Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

Núm. 74723
Resolució del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s'aproven les noves tarifes de serveis per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant Acord de Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 es va atorgar a la declaració exigida en el punt primer de l'apartat d) de l'article 32.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, perquè la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) tingui la condició de mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 8 de febrer).

2. Mitjançant el mateix Acord es va autoritzar el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura perquè aprovés les tarifes que ha de percebre la FUEIB com a contraprestació per raó dels encàrrecs de gestió que rebés de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a mitjà propi, les quals s'han de calcular en funció dels costs reals imputables a l'execució dels projectes, tot tenint en compte especialment la informació que, a aquest efecte, aporti la Fundació.

3. En data 8 de febrer de 2022 la FUEIB va presentar davant la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura la documentació justificativa de les noves tarifes que es proposen per a l'execució dels encàrrecs a mitjans propis que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la FUEIB.

4. Dins d'aquestes tarifes, s'inclou el cost dels serveis prestats pel Personal Docent i Investigador de la UIB (PDI), per la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic, així com pel desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació, a l'empara del que disposen l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats; l'article 17.2 de la Llei 14/2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació i l'article 114 dels Estatuts de la UIB.

També s'inclou el cost dels serveis prestats pel Personal d'Administració i Serveis de la UIB (PAS) derivat de la col·laboració en la realització d'encàrrecs, de conformitat amb el que estableix l'Acord Normatiu 7017/2014, de 10 de novembre de la UIB.

Fonaments de dret

1. La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

2. El Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Els Estatuts de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP.

4. L'Acord del Consell de Govern de 7 de febrer de 2022 pel qual es declara la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP (FUEIB) com a mitjà propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les tarifes, que s'estableixen en l'annex adjunt, aplicables als serveis dels encàrrecs que l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors facin a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP, d'acord amb el que s'indica als punts següents:

a) Les tarifes, que inclouen tots els costos directes imputables als encàrrecs a mitjans propis pels serveis de què es tractin, i a les quals caldrà afegir, si escau, l'impost sobre el valor afegit vigent, s'han d'aplicar en funció del tipus de servei i de les unitats contractades que s'assignin a l'execució dels encàrrecs en els termes que s'indiquen a l'annex d'aquesta resolució i, si escau el costs indirectes, d'acord amb el que s'estableix als punts següents.

b) Els pressupostos de cada encàrrec poden incloure altres despeses que la FUEIB pot contractar amb tercers. L'import de les prestacions parcials que la FUEIB pot contractar amb tercers no pot excedir del 50 per cent de la quantia de l'encàrrec. Tot i això, no es consideraran prestacions parcials aquelles que la FUEIB adquireixi a altres empreses quan es tracti de subministraments o serveis auxiliars o instrumentals que no constitueixen una part autònoma i diferenciable de la prestació principal, encara que siguin part del procés necessari per a produir aquesta prestació.

c) Les despeses contractades amb tercers s'imputaran a l'encàrrec incloent els impostos no deduïbles degut a la no subjecció dels encàrrecs a l'impost sobre el valor afegit.

d) El percentatge de despeses indirectes queda establert en el 20 % del total de cada epígraf del pressupost dels encàrrecs a la FUEIB, excepte per a les tarifes horàries de personal propi FUEIB, PDI i PAS en les quals les despeses indirectes s'han incorporat al càlcul de les tarifes horàries.

e) Sense perjudici d'aquestes tarifes d'aplicació general, es poden aprovar tarifes específiques per als encàrrecs que ho requereixen per consideració a les seves particularitats, per mitjà d'una altra resolució del conseller o consellera de la conselleria d'adscripció.

2. Notificar aquesta Resolució a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears MP.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, document signat electrònicament (11 de febrer de 2022)

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company i Pons

 

 

ANNEX Tarifes horàries per l'execució dels encàrrecs a mitjans propis per la FUEIB

a) Tarifes horàries per personal propi

Codi

Categoria

Total cost directe FUEIB

Hores efectives anuals

Cost directe per hora

Cost indirecte per hora

Cost tarifa per hora

D

Direcció

89.766,44 €

1.300,00

69,05 €

17,26 €

86,31 €

N1

Director de departament

63.245,86 €

1.300,00

48,65 €

12,16 €

60,81 €

N1B

Subdirector

52.579,99 €

1.300,00

40,45 €

10,11 €

50,56 €

N2

Tècnics superiors

42.469,88 €

1.300,00

32,67 €

8,17 €

40,84 €

N2B

Tècnics mitjans i coordinadors d'àrea

36.740,71 €

1.300,00

28,26 €

7,07 €

35,33 €

N3

Tècnics especialistes

33.676,35 €

1.300,00

25,90 €

6,48 €

32,38 €

N4

Administratius

30.680,73 €

1.300,00

23,60 €

5,90 €

29,50 €

N4B

Coordinadors d'unitat

28.111,14 €

1.300,00

21,62 €

5,41 €

27,03 €

N5

Auxiliars administratius i cambrers de pis

26.232,25 €

1.300,00

20,18 €

5,04 €

25,22 €

N5B

Tècnics auxiliars

24.390,55 €

1.300,00

18,76 €

4,69 €

23,45 €

b) Tarifes horàries per PDI de la UIB

Categoria

Total cost directe

Hores efectives anuals

Cost directe per hora

Cost indirecte per hora

Cost tarifa per hora

Catedràtics Universitat

102.865,30 €

1200,00

85,72 €

21,43 €

107,15 €

Titulars Universitat, Catedràtics Escola i Contractats doctors

86.454,66 €

1200,00

72,05 €

18,01 €

90,06 €

Titulars d'Escola Universitària i col·laboradors

80.781,58 €

1200,00

67,32 €

16,83 €

84,15 €

Altres PDI

42.349,30 €

1200,00

35,29 €

8,82 €

44,11 €

c) Tarifes horàries per PAS de la UIB

Categoria

Total cost directe

Hores efectives anuals

Cost directe per hora

Cost indirecte per hora

Cost tarifa per hora

PAS A1 27

85.184,40 €

1200,00

70,99 €

19,00 €

89,99 €

PAS A2 25

68.154,54 €

1200,00

56,80 €

15,30 €

72,10 €

PAS C1 23

52.565,01 €

1200,00

43,80 €

12,93 €

56,73 €

PAS C2 18

44.066,17 €

1200,00

36,72 €

10,56 €

47,28 €