Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 45460
Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la Modificació puntual núm. 3 de les NNSS, TM Artà (197E/2016)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En relació amb l'assumpte de referència, i d'acord amb l'establert a l'article 25.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, es publica l'Acord del Ple de la CMAIB, en sessió de 22 de desembre de 2021,

DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

L'art. 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental estableix els plans o programes que són objecte d'una Avaluació Ambiental Estratègica (AAE) ordinària.

1. Antecedents

Aquest expedient es va iniciar el 10 de novembre de 2016 com una Avaluació Ambiental Estratègica (AAE) Simplificada.

El 25 d'abril de 2017 el President de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) emet la Resolució mitjançant la qual es formula l'informe ambiental estratègic on es conclou que la Modificació Puntual (MP) núm. 3 de les Normes Subsidiàries d'Artà s'ha de subjectar a AAE Ordinària (BOIB núm. 51 de 29/5/2017).

2. Objecte del pla

L'objectiu de la MP és el d'ampliar la superfície del sistema general en sòl rústic de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de la Colònia de St. Pere, amb la finalitat de poder realitzar una ampliació de la depuradora que respongui a les necessitats indicades als informes de l'Agència Balear d'Aigua i Qualitat Ambiental (ABAQUA); així mateix s'adapten els paràmetres de l'EDAR a les necessitats d'aquest tipus d'infraestructures i també es recullen els sistemes generals de sanejament del municipi.

Actualment l'EDAR només dona servei a la Colònia de St. Pere, Montferrutx i s'Estanyol; amb la modificació proposada es possibilitarà l'ampliació de l'EDAR que permetrà donar servei als nuclis de Betlem i St. Pere, que actualment funcionen amb fosses sèptiques.

Modificacions proposades:

-Qualificar 3.395 m2 (parcel·la 7, polígon 3 d'Artà), contigus a l'actual EDAR, com a Sistema General. -Adaptar els paràmetres edificatoris a les necessitats d'aquests tipus d'infraestructures. -Recollir els sistemes generals d'infraestructures de sanejament en sòl rústic, tal com sol·liciten ABAQUA i la CMAIB:

a.Nova Estació de Bombeig d'Aigües Residuals (EBAR) a Betlem, a un solar qualificat com a Espai Lliure Públic. b.Reubicació de l'EBAR intermitja (que s'ubicava a Domini Públic Marítim Terrestre-DPMT) a una zona verda de Montferrutx, ubicada en zona de servitud de protecció de costes. c.Canonada d'aigües residuals des de Betlem/St. Pere fins l'EDAR (que ja està executada). d.Conducció d'aigües regenerades per a reutilització per a reg.

3. Anàlisi d'alternatives

Ampliació EDAR:

-Alternativa 1: parcel·la situada al sud-est de l'actual EDAR i que afecta a la servitud de pas del Torrent de Can Tonó.-Alternativa 2: parcel·la situada a l'est de l'actual EDAR i que no afecta al Torrent de Can Tonó.

Analitzades les dues alternatives es considera que l'alternativa 2 presenta unes millors condicions per a la ubicació de l'ampliació de l'EDAR i implica una ordenació més coherent de la infraestructura.

 

Noves EBAR

-EBAR intermitja: s'analitza deixar l'EBAR en el lloc actual (ubicada en zona DPMT) o canviar la seva ubicació a l'altre costat de la carretera a una zona verda de Montferrutx (afecta a zona de servitud de costes però es troba fora del DPMT). Es considera més beneficiós des del punt de vista ambiental reubicar l'EBAR.-EBAR Betlem: no s'han estudiat alternatives a la parcel·la acordada entre ABAQUA i l'Ajuntament per considerar-se que és la millor ubicació.

4. Elements ambientals significatius afectats pel Pla i mesures proposades

a) TerritoriEls terrenys objecte d'ampliació tenen qualificació d'APT de Costes i Sòl Rústic General segons el Pla Territorial de Mallorca; i el Planejament municipal els qualifica com a ANIM-B (Àrea Natural d'Interès Municipal).

Tant la ubicació de l'EDAR actual com la parcel·la on es proposa la seva ampliació no estan afectades per cap Àrea de Prevenció de Riscos i és una zona amb Vulnerabilitat d'Aqüífers moderada; segons la informació que apareix a l'IDEIB, el pou de proveïment urbà més pròxim està a més de 1.500 m de l'EDAR, per tant, no està afectat per cap perímetre de protecció.

L'àmbit d'ampliació de l'EDAR no afecta cap Espai Natural Protegit; la canonada que connecta l'EDAR amb Betlem/St. Pere afecta l'ANEI i el LIC i ZEPA Muntanyes d'Artà; no obstant, l'afecció és mínima perquè transcorre soterrada seguint el traçat de la Ma-3331 i, a més, l'obra ja està executada.

b) PaisatgeLa MP afecta a terrenys contigus a l'EDAR actual i en contacte amb el vial que connecta s'Estanyol i la Colònia de St. Pere; es tracta d'una zona pràcticament plana amb conreus abandonats.

L'execució del projecte alterarà les visuals actuals, per la qual cosa quan es redacti el projecte de l'ampliació de l'EDAR s'haurà de dissenyar de manera que l'impacte paisatgístic sigui el menor possible.

5. Resum del procés d'avaluació

5.1. Fase Prèvia de Consultes Com s'ha dit a l'apartat 1 (Antecedents), aquest expedient es va iniciar com una AAE Simplificada i l'abril de 2017 el President de la CMAIB va emetre una Resolució on es concloïa que la present MP s'havia de subjectar a AAE.

5.2. Fase d'informació pública i de consultes La present Modificació Puntual i l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE) es varen sotmetre al tràmit d'informació pública durant un període de 45 dies i es va presentar 1 al·legació.

A la documentació tramesa per l'Ajuntament hi consta:

-Certificat municipal de l'acord d'aprovació inicial de la MP en la sessió ordinària del Ple Municipal de 25 de gener de 2021.-Certificat municipal on s'indica que s'ha sotmès la documentació corresponent a l'aprovació inicial de la MP, juntament amb l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE), al tràmit d'informació pública per un termini de 45 dies mitjançant la publicació en el BOIB núm. 25 de 20/2/21, al diari Ara Balears de 20/2/21 i al tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament.

-Còpia de l'al·legació presentada pel senyor Joan Lluís Gelabert Vicens.

-Còpia dels oficis de les consultes realitzades a les administracions afectades.

-Còpia dels informes rebuts de les administracions consultades.

Informes rebuts

 

-Conselleria Medi Ambient i Territori+Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

*Servei de Protecció d'Espècies (11/3/2021)

[...] la modificació proposada podria afectar a la tortuga mediterrània, espècia protegida present a la zona. L'EAE no en preveu mesures preventives.

Conclusió: s'informa favorablement la MP amb un condicionant.

El condicionant establert pel Servei s'inclourà com a condicionant pel futur projecte d'ampliació de l'EDAR.

*Servei de Planificació al Medi Natural (29/3/2021)

Es proposa al director general que CERTIFIQUI que la MP no té relació directa amb la gestió dels llocs de la XN 2000 i que no afectarà aquests espais protegits de manera apreciable sempre que el projecte de l'ampliació de l'EDAR es trameti al Servei per emetre l'informe d'afecció a la XN2000 d'acord amb l'art. 39 de la LECO, el qual haurà de contemplar mesures per evitar l'afecció de les aigües residuals al LIC marí ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia i al LIC ES53100029 Na Borges, tant amb el funcionament ordinari amb un correcte tractament de les aigües residuals i destí d'aquestes, com en cas d'alguna emergència, mal funcionament, aturada o qualsevol esdeveniment accidental.

*Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (17/6/2021)

Atès que l'alternativa per l'ampliació de l'EDAR que proposa la MP està en sòl rústic agrícola i no s'afectarà zona forestal ni cap Zona d'Alt Risc d'Incendi Forestal (ZAR), el Servei no té cap inconvenient o consideració com a administració afectada.

+ABAQUA (12/4/2021)

[...] A dia d'avui l'EDAR Colònia Sant Pere no te´capacitat suficient per gestionat tot l'augment de les aigües residuals (associat a l'estimació de població a mig termini) que preveuen les Normes Subsidiàries d'Artà.

La superfície proposada per a l'ampliació de l'EDAR es considera suficient.

S'informa favorablement la MP amb les següents condicions:

1. Prèviament a la posada en funcionament de la connexió dels nuclis urbans de Betlem i St. Pere, s'hauran de resoldre les consideracions tècniques relatives a la suficiència de l'EBAR Port i la nova EBAR Montferrutx i la conducció de fecals (provinents de Betlem i St. Pere) a través del nucli de la Colònia de St. Pere.

2. Per tal de no perjudicar el correcte funcionament d'aquest sistema s'haurà de coordinar el desenvolupament dels creixements i consolidacions previstos als nuclis urbans connectats al sistema de l'EDAR.

-Consell de Mallorca.

+Departament de Territori (21/4/2021)

La Comissió Insular d'Ordenació del Territori i Urbanisme, en sessió de dia 30 d'abril de 2021, acordar emetre l'informe de conformitat amb les consideracions que duu a terme l'informe emès pel Servei Tècnic i Servei Jurídic del 21 d'abril, el qual realitza les següents consideracions:

[...] En relació a la fitxa del Sistema General es considera no adequat definir una superfície màxima d'ocupació total del 100 %, quan s'ha establert un màxim del 50 %. S'ha de definir una separació mínima a vial públic de 8 metres i una separació a partions de 5 metres.

S'ha de rectificar la fulla 23 de la Memòria, actualitzant les dades que facin referència a la modificació 2.

+Departament de Mobilitat i Infraestructures. Servei d'Explotació i Conservació (9/7/2021)

Respecte a l'ampliació de l'EDAR: [...] les parcel·les assenyalades com a necessàries per a l'ampliació no afecten a cap zona de domini públic, reserva, protecció o afecció de la xarxa viària de titularitat del Consell de Mallorca.

Respecte a la xarxa de sanejament: [...] per a la incorporació del col·lector a la xarxa municipal de sanejament s'haurà de tindre en compte que únicament es pot afectar el domini públic viari de la Ma-3331 per a realitzar tasques de mera conservació puntual per instal·lació d'alguna vàlvula o similar, i no es permet la substitució de trams de qualsevol longitud per falta de dimensionament de la xarxa existent.

+Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Servei de Patrimoni Històric (12/8/2021)

S'indica que a l'àmbit de la MP no consten elements declarats BIC o BC.

Al·legació

Aquesta al·legació es fonamenta en diversos motius, alguns d'ells no tenen relació amb la tramitació ambiental (indemnització, valoració terreny, informe sostenibilitat econòmica, etc.) i alguns altres sí (insuficient informació pública, estudi alternatives, anàlisi mobilitat, abocament aigua depurada a la mar, etc.).

6.Conclusions

Per tot l'anterior, es formula la declaració ambiental estratègica favorable respecte de la Modificació Puntual núm. 3 de les Normes Subsidiàries d'Artà amb les següents condicions:

1.Abans de l'aprovació definitiva s'ha de corregir l'errada detectada en els plànols, ja que s'ha constatat que en l'EAE es parla de la conducció d'aigües regenerades, mentre que en els plànols que s'adjunten no es veu grafiada, tot i que surt a la llegenda dels mateixos.

2.A la fitxa del Sistema General EDAR Colònia de St. Pere (o on correspongui de la documentació de la MP que s'aprovi) s'ha d'afegir que el futur projecte d'ampliació de la depuradora:

-S'ha de dissenyar de manera que l'impacte paisatgístic sigui el menor possible.

-S'hi han d'establir mesures preventives i correctores per a la possible afecció a la tortuga mediterrània; entre d'altres, caldrà realitzar batudes a la parcel·la afectada per tal de detectar possibles exemplars, que hauran de ser traslladats a parcel·les properes segures de condicions similars.

Es recorda que si el projecte d'ampliació de l'EDAR Colònia de St. Pere no estès sotmès a avaluació ambiental, s'ha de trametre al Servei de Planificació al Medi Natural per emetre l'informe d'afecció a la XN2000 d'acord amb l'art. 39 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), ja que el projecte pot afectar al LIC marí Badies de Pollença i Alcúdia i al LIC Na Borges. Si l'ampliació s'hagués de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental, l'anàlisi de repercussions sobre la XN 2000 s'integraria en el procediment d'AIA.

 

Palma, 10 de gener de 2022

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias