Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 70810
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 30 de desembre de 2021 es va publicar al BOIB núm. 180 la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

2. El 13 de gener de 2022 es va publicar al BOIB núm. 8 la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d'errades materials observades en el punt novè que afecta l'inici del termini per presentar sol·licituds d'ajuts aprovats per la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea-«NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

3. El 25 de gener de 2022, el director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular va emetre una memòria justificativa sobre la necessitat de modificar la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, amb la finalitat de corregir un conjunt d'errades de redacció, la mancança o incorrecta previsió de certs períodes temporals, la definició de les accions de suport relatives a l'etiquetatge climàtic i digital per fer-les més adients a la finalitat de la convocatòria, així com alguna contradicció advertida al llarg d'aquest text.

4. El 25 de gener de 2022, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball va dictar resolució d'inici de l'expedient de modificació de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - "NextGenerationEU", mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

5. Una vegada publicada la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, així com la corresponent modificació abans esmentada en el punt 2 d'aquesta Resolució, s'han advertit un conjunt d'errades de redacció, la mancança o incorrecta previsió de certs períodes temporals, la necessitat de modificar la definició de les accions de suport relatives a l'etiquetatge climàtic i digital, així com alguna contradicció al llarg d'aquest text que en dificulten la seva comprensió  i que fan referència als següents epígrafs:

- En el preàmbul de la Resolució, en el segon paràgraf, s'estableix que:

«El PTRR ha estat aprovat pel Consell de Ministres de dia 27 d'abril de 2021. Tot el pla està estructurat al voltant de 4 eixos: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Aquests quatre eixos es projecten en deu polítiques que, al seu torn, es concreten en trenta components. Enquadrat en l'àrea política VIII "Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació" s'integra el Component 23 "Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu". Un dels objectius d'aquest component és reformar e impulsar les Polítiques Actives d'Ocupació, millorant la cohesió del Sistema Nacional d'Ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i en les empreses, tot orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions productives, basades en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels serveis públiques d'ocupació. Així mateix, la Recomanació del Consell Europeu al PTRR recull la necessitat de donar suport a l'ocupació».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«El PTRR ha estat aprovat pel Consell de Ministres de dia 27 d'abril de 2021. Tot el pla està estructurat al voltant de 4 eixos: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Aquests quatre eixos es projecten en deu polítiques que, al seu torn, es concreten en trenta components. Aquesta convocatòria és execució de la Inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», que s'enquadra dins l'àrea política VIII "Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació". Un dels objectius d'aquest component és reformar i impulsar les Polítiques Actives d'Ocupació, millorant la cohesió del Sistema Nacional d'Ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i en les empreses, tot orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions productives, basades en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels serveis públics d'ocupació. Així mateix, la Recomanació del Consell Europeu al PTRR recull la necessitat de donar suport a l'ocupació».

- També en el preàmbul de la Resolució, es fa referència a l'Ordre TES/ 897/2021. D'acord amb la redacció original, s'estableix que:

«Mitjançant l'Ordre TES/ 897/2021, de 19 d'agost (publicada al BOE núm. 202, de 24 d'agost de ) s'han distribuït territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per a la gestió per part de les comunitats autònomes amb competències assolides en l'àmbit laboral, els crèdits finançats amb l'MRR destinats a l'execució de projectes d'inversió recollits en el PTRR. Al seu article 3 estableix que aquests fons són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió i els reconeix la condició de fons addicionals als ja distribuïts amb base als criteris aprovats en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«Mitjançant l'Ordre TES/ 897/2021, de 19 d'agost (publicada al BOE núm. 202, de 24 d'agost de 2021) s'han distribuït territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per a la gestió per part de les comunitats autònomes amb competències assolides en l'àmbit laboral, els crèdits finançats amb l'MRR destinats a l'execució de projectes d'inversió recollits en el PTRR. Al seu article 3 estableix que aquests fons són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió i els reconeix la condició de fons addicionals als ja distribuïts amb base als criteris aprovats en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals».

- També en el «Preàmbul» de la Resolució, referent al Marc Nacional Temporal. D'acord amb la redacció original, s'estableix que:

«Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 31 de desembre de 2021 per Decisió SA.61875 (2021/N) de 23 de març de 2021.»

Mentre que la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 30 de juny de 2022 per Comunicació de la Comissió de 24 de novembre de 2021 (DOUE 2021/C 473/01)»

- En l'apartat tercer, «Crèdit assignat a la convocatòria», s'estableix que:

«L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en un taller de transformació verda, que inclourà: un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa, la participació en un taller de 100 hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui més respectuosa amb el medi ambient sense perdre eficàcia, així com els mitjans necessaris per a portar-los a efecte, les possibilitats reals d'aplicar aquests canvis i el termini previst per a això.

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller de transformació digital, que inclourà: un previ diagnòstic del grau de digitalització actual d'empresa, la participació en un taller de transformació digital de 100 hores per part de l'empresa que li permetin conèixer i manejar les millores tecnològiques que convindrien a la seva activitat, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals reflecteixi les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva eficiència i productivitat, així com els mitjans que serien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en un taller de transformació verda, que inclourà: un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa, la participació en, almenys, dues sessions de dues hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals es reflecteixin els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui més respectuosa amb el medi ambient sense perdre eficàcia, així com els mitjans necessaris per a portar-los a efecte, les possibilitats reals d'aplicar aquests canvis i el termini previst per a això.

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller de transformació digital, que inclourà: un previ diagnòstic del grau de digitalització actual de l'empresa, la participació en, almenys, dues sessions de dues hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin conèixer i manejar les millores tecnològiques que convindrien a la seva activitat, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals es reflecteixin les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva eficiència i productivitat, així com els mitjans que serien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això».

- En l'apartat quart, «Àmbit temporal i territorial d'aplicació», s'estableix que:

«1. D'acord amb la regla general que estableix l'article 3.6 de les bases reguladores aprovades per mitjà de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, el termini per iniciar i desenvolupar les activitats que es poden subvencionar ha de comprendre des de l'1 de març de 2020 fins al 31 de maig de 2022».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de fer referència, també, a l'anualitat 2023:

«1. D'acord amb la regla general que estableix l'article 3.6 de les bases reguladores aprovades per mitjà de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005:

A) Per al Programa 1, s'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds relacionats amb dos períodes, un per l'any 2022, i un altre per l'any 2023, per iniciar i dur a terme les activitats que es poden subvencionar:

- Per l'anualitat 2022, el termini per presentar sol·licituds és del 25 de febrer al 31 de maig de 2022. L'activitat subvencionable s'ha de realitzar entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2022.

L'import de la convocatòria per l'anualitat 2022 és de 2.027.342,00 €.

- Per l'anualitat 2023, el termini per presentar sol·licituds és de l'1 de febrer al 31 de maig de 2023. L'activitat subvencionable s'ha de dur a terme entre l'1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023.

L'import de la convocatòria per l'anualitat 2023 és de 912.471,00 €.

B) Per al Programa 2, el termini de presentació de sol·licituds és del 25 de febrer al 31 de maig de 2022. L'activitat subvencionable s'ha de dur a terme entre el 30 desembre de 2020 i el 31 de maig de 2022.

L'import de la convocatòria és de 1.000.000,00 €».

- En l'apartat sisè, «Exclusions», s'estableix que:

«2. Igualment, en queden excloses les persones sol·licitants a qui se'ls hagi concedit l'ajut per establir-se com a treballadora o treballador autònom en els quatre anys anteriors a la data del fet que se subvenciona. S'exceptuen d'aquesta exclusió les persones treballadores autònomes que sol·licitin els ajuts prevists en els subprogrames 3.2 de contractació del primer treballador o treballadora per compte d'altri».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«2. Igualment, en queden excloses les persones sol·licitants a qui se'ls hagi concedit l'ajut per establir-se com a treballadora o treballador autònom en els quatre anys anteriors a la data del fet que se subvenciona».

- En l'apartat setè, «Requisits generals de les persones beneficiàries», s'estableix que:

«A més dels requisits específics establerts per a cada programa i subprograma en els annexos 1 a 2 d'aquesta Resolució, les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:»

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«A més dels requisits específics establerts per a cada programa en els annexos 1 a 2 d'aquesta Resolució, les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:»

- En l'apartat novè, «Termini i forma de presentació de les sol·licituds», punt 1, després de la corresponent modificació abans esmentada en el punt 2 d'aquesta resolució, s'estableix que:

«1. El termini de presentació de sol·licituds comença a partir del 15 de febrer de 2022 i acaba el dia 31 de maig de 2022 o quan el crèdit s'hagi exhaurit, per l'anualitat 2022».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«1. A. Per al Programa 1 s'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds:

- Per l'anualitat 2022, el termini de presentació de sol·licituds comença el 25 de febrer 2022 i acaba el 31 de maig de 2022, o quan s'hagi exhaurit el crèdit d'aquesta anualitat, en cas que s'exhaureixi abans que acabi aquest termini.

- Per l'anualitat 2023, el termini de presentació de sol·licituds comença l'1 de febrer de 2023 i acaba el 31 de maig de 2023, o quan s'hagi exhaurit el crèdit d'aquesta anualitat, en cas que s'exhaureixi abans que acabi aquest termini.

B. Per al Programa 2 el termini de presentació de sol·licituds comença el 25 de febrer de 2022 i acaba el 31 de maig de 2022, o quan s'hagi exhaurit el crèdit, en cas que s'exhaureixi abans que acabi aquest termini.»

- En l'apartat desè, «Documentació», s'estableix que:

«2. Només en cas que l'interessat s'oposi a l'autorització a què fa referència l'apartat anterior, s'haurà d'aportar amb la sol·licitud, tenint en compte la tipologia del beneficiari, els documents següents:»

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«2. Només en cas que l'interessat s'oposi a l'autorització a què fa referència l'apartat anterior, s'hauran d'aportar amb la sol·licitud els documents següents:»

- En l'apartat Onzè, «Règim de Marc Nacional Temporal», s'estableix que:

«1. Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 31 de desembre de 2021 per Decisió SA.61875 (2021/N) de 23 de març de 2021.»

Mentre que la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«1. Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 30 de juny de 2022 per Comunicació de la Comissió de 24 de novembre de 2021 (DOUE 2021/C 473/01)»

 

- En l'apartat dotzè, «Règim de concessió de les subvencions», s'estableix que:

«2. En el supòsit que s'exhaureixi el crèdit inicialment assignat a algun o alguns dels programes i subprogrames, i hi hagi romanents en algun o alguns dels altres una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, l'ordre de prelació serà el que s'ha indicat abans, tenint en compte l'ordre d'entrada de la sol·licitud, amb independència del programa o subprograma de què es tracti».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«2. En el supòsit que s'exhaureixi el crèdit inicialment assignat a algun dels programes, i hi hagi romanents en l'altre una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, l'ordre de prelació serà el que s'ha indicat abans, tenint en compte l'ordre d'entrada de la sol·licitud, amb independència del programa de què es tracti».

- En l'apartat Catorzè, «Concurrència i compatibilitat de subvencions», s'estableix que:

«Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajudes de qualsevol entitat atorgades per dur a terme el projecte d'autoocupació, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció. A aquest efecte s'haurà d'emplenar dins la sol·licitud una declaració responsable per garantir que les ajudes sol·licitades no superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objecte de subvenció.»

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts de qualsevol entitat atorgats per dur a terme el projecte d'autoocupació, excepte en el cas d'ajuts finançats amb fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, d'acord amb l'art. 3.3 de l'Ordre RES/897/2021, de 19 d'agost, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció. A aquest efecte s'haurà d'emplenar dins la sol·licitud una declaració responsable per garantir que els ajuts sol·licitats no superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

També són incompatibles amb la prevista en la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el finançament de la Unió Europea- «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laboral (BOIB Núm. 180, de 30 de desembre de 2021)».

- En l'apartat setzè, «Obligacions generals de les persones beneficiàries», en el punt 2, s'estableix que:

«A aquest efecte, la Conselleria de Model Econòmic Turisme i Treball pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària no l'hagi autoritzada per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, referit al manteniment de la seva alta com a treballadora o treballador autònom o al manteniment de la relació laboral amb la persona contractada per compte d'altri en el cas dels subprogrames 2.2».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«A aquest efecte, la Conselleria de Model Econòmic Turisme i Treball pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària no l'hagi autoritzada per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, referit al manteniment de la seva alta com a treballadora o treballador autònom».

- En la lletra e) del punt 1.2.2. de l'apartat 1.2. Persones beneficiàries i requisits de l'Annex 1 Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, s'estableix que:

«Els plans d'empresa presentats per la persona sol·licitant s'han de sotmetre a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'associacions empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa presentat implica igualment la denegació dels ajuts.

La valoració del pla d'empresa s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els tres anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte».

Amb l'objectiu de fer més entenedor aquest paràgraf i que tengui  coherència amb les obligacions dels beneficiaris, la redacció definitiva ha de ser:

«Els plans d'empresa s'hauran de presentar, per la persona sol·licitant, juntament amb la sol·licitud de subvenció i, posteriorment a aquesta presentació, se sotmetran a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'associacions empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa presentat implica igualment la denegació dels ajuts.

La valoració del pla d'empresa s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els dos anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte».

- En la lletra b) de l'apartat 1.3 Quantia dels ajuts de l'Annex 1 Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, s'estableix que:

«b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any perquè l'establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de quatre mesos a l'any perquè l'establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar».

- En el segon paràgraf de la lletra a) de l'apartat 1.5 Obligacions específiques de l'Annex 1 Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, s'estableix que:

«El període de dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de sis mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«El període de dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de quatre mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius».

- En l'apartat 2.1 Acció subvencionable de l'Annex 2 Programa 2: Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, s'estableix que:

«El reenfocament s'ha de plasmar en el corresponent pla d'empresa en el qual ha de constar l'evolució econòmica i d'activitat del negoci des de la seva creació, així com les noves activitats en què consisteix el reenfocament i els objectius que es pretenen amb el nou projecte, el qual serà objecte de valoració en els termes que s'indiquen en l'apartat 1.2.d) d'aquest annex».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«El reenfocament s'ha de plasmar en el corresponent pla d'empresa en el qual ha de constar l'evolució econòmica i d'activitat del negoci des de la seva creació, així com les noves activitats en què consisteix el reenfocament i els objectius que es pretenen amb el nou projecte, el qual serà objecte d'una valoració tècnica posterior a la seva presentació en els termes que s'indiquen en l'apartat 2.2.d) d'aquest annex».

- En la lletra d) de l'apartat 2.2. Persones beneficiàries i requisits de l'Annex 2 Programa 2: Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, s'estableix que:

«Els plans d'empresa presentats per les persones sol·licitants s'han de sotmetre a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'Associacions Empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa implica igualment la denegació dels ajuts.

La valoració del pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Concreció de la nova activitat que reenfoqui el negoci per a la pervivència i millora d'aquest.

— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els tres anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte.».

Amb l'objectiu de fer més entenedor aquest paràgraf i que tingui coherència amb les obligacions dels beneficiaris, la redacció definitiva ha de ser:

«Els plans d'empresa s'hauran de presentar, per la persona sol·licitant, juntament amb la sol·licitud de subvenció i, posteriorment a aquesta presentació, se sotmetran a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'Associacions Empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa implica igualment la denegació dels ajuts.

La valoració del pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Concreció de la nova activitat que reenfoqui el negoci per a la pervivència i millora d'aquest.

— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els dos anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte».

- En la lletra b) de l'apartat 2.3 Quantia dels ajuts de l'Annex 2 Programa 2: Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, s'estableix que:

«b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de sis mesos a l'any perquè l'establiment com a treballadora o treballador autònom es pugui subvencionar».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de quatre mesos a l'any perquè l'establiment com a treballadora o treballador autònom es pugui subvencionar».

- En el segon paràgraf de la lletra a) de l'apartat 2.5 Obligacions específiques de l'Annex 2 Programa 2: Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, s'estableix que:

«El període de dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de sis mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius».

Mentre que, la redacció definitiva i correcta ha de ser:

«El període de dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de quatre mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius».

6. En data 8 de febrer de 2022, es va emetre informe jurídic relatiu al conjunt de modificacions abans esmentades.

7. En data 9 de febrer de 2022, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha donat per assabentada de les modificacions establertes en aquesta Resolució.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB número 196, de 31 de desembre).

2. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament (Reial decret 887/2006, de 21 de juliol).

3. Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

5. Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears    (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), estableix en el seu article 2 punt 4.d, en relació a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, estableix que les competències de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular són, entre d'altres, la promoció, desenvolupament i dinamització econòmica; el finançament i suport empresarial; la gestió, foment i difusió dels models d'economia social i autoocupació, i la coordinació i gestió de la implantació d'un sistema de gestió ètica i socialment responsable amb l'assumpció del Sistema Balear de Responsabilitat Social Corporativa d'Empreses.

7. La Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

8. La  Resolució del  conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de correcció d'errades materials observats en el punt desè que afecten al termini d'inici de sol·licituds d'ajuts aprovats per la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals (BOIB núm. 8, de 13 de gener de  2022).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer.  Modificar la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria de subvencions per al període 2021-2023 destinats a promocionar l'ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - “NextGenerationEU”, mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals en els termes següents:

- El paràgraf 2 del preàmbul de la Resolució ha de dir:

«El PTRR ha estat aprovat pel Consell de Ministres de dia 27 d'abril de 2021. Tot el pla està estructurat al voltant de 4 eixos: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Aquests quatre eixos es projecten en deu polítiques que, al seu torn, es concreten en trenta components. Aquesta convocatòria és execució de la Inversió 4, «Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat», compresa en el Component 23 «Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resilient i inclusiu», que s'enquadra dins l'àrea política VIII "Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació". Un dels objectius d'aquest component és reformar i impulsar les Polítiques Actives d'Ocupació, millorant la cohesió del Sistema Nacional d'Ocupació, amb un enfocament centrat en les persones i en les empreses, tot orientant-les cap a resultats avaluables, coherents amb la innovació, la sostenibilitat i les transformacions productives, basades en la millora de les capacitats i en la transformació digital dels serveis públics d'ocupació. Així mateix, la Recomanació del Consell Europeu al PTRR recull la necessitat de donar suport a l'ocupació».

- També en el preàmbul de la Resolució, on fa referència a l'Ordre TES/ 897/2021 ha de dir:

«Mitjançant l'Ordre TES/ 897/2021, de 19 d'agost (publicada al BOE núm. 202, de 24 d'agost de 2021) s'han distribuït territorialment per a l'exercici econòmic de 2021, per a la gestió per part de les comunitats autònomes amb competències assolides en l'àmbit laboral, els crèdits finançats amb l'MRR destinats a l'execució de projectes d'inversió recollits en el PTRR. Al seu article 3 estableix que aquests fons són incompatibles amb la recepció d'altres fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió i els reconeix la condició de fons addicionals als ja distribuïts amb base als criteris aprovats en la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals».

- També en el preàmbul de la Resolució, referent al Marc Nacional Temporal, ha de dir:

«Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 30 de juny de 2022 per Comunicació de la Comissió de 24 de novembre de 2021 (DOUE 2021/C 473/01)»

- En l'apartat tercer, «Crèdit assignat a la convocatòria», pel que fa a la definició de les accions de suport, ha de dir:

«L'acció de suport per a iniciar la transformació cap a l'economia verda consistirà en la participació en un taller de transformació verda, que inclourà: un previ diagnòstic de la sostenibilitat mediambiental de l'empresa, la participació en, almenys, dues sessions de dues hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin millorar la seva situació de partida en aquest àmbit, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals es reflecteixin els canvis que hauria d'implementar perquè la seva activitat productiva sigui més respectuosa amb el medi ambient sense perdre eficàcia, així com els mitjans necessaris per a portar-los a efecte, les possibilitats reals d'aplicar aquests canvis i el termini previst per a això.

L'acció de suport per a iniciar la transformació digital consistirà en la participació en un taller de transformació digital, que inclourà: un previ diagnòstic del grau de digitalització actual de l'empresa, la participació en, almenys, dues sessions de dues hores cadascuna per part de l'empresa que li permetin conèixer i manejar les millores tecnològiques que convindrien a la seva activitat, i l'elaboració per part de l'empresa, en el si d'aquest taller, d'unes conclusions en les quals es reflecteixin les innovacions tecnològiques que haurien d'aplicar per a millorar la seva eficiència i productivitat, així com els mitjans que serien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això».erien necessaris i les possibilitats i termini d'aplicació real previst per a això».

- L'apartat quart, «Àmbit temporal i territorial d'aplicació», en el punt 1 ha de dir:

«1. D'acord amb la regla general que estableix l'article 3.6 de les bases reguladores aprovades per mitjà de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005:

A) Per al Programa 1, s'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds relacionats amb dos períodes, un per l'any 2022, i un altre per l'any 2023, per iniciar i dur a terme les activitats que es poden subvencionar:

- Per l'anualitat 2022, el termini per presentar sol·licituds és del 25 de febrer al 31 de maig de 2022. L'activitat subvencionable s'ha de realitzar entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2022.

L'import de la convocatòria per l'anualitat 2022 és de 2.027.342,00 €.

- Per l'anualitat 2023, el termini per presentar sol·licituds és de l'1 de febrer al 31 de maig de 2023. L'activitat subvencionable s'ha de dur a terme entre l'1 de juny de 2022 i el 31 de maig de 2023.

L'import de la convocatòria per l'anualitat 2023 és de 912.471,00 €.

B) Per al Programa 2, el termini de presentació de sol·licituds és del 25 de febrer al 31 de maig de 2022. L'activitat subvencionable s'ha de dur a terme entre el 30 desembre de 2020 i el 31 de maig de 2022.

L'import de la convocatòria és de 1.000.000,00 €».

- L'apartat sisè, «Exclusions», en el punt 2 ha de dir:

«2. Igualment, en queden excloses les persones sol·licitants a qui se'ls hagi concedit l'ajut per establir-se com a treballadora o treballador autònom en els quatre anys anteriors a la data del fet que se subvenciona».

- L'apartat setè, «Requisits generals de les persones beneficiàries», ha de dir:

«A més dels requisits específics establerts per a cada programa en els annexos 1 a 2 d'aquesta Resolució, les persones sol·licitants han de reunir els requisits generals següents:

a) Estar domiciliats, tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball, a les Illes Balears i dur a terme l'activitat empresarial en aquesta comunitat autònoma.

b) No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució».

- El punt 1 de l'apartat novè, «Termini i forma de presentació de les sol·licituds», un cop revisada la modificació abans esmentada en el punt 2 d'aquesta Resolució, ha de dir:

«1. A. Per al Programa 1 s'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds:

- Per l'anualitat 2022, el termini de presentació de sol·licituds comença el 25 de febrer 2022 i acaba el 31 de maig de 2022, o quan s'hagi exhaurit el crèdit d'aquesta anualitat, en cas que s'exhaureixi abans que acabi aquest termini.

- Per l'anualitat 2023, el termini de presentació de sol·licituds comença l'1 de febrer de 2023 i acaba el 31 de maig de 2023, o quan s'hagi exhaurit el crèdit d'aquesta anualitat, en cas que s'exhaureixi abans que acabi aquest termini.

B. Per al Programa 2 el termini de presentació de sol·licituds comença el 25 de febrer de 2022 i acaba el 31 de maig de 2022, o quan s'hagi exhaurit el crèdit, en cas que s'exhaureixi abans que acabi aquest termini.»

- L'apartat desè, «Documentació», en el punt 2 ha de dir:

«2. Només en cas que l'interessat s'oposi a l'autorització a què fa referència l'apartat anterior, s'hauran d'aportar amb la sol·licitud els documents següents:

a) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditatiu de la Delegació o Delegació Especial en la qual es trobi el domicili fiscal.

b) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

c) Certificat de l'Agència Tributària de les Illes Balears d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions».

- En l'apartat Onzè, «Règim de Marc Nacional Temporal», ha de dir:

«1. Els ajuts que estableix aquesta Resolució estan sotmesos al Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de la COVID-19 aprovat per decisió de la Comissió de 2 d'abril de 2020 (State Aid SA. 56581 (2020/N)), prorrogat fins a 30 de juny de 2022 per Comunicació de la Comissió de 24 de novembre de 2021 (DOUE 2021/C 473/01)»

- L'apartat dotzè, «Règim de concessió de les subvencions», en el punt 2 ha de dir:

«2. En el supòsit que s'exhaureixi el crèdit inicialment assignat a algun dels programes, i hi hagi romanents en l'altre una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds, l'ordre de prelació serà el que s'ha indicat abans, tenint en compte l'ordre d'entrada de la sol·licitud, amb independència del programa de què es tracti».

- En l'apartat Catorzè, «Concurrència i compatibilitat de subvencions» ha de dir:

«Aquestes subvencions són compatibles amb altres ajuts de qualsevol entitat atorgats per dur a terme el projecte d'autoocupació, excepte en el cas d'ajuts finançats amb fons comunitaris per a l'execució dels mateixos projectes d'inversió, d'acord amb l'art. 3.3 de l'Ordre RES/897/2021, de 19 d'agost, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció. A aquest efecte s'haurà d'emplenar dins la sol·licitud una declaració responsable per garantir que els ajuts sol·licitats no superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

També són incompatibles amb la prevista en la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova pel procediment d'urgència i com a expedient anticipat de despesa, la convocatòria d'ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital amb el finançament de la Unió Europea- «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laboral (BOIB Núm. 180, de 30 de desembre de 2021)».

- L'apartat setzè, «Obligacions generals de les persones beneficiàries», en el punt 2 ha de dir:

«Igualment, la persona beneficiària ha d'informar la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per concedir la subvenció.

A aquest efecte, la Conselleria de Model Econòmic Turisme i Treball pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària no l'hagi autoritzada per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, referit al manteniment de la seva alta com a treballadora o treballador autònom.

A més, les persones beneficiàries tenen les obligacions específiques que s'estableixen en els annexos per a cada un dels programes».

- La lletra e) del punt 1.2.2. de l'apartat 1.2. Persones beneficiàries i requisits de l'Annex 1 Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, ha de dir:

«Dur a terme un pla d'empresa segons el model disponible a l'adreça electrònica <https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/>

Els plans d'empresa s'hauran de presentar, per la persona sol·licitant, juntament amb la sol·licitud de subvenció i, posteriorment a aquesta presentació, se sotmetran a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'associacions empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa presentat implica igualment la denegació dels ajuts.

 

La valoració del pla d'empresa s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els dos anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte».

- La lletra b) de l'apartat 1.3. Quantia dels ajuts de l'Annex 1 Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, ha de dir:

«b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de quatre mesos a l'any perquè l'establiment com a treballador o treballadora autònom es pugui subvencionar».

- El segon paràgraf de la lletra a) de l'apartat 1.5. Obligacions específiques de l'Annex 1 Programa 1: ajuts econòmics a l'inici de l'activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, ha de dir:

«El període de dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de quatre mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius».

- L'apartat 2.1 Acció subvencionable de l'Annex 2 Programa 2: Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, ha de dir:

«El fet que se subvenciona és noves línies de negoci i canvi d'activitat dels projectes d'autoocupació que acreditin un any d'activitat com a mínim, amb l'objectiu de donar suport a la millora del negoci.

Són ajuts per reenfocar el projecte d'autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital. Es considerarà millora del negoci un canvi substancial en el model.

El reenfocament s'ha de plasmar en el corresponent pla d'empresa en el qual ha de constar l'evolució econòmica i d'activitat del negoci des de la seva creació, així com les noves activitats en què consisteix el reenfocament i els objectius que es pretenen amb el nou projecte, el qual serà objecte d'una valoració tècnica posterior a la seva presentació en els termes que s'indiquen en l'apartat 2.2.d) d'aquest annex.

Un 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda.

L'altre 50 per 100 del pressupost d'aquest programa estarà reservat per a beneficiaris que es comprometin a realitzar en el termini establert una actuació que faciliti la seva transformació digital.

Les actuacions cap a una economia verda o digital s'han de desenvolupar d'acord amb el que preveu l'apartat tercer de la convocatòria.

La informació sobre les accions de suport es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica <http://dgpe.caib.es>».

- La lletra d) de l'apartat 2.2. Persones beneficiàries i requisits de l'Annex 2 Programa 2: Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, ha de dir:

«Dur a terme un pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci, segons el model de pla d'empresa i de pla economicofinancer disponible en l'adreça electrònica <https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/>

Els plans d'empresa s'hauran de presentar, per la persona sol·licitant, juntament amb la sol·licitud de subvenció i, posteriorment a aquesta presentació, se sotmetran a la valoració tècnica positiva dels serveis de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, d'alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d'alguna de les organitzacions empresarials d'àmbit general inscrites en el Registre d'Associacions Empresarials de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.

Els plans d'empresa que no segueixin el model esmentat no podran ser valorats, amb la consegüent denegació dels ajuts.

La valoració negativa del pla d'empresa implica igualment la denegació dels ajuts.

La valoració del pla d'empresa adreçat al reenfocament del negoci s'ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Concreció de la nova activitat que reenfoqui el negoci per a la pervivència i millora d'aquest.

— Obtenció d'una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d'empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els dos anys de manteniment de l'alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d'experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte.».

- La lletra b) de l'apartat 2.3. Quantia dels ajuts de l'Annex 2 Programa 2: Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, ha de dir:

«b) Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d'activitat ha de ser almenys de quatre mesos a l'any perquè l'establiment com a treballadora o treballador autònom es pugui subvencionar».

- El segon paràgraf de la lletra a) de l'apartat 2.5. Obligacions específiques de l'Annex 2 Programa 2: Ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, ha de dir:

«El període de dos anys d'obligació de manteniment de l'activitat i l'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l'estacionalitat per executar-lo i sempre que l'alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de quatre mesos, dins un màxim de quatre anys consecutius».

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposen l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril), i l'article 124 de la Llei 39/2105, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).

 

Palma, document signat electrònicament (10 de febrer de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez