Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 36812
Informació pública relativa al «Proyecto constructivo de adecuación de rampa de varada en concesión administrativa situada en Caló d’en Busques nº18. Cala Figuera (T.M. Santanyí)»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El «Proyecto constructivo de adecuación de rampa de varada en concesión administrativa situada en Caló d'en Busques nº18. Cala Figuera. (T.M. Santanyí)», redactat el mes de juliol de 2021 pel Sr. Carlos Garau Fullana, enginyer de camins, canals i ports, col·legiat núm. 10.704 i visat pel Col·legi d'Enginyers de camins, canals i ports de Balears en data 01/09/2021, té com objecte principal definir les actuacions necessàries per dur a terme l'adequació d'una de les rampes de varada existents en Caló den Busques núm. 18, atès que una de les rampes de varada no es troba alineada amb la caseta-escar, dificultant considerablement les maniobres de varada de les embarcacions.

D'acord amb el que disposa l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears; l'article 80.8 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005 i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci el projecte esmentat, per un termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades puguin consultar-ho i al·legar el que estimin procedent.

El projecte es pot examinar en la pàgina web de Ports de les Illes Balears (www.portsib.es) i a l'enllaç següent:

https://drive.google.com/drive/folders/1OAFBzwJyjTVPH3xFux5MlXnk96XS9HTN?usp=sharing

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (25 de gener de 2022)

El vicepresident executiu Francisco Javier Ramis Otazua