Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 25908
Resolució de data 18 de gener de 2022 per la qual s'atribueixen funcions a la Inspectora Cap de l'Equip d'Inspecció

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB número 4, de 6 de gener de 2022) es declara el cessament del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears —a partir d'ara “l'Oficina”— amb efectes del dia 1 de gener de 2022.

2. Des del passat dia 1 de gener la Cap de l'Àrea d'Investigació i Inspecció, exerceix les funcions de Directora Adjunta de l'Oficina, pel fet d'estar vacant el càrrec de Director, d'acord amb la designació efectuada mitjançant Resolució de 15 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021)

Fonaments de dret

1. D'acord amb el que preveu l'article 48 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina aprovat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament dels Illes Balears en sessió ordinària de 21-11-2018 (Butlletí Oficial de les Illes Balears de 13-12-2018), les propostes dels informes raonats que s'eleven al Director de l'Oficina, a què fa referència l'article 16.1 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, es redactaran conjuntament pel cap o la cap de l'àrea d'Investigació i d'Inspecció.

2. D'altra banda, l'article 12.2 de l'esmentat reglament assigna les següents funcions a la cap de l'Àrea d'Investigació i Inspecció:

g) Realitzar les determinacions prèvies de versemblança derivades de les denúncies i comunicacions rebudes en l'Oficina.

h) Proposar al director o a la directora de l'Oficina l'obertura, l'arxiu i la conclusió dels expedients d'investigació.

3. Considerant que actualment la cap de l'Àrea d'Investigació i Inspecció és qui ha d'exercir les funcions de Directora Adjunta a causa de la vacant del càrrec de Director i també ha de resoldre totes les propostes i resolucions, les esmentades funcions no són compatibles amb la instrucció dels procediments d'investigació si es pretén preservar-ne la imparcialitat.

En conseqüència, és procedent assignar a la Cap de l'Equip d'Inspecció les funcions indicades en els apartats anteriors.

4. D'acord amb la Disposició Addicional Primera del Reglament de l'Oficina, la cobertura dels llocs de treball es produirà progressivament i en la mesura en què es disposi de dotació pressupostària, motiu pel qual fins que es completi la cobertura de tots els llocs previstos en la relació de llocs de treball de l'Oficina, el director o la directora de l'Oficina distribuirà les funcions que li són pròpies i que aquest reglament atribueix a les diferents àrees, entre el personal que hi presti serveis, amb independència del lloc de treball que ocupin dins l'organigrama de l'Oficina, sempre que siguin adequades al seu cos, la seva escala, el seu grup o el seu subgrup al qual està adscrit.

Per tot això, en virtut de l'article 6.1.l) del Reglament dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Atribuir a la Sra. Eva Ortín Pina, Inspectora Cap de l'Equip d'Inspecció de l'Oficina, les funcions corresponents a la cap de l'Àrea d'Investigació i Inspecció previstes en les lletres g) i h) de l'article 12.2 i l'article 48 del Reglament, durant els períodes que el càrrec de Director de l'Oficina estigui vacant.

2. Aquest Resolució entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, en data de la signatura electrònica (18 de gener de 2022)

Document signat electrònicament (Reial Decret 203/2021, article 22) per Mª Belén Méndez Alonso, La cap de l'Àrea d'Investigació i Inspecció, en funcions de directora adjunta (BOIB núm. 175 de 23-12-21)