Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 67335
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifiquen les resolucions de la presidenta del FOGAIBA de convocatòria per als anys 2021 i 2022, de determinats ajuts comunitaris directes a l’agricultura i la ramaderia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 28 de gener de 2021, de convocatòria, per a l'any 2021, de determinats ajuts comunitaris directes a l'agricultura i la ramaderia (BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2021) disposa, en el punt 3 de l'apartat trenta-sisè de l'annex, que el termini per dictar i notificar la resolució expressa serà fins al 30 de juny del 2021, segons el que s'estableix respecte a les dades de gestió i pagament d'aquests ajuts i que la notificació s'haurà de dur a terme mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 27 de gener de 2022, de convocatòria, per a l'any 2022, de determinats ajuts comunitaris directes a l'agricultura i la ramaderia (BOIB núm. 15, de 29 de gener de 2022) disposa, en el punt 3 de l'apartat trenta-sisè de l'annex, que el termini per dictar i notificar la resolució expressa serà fins al 30 de juny del 2022, segons el que s'estableix respecte a les dades de gestió i pagament d'aquests ajuts i que la notificació s'haurà de fer mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, la gestió i el seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell, a l'article 75, i el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació, a partir del 2015, de pagaments directes a l'agricultura i la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural (BOE núm. 307, de 20 de desembre de 2014), a l'article 105, estableixen en el punt 1 que, amb caràcter general, els pagaments corresponents als pagaments directes s'efectuaran entre l'1 de desembre i el 30 de juny de l'any natural següent.

Atès l'error en establir el termini per dictar i notificar la resolució expressa, i per poder executar correctament el que estableixen els paràgrafs anteriors, es proposa modificar el punt 3 de l'apartat trenta-sisè de l'annex de les resolucions de determinats ajuts comunitaris directes a l'agricultura i la ramaderia per als anys 2021 i 2022.

Per tot això i fent ús de les facultats que tinc conferides, a proposta del director gerent del FOGAIBA dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Es modifica el punt 3 de l'apartat trenta-sisè de l'annex de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de convocatòria, per a l'any 2021, de determinats ajuts comunitaris directes a l'agricultura i la ramaderia (BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2021), que queda redactat de la manera següent:

“3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa serà fins al 30 de juny del 2022, d'acord amb el que s'ha establert respecte a les dates de gestió i pagament d'aquests ajuts, i s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears; també es publicarà, a títol informatiu, a la pàgina web http://www.caib.es. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.”

Segon

Es modifica el punt 3 de l'apartat trenta-sisè de l'annex de la Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de convocatòria, per a l'any 2022, de determinats ajuts comunitaris directes a l'agricultura i la ramaderia (BOIB núm. 15, de 29 de gener de 2022), que queda redactat de la manera següent:

“3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa serà fins al 30 de juny del 2023, d'acord amb el que s'ha establert respecte a les dates de gestió i pagament d'aquests ajuts, i s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears; també es publicarà, a títol informatiu, a la pàgina web http://www.caib.es. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud.”

Tercer

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 8 de febrer de 2022

La presidenta del FOGAIBA

María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño