Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 49566
Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, per a l’any 2022, d’ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d’erosió genètica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'erosió genètica és el procés de pèrdua de varietats i races de les espècies domèstiques i silvestres de plantes i animals, i és un procés continu i generalitzat mundial i nacional. Les causes són: la introducció d'espècies i varietats foranes, els processos de transformació de les pràctiques i sistemes agropecuaris tradicionals i les exigències dels mercats. Tot això ha contribuït a relegar moltes espècies i varietats natives, per substitució i competència, de manera que s'han anat imposant varietats vegetals comercials per damunt de les varietats autòctones. Amb la pèrdua d'una espècie o d'una varietat local s'elimina, de manera irreversible, la diversitat genètica que conté la zona, que naturalment inclou gèrmens d'adaptació a la zona en què va evolucionar, i aquest és un dels principals riscs de pèrdua de biodiversitat.

Els recursos fitogenètics són de vital importància per a garantir el futur i la sostenibilitat de l'agricultura, ja que suposen una enorme font d'informació i material genètic per tal d'adaptar-nos als nous reptes del sector i a les demandes del mercat. En aquest sentit, la pèrdua de variabilitat genètica suposa una limitació de la capacitat de respondre a noves necessitats i un increment de la vulnerabilitat dels nostres cultius davant canvis ambientals o aparició de noves plagues o malalties.

Com ja s'ha demostrat en diferents ocasions, els recursos fitogenètics constitueixen una garantia per a la seguretat alimentària i són la base per crear noves varietats. A més, ajuden a sostenir l'equilibri de l'ecosistema mitjançant la utilització d'espècies apropiades, adaptades al territori i seleccionades durant centenars d'anys per les seves qualitats. Algunes d'aquestes varietats posseeixen, per exemple, característiques que les fan més resistents a la sequera o al calor estival i poden contribuir a la mitigació dels efectes del canvi climàtic en la nostra agricultura. Entre els recursos fitogenètics, les varietats localment adaptades tenen un especial interès, ja que, a més de suportar millor les condicions climàtiques de l'entorn, formen part d'una identitat cultural i d'una gastronomia singular de cada territori.

La protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica és el sistema agrícola de producció d'aliments, d'equilibri de l'ecosistema amb espècies adaptades al nostre territori i de producció de productes d'alta qualitat que tenen com a objecte reduir els efectes contaminants a les aigües i als sòls amb el foment de l'adopció de metodologies de producció vegetal que facin servir al màxim els recursos fitogenètics i els mecanismes de producció naturals i assegurin, a llarg termini, una agricultura sostenible i la protecció dels recursos fitogenètics que constitueixen una garantia per a la seguretat alimentària i són la base per crear noves varietats. La producció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica, a diferència del que passa amb la producció ecològica, permet l'ús de productes agroquímics de síntesi, com adob, pesticides i d'altres.

El Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 (PDR) preveu una sèrie de mesures d'ajuda destinades al sector agrari, segons el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell, que estableix les normes generals que regulen l'ajuda de la Unió al desenvolupament rural finançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), que complementa les disposicions comunes per als fons estructurals i d'inversió europeus, que estableix la segona part del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell. Concretament, entre altres mesures, el PDR preveu la submesura 10.1.3 referent a la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica.

El procés d'abandó de l'activitat agrària es considera un problema essencial a les Illes Balears, no tan sols de cara a mantenir el teixit socioeconòmic de les zones rurals, sinó també des del punt de vista mediambiental en relació amb el manteniment de gran part del territori de l'arxipèlag (en concret, un 73% de la superfície total està ocupada per cultius, pastures amb arbrat i arbustos). En aquestes àrees, l'agricultura té una incidència crucial en termes de conservació del paisatge, prevenció d'incendis, qualitat de l'entorn i conservació d'hàbitats, espècies protegides i manteniment de races autòctones i varietats locals.

Aquesta submesura contribueix clarament als objectius transversals de millora del medi ambient i adaptació i mitigació del canvi climàtic, ja que suposa un foment de pràctiques respectuoses amb el medi ambient adaptades als ecosistemes.

D'acord amb el que disposa el punt 5 de l'article 28 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), els compromisos en virtut d'aquesta mesura es contrauran per un període de cinc a set anys, la qual cosa recull el Programa de desenvolupament rural, i es poden prorrogar per assolir o mantenir els objectius mediambientals. No obstant això, per als nous compromisos que s'hagin d'assolir a partir del 2021, els estats membres han de fixar un període d'un a tres anys en el seu programa.

El Reglament (UE) 2020/2220 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, pel qual s'estableixen determinades disposicions transitòries per a l'ajuda del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en els anys 2021 i 2022, i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) núm. 1305/2013, (UE) núm.1306/2013 i (UE) núm.1307/2013, pel que fa als seus recursos i a la seva aplicació en els anys 2021 i 2022, i el Reglament (UE) núm.1308/2013, pel que fa als recursos i la distribució d'aquesta ajuda en els anys 2021 i 2022, va prorrogar el període de durada dels programes finançats pel FEADER fins al 31 de desembre del 2022.

En data 26 de febrer del 2015, es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020, que a l'article 2 assenyala que seran objecte d'ajuda, entre d'altres, la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica.

D'altra banda, el Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), a l'article 2.a estableix que el FOGAIBA té per objecte executar la política de la conselleria competent en matèria d'agricultura i pesca referent a l'aplicació de les mesures de foment i millora dels sectors agrari i pesquer, incloses les derivades de la política agrícola comuna i dels fons procedents de l'Instrument Financer d'Orientació de la Pesca, de les mesures de desenvolupament rural i d'altres règims d'ajudes que preveu la normativa de la Unió Europea.

D'acord amb el que disposen l'article 15 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 3 de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020, correspon aprovar la convocatòria d'aquestes ajudes mitjançant resolució.

Per tot això, en virtut del que estableix l'article 6.1.g del Decret 64/2005, de 10 de juny, de creació del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, a proposta del director gerent del FOGAIBA i de conformitat amb l'autoritat de gestió, dicto la següent:

 

RESOLUCIÓ

Primer Objecte de les ajudes i àmbit d'aplicació

1. S'aprova la convocatòria, corresponent a l'any 2022, de les ajudes destinades a la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica, d'acord amb el que estableix l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015.

2. Les ajudes objecte d'aquesta convocatòria tenen com a finalitat donar suport als agricultors que facin servir les varietats vegetals en risc d'erosió genètica d'interès a les illes, pel treball i l'esforç que fan per tal de conservar el material genètic i per lluitar contra la seva desnaturalització, així com per preservar la genètica de les nostres varietats vegetals autòctones amenaçades i recuperar unes varietats molt més adaptades a les nostres condicions de cultiu, amb una bona rusticitat, més resistents a les plagues i malalties, que compensin la pèrdua de rendiments davant les varietats comercials amb una producció i qualitat superiors, d'acord amb el que estableixen el Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears per al període 2014-2020 i l'article 28 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

3. L'àmbit territorial d'aplicació de les ajudes que regula aquesta convocatòria és tot el territori de les Illes Balears.

Segon Import màxim de la convocatòria i finançament

1. Per a aquesta convocatòria es destina un import màxim de cent vuitanta mil euros (180.000,00 €), amb possibilitat d'ampliar-ne els crèdits, amb càrrec als pressuposts del FOGAIBA de l'any 2022.

2. Aquestes subvenciones es finançades en un 50% a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), en un 5% a càrrec del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i en un 45% a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

Tercer Requisits dels beneficiaris i de les explotacions

1. Requisits específics dels beneficiaris.

Poden ser beneficiàries de les ajudes que preveu aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat jurídica que s'acullin al compliment del compromisos que preveu l'apartat novè d'aquesta resolució i que, abans que es dicti la proposta de resolució, compleixin els requisits següents:

a. Que siguin agricultors inscrits al Registre Insular Agrari (RIA) com a titulars d'una explotació agrària que compleixi els requisits que preveu el punt 2 d'aquest apartat.

b. Que estiguin inscrits en alguna associació o agrupació d'agricultors i/o productors que tingui com a objectiu conservar o mantenir els cultius en perill d'erosió genètica i compleixin les obligacions que se'n derivin.

Quan es tracti de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica pròpia, s'han de fer constar expressament, tant a la sol·licitud com a la resolució de concessió, els compromisos d'execució que assumeix cada membre i també el percentatge de la subvenció que s'ha d'aplicar a cadascun, els quals tenen igualment la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, s'ha de nomenar un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poder suficient per complir les obligacions que, com a beneficiària, corresponen a l'agrupació. L'agrupació no es podrà dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 57 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

2. Requisits específics de les explotacions

Les explotacions agràries per a les quals se sol·liciti l'ajuda objecte d'aquesta convocatòria han de reunir, abans que es dicti la proposta de resolució, els requisits següents:

a. Estar ubicades al territori de les Illes Balears.

b. Estar inscrites al Registre Insular Agrari (RIA).

c. Cultivar alguna o algunes de les varietats autòctones en risc d'erosió genètica que es detallen a l'annex I.

d. Disposar d'una superfície mínima de 0,3 hectàrees i dedicar-la al cultiu en risc d'erosió genètica.

3. Els requisits generals i els compromisos que s'estableixen en els punts anteriors s'han de mantenir durant tot l'any 2022.

4. La comprovació d'inscripció al Registre Insular Agrari (RIA) es fa d'ofici, excepte manifestació contrària del peticionari, atès que amb la presentació de la sol·licitud s'entén atorgada aquesta autorització.

5. A més, s'han de complir els requisits que preveu l'article 10 l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020, com també els que estableix el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

6. D'acord amb el que disposa l'article 10.1.e del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, es considera que els beneficiaris estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social quan es verifiqui el que disposen l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desenvolupament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La circumstància d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social ha de quedar acreditada abans que es dicti la proposta de resolució de concessió.

La comprovació del compliment del requisit esmentat la fa el FOGAIBA i/o la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que la presentació de la sol·licitud de subvenció en suposa l'autorització per a la seva comprovació, excepte si existeix manifestació expressa contrària. Quan el sol·licitant de l'ajuda no estigui obligat a presentar les declaracions o els documents a què es refereixen les obligacions anteriors, o quan la quantia de la subvenció sigui igual o inferior a 3.000,00 euros, se n'ha d'acreditar el compliment mitjançant declaració responsable.

En el cas que la persona interessada hagi presentat declaració responsable, si durant la instrucció del procediment resulta que l'import de la subvenció és superior a 3.000,00 euros, se la requerirà perquè aporti la justificació d'aquest requisit, llevat que s'hagi autoritzat el FOGAIBA per efectuar la comprovació d'ofici.

7. D'acord amb el que disposa l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, tampoc no podran ser beneficiàries de les subvencions que preveu aquesta resolució les empreses i les entitats sol·licitants sancionades o condemnades, en els darrers tres anys, per resolució administrativa o sentència judicial fermes, per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

8. Per a les definicions aplicables a tot el que preveu aquesta resolució, s'aplica la Llei 3/2019, de 31 gener, agrària de les Illes Balears.

Quart Activitat subvencionable

Poden ser objecte de subvenció les actuacions consistents en el cultiu i la conservació d'una superfície i un nombre limitat de varietats vegetals autòctones de les Illes Balears, amb la finalitat de reduir el risc d'erosió genètica que pateixen, durant la campanya 2022.

Cinquè Import de les ajudes

1. La superfície màxima auxiliable de cada una de les varietats relaciones a l'annex I d'aquesta Resolució, per al conjunt de totes les sol·licituds presentades i depenent del grup de cultiu al qual pertanyen, serà la següent:

- Varietats incloses en el grup de cultius herbacis: 75 ha/varietat.

- Varietats incloses en el grup de cultius hortícoles: 20 ha/varietat.

- Varietats incloses en el grup de cultius fruiters: 20 ha/varietat.

En cas que la suma de totes les superfícies sol·licitades d'una varietat, superin els màxims anteriors es prorratejarà entre els beneficiaris la superfície màxima auxiliable en relació a la superfície sol·licitada per a cada un d'ells.

2. L'import de l'ajuda, aplicable per grup de cultiu, es calcularà de la manera següent:

- Herbacis: 565,00€/ha

- Hortícoles: 600,00€/ha

- Fruiters: 800,00€/ha

Aquestes primes s'incrementaran en les quantitats següents, en el cas que es substitueixi l'aportació al sòl d'adob nitrogenat per adob foliar en els termes prevists al punt 3 de l'apartat novè, fins a un màxim de 600,00€/ha en cultius anuals i 900,00€/ha en cultius permanents:

Herbacis                                12,48 €/ha.

Hortícoles al Aire lliure        37,44 €/ha.

Fruiters                                  37,44 €/ha.

Sisè Sol·licitud d'ajuda

1. Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar juntament amb la sol·licitud de les ajudes per a l'exercici 2022, que preveu el Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia i altres règims d'ajuda, així com sobre la gestió i el control dels pagaments directes i dels pagaments al desenvolupament rural, o disposició normativa que el substitueixi. Amb la sol·licitud d'ajuda s'entén que també se sol·licita el pagament de l'anualitat corresponent a la campanya 2022.

Aquestes sol·licituds s'han de presentar en el termini i la forma que preveu la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de convocatòria, per a l'any 2022, de determinades ajudes comunitàries directes a l'agricultura i la ramaderia.

La sol·licitud s'ha d'emplenar i presentar mitjançant l'aplicació informàtica Sistema de Gestió d'Ajudes (SGA) que està a disposició a les oficines que depenen del FOGAIBA i de les entitats col·laboradores designades; a més, s'han de subministrar totes i cada una de les dades que s'hi indiquen, com també assumir els compromisos, atorgar les autoritzacions i fer les declaracions que conté l'aplicació.

2. Aquestes sol·licituds han d'incloure la documentació següent:

a. Si escau, document de representació amb la qual actua la persona que signa la sol·licitud. Aquesta acreditació ha de ser vigent en el moment de la sol·licitud. La representació s'ha d'acreditar en la forma que preveu l'article 5.4 de la Llei 39/2015, d1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

b. Si el sol·licitant és persona jurídica, còpia del NIF.

c. En el cas d'agrupacions sense personalitat jurídica, també s'ha d'aportar:

- Document en el qual queden reflectides les normes o la reglamentació del funcionament que hagin subscrit tots els membres.

- Còpia del NIF de l'agrupació.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en el qual quedin identificats i es facin constar expressament els compromisos que assumeix cadascun d'ells.

- Nomenament d'una persona en representació o apoderat únic de l'agrupació amb el poder suficient per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en el qual es faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveuen l'article 24 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 57 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

d. Justificació de la titularitat del compte bancari en què se sol·licita el pagament de l'ajuda. En el cas d'entitats sense personalitat jurídica, s'ha de facilitar el número de compte de l'entitat.

e. Certificat de pertànyer a alguna associació o agrupació d'agricultors i/o productors que tingui com a objectiu conservar o mantenir els cultius en perill d'erosió genètica i complir les obligacions que se'n derivin.

3. Segons el que estableixen l'article 13 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, i l'article 95.3 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre de 2014, i sens perjudici de la resta d'exclusions i penalitzacions que estableix la normativa d'aplicació, s'accepten les sol·licituds presentades durant els 25 dies naturals següents a la finalització del termini que estableix el punt 1 anterior, a excepció dels casos de força major i circumstàncies excepcionals, però l'import de l'ajuda es redueix en un 1% per cada dia hàbil de retard. Aquesta reducció també s'aplica respecte de la documentació que s'hagi de presentar juntament amb la sol·licitud quan sigui un element constitutiu de l'admissibilitat de l'ajuda. Si aquest retard és superior a 25 dies naturals, la sol·licitud es considerarà inadmissible i no es concedirà l'ajuda al peticionari.

4. La presentació de la sol·licitud d'ajuda suposa l'acceptació, per part de la persona interessada, de tot el que conté aquesta convocatòria, així com de les bases reguladores que estableix l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 i de la resta de normativa d'aplicació.

5. En cas que en ocasió de la tramitació d'altres expedients al FOGAIBA ja s'hagi presentat algun dels documents esmentats anteriorment, no cal aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què es van presentar o, si escau, en què es van emetre, i no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguin. Així mateix, no caldrà aportar-lo novament si els documents exigits s'han incorporat a la base documental del FOGAIBA, que preveu el Decret 53/2006, de 16 de juny, amb la comprovació prèvia de l'autenticitat del document.

En els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant que presenti o, per defecte, acrediti per altres mitjans els requisits als quals es refereix el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

6. La comprovació del DNI del beneficiari i dels representants la farà d'ofici el FOGAIBA. En el cas que es vulgui denegar expressament l'autorització al FOGAIBA i/o a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per obtenir el DNI, els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, caldrà aportar un document de denegació i els certificats corresponents.

En cas que no s'estigui obligat a presentar les declaracions o documents a què es refereixen les obligacions anteriors o quan la quantia de la subvenció sigui igual o inferior a 3.000,00 euros, se n'haurà d'acreditar el compliment mitjançant declaració responsable.

7. D'acord amb el que preveu l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, no caldrà presentar la documentació o les dades que es puguin obtenir per mitjans telemàtics.

Si la sol·licitud té algun defecte o no inclou tota la documentació que s'esmenta en els punts anteriors, es requerirà a la persona sol·licitant mitjançant una publicació a la pàgina web del FOGAIBA perquè, en el termini de deu dies, esmeni el defecte o aporti la documentació, amb la indicació que, si no ho fa, s'entendrà com a desistida la seva sol·licitud i, amb la resolució prèvia, s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit.

8. Si qualsevol dels documents que cal presentar durant la tramitació de l'expedient presenta ratllades o esmenes, es considerarà no presentat i s'actuarà, en aquest cas, d'acord amb el que indica l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les diferents notificacions d'esmena de defectes que es dictin es publicaran a la pàgina web els dies 1 i 15 de cada mes, o el dia hàbil següent si aquests són festius, i cada dilluns.

Setè Selecció dels beneficiaris

1. El procediment per seleccionar els beneficiaris de les ajudes convocades mitjançant aquesta resolució serà el de concurrència no competitiva. En conseqüència, se seleccionaran tots els beneficiaris sol·licitants que compleixin els requisits d'aquesta convocatòria i adjuntin a la seva sol·licitud la documentació necessària.

2. En cas que el conjunt de les sol·licituds amb dret a ajuda superin l'import que es destina a aquesta convocatòria, es reduirà a cada beneficiari en el mateix percentatge unitari corresponent a l'ajustament pressupostari.

Vuitè Instrucció del procediment

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió de les ajudes és l'Àrea de Gestió d'Ajudes del FOGAIBA. Aquest òrgan durà a terme, d'ofici, les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució. En el cas que calgui notificar la proposta de resolució, aquesta notificació es farà mitjançant la seva publicació a la pàgina web del FOGAIBA cada dilluns i els dies 1 i 15 de cada més, o el dia hàbil següent si aquests són inhàbils.

Es pot prescindir del tràmit de notificació de la proposta de resolució provisional quan no figurin en el procediment ni es tinguin en compte altres fets, al·legacions i proves més que els que han adduït les persones interessades. En aquest cas, la proposta de resolució formulada té caràcter de definitiva.

Quan la subvenció tingui per objecte finançar activitats que ha de desenvolupar el sol·licitant i l'import de la subvenció de la proposta de resolució provisional sigui inferior al que figura a la sol·licitud presentada, es pot instar al beneficiari la reformulació de la sol·licitud per ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable.

En qualsevol cas, la reformulació de sol·licituds ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la subvenció, així com els criteris de valoració establerts en relació amb les sol·licituds.

Havent examinat les al·legacions que han formulat les persones interessades, si escau, s'ha de formular la proposta de resolució definitiva, la qual ha d'expressar la persona sol·licitant o la llista de persones sol·licitants per a les quals es proposa la concessió de la subvenció, la seva quantia, el finançament per part de les diferents administracions i la mesura del programa de què es tracti.

2. La resolució dels expedients la dictarà el vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, a proposta del cap del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural i previ informe de la secció competent del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural del FOGAIBA, en el qual s'acreditarà, en cas que sigui favorable, la legalitat de l'ajuda i el seu import. A la resolució de concessió de l'ajuda s'hi ha de fer constar el finançament de les diferents administracions i el fons europeu al qual s'imputa la despesa.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos comptats a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Transcorregut aquest temps sense que s'hagi notificat la resolució expressa, la persona interessada podrà entendre desestimada la seva sol·licitud.

Excepcionalment i de conformitat amb el que estableix l'article 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es pot acordar l'ampliació del termini màxim per dictar resolució. En aquest cas, l'acord d'ampliació s'ha de produir abans del venciment del termini i s'ha de notificar a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el BOIB.

4. Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes, a partir del dia següent de la seva notificació, d'acord amb el que estableixen l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Novè Obligacions i compromisos dels beneficiaris

1. Els beneficiaris es comprometen i s'obliguen, durant tot l'any 2022, a:

a. Mantenir, sense disminuir, la superfície compromesa a la resolució de concessió de l'ajuda, independentment que pugui variar la ubicació del cultiu dins les parcel·les que integren l'explotació agrària o dels canvis de les parcel·les on s'ubica el conreu. Aquest compromís es considerarà complert amb una tolerància màxima de disminució de la superfície compromesa d'un 10%. El compliment d'aquest compromís es verificarà en control administratiu per comparació amb el SIGPAC.

D'acord amb l'article 3 del Reglament (CE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, les sol·licituds es podran retirar parcialment i la superfície compromesa es podrà reduir respecte de la inicialment aprovada. En aquest supòsit, el beneficiari haurà de reemborsar, si escau, la part rebuda per la superfície retirada. Quan, per part del FOGAIBA, s'hagi informat al beneficiari de l'existència d'irregularitats a la sol·licitud o s'hagi avisat de la intenció d'efectuar un control de camp o quan aquest control de camp hagi posat de manifest irregularitats, no es permetrà retirar les parts de la sol·licitud d'ajuda afectada per aquestes irregularitats.

 

b. Actualitzar el quadern d'explotació que inclogui la part I de l'annex III i els elements que indica el punt 3 de l'article 16 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. En el quadern d'explotació s'inscriuran operacions de cultiu i actuacions realitzades (adob, fitosanitaris, conreu, etc.) a cadascuna de les parcel·les (o grup de parcel·les, si es tracta del mateix cultiu), amb indicació de la data de realització i les incidències, si n'hi ha.

c. Participar, durant el període de compromís, en activitats de formació relacionades amb la mesura agroambiental. Per això, cal justificar l'assistència a algun curs o activitat de formació tècnica, relacionat amb la matèria, d'un mínim de 10 hores al llarg de tot el període de compromís. Aquest compromís es podrà substituir per una titulació mínima en formació agrícola reglada de nivell de formació professional superior. Es comprovarà en control administratiu.

d. Reservar el 5% del material vegetal de reproducció obtingut en el cas de cultius anuals. Es comprovarà en control de camp.

e. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern, necessàries per comprovar la concessió correcta de l'ajuda i el manteniment posterior dels compromisos i aportar tota la documentació que sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions.

f. Exercir l'agricultura sostenible a tota l'explotació agrària, d'acord amb els requisits i els compromisos de condicionalitat que defineixen el Reglament (CE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013; el Reglament (CE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014; el Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de la condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural o pagaments en virtut de determinats programes de suport al sector vitivinícola, i l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca de 22 de novembre de 2005, mitjançant la qual s'estableixen els requisits legals de gestió i les condicions agràries i mediambientals, parcialment modificada per l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca d'11 de gener de 2007 i l'Ordre del conseller d'Economia, Agricultura, Comerç i Indústria de 3 de gener de 2000, d'aprovació del Codi de bones pràctiques agrícoles de les Illes Balears. La verificació del compliment del compromís té el seu propi pla de controls de condicionalitat.

2. Així mateix, els beneficiaris es comprometen i s'obliguen, durant el període de la campanya de la sol·licitud, a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud d'ajuda, a estar inscrits en alguna associació o agrupació d'agricultors i/o productors, que tinguin com a objectiu la conservació o el manteniment dels cultius en perill d'erosió genètica i complir les obligacions que se'n derivin. Aquesta inscripció es podrà fer efectiva fins al moment abans que es dicti la proposta de resolució.

3. Addicionalment i de forma voluntària els beneficiaris podran assumir el compromís de substituir l'aportació al sòl de l'adob nitrogenat per adob foliar. Aquest compromís es comprovarà amb l'aportació per part del beneficiari, a requeriment de l'òrgan gestor del FOGAIBA, de les factures de compra i justificants de pagament d'adob foliar per les equivalents a les següents quantitats d'aportació d'adob al sòl:

GRUP DE CULTIU                      UFN/HA i ANY

Herbacis                                         75

Hortícoles                                       200

Fruiters                                           130

4. Els compromisos que componen la línia de base i que les persones beneficiàries han d'assumir són els següents:

a. Disposar d'assessorament tal com el defineix el Reial decret 1311/2012, esmentat.

b. Disposar de carnet d'usuari professional en les condicions i els casos que defineix el Reial decret 1311/2012, esmentat.

c. Complir les normes d'emmagatzematge i rebuig dels productes fitosanitaris, d'acord amb el que estableixen els reials decrets 1311/2012 esmentat i 285/2021, de 20 d'abril.

d. En els tractaments en els quals s'hagin d'aplicar productes químics, només es podran fer servir les matèries actives autoritzades per a cada cultiu i plaga/efecte, d'acord amb criteris de toxicitat, efectes sobre la fauna auxiliar i menor impacte ambiental, entre d'altres, criteris que es revisen periòdicament.

e. Disposar del quadern d'explotació que inclogui la part I de l'annex III i els elements que indica el punt 3 de l'article 16 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. En el quadern d'explotació s'inscriuran operacions de cultiu i actuacions realitzades (adob, fitosanitaris, conreu, etc.) a cadascuna de les parcel·les (o grup de parcel·les, si es tracta del mateix cultiu), amb indicació de la data de realització i les incidències, si n'hi ha.

5. Si es modifiquen les normes o els requisits obligatoris que estableixen l'article 28.3 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, els articles 93 i 94 del Reglament (CE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i el seu annex II, com també els requisits mínims que estableix la legislació autonòmica o nacional, i quan aquesta modificació impliqui uns compromisos més rigorosos que els que ha subscrit la persona beneficiària, aquesta haurà d'assumir els nous compromisos que imposi la modificació. Si el beneficiari no accepta l'adaptació als nous compromisos, el compromís s'entendrà finalitzat sense que s'exigeixi cap reemborsament pel període de compromís efectiu.

 

6. Aquestes obligacions s'entendran sens perjudici de l'obligació de complir-ne la resta que preveu l'article 11 del text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 11 de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020, així com la resta que deriven de la normativa estatal i comunitària aplicable.

7. El règim jurídic aplicable per l'incompliment d'aquestes obligacions, sens perjudici del que estableix l'apartat dotzè d'aquesta resolució, és el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i comprèn des del reintegrament de l'ajuda i el pagament de l'interès de demora fins a la imposició de les sancions corresponents.

Desè Cessió i traspàs de l'explotació

1. Si, després de presentar-se una sol·licitud d'ajuda i abans que s'hagin complert totes les condicions per a la seva concessió, un beneficiari cedeix una explotació a un altre en la seva totalitat, no es concedirà al cedent cap ajuda en relació amb l'explotació cedida.

L'ajuda sol·licitada pel cedent es concedirà al cessionari d'acord amb el que disposa l'article 8 del Reglament (CE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, sempre que el nou titular:

a. Informi el FOGAIBA de la cessió i sol·liciti el pagament de l'ajuda.

b. Presenti la documentació esmentada a l'apartat sisè d'aquesta resolució.

c. Compleixi totes les condicions que s'exigeixen per a la concessió de l'ajuda respecte de l'explotació cedida.

2. Si, durant el període d'execució d'un compromís contret com a condició per a la concessió de l'ajuda, la persona beneficiària transfereix totalment o parcialment la seva explotació a una altra persona, el nou titular podrà assumir el compromís o la part del compromís que correspongui a la terra transferida durant el període que resta per complir o caducar, d'acord amb el que disposa l'article 47 del Reglament (CE) núm. 1305/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sense que s'exigeixi cap reemborsament pel període durant el qual el compromís va ser efectiu.

3. Si el nou titular vol sol·licitar el pagament de l'ajuda o assumir el compromís, respectivament, ha de presentar una instància en el termini de dos mesos des de la cessió o traspàs, mitjançant l'aplicació informàtica Sistema General d'ajudes (SGA) que està a disposició a les oficines que depenen del FOGAIBA i de les entitats col·laboradores designades, que ha d'estar signada per les parts interessades. S'hi haurà d'adjuntar la documentació que indica l'apartat sisè, punt 5, d'aquesta resolució, juntament amb el document acreditatiu de la cessió o el traspàs de l'explotació.

S'han de subministrar totes i cada una de les dades que s'indiquen a l'aplicació indicada, així com assumir compromisos, atorgar autoritzacions i fer les declaracions que aquesta conté.

4. La comprovació de la inscripció al Registre Insular Agrari de les Illes Balears (RIA), es farà d'ofici, excepte manifestació contrària del peticionari, ja que amb la presentació de la sol·licitud de subrogació de l'ajuda s'entén atorgada aquesta autorització.

Igualment, la comprovació del compliment d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, es farà en els termes que preveu el punt 6 de l'apartat tercer d'aquesta convocatòria.

Onzè Incompliments i renúncies

1. Quant al règim de reduccions i exclusions, s'aplica el que disposa la normativa d'aplicació següent:

- Per sobredeclaració de superfícies: s'aplica el que disposa l'article 19 del Reglament (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, d'acord amb l'annex II d'aquesta resolució.

- Per incompliment de criteris d'admissibilitat: les reduccions i exclusions per incompliment dels compromisos vinculats a la concessió de l'ajuda, excepte els relatius a la mida de la superfície declarada, tenen com a base l'article 35 del Reglament (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, i s'apliquen d'acord amb el que indica l'annex II d'aquesta resolució.

- Per incompliment de la condicionalitat: s'apliquen les reduccions o exclusions que preveu l'article 99 del Reglament (CE) núm. 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

En cas d'acumulació de reduccions, aquestes s'apliquen de conformitat amb el que disposa l'article 41 del Reglament (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014.

 

​​​​​​​2. Si el beneficiari no pot seguir assumint els compromisos subscrits perquè la seva explotació és objecte d'una operació de concentració parcel·lària o d'altres intervencions d'ordenació territorial públiques aprovades per les autoritats competents, s'adoptaran les mesures necessàries per adaptar els compromisos a la nova situació de l'explotació. Si aquesta adaptació resulta impossible, el compromís s'entendrà acabat sense que s'exigeixi cap reemborsament pel període de compromís efectiu.

Dotzè Justificació i pagament de les ajudes

1. La sol·licitud de pagament s'entendrà sol·licitada juntament amb la sol·licitud d'ajuda.

2. L'import de l'ajuda concedida s'abonarà a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària i amb l'autorització prèvia del director gerent del FOGAIBA, un cop efectuades les verificacions i els controls corresponents i quan s'hagi justificat el compliment de la finalitat per a la qual es va concedir.

3. En qualsevol cas s'hauran de tenir en compte les reduccions i exclusions que preveu el Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

Tretzè Ajudes no reintegrables

1. De conformitat amb el que estableixen l'article 27 de l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015 i l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, no es reintegraran les ajudes rebudes quan l'incompliment d'algun dels requisits, obligacions o compromisos exigits a la persona beneficiària sigui a causa d'algun dels casos de força major o circumstàncies excepcionals següents:

a. Mort del beneficiari.

b. Llarga incapacitat professional del beneficiari.

c. Expropiació de la totalitat o d'una part important de l'explotació, si aquesta expropiació no era previsible el dia en què es va presentar la sol·licitud.

d. Catàstrofe natural greu que hagi afectat greument l'explotació.

e. Destrucció accidental dels edificis ramaders de l'explotació.

f. Epizoòtia o malaltia vegetal que hagi afectat una part o la totalitat del bestiar o dels cultius, respectivament, de la persona beneficiària.

No obstant això, tot quedarà condicionat al compliment per part de la persona beneficiària de l'obligació de notificar a l'òrgan gestor els casos de força major o les circumstàncies excepcionals si s'aporten les proves pertinents a satisfacció d'aquest òrgan, en el termini dels quinze dies hàbils següents a la data en què el beneficiari o el seu drethavent estiguin en condicions de fer-ho.

2. Igualment, no es reintegraran les ajudes rebudes en els casos que preveu l'article 47 del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

Catorzè Compatibilitats

Les actuacions agroambientals objecte de les ajudes que preveu aquesta resolució només es poden combinar amb altres compromisos agroambientals, quan aquests no siguin incompatibles, és a dir, quan siguin complementaris i compatibles entre si, segons estableix l'article 11 del Reglament (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

Quinzè Control de les ajudes

1. Els perceptors de les ajudes que regula aquesta resolució queden subjectes a les disposicions comunitàries de control que estableix el Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

2. Els controls tenen com a finalitat donar compliment al que estableix el títol III del Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014.

3. De conformitat amb el que disposen l'article 40 bis del Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, i l'article 99 del Reial decret 1075/2014, s'efectuaran controls mitjançant monitorització sobre tots els expedients d'ajuda. Si es detecten incidències, es notificaran al beneficiari afectat els resultats provisionals dels controls i aquest pot:

- Aportar fotografies georeferenciades de cada recinte (panoràmica i de detall) mitjançant l'aplicació SGAFot que justifiquin la validesa de la seva declaració, o

- Adaptar la sol·licitud única per adequar-la a la realitat del terreny, en el període permès de modificació de la sol·licitud única que es fixa a l'article 96 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre. Aquesta adaptació ha de respectar els compromisos aprovats a la resolució de concessió, per no tenir penalització.

En cas que el titular no aporti fotografies ni adapti la sol·licitud única en el termini establert, és penalitzarà el titular segons correspongui.

Per a cultius protegits (hivernacles, en túnel, etc.) cal que el titular faci fotografies preventives quan el cultiu ja estigui desenvolupat, ja que el monitoratge no pot obtenir dades dels cultius protegits. En cas de dur a terme diferents cultius (cultiu principal, cultiu secundari), s'hauran de fer fotografies de cada un dels cultius.

4. Qualsevol persona que tingui coneixement de fets que puguin constituir frau o irregularitat en relació amb projectes o operacions finançats totalment o parcialment amb càrrec a fons procedents de la Unió Europea en el marc d'aquesta convocatòria pot posar aquests fets en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per mitjans electrònics a través del canal que ha habilitat a aquest efecte el servei esmentat a l'adreça web <http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx>, en els termes que estableix la Comunicació 1/2017, de 3 d'abril, del servei esmentat.

Setzè Règim jurídic

Per a tot allò que preveu aquesta convocatòria, s'aplica:

- El Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1698/2005 del Consell.

- El Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre el finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comú, pel qual es deroguen els reglaments (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm. 485/2008 del Consell.

- El Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'ajuda al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

- El Reglament d'execució (UE) núm. 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, pel qual s'estableixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1306/2013 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa al sistema integrat de gestió i control, les mesures de desenvolupament rural i la condicionalitat.

- El Reglament (UE) 2020/2020 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de desembre de 2020, pel qual s'estableixen determinades disposicions transitòries per a l'ajuda de Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) i de Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en els anys 2021 i 2022.

- El Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, sobre l'aplicació a partir del 2015 dels pagaments directes a l'agricultura i a la ramaderia (que regula la condició d'agricultor actiu).

- El Reial decret 1078/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que rebin pagaments directes o determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut dels programes de suport a la reestructuració i reconversió o de suport a la collita en verd de la vinya.

- Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.  

- Reial decret 285/2021, de 20 d'abril, pel qual s'estableixen les condicions d'emmagatzemen, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d'assajos amb productes fitosanitaris, i es modifica el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.  

- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

- El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

- El Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020.

- L'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears 2014-2020.

- La Llei 3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

- La resta de normativa de desenvolupament i aplicació.

​​​​​​​Dissetè Eficàcia

L'efectivitat d'aquesta resolució queda condicionada a l'aprovació definitiva per part de la Comissió Europea de la modificació del Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears per al període 2014-2020, així com a l'aprovació dels nous criteris de selecció per part del Comitè de Seguiment del PDR, en els termes que preveu aquesta resolució. En cas contrari, es modificarà amb la finalitat d'adaptar-la al programa i als criteris aprovats.

Divuitè Publicació

Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 31 de gener de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García Mauriño

 

ANNEX I

Llista de varietats vegetals autòctones amb risc d'erosió genètica

CULTIUS HERBÀCIS

NOM

ESPÈCIE

VARIETAT

Arròs

Oriza

Arroz bomba de sa Pobla

Blat

Triticum aestivum

Blat xeixa/ blat mort/ blat barba

Civada

Avena sativa

Civada negra/civada rossa

Faves

Vicia faba

Fava mallorquina

Mongeta

Phaseolus coccineus

Fesol fava de Sóller

Ciurons

Cicer arietinum

Ciurons mallorquins

Guixa

Lathyrus sativus

Guixes mallorquines

Llenties

Lens culinaria

Llentia mallorquina

CULTIUS HORTÍCOLES

NOM

ESPÈCIE

VARIETAT

Albergínia

Solanum melongena

Albergínia mallorquina

Carabassa

Cucurbita maxima

Carabassa de fregall

Enciam

Lactuca sativa

Enciam d'estiu

Meló

Cucumis melo

Meló de la mel

Pastanaga

Daucus carota

Pastanaga morada mallorquina

Patata

Solanum tuberosa

Patata d'Eivissa

Pebre

Capsicum annum

Pebre de tap de cortí

Rave

Raphanus sativus

Rave mallorquí

Síndria

Citrullus lanatus

Sindri de pepita vermella

Tomàtiga

Solanum lycopersicum

Tomàtiga de Banyalbufar/tomàtiga de Valldemosa

CULTIUS PERENNES

NOM

ESPÈCIE

VARIETAT

Albercoquer

Prunus armeniaca

Bord capona

 

 

Inquero

 

 

Moscatell

 

 

Taronjal

Ametller

Prunus dulcis

Fita mollar

Cirerer

Prunus cerasus

Blanques de capellà

 

 

Comosa (Sóller)

 

 

De Sarronet

 

 

Llosetina

 

 

Tenalles

Melicotoner

Prunus persica

Melocotonero blanco mallorquín

Olivera

Olea europea

Sevillí

Perera

Pyrus comunis

De la cera

 

 

De la reina

 

 

Moreta

 

 

Peramany

 

 

Perot

 

 

Sant Joan

 

 

Bauçana

Figuera

Ficus carica

Albadufada rimada

 

 

Andreva

 

 

Balafi

 

 

Bermesca

 

 

Blanca clara

 

 

Blava

 

 

Bordissot

 

 

Blanca-negra

 

 

Bordissot rossa

 

 

Buscareta

 

 

Carabasseta

 

 

Carlina

 

 

Coll de dama blanca-negra

 

 

Coll de dama bordissotnenca

 

 

Cucurella

 

 

De la galta

 

 

De tres esplets

 

 

Giganta

 

 

Groga tardana

 

 

Martinenca blanca

 

 

Porquenca negra

 

 

Santmartina

 

 

Vacal

 

 

Verdal negra

Prunera

Prunus domestica

Blanca

 

 

De cirera

 

 

De frare blanc

Pomera

Malus comunis

Bojesuna

 

 

Camp de sa mar

 

 

Capoll llarg

 

 

Ciriala

 

 

Cor gelat

 

 

Del ciri

 

 

D'en Kane

 

 

Fadrinet

 

 

Fugasa

 

 

Idel (Ideal)

 

 

Marinera

 

 

Mora

 

 

Nesples

 

 

Niala

 

 

Rave

 

 

Rosa

 

 

Sant Joan

 

 

Valenciana

 

 

Xama

 

ANNEX II

Protecció de varietats autòctones amb risc d'erosió genètica

REDUCCIONS I EXCLUSIONS

1. Reduccions per sobredeclaració de superfícies

La sobredeclaració es calcula per grup de cultiu com el resultat de la diferència entre la superfície declarada a la sol·licitud i la determinada com a resultat dels controls, dividida entre la superfície determinada i multiplicada per 100, és a dir:

                                       Superfície declarada – Superfície determinada

Sobredeclaració =          ————————————————————  X 100

                                       Superfície determinada      

Les reduccions i exclusions per sobredeclaració de superfícies es calculen de conformitat amb el que disposa l'article 19 del Reglament (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, segons s'indica a continuació:

Percentatge de sobredeclaració fins al 3%: es concedirà l'ajuda per a la superfície determinada.

Percentatge de sobredeclaració superior al 3% o a 2 hectàrees, però inferior o igual al 20% de la superfície determinada: l'ajuda corresponent a la superfície determinada es reduirà en el doble de la diferència en excés per grup de cultiu, excepte els casos que preveu el Reglament 640/2014.

Percentatge de sobredeclaració superior al 20%: no es concedirà cap ajuda per superfície per al grup de cultiu en qüestió.

Percentatge de sobredeclaració superior al 50%: no es concedirà cap ajuda per superfície per al grup de cultiu en qüestió. A més, la persona beneficiària estarà subjecta a una sanció addicional igual a l'import de l'ajuda corresponent a la diferència entre la superfície declarada i la superfície determinada segon el que estableix l'article 18 del Reglament (UE) 640/2014.

2. Reduccions en el cas d'incompliment de criteris d'admissibilitat, així com de compromisos i altres obligacions

S'entenen per criteris d'admissibilitat els compromisos vinculats a la concessió de l'ajuda, excepte els relatius a la mida de la superfície, i es tipifiquen com excloents.

Les reduccions i exclusions per incompliment dels criteris d'admissibilitat tindran com a base l'article 35 del Reglament (UE) núm. 640/2014.

Dels criteris d'admissibilitat i compromisos se'n poden diferenciar els tipus següents:

- Compromisos excloents (CE): compromisos l'incompliment dels quals no respecta els criteris i/o requisits establerts a la concessió i que s'ha de mantenir al llarg de tota la durada de l'ajuda. El seu incompliment té associada una sanció del 100% de l'ajuda, la seva exclusió i, quan procedeixi, se sol·licitarà el reintegrament dels imports dels anys anteriors. En cas de compensació amb pagaments futurs, si aquests imports no es poden recuperar íntegrament en els tres anys naturals posteriors a aquell en què s'ha descobert l'incompliment, es cancel·larà el saldo pendent. En cas d'incompliment greu, falsedat, intencionalitat i negligència, el beneficiari quedarà exclòs de la mesura durant l'any natural de què es tracti i del següent.

- Compromisos avaluables (CV) en funció de la gravetat, l'abast i la persistència de l'incompliment observat. Aquests compromisos avaluables es classifiquen de la manera següent:

. Compromís bàsic (CB): compromís l'incompliment del qual implica conseqüències rellevants per als objectius perseguits per la mesura en qüestió i aquestes repercussions duren més d'un any o és difícil posar-hi fi amb mitjans acceptables.

. Compromís principal (CP): compromís l'incompliment del qual implica conseqüències importants per als objectius perseguits per la mesura en qüestió i aquestes repercussions duren menys d'un any o és possible posar-hi fi amb mitjans acceptables.

. Compromís secundari (CS): compromís que no s'ajusta a les definicions anteriors.

Els compromisos de la línia d'ajuda de la protecció de varietats autòctones en risc d'erosió genètica estan tipificats de la manera següent:

- Mantenir, sense disminuir, la superfície compromesa a nivell de grup de cultiu a la resolució de concessió de l'ajuda, independentment que pugui variar la ubicació del cultiu dins les parcel·les que integren l'explotació agrària o dels canvis de les parcel·les on s'ubica el conreu. Aquest compromís es considerarà complert amb una tolerància màxima de disminució de la superfície compromesa d'un 10%: CS.

- Actualitzar el quadern d'explotació en què s'inscriuran les operacions de cultiu i actuacions realitzades (adob, fitosanitaris, conreu, etc.) a cada una de les parcel·les (o grup de parcel·les, en cas que sigui el mateix grup de cultiu), amb indicació de la data de realització i les incidències, si n'hi ha.

Disposar de quadern d'explotació sense actualitzar o amb incorreccions en un període anterior als últims tres mesos: CP.

Disposar de quadern d'explotació sense actualitzar o amb incorreccions en els últims tres mesos: CS.

- Participar, durant el període de compromís, en activitats de formació relacionades amb la mesura agroambiental. Per això, haurà de justificar l'assistència a algun curs o activitat de formació tècnica, relacionats amb la matèria, d'un mínim de 10 hores.

No participar en activitats de formació o participar en activitats de formació d'una durada inferior 5 hores: CB.

Participar en activitats de formació d'una durada de 5 hores o més, i menys de 10 hores: CP.

- Reservar el 5% dels material vegetal de reproducció obtingut: CB.

- Estar inscrits en alguna associació o agrupació d'agricultors i/o productors que tinguin com a objectiu la conservació o el manteniment dels cultius tradicionals i/o en perill d'erosió genètica i complir les obligacions que se'n derivin: CB.

- Sotmetre's a les actuacions de comprovació i de control que siguin procedents per part de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans de control extern, necessàries per comprovar la concessió correcta de l'ajuda i el manteniment posterior dels compromisos i aportar tota la documentació que sigui requerida en l'exercici d'aquestes actuacions: CB.

- Elements que componen la línia de base: CB.

Les sancions i exclusions per incompliments de compromisos avaluables són les següents:

1. COMPROMISOS BÀSICS

100% de l'ajuda.

2. COMPROMISOS PRINCIPALS

1 compromís incomplert: 20% de l'ajuda.

2 o més compromisos incomplerts: 40% de l'ajuda.

3. COMPROMISOS SECUNDARIS

1 compromís incomplert: 5% de l'ajuda.

2 o més compromisos incomplerts: 10% de l'ajuda.

4. EXCLUSIÓ

Només en casos d'incompliment greu, falsedat, intencionalitat i negligència, se sol·licitarà el reintegrament dels imports d'anys anteriors. En cas de compensació amb pagaments futurs, si aquests imports no es poden recuperar íntegrament en els tres anys naturals posteriors a aquell en què s'ha descobert l'incompliment, es cancel·larà el saldo pendent. A més el beneficiari quedarà exclòs de la mateixa mesura durant l'any natural en què s'ha detectat l'incompliment i l'any natural següent.

Quan els beneficiaris no hagin pogut complir els seus compromisos per motius de força major o circumstàncies excepcionals, conservaran el dret a l'ajuda en el moment en què s'hagi produït el cas de força major o la circumstància excepcional.

En qualsevol cas, s'aplicarà el que disposen les circulars de coordinació que es dictin per part de l'autoritat de coordinació.

5. INCOMPLIMENTS INTENCIONATS

De conformitat amb el que disposa l'article 60 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, no es concedirà cap ajuda als beneficiaris que hagin creat artificialment les condicions exigides per obtenir-la.

D'acord amb el que preveu l'article 101 del Reial decret 1075/2014, de 19 de desembre, es podran considerar situacions de creació de condicions artificials totes les operacions que detalla l'annex XV del Reial decret esmentat.