_2. Conduir taxis, turismes o furgonetes i dur a terme les operacions relacionades amb la prestació del servei.

UC1467_2. Acomplir les activitats d'atenció als usuaris i relacions amb clients.