Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 624394
Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances reguladores de tributs municipals

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB número 140 de data 12 d'octubre de 2021 es va publicar l'acord adoptat pel Ple municipal en sessió extraordinària de data 7 d'octubre de 2021 i acord adoptat per la Junta de Govern Local celebrada en la mateixa data en sessió extraordinària, d'aprovació provisional per a la modificació no substancial de les següents ordenances:

1.- Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns immobles (IBI) -Ordenança núm. 1-.

2.- Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) -Ordenança núm. 2-.

3.- Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) -Ordenança núm. 3-.

4.- Ordenança General de Recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals (Ordenança núm. 43).

5.- Ordenança Reguladora de la Prestació Patrimonial Pública No Tributària per la prestació del Servei de Recollida, Tractament i Eliminació de Residus (Ordenança núm. 61).

6.- Ordenança reguladora del Preu Públic per la Prestació de Serveis en les Instal·lacions Esportives Municipals (Ordenança núm. 29).

7.- Ordenança reguladora del Preu Públic per la Prestació dels Serveis Municipals de Formació i Activitats Musicals (Ordenança núm. 37).

Enfront de les mateixes s'han presentat recomanacions i/o suggeriments les quals han estat resoltes, respecte de l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis en les instal·lacions esportives municipals (ordenança núm. 29) i l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis municipals de formació i activitats musicals, en sessió ordinària de la Junta de Govern Local celebrada el dia 20 de desembre de 2021, i respecte de la resta de les ordenances, en sessió plenària celebrada amb caràcter extraordinari el dia 21 de desembre de 2021, havent-se adoptat acords d'aprovació definitiu de les citades ordenances.

Es publica el text íntegre de les ordenances, en compliment del que es disposa en el R .D.L. 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a l'efecte de la seva entrada en vigor, conforme al que es disposa en aquestes.

Text de les ordenances:

ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

FONAMENT LEGAL

Article 1.

L'Ajuntament de Calvià, d'acord amb l'article 15.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, fa ús de la facultat que li atorga aquesta Llei, en ordre a la fixació dels elements necessaris per a la determinació de les quotes tributàries de l'impost sobre béns immobles, previst a l'article 59.1.a) de dita Llei, l'exacció de la qual es farà amb subjecció al que disposa aquesta Ordenança fiscal.

ELEMENTS DE LA RELACIÓ TRIBUTÀRIA FIXATS PER LLEI

Article 2.

La naturalesa del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació dels subjectes passius i de la base de tributació, l'aplicació de beneficis tributaris, la concreció del període impositiu i el naixement de l'obligació de contribuir o meritació, així com el règim d'administració o gestió, es regula d'acord amb els preceptes continguts en el RDL 2/2004 (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals) i per les altres disposicions legals i reglamentàries que la complementen i que siguin d'aplicació al present impost, així com per la present Ordenança fiscal.

TIPUS IMPOSITIUS I QUOTA

Article 3.

D'acord amb l'article 72 de l'esmentada Llei, el tipus impositiu es fixa:

Percentatge

a) En béns urbans:

Tipus de gravamen a aplicar per béns urbans 0,5

b) En béns rústics:

Tipus de gravamen a aplicar per béns rústics 0,5

c) En béns immobles de característiques especials:

Tipus de gravamen a aplicar per béns de característiques especials 0,455

No obstant això, s'estableix el tipus de gravamen diferenciat del 0,55% quan es tracti de béns immobles urbans que, exclosos els d'ús residencial, tinguin assignats els usos establerts en la normativa cadastral per a la valoració de les construccions i que es recullen en la taula següent i que només s'aplicarà, com a màxim al 10% dels béns immobles urbans que per a cada ús, tingui major valor cadastral, segons els valors indicats i que constitueixin el llindar de valor per a cada ús:

Ús

Valor cadastral

A: Magatzem i estacionament

620.640,43 €

C: Comercial

403.731,80 €

E: Cultural

11.296.908,50 €

G: Oci i hotelera

1.570.432,22 €

I: Industrial

295.903,77 €

K: Esportiu

3.696.806,45 €

M: Obres, jardineria, solo sense edificar

315.307,09 €

O: Oficines

320.711,92 €

P: Edifici singular

Sense valors afectats

R: Religiós

Sense valors afectats

T: Espectacle

Sense valors afectats

Y: Sanitat i beneficència

5.195.027,38 €

Quan els immobles tinguin atribuïts més d'un ús, es considerarà el corresponent al de l'edificació o dependència principal.

Article 4.

1. La quota d'aquest impost serà la resultant d'aplicar a la base imposable:

a) En els béns urbans, el tipus de gravamen del 0,5 per cent, segons l'apartat a) de l'article anterior.

b) En els béns rústics, el tipus de gravamen del 0,5 per cent, segons l'apartat b) del mateix article anterior.

c) En els béns de característiques especials, el tipus de gravamen del 0,455 per cent, segons l'apartat c) del mateix article anterior.

2. S'estableix un recàrrec del 50 per cent sobre la quota líquida als immobles d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent. Dit recàrrec es reporta el 31 de desembre i es liquidarà anualment per l'Ajuntament. A aquest efecte, les persones titulars dels immobles d'ús residencial que hagin estat desocupats amb caràcter permanent durant l'exercici estan obligats a declarar a l'Ajuntament aquesta circumstància abans del 31 de març de l'any següent.

3. Als efectes de determinar la base liquidable en béns rústics, el coeficient a què es refereix la disposició transitòria divuitena del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, queda fixat en el 1,00.

EXEMPCIONS

Article 5.

Estaran exempts de l'impost:

a) Els immobles relacionats a l'article 62, apartats 1 i 2 del RDL 2/2004.

b) Els béns, els titulars dels quals siguin els centres sanitaris de Sanitat Pública, sempre que estiguin directament afectats a la finalitat específica dels referits centres. Han de formular prèvia sol·licitud abans del 31 de març del respectiu exercici, acreditant la identificació cadastral de l'immoble i la seva destinació.

c) Els béns urbans la quota líquida dels quals resulti inferior a 5 euros i els béns rústics d'un mateix subjecte passiu la quota líquida del qual resulti inferior a 9 euros; tot això de conformitat als Art. 62.4 i 77.2, respectivament, del RDL 2/2004.

BONIFICACIONS

Article 6.

1. Tendran dret a una bonificació del 90 per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que així se sol·liciti per les persones interessades abans de l'inici de les obres, els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a obra nova, i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell que s'iniciïn les obres fins al posterior a la seva finalització, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir tres períodes impositius.

2. Tendran dret a una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests habitatges, segons la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta bonificació es concedirà a petició de la persona interessada, bonificació que es podrà efectuar en qualsevol moment anterior a la finalització dels tres períodes impositius de la seva durada i tendrà efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell que se sol·liciti.

Així mateix, els citats habitatges tendran dret a una bonificació addicional del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost, durant els tres períodes impositius següents, una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior.

3. Tindran dret a una bonificació de la quota íntegra, o en el seu cas, de la resultant d'aplicar la bonificació de l'apartat 2 anterior, els subjectes passius que ostentin la condició de persones titulars de família nombrosa. Aquesta bonificació serà únicament d'aplicació en el cas d'immobles que constitueixin el domicili familiar i sempre que el seu valor cadastral no superi els 268.800 euros. El percentatge d'aquesta bonificació serà:

Valor cadastral de l'habitatge habitual                      Percentatge de bonificació

Fins a 193.900 euros...............                                                 90

De 193.901 a 268.800 euros...............                                      25

L'import del valor cadastral s'actualitzarà anualment, a partir del 2010, mitjançant l'aplicació successiva del percentatge de variació que experimentin, amb caràcter general, els valors cadastrals dels immobles conforme a la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

La citada bonificació, que s'atorgarà per termini anual, es concedirà a petició de la persona interessada, i tindrà efectes, en el seu cas, des del període següent a aquell en el qual es sol·liciti, prorrogant-se automàticament de manera anual mentre es compleixin les condicions per al seu gaudi.

El 31 de desembre de cada exercici serà la data límit per a la presentació de les noves sol·licituds de bonificació per família nombrosa que hagin de fer efecte a partir de l'exercici posterior; per a la seva tramitació, les persones interessades hauran de presentar declaració responsable del compliment de les condicions exigibles per a gaudir de la citada bonificació, procedint aquesta Administració a la realització de les comprovacions oportunes quan escaigui.

En tot cas, la bonificació es donarà de baixa d'ofici l'any immediatament següent a aquell en què el subjecte passiu cessi en la seva condició de persona titular de família nombrosa o quan no concorrin els requisits per al seu reconeixement.

4.- S'estableix una bonificació de fins al 95 per cent de la quota íntegra de l'impost a favor dels immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies de foment de l'ocupació que justifiquin tal declaració.

4.1.- Correspondrà aquesta declaració al ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

4.2.- Es considerarà que existeix foment de l'ocupació sempre que l'activitat econòmica generi nova ocupació o millori les condicions d'estabilitat o durada del ja existent, de manera que s'afavoreixi i promogui la desestacionalització turística, afavoreixi i promogui l'ocupació estable o existeixi una contractació de major durada en el transcurs de l'any, amb la finalitat d'allargar, d'aquesta manera, els mesos d'obertura. Per a la valoració de les circumstàncies de foment de l'ocupació, es prendrà com a període de referència els dos anys immediatament anteriors al de la sol·licitud.

A l'efecte de la valoració i concessió de les bonificacions sol·licitades, no es considerarà que s'ha produït l'inici de l'exercici d'una nova activitat econòmica quan aquesta s'hagi desenvolupat anteriorment sota una altra titularitat o tipologia anàloga en el municipi de Calvià, circumstància que s'entendrà que concorre, entre altres supòsits, en els casos de fusió, escissió o aportació de branques d'activitat.

4.3.- Per l'Alcaldia es dictaran les instruccions relatives a la documentació a aportar juntament amb la sol·licitud de bonificació, així com la que sigui precisa aportar per a la seva renovació.

4.4.- Per l'Alcaldia es determinaran els criteris generals a tenir en compte per part de la Comissió de Valoració per proposar al Ple l'aprovació de les bonificacions sol·licitades.

4.5.- La bonificació s'atorgarà per un període màxim de 4 anys i els requisits que hagin estat causa per a la seva obtenció hauran de mantenir-se durant el temps que duri la mateixa.

El Ple aprovarà, en cada cas, el percentatge de la bonificació a atorgar, així com el temps de durada de la mateixa, a proposta de la Comissió de Valoració, que estarà composta per un o una representant dels Serveis Econòmics, un representant del Servei d'Urbanisme, un representant del Departament de Comerç i Activitats, un representant dels Serveis Generals, un representant del Servei d'Inspecció i els que l'alcalde designi.

La bonificació haurà de sol·licitar-se entre els mesos d'agost a octubre de l'exercici immediatament anterior al que assorteixi efectes.

5.- Bonificació per aprofitament tèrmic o elèctric:

Podran gaudir d'una bonificació del 50% en la quota íntegra anual de l'impost, fins a un màxim del 50% del cost total de la instal·lació, les persones titulars d'aquells immobles d'ús residencial que hagin instal·lat sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a l'autoconsum, sempre que la instal·lació hagi estat realitzada amb caràcter voluntari pel subjecte passiu, i no respongui a obligacions derivades de la normativa vigent.

En el cas de les instal·lacions per a la producció de calor, aquestes hauran d'incloure col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'administració competent.

La bonificació, de caràcter pregat, s'aplicarà durant els tres períodes impositius següents al de la sol·licitud de bonificació, si aquesta ha estat aprovada.

Perquè la bonificació pugui ser aplicada serà necessari el compliment dels següents requisits que hauran d'acreditar-se amb la sol·licitud:

-Haver obtingut la llicència urbanística de la instal·lació fotovoltaica en cas que aquesta fos preceptiva o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres o instal·lacions, amb compliment de quants requisits tributaris o d'una altra índole puguin ser-li exigibles.

-Haver presentat la documentació tècnica en el Registre d'autoconsum d'energia elèctrica de les Illes Balears de la Conselleria de Transició energètica i sectors productius, o la que en el seu cas tingui les competències en la matèria.

A més, a la sol·licitud, en model normalitzat, haurà d'acompanyar-se certificació emesa per tècnic competent en la matèria, que acrediti que s'ha instal·lat un sistema general per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per a l'autoconsum, sent la instal·lació de caràcter no obligatori. Haurà també acompanyar-se còpia autèntica de les factures de la instal·lació, signades i segellades per l'empresa instal·ladora, i justificant de pagament d'aquestes.

El cost de la instal·lació es considerarà, a l'efecte del càlcul de la bonificació, amb l'Impost sobre el Valor Afegit inclòs en el cas que les persones beneficiàries de la instal·lació siguin persones físiques, i exclòs en el cas de persones jurídiques.

Les ajudes públiques o privades concedides a aquest efecte, es considerarà menor cost de la instal·lació a l'hora de calcular la bonificació.

Quan es tracti d'habitatges i locals en règim de propietat horitzontal on es faci una instal·lació compartida per a subministrar energia a tots o alguns d'ells, només es podran beneficiar els habitatges i locals vinculats a aquesta instal·lació, per la qual cosa, hauran d'aportar una relació de propietaris, amb indicació de les referències cadastrals dels immobles que participin en la instal·lació, així com percentatges de participació, entenent-se a parts iguales quan no s'especifiqui. En aquest cas, la sol·licitud haurà d'anar signada per totes les persones que ho sol·licitin o per un tercer en nom de tots els participants que tingui la seva representació degudament acreditada. S'exclouen trasters i aparcaments.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA

Les persones que en el present exercici 2021 ja tinguin concedida la bonificació de l'IBI per família nombrosa, veuran prorrogada de manera automàtica aquesta bonificació pel temps en què es continuïn complint els requisits que van motivar el seu atorgament.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal fou aprovada definitivament el 21 de desembre de 2021, i després de la seva publicació en el BOIB en els termes previstos a l'article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, entrarà en vigor a partir del dia 1 de gener de 2022, i continuarà la seva vigència fins que no sigui derogada o modificada.

 

ORDENANÇA REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1. Disposició general

Conforme al que disposa l'article 15.2, en relació amb l'article 59.1, tots dos del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajuntament continuarà exigint l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica d'acord amb les normes reguladores de l'impost contingudes en el citat reial decret legislatiu, i d'acord amb les altres disposicions legals i reglamentàries que la complementin, així com per la present ordenança fiscal.

Article 2. Naturalesa i fet imposable

1. L'Impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa aptes per circular per les vies públiques, qualsevol que en sigui la classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per circular el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents i mentre no estigui de baixa en aquests. A l'efecte d'aquest impost, també s'han de considerar aptes els vehicles amb permisos temporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a aquest impost:

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per tractar-se de models antics, puguin ser autoritzats a circular excepcionalment en ocasió d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als vehicles d'aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilograms.

Article 3. Exempcions i bonificacions

1. Estan exempts de l'impost:

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, externament identificats i a condició de reciprocitat en la seva extensió i grau.

Així mateix, els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic.

c) Els vehicles respecte dels quals així es derivi d'allò disposat en tractats o convenis internacionals.

d) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

e) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda a què es refereix la lletra A de l'annex II del Reglament general de vehicles, aprovat per Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Així mateix, n'estan exempts els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat les quals els facin servir per a ús exclusiu. Aquesta exempció s'ha d'aplicar mentre es mantenguin aquestes circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al transport d'aquestes.

Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per més d'un vehicle simultàniament.

A l'efecte del que es disposa en aquest paràgraf, es consideraran persones amb discapacitat les que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100.

f) Els autobusos, microbusos i altres vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tenguin una capacitat que excedeixi de nou places, inclosa la del conductor.

g) Els tractors, remolcs, semiremolcs i maquinària amb cartilla d'inspecció agrícola o certificat d'inscripció en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola de les Illes Balears (ROMA).

2. Per poder aplicar les exempcions a què es refereixen els paràgrafs e) i g) de l'apartat 1 d'aquest article, les persones interessades han d'instar-ne la concessió indicant les característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici. Declarada l'exempció per l'administració municipal, s'expedirà un document que n'acrediti la concessió.

En relació amb l'exempció prevista en el segon paràgraf del paràgraf e) de l'apartat 1 anterior, la persona interessada ha de justificar la destinació del vehicle, així com indicar quina administració ha reconegut la seva condició de discapacitat.

3. S'estableix una bonificació del 100 per 100 de la quota als vehicles històrics o amb una antiguitat mínima de vint-i-cinc anys, comptats a partir de la data de fabricació. Si aquesta no es coneix, es prendrà com a referència la de la seva primera matriculació o, en defecte d'aquesta, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

4. Tenen dret a una bonificació del 75 per 100 en la quota de l'impost els vehicles elèctrics de les classes turismes, camions, furgons, furgonetes, vehicles mixtos adaptables, autobusos i autocars la propulsió dels quals sigui exclusivament elèctrica. Així mateix tenen dret a una bonificació del 50 per 100 els vehicles que l'Ajuntament reconegui com de propulsió mixta (motor elèctric-gasolina, elèctric-gasoil o elèctric-gas), de les classes turismes, camions, furgons, furgonetes, vehicles mixtos adaptables, autobusos i autocars, que estiguin homologats. L'esmentada bonificació s'aplicarà de forma automàtica sense que s'hagi de formular cap sol·licitud per part del subjecte passiu.

5. Els efectes de la concessió de beneficis fiscals s'inicien a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud i no poden tenir caràcter retroactiu. Respecte dels vehicles de primera matriculació, es concediran els beneficis fiscals per a l'exercici en curs sempre que la sol·licitud es formuli en el període d'un mes comptat des de la data de matriculació.

Article 4

Els vehicles exempts de l'impost per aplicació de l'anterior redacció de l'article 94.1.d), de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, que no compleixin els requisits fixats per a l'exempció en la nova redacció donada per la Llei 51/2002, de 27 de desembre, continuaran tenint dret a l'aplicació de l'exempció prevista en la redacció anterior del citat precepte, sempre que el vehicle continuï mantenint els requisits que aquest exigia.

Article 5

No poden reconèixer-se altres beneficis fiscals que els expressament prevists en les normes amb rang de llei o en les derivades de l'aplicació dels tractats internacionals.

Article 6. Subjectes passius

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques, i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributaria, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.

2. Els subjectes passius, determinats segons l'apartat anterior, han de satisfer l'impost a aquest Ajuntament quan el domicili fiscal del vehicle estigui situat en el terme municipal de Calvià.

Article 7. Responsables

Respecte dels responsables del tribut, s'ha d'estar al que disposa la Llei general tributària i la resta de disposicions que hi siguin aplicables.

Article 8. Base imposable

1. La base imposable dels vehicles que a continuació se citen, constituïda per la magnitud en unitats de quantitat o pes del fet imposable, sobre les quals s'ha d'aplicar la tarifa que correspongui, és la següent:

a) Per a turismes i pick-ups, que tributaran baix l'epígraf de “Turismes”, el nombre de cavalls fiscals.

b) Per a autobusos o autocars, que tributaran baix l'epígraf de “Autobusos”, el nombre de places.

c) Per a camions, furgons, furgonetes, derivats de turismes i auto-caravanes, que tributaran baix l'epígraf de “Camions”, i per a remolcs i semiremolcs, que tributaran baix l'epígraf de “Remolcs”, els quilograms de càrrega útil.

d) Per a tractors, tracto-camions i vehicles especials, que tributaran baix l'epígraf de “Tractors”, el nombre de cavalls fiscals.

e) Per a motocicletes, motocarros i automòbils de tres rodes, que tributaran baix l'epígraf de “Motocicletes”, els centímetres cúbics de cilindrada.

2. Per a ciclomotors, el deute tributari vindrà determinat per una quantitat fixa.

Article 9. Quota tributària

1. Les quotes tributàries s'han de determinar per aplicació de les tarifes que figuren en l'annex d'aquesta Ordenança.

2. Pel que respecta al concepte de les diverses classes de vehicles i a l'aplicació de les tarifes, han de tenir-se en compte les següents regles:

a) A l'efecte d'aquest impost, el concepte de les diverses classes de vehicles relacionades en les tarifes d'aquest ve recollit en l'Annex II del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles.

b) En tot cas, la rúbrica genèrica de «tractors» a què es refereix la lletra d) de les tarifes indicades comprèn els «tractors d'obres» i els «tractors de serveis».

c) La potència fiscal expressada en cavalls fiscals s'ha d'establir d'acord amb el que disposa l'Annex V del Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles.

d) Els «vehicles mixtos», definits en el número 19 de l'Annex I del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, s'han de classificar, a l'efecte de l'aplicació de les tarifes de l'impost, d'acord amb els següents criteris:

 

a) Com a turismes, si la càrrega útil autoritzada és inferior o igual a 525 kg.

b) Com a camions, si el vehicle està autoritzat a transportar més de 525 kg de càrrega útil.

e) La càrrega útil expressada en quilograms s'ha d'establir mitjançant alguna de les següents fórmules equivalents:

 • Càrrega útil = MMA - Tara, on MMA és la Massa Màxima Autoritzada.
 • Càrrega útil = MMA - MOM + 75, on MOM és la Massa en Ordre de Marxa.

f) Les motocicletes elèctriques han de tributar per la tarifa aplicable a les motocicletes de fins a 125 centímetres cúbics.

Article 10. Període impositiu i meritació

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeixi aquesta adquisició.

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. L'import de la quota de l'impost s'ha de prorratejar per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També procedeix el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori de vehicle, i això des del moment en què es produeixi aquesta baixa temporal en el registre públic corresponent.

Article 11. Gestió de l'impost

1. Tal com disposa l'article 98.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, s'han de considerar com instruments acreditatius del pagament de l'impost els rebuts tributaris o cartes de pagament, degudament diligenciats de cobrament per la Recaptació Municipal o les seves entitats col·laboradores.

2. En el cas de primera adquisició dels vehicles, els subjectes passius presentaran en les dependències municipals de Gestió Tributària, en el termini de trenta dies a comptar des de la data d'adquisició, una declaració-liquidació segons el model determinat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació procedent, així com la realització d'aquesta. S'ha d'acompanyar la documentació original acreditativa de la compra, el certificat de les característiques tècniques del vehicle i el NIF, NIE o CIF del subjecte passiu.

3. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què es refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu ha d'ingressar l'import de la quota de l'impost resultant d'aquesta. Aquesta autoliquidació tindrà la consideració de liquidació provisional mentre l'oficina gestora no comprovi que aquesta s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores de l'impost.

4. Les persones que sol·licitin la matriculació d'un vehicle han de presentar al mateix temps en la Prefectura Provincial de Trànsit, en triplicat exemplar, la referida declaració-liquidació que acrediti el pagament de l'impost o la seva exempció, degudament diligenciada de cobrament per la Tresoreria Municipal o revisada per les Oficines de Gestió Tributària, respectivament.

5. Les persones titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Trànsit la reforma d'aquests, sempre que dita reforma n'alteri la classificació a l'efecte d'aquest impost, així com en els casos de transferència, de canvi del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle, o de baixa d'aquests vehicles, han d'acreditar prèviament davant la referida Prefectura Provincial el pagament de l'últim rebut presentat al cobrament de l'impost, sense perjudici que sigui exigible per via de gestió i inspecció el pagament de tots els deutes per aquest concepte reportats, liquidats, presentats al cobrament i no prescrits. S'exceptua de la referida obligació d'acreditació el supòsit de les baixes definitives de vehicles amb quinze o més anys d'antiguitat.

6. En tots els casos prevists en l'apartat anterior, els subjectes passius han de presentar davant la Prefectura Provincial de Trànsit una declaració a l'efecte d'aquest impost, conformement al model establert o que s'estableixi en el futur.

7. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost haurà d'efectuar-se de conformitat amb el regulat en l'Ordenança General de Recaptació.

8. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les corresponents quotes s'ha de fer mitjançant el sistema de padró anual, en el qual han de figurar tots els vehicles subjectes a l'impost que es trobin inscrits en el corresponent registre públic i el domicili fiscal del qual correspongui a aquest terme municipal.

9. El padró o matrícula de l'impost s'ha d'exposar al públic durant el termini d'un mes, perquè les persones legítimament interessades puguin examinar-lo i, si n'és el cas, formular-hi les reclamacions oportunes. L'exposició al públic s'ha d'anunciar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler municipal d'anuncis, i produirà els efectes de notificació de la liquidació a cadascun dels subjectes passius.

Article 12

El que disposa l'article anterior sobre la gestió de l'impost s'ha d'entendre modificat quan normes de rang superior estableixin una altra cosa.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada definitivament en data  21 de desembre de 2021. Un cop publicada en el BOIB, ha d'entrar en vigor a partir del dia primer de gener del 2022 i vigirà fins que sigui derogada o modificada.

 

ANNEX Tarifes aplicables

De conformitat amb el que disposa l'article 95.4 del RDL 2/2004, de 5 de març (Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), i l'acord definitiu adoptat per la corporació plenària en data 29 de desembre de 2008, els coeficients d'increment sobre el quadre de tarifes contingudes en l'art. 95.1 del citat RDL, així com les tarifes resultants de l'aplicació d'aquests coeficients, queden fixats en la següent forma:

Epígraf

Potencia i classe de vehicle

Coeficient aplicat

Quota resultant

en euros (€)

A.1

Turismes de menys de 8 cavalls fiscals

1,6560

20,90

A.2

Turismes de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals

1,7784

60,60

A.3

Turismes de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals

1,7974

129,30

A.4

Turismes de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals

1,8424

165,10

A.5

Turismes de 20 cavalls fiscals en davant

1,9407

217,35

B.6

Autobusos de menys de 21 places

1,8064

150,45

B.7

Autobusos de 21 a 50 places

1,7792

211,10

B.8

Autobusos de més de 50 places

1,7757

263,30

C.9

Camions de menys de 1.000 quilograms de càrrega útil

1,7795

75,25

C.10

Camions de 1.000 fins a 2.999 quilograms de càrrega útil

1,8064

150,45

C.11

Camions de 3.000 fins a 9.999 quilograms de càrrega útil

1,7792

211,10

C.12

Camions de més de 9.999 quilograms de càrrega útil

1,7757

263,30

D.13

Tractors de menys de 16 cavalls fiscals

1,7741

31,35

D.14

Tractors de 16 fins a 25 cavalls fiscals

1,8062

50,15

D.15

Tractors de més de 25 cavalls fiscals

1,8064

150,45

E.16

Remolcs de més de 750 quilograms i menys de 1.000 de càrrega útil

1,7741

31,35

E.17

Remolcs de 1.000 fins a 2.999 quilograms de càrrega útil

1,8062

50,15

E.18

Remolques de més de 2.999 quilograms de càrrega útil

1,8064

150,45

F.19

Ciclomotors

1,1821

5,20

F.20

Motocicletes fins a 125 centímetres cúbics

1,1821

5,20

F.21

Motocicletes de més de 125 fins a 250 centímetres cúbics

1,7946

13,60

F.22

Motocicletes de més de 250 fins a 500 centímetres cúbics

1,7933

27,15

F.23

Motocicletes de més de 500 fins a 1.000 centímetres cúbics

1,7940

54,35

F.24

Motocicletes de més de 1.000 centímetres cúbics

1,7940

108,70

 

ORDENANÇA REGULADORA DE l'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

FONAMENT LEGAL

Article 1.

L'Ajuntament de Calvià, d'acord amb l'article 106.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, fa ús de la facultat que li atorga l'article 15.1 del RDL 2/2004 ( Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals ), seguirà percebent l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, previst a l'article 60.2 de dita Llei, l'exacció del qual s'efectuarà amb subjecció al que disposa aquesta Ordenança.

NATURALESA DEL TRIBUT

Article 2.

El tribut que es regula en aquesta Ordenança té la naturalesa d'impost directe.

FET IMPOSABLE

Article 3.

1. Aquest impost grava l'increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana i que es posi de manifest a conseqüència de transmetre'n la propietat per qualsevol títol o de constituir-ne o transmetre'n qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini.

2. Tendran la consideració de terrenys de naturalesa urbana el sòl urbà, el susceptible d'urbanització, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat, des del moment en què s'aprovi un Programa d'actuació urbanística, els terrenys que disposin de vies pavimentades o que hagin posat vorades a les voravies i que comptin, a més, amb clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia elèctrica i enllumenat públic, i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.

3. No està subjecte a aquest impost l'increment de valor que experimentin els terrenys que tenguin la consideració rústica a efectes de l'impost sobre béns immobles. En conseqüència, s'entén subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que han de tenir la consideració d'urbans a efectes de l'esmentat impost sobre béns immobles, amb independència que estiguin o no prevists d'aquesta manera en el Cadastre o en el Padró. Als efectes d'aquest impost, hi estarà també subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys integrats en els béns immobles, classificats com de característiques especials a efectes de l'impost sobre béns immobles.

4. Estaran exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels actes següents:

a) Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adjudicacions que al seu favor i en pagament de les quals es verifiquin i les transmissions que es facin als cònjuges en el pagament dels seus havers comuns.

b) Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills/es, com a conseqüència del compliment de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic matrimonial.

 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 4.

1. També estaran exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseqüència dels actes següents:

a) La constitució i la transmissió de qualsevol dels drets de servitud.

b) Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com a conjunt històricoartístic o que hagin estat declarats individualment d'interès cultural, segons l'establert a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, quan les seves persones propietàries o titulars de drets reals acreditin que han realitzat al seu càrrec obres de conservació, millora o rehabilitació en dits immobles. A aquest efecte, l'ordenança fiscal establirà els aspectes substantius i formals de l'exempció.

2. Així mateix, estaran exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan l'obligació de satisfer-los recaigui damunt les persones o entitats següents:

a) L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals a què pertanyi el municipi, així com els organismes autònoms de l'Estat i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les comunitats autònomes i de dites entitats locals.

b) El municipi de Calvià i altres entitats locals integrades o en què s'integri dit municipi, així com les seves respectives entitats de dret públic de caràcter anàleg als organismes autònoms de l'Estat.

c) Les institucions que tenguin la qualificació de benèfiques o beneficodocents.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'ordenació i supervisió de les assegurances privades.

e) Els o les titulars de concessions administratives revertibles respecte als seus terrenys afectes.

f) La Creu Roja Espanyola.

g) Les persones o entitats a favor de les quals s'hagi reconegut l'exempció per tractats o convenis internacionals.

3.1. Podran gaudir d'una bonificació del 95% de les quotes que es reportin en les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, respecte de la transmissió de la propietat de la vivenda habitual del o de la causant, dels locals afectes a l'activitat econòmica exercida per aquest, o de la constitució o transmissió d'un dret real de gaudi limitatiu de domini sobre els referits béns, a favor dels i de les descendents, ascendents, per naturalesa o per adopció, i del o de la cònjuge. A l'efecte del gaudi de la bonificació, s'equipara el/la cònjuge a qui hagués conviscut amb el o la causant amb anàloga relació d'afectivitat i acrediti en tal sentit, en virtut de certificat expedit a aquest efecte, la seva inscripció en el Registre d'Unions de fet que correspongui.

En tot cas, per tenir dret a la bonificació és necessari el compliment dels següents requisits:

a) Tractant-se de la vivenda habitual, la persona adquirent ha d'haver conviscut amb el o la causant els dos anys anteriors a la defunció i mantenir l'adquisició i continuar empadronat en aquesta vivenda durant els cinc anys següents, tret que morís dins d'aquest termini.

b) Tractant-se de locals afectes a l'exercici de l'activitat de l'empresa individual o familiar o negoci professional de la persona morta, caldrà que la persona successora mantengui l'adquisició i l'exercici de l'activitat econòmica durants els cinc anys següents, tret que morís dins d'aquest termini.

c) De no complir-se el requisit de permanència al fet que es refereix en les lletres anteriors, el subjecte passiu haurà de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir del canvi de domicili, de transmissió de la vivenda o local o del cessament de l'activitat, presentant a aquest efecte l'oportuna autoliquidació.

A l'efecte de l'aplicació de la bonificació, en cap cas tindran la consideració de locals afectes a l'activitat econòmica exercida per el/la causant els béns immobles de naturalesa urbana objecte de les activitats de lloguer i venda d'aquests béns.

3.2. Podran disfrutar d'una bonificació del 50% de les quotes que es reportin en les transmissions a títol lucratiu per causa de mort, respecte de la transmissió de la propietat dels béns immobiliaris, a excepció dels contemplats en l'apartat anterior del o de la causant, a favor dels i de les descendents, ascendents, per naturalesa o per adopció, y del o de la cònjuge. A l'efecte del gaudi de la bonificació, s'equipara al/la cònjuge a qui hagués conviscut amb el o la causant amb anàloga relació d'afectivitat i acrediti en tal sentit, en virtut de certificat expedit a aquest efecte, la seva inscripció en el Registre d'Unions de fet que correspongui.

En tots els supòsits contemplats en aquest article, per tenir dret a qualsevol bonificació els béns immobles objecte de la transmissió no podran superar de forma individualitzada els 300.000 euros de valor cadastral.

No tindran dret a bonificació les transmissions que s'efectuiïn d'aparcaments i trasters.

Article 5.

De conformitat al disposat en la Disposició Addicional Segona , Apartat 3 , del Reial decret legislatiu 4/2004 (Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Societats ) , no es reportarà l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana en ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el Capítol VIII del títol VII de la citada Llei , llevat de les relatives a terrenys que s'aportin a l'empara del previst en l'Article 94 de la Llei quan no es trobin integrats en una branca d'activitat.

En la posterior transmissió dels esmentats terrenys s'entendrà que el nombre d'anys al llarg dels quals s'ha posat de manifest l'increment de valor no s'ha interromput per causa de la transmissió derivada de les operacions previstes en el Capítol VIII del títol VII.

Article 6.

A més a més de les exempcions i bonificacions establertes als dos articles anteriors, es podran reconèixer altres beneficis fiscals, a part dels expressament prevists a les normes amb rang de Llei o en els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.

SUBJECTES PASSIUS

Article 7.

1. És subjecte passiu de l'impost a títol de contribuent:

a) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitats del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que adquireix el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

b) En les transmissions de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitats del domini a títol onerós, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària que transmeti el terreny, o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2. En els supòsits als quals es refereix la lletra b) de l'apartat anterior, tendrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona física o jurídica, o l'entitat a què es refereix l'article 35 de la Llei general tributària, que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

BASE IMPOSABLE

Article 8.

1. La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana, manifestat en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de vint anys.

2. L'increment real s'obté aplicant sobre el valor del terreny en el moment de la meritació el percentatge que resulti del quadre següent:

Període                                  %

a) D'1 fins a 5 anys............ 3,1

b) De fins a 10 anys ...........2,8

c) De fins a 15 anys ...........2,7

d) De fins a 20 anys........... 2,7

3. Per tal de determinar el percentatge a què es refereix l'anterior apartat 2, s'aplicaran les regles següents:

1ª. L'increment de valor de cada operació gravada per aquest impost es determinarà d'acord amb el percentatge anual fixat per l'Ajuntament, per al període que comprengui el nombre d'anys al llarg dels quals s'hagi posat de manifest dit increment.

2ª. El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà el resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d'anys al llarg dels quals s'hagi posat de manifest l'increment de valor.

3ª. Per determinar el percentatge anual aplicable a cada operació concreta, d'acord amb la regla primera, i per determinar el nombre d'anys pels quals s'ha de multiplicar dit percentatge anual, d'acord amb la regla segona, només es consideraran els anys complets que integrin el període de posada de manifest de l'increment de valor, sense que aquests efectes puguin considerar-se les fraccions d'anys de dit període.

En el supòsit de període de generació inferior a un any, no es computarà cap increment real del valor dels terrenys i, conseqüentment, la base imposable serà zero.

4. El valor del terreny en el moment de la meritació resultarà de l'establert als següents apartats:

a) En les transmissions de terrenys, el valor dels mateixos en el moment de la meritació serà el que tinguin determinat en aquest moment a l'efecte de l'Impost sobre Béns Immobles.

No obstant això, quan el valor cadastral dels terrensy sigui conseqüència d'una ponència de valors que no reflecteixi modificacions de planejament aprovades amb posterioritat a l'aprovació de la citada ponència, es podrà liquidar provisionalment aquest impost conforme al mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s'aplicarà el valor dels terrenys una vegada s'hagi obtingut conforme als procediments de valoració col·lectiva que s'instrueixin, referit a la data de la meritació. Quan aquesta data no coincideixi amb la d'efectivitat dels nous valors cadastrals, aquests es corregiran aplicant els coeficients d'actualització que corresponguin, establerts a aquest efecte en les Lleis de pressupostos generals de l'estat.

Quan el terreny, fins i tot essent de naturalesa urbana o integrat en un bé immoble de característiques especials, en el moment de la meritació de l'impost no tingui determinat valor cadastral en aquest moment, l'Ajuntament podrà practicar la liquidació quan l'esmentat valor cadastral sigui determinat, referint aquest valor al moment de la meritació.

b) En la constitució i transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, els percentatges anuals continguts a l'apartat 2 d'aquest article, s'aplicaran sobre la part del valor definit en la lletra anterior que representi, respecte al mateix, el valor dels referits drets calculat mitjançant l'aplicació de les normes fixades a l'efecte de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

c) En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o terreny, o del dret de realitzar la construcció sota sòl sense implicar l'existència d'un dret real de superfície, els percentatges anuals continguts en l'apartat 2 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del valor definit en el paràgraf a) que representi, respecte al mateix, el mòdul de proporcionalitat fixat a l'escriptura de transmissió o, en defecte d'això, el que resulti d'establir la proporció entre la superfície o volum de les plantes a construir o volum de les plantes a construir en vol o subsòl i la total superfície o volum edificats una vegada construïdes aquelles.

d) En els supòsits d'expropiacions forçoses, els percentatges anuals continguts en l'apartat 2 d'aquest article s'aplicaran sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny, tret que el valor definit en el paràgraf a) sigui inferior. En aquest cas, prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

e) Quan es modifiquin els valors cadastrals com a conseqüència del procediment de valoració col.lectiva de caràcter general, i durant els cinc primers anys d'efectivitat dels nous valors cadastrals, es considerarà com a valor de terreny, o de la part d'aquest que correspongui segons les regles contingudes en l'apartat anterior, l'import que resulti d'aplicar als nous valors cadastrals la reducció del 40%.

Aquesta reducció no serà aplicable als supòsits en què els valors cadastrals resultants del procediment de valoració col.lectiva al fet que es refereix siguin inferiors als fins llavors vigents.

En cap cas, el valor cadastral reduït podrà ser inferior al valor cadastral del terreny abans del procediment de valoració col.lectiva.

f) L'usdefruit constituït a favor d'una persona jurídica, si s'establís per termini superior a 30 anys o per temps indeterminat, es considerarà fiscalment com a transmissió de plena propietat subjecte a condició resolutòria, estimant-se, per tant, el seu valor igual al 100 per 100 del valor del terreny.

QUOTA TRIBUTÀRIA

Article 9.

La quota d'aquest impost serà la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 28,00 per 100.

MERITACIÓ

Article 10.

1. L'impost es merita:

a) Quan es transmeti la propietat del terreny, ja sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueixi o transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què tengui lloc la constitució o transmissió.

2. A l'efecte del que es disposa en l'apartat anterior, es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o contractes entre vius, la de l'atorgament del document públic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic o la del seu lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del o de la causant.

c) En les subhastes judicials, administratives o materials es prendrà excepcionalment la data del auto o providencia aprovant la rematada si en el mateix queda constància del lliurament de l'immoble. En qualsevol altre cas s'estarà a la data del document públic.

Article 11.

Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tengut lloc la nul·litat, la rescissió o la resolució de l'acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tendrà dret a la devolució de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la devolució en el termini de cinc anys des que la resolució va ser ferma. I s'entendrà que hi ha efecte lucratiu quan no es justifiqui que les persones interessades hagin d'efectuar les devolucions recíproques a què es refereix l'article 1.295 del Codi Civil.

Encara que l'acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la rescissió o resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haurà lloc per a cap devolució.

Article 12.

Si el contracte queda sense efecte per mutu acord de les parts contractants, no procedirà la devolució de l'impost satisfet, i es considerarà com un acte nou subjecte a tributació.

Article 13.

En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condició, la seva qualificació es farà d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidarà fins que aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l'impost s'exigirà, a reserva, quan la condició es compleixi, en el cas de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l'article anterior.

NORMES DE GESTIÓ

Article 14.

1. S'estableix com a obligatori el sistema d'autoliquidació. Els subjectes passius han d'autoliquidar l'impost segons el model establert per l'administració municipal.

2. Els subjectes passius hauran d'adjuntar a l'autoliquidació els documents on constin els actes o els contractes que originin la imposició.

Així mateix, a les dades jurídiques de l'autoliquidació, hauran de consignar-se necessàriament els números d'identificació fiscal (NIF i CIF, per a persones físiques de nacionalitat espanyola i entitats, respectivament, i NIE, per a persones de nacionalitat estrangera), tant del subjecte passiu o, en el seu cas, del subjecte passiu substitut, com de la persona adquirent, en la seva condició de nou o nova titular en l'impost sobre béns immobles.

3. Previ a l'ingrés de la quota resultant de l'autoliquidació a la caixa municipal, es comprovarà que l'autoliquidació s'ha efectuat mitjançant la correcta aplicació de les normes reguladores, sense que, en cap cas, puguin atribuir-se valors, bases o quotes diferents de les resultants d'aquestes normes. No obstant això, en cas que es comprovàs l'existència d'error material en les dades consignades en l'autoliquidació, s'advertirà al declarant per a la seva correcció. De no efectuar-se, l'Administració municipal procedirà a la pràctica de la liquidació complementària que procedeixi i ho notificarà en el mateix moment a la persona interessada.

4. L'autoliquidació i l'ingrés de la quota haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què és produeixi la meritació de l'impost:

a) Quan és tracti d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan és tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu, i s'entendrà tàcitament concedida pel temps concret sol·licitat.

Article 15.

Independentment del que es disposa en els apartats 1 i 2 de l'article anterior, també estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realització del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

a) En els supòsits prevists a l'apartat a) de l'article 7 d'aquesta Ordenança, sempre que s'hagin produït per negoci jurídic entres vius, la persona que faci la donació o que transmeti el dret real de què es tracti.

b) En els supòsits previstos en la lletra b) del mateix article, la persona que adquireixi o a que el seu es constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

Article 16.

1. Els notaris o les notàries també estaran obligats o obligades a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex que contingui tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els quals hi hagi els fets, els actes o negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet imposable d'aquest impost, amb excepció feta dels actes d'última voluntat. També estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relació dels documents privats que incloguin els mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimació de firmes.

2. Si l'Administració sap de la realització d'un fet imposable que impliqui la meritació del present impost, i un cop comprovat que no s'ha procedit pel subjecte passiu a la presentació de la preceptiva autoliquidació en la forma i terminis assenyalats en l'article 14, es procedirà a la liquidació d'ofici de l'impost, amb les sancions i interessos de demora legalment aplicables.

3. Les autoliquidacions i liquidacions del present Impost podran ser utilitzades com mitjà de presentació davant la Gerència del Cadastre en Illes Balears de les declaracions cadastrals per alteració de la titularitat i per variació de la quota de participació en béns immobles. A tal fi, l'Ajuntament remetrà a la Gerència la informació precisa i la documentació acreditativa de les alteracions mitjançant els procediments i requisits que legalment es determinin.

INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

Article 17.

La inspecció i la recaptació de l'impost es realitzarà d'acord amb el que preveuen la Llei general tributària i les altres lleis de l'Estat reguladores de la matèria, a més de les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 18.

Pel que fa a les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que correspongui en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei general tributària i a les disposicions que la complementen i desenvolupen.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança va ser aprovada definitivament dia 21 de desembre de 2021 i entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el BOIB, de conformitat amb allò que disposa l'article 17.4 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals. La seva vigència es mantindrà fins que no se n'aprovi la derogació o modificació expressa.

 

ORDENANÇA GENERAL DE RECAPTACIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Principis generals

Aquest Ajuntament, fent ús de la potestat reglamentària que li atribueix l'article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 15.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aprova la present Ordenança, que conté les normes generals de recaptació referents a tots els tributs i altres ingressos de dret públic municipals, incloses les prestacions patrimonials públiques no tributàries, i té per objecte establir normes comunes, tant substantives com de procediment, relatives a la gestió recaptatòria de l'Ajuntament de Calvià.

Article 2

Subjectes i ens obligats

Aquesta Ordenança s'ha d'aplicar, en els termes que s'hi contenen, en tot el territori municipal, des que entri en vigor fins que sigui derogada o modificada, i obliga totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i obligacions fiscals, així com els ens col·lectius que, sense personalitat jurídica, siguin susceptibles de tributació per ser centre d'imputació de propietats o activitats.

La gestió recaptatòria consisteix en l'exercici de la funció administrativa conduent a la realització dels crèdits tributaris i d'altres de dret públic, incloses les prestacions patrimonials públiques no tributàries.

Article 3

Règim legal

La normativa aplicable es regeix per:

a) Les normes contingudes en aquesta Ordenança.

b) El Reglament general de recaptació.

c) La Llei general tributària.

d) La Llei general pressupostària.

e) El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

f) Les altres lleis de l'Estat que regulen la matèria, així com les disposicions normatives que s'hagin dictat per desenvolupar-les.

Aquesta normativa s'ha d'interpretar conformement al que disposa l'article 3.1 del Codi Civil en relació amb els articles 12 i següents de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària.

Article 4

Òrgans de recaptació

La gestió recaptatòria correspon a l'Ajuntament de Calvià, a través dels seus òrgans i departaments propis o empreses de col·laboració que a aquest efecte puguin contractar-se, i amb caràcter principal el seu organisme autònom denominat Oficina Municipal de Tributs.

La prefectura del Servei Municipal de Recaptació correspon al tresorer municipal.

Article 5

Sistemes de recaptació

1. La recaptació tributària consisteix en l'exercici de la funció administrativa conduent a la realització dels crèdits tributaris i d'altres de dret públic municipal (preus públics i altres crèdits i drets de la hisenda municipal, així com les prestacions patrimonials públiques no tributàries), tant en període voluntari com executiu.

2. La recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic s'ha de fer, en període voluntari, a l'Oficina Municipal de Tributs, a les entitats de crèdit col·laboradores, mitjançant domiciliació bancària, i a través d'Internet, en els llocs i formes que s'indiquen tant en el document liquidatori posat a la disposició del deutor com en la normativa reguladora del respectiu tribut. Aquest document és apte i suficient per permetre l'ingrés en les entitats col·laboradores durant el citat període, així com per fer-ne el pagament en via telemàtica.

3. En el cas de tributs, taxes, preus públics i prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari que siguin de venciment periòdic, l'Ajuntament pot remetre, amb caràcter voluntari, un avís de pagament o document de cobrament sense justificant de recepció, ja sigui a través dels serveis postals o preferencialment per mitjans electrònics (correu electrònic o sms). En cas que no es rebi aquest document abans de la finalització del període voluntari, es pot sol·licitar a l'Oficina Municipal de Tributs o bé procedir directament al pagament dels dèbits en aquest organisme municipal. La manifestació de no haver rebut l'avís de pagament, no és, en cap cas, motiu o causa d'impugnació del procediment administratiu de constrenyiment que s'iniciarà en cas d'impagament dels dèbits en període voluntari.

4. En període executiu la recaptació dels deutes s'ha de fer mitjançant el pagament o compliment espontani per part de l'obligat tributari, o, en defecte d'això, a través del procediment administratiu de constrenyiment.

Article 6

Domiciliació bancària

1. Es pot sol·licitar la domiciliació per al pagament de rebuts en període voluntari en les entitats bancàries col·laboradores o en les oficines de l'organisme autònom municipal denominat Oficina Municipal de Tributs.

No són susceptibles de domiciliació les liquidacions corresponents a l'alta en els padrons, registres o matrícules corresponents.

2. La sol·licitud per a la domiciliació bancària ha de presentar-se almenys amb dos mesos d'antelació al començament del període recaptatori corresponent. Si aquest no és el cas, faran efecte a partir del període següent, tret que es tracti del pagament de tributs inclosos en el Pla Tributari Personalitzat de Pagaments al qual es refereix l'article 12 d'aquesta Ordenança.

3. En els supòsits de rebuts domiciliats, no es remetrà al domicili de la persona contribuent el rebut o document de pagament. Les dades del deute s'incorporaran en el suport magnètic que origini el corresponent càrrec bancari, i l'entitat financera haurà d'expedir i remetre al subjecte passiu el comprovant de càrrec en compte.

4. El càrrec en compte de les domiciliacions bancàries s'ha d'efectuar en la segona setmana del segon mes del període voluntari de pagament.

5. Si, verificat el càrrec en el compte de la persona contribuent, aquest el considera improcedent, podrà ordenar-ne la devolució dins del termini previst en la normativa que hi sigui d'aplicació.

6. Les domiciliacions tenen validesa per temps indefinit, mentre no siguin revocades de manera expressa per l'ordenant. Quedaran automàticament anul·lades les domiciliacions que no siguin ateses al seu venciment per l'entitat col·laboradora, excepte quan la causa de la devolució sigui per inexistència de saldo o saldo insuficient.

Article 7

Elements de la relació jurídica

En matèria d'obligats al pagament, subjectes passius, successors, responsables tributaris, i altres elements tributaris, s'ha d'estar al que disposin les ordenances pròpies de cadascun dels tributs i preus públics.

Article 8

Calendari de pagament

1. El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva va del dia 1 de juny fins al 15 d'agost, o l'endemà hàbil, excepte per als deutes corresponents a l'Impost sobre activitats econòmiques, el termini dels quals per a ingrés en via voluntària va del dia 1 de setembre fins al 31 d'octubre, o l'endemà hàbil.

2. El batle-president de l'Ajuntament de Calvià, quan les necessitats del servei ho requereixin o quan circumstàncies extraordinàries ho facin aconsellable, pot modificar els períodes assenyalats en l'apartat anterior, sempre que aquest termini no sigui inferior a dos mesos.

3. La comunicació del període de cobrament s'ha de dur a terme de manera col·lectiva mitjançant la publicació dels corresponents anuncis de cobrança en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis municipal, els quals poden ser divulgats pels mitjans de comunicació que es considerin adequats.

Article 9

Domicili fiscal

1. El domicili fiscal és el lloc de localització de l'obligat tributari en les seves relacions amb l'administració tributària.

2. El domicili fiscal és:

a) Per a les persones físiques, el lloc on tenguin la residència habitual.

b) Per a les persones jurídiques, el domicili social.

No obstant això, pot també determinar-se un altre domicili fiscal de conformitat amb el que preveu la Llei general tributària i altra normativa d'aplicació.

3. El domicili fiscal dels no residents a Espanya ha de fixar-se d'acord amb el que s'estableix en la Llei general tributària.

4. Les persones obligades al pagament han de comunicar el seu domicili fiscal i el canvi d'aquest a la respectiva administració gestora del tribut. El canvi de domicili fiscal no produeix efectes fins que es compleixi el dit deure de comunicació.

 CAPÍTOL II RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA

Article 10

Períodes de recaptació

1. Els terminis d'ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, tant a per tributs com preus públics i prestacions patrimonials públiques no tributàries, són els que es determinen en l'article 8, apartats 1 i 2.

2. El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes resultants de liquidacions és el que consti en el document-notificació, que no pot ser inferior al període establert en el Reglament general de recaptació i en la Llei general tributària.

3. Els deutes tributaris resultants d'una autoliquidació han de pagar-se en els terminis que estableixi la normativa de cada tribut.

4. Els deutes per conceptes diferents dels regulats en els apartats anteriors han de pagar-se en els terminis que determinin les normes aplicables a aquests deutes. En cas que no es fixin els terminis, s'ha d'aplicar el que disposa el present article.

5. Els deutes no satisfets en els períodes citats s'exigiran en període executiu.

Article 11

Desenvolupament del cobrament en període voluntari

1. Els mitjans de pagament admissibles són la targeta de dèbit o crèdit, la domiciliació bancària, per via telemàtica a través d'Internet i en les entitats col·laboradores que disposin del citat servei de pagament.

S'entén pagat un deute en període voluntari quan la data de realització i de valor de l'ingrés no sigui posterior a la finalització del termini d'ingrés en període voluntari. En cas contrari, l'import de l'ingrés es considera a compte en la via executiva.

2. El pagament mitjançant la utilització de tècniques i mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, s'ha de fer d'acord amb els requisits i condicions de la Llei general tributària i altres disposicions que hi siguin d'aplicació.

Article 12

Pla Tributari Personalitzat de Pagament

S'estableix un pla tributari personalitzat de pagament, que permet el pagament fraccionat i sense interessos de demora al llarg de l'exercici de meritació, dels tributs i altres ingressos de dret públic, incloses les prestacions patrimonials públiques no tributàries, de venciment periòdic anual i notificació col·lectiva, següents:

- Impost sobre béns immobles (urbana i rústica).

- Prestació patrimonial pública no tributària per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus.

- Taxa per entrada de vehicles (immobles i comerços).

- Impost sobre activitats econòmiques.

- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Poden acollir-se a aquest pla les persones contribuents i persones obligades al pagament d'algun o diversos dels citats tributs que el sol·licitin, quan compleixin els requisits que a continuació s'especifiquen i en els termes que aquí s'estableixen:

- El o la contribuent ha d'indicar els rebuts que determinaran el deute a fraccionar, per a domiciliar en un únic compte bancari de la seva titularitat. En cas de falta d'indicació expressa, s'ha d'entendre que inclou en el pla la totalitat dels rebuts de venciment periòdic i notificació col·lectiva en què aparegui com a subjecte passiu o contribuent.

- Únicament es permet un pla per cada subjecte passiu, de manera que no és possible incloure en un mateix pla deutes corresponents a diversos subjectes passius o contribuents.

Les quotes resultants del fraccionament han de ser d'un import igual o superior a 5 euros. En cap cas no s'exigiran interessos de demora respecte dels fraccionaments objecte del pla.

El subjecte passiu o persona contribuent ha de consignar en la sol·licitud els mesos concrets en els quals al llarg de l'any se li fraccionarà la totalitat del deute i que podran anar des del mes de gener al mes de novembre. En el cas que en la sol·licitud no es consignin uns mesos en concret, s'ha d'entendre que el subjecte passiu o persona contribuent ha optat per fraccionar el deute en un total d'11 mensualitats des de gener a novembre.

En la elecció de les mensualitats per part del subjecte passiu o la persona contribuent, almenys el cinquanta per cent del deute acollit al pla ha de quedar abonat, com a màxim, en el mes en què finalitzi el període voluntari de pagament. A l'efecte del còmput de l'indicat cinquanta per cent, no es tindrà en compte l'Impost sobre activitats econòmiques.

L'últim dia de cadascun dels mesos consignats en la sol·licitud, o, si aquest és inhàbil, el dia hàbil posterior, se li carregarà en el compte bancari designat a aquest efecte la part corresponent al total del deute dividit pel nombre de mensualitats per les quals hagi optat.

- La sol·licitud per acollir-se al pla pot formalitzar-se en qualsevol moment, amb els següents efectes:

a) Les sol·licituds formulades fins al 31 de maig no poden incloure mensualitats anteriors a la data d'ingrés de la sol·licitud, i han de complir en tot cas el requisit que la meitat del total del deute quedi abonat en el mes en què finalitzi el període voluntari de pagament.

b) Les sol·licituds formulades a partir de l'1 de juny faran efecte únicament en l'exercici tributari següent.

- L'alta s'ha de formular a través dels mitjans que s'estableixin a aquest efecte, mitjançant l'emplenament de l'imprès habilitat amb aquesta finalitat per l'Ajuntament, en el qual s'han de consignar totes les dades que se sol·licitin i que siguin necessàries per a l'articulació del pla, especialment les dades relatives al compte bancari en el qual es carregaran les mensualitats.

- Els rebuts a incloure han de figurar en el padró cobrador del tribut corresponent a l'exercici anterior en el qual hagi de fer efecte l'alta.

- Les modificacions que suposin la incorporació de nous rebuts es poden sol·licitar en qualsevol moment, però tindran efecte en l'exercici següent. Les que suposin la baixa de rebuts o bé la cancel·lació del pla es poden sol·licitar en qualsevol moment.

- L'import de cadascun dels terminis fraccionats és el resultant de dividir l'import total de les quotes ingressades en l'exercici anterior respecte de les quals se sol·licita el Pla Tributari Personalitzat de Pagament pel nombre de terminis que se sol·liciti i sempre que es compleixi la premissa que almenys la meitat del total del deute queda satisfeta com a màxim en el mes en què finalitzi el període voluntari de pagament. L'import de l'últim termini serà la diferència resultant entre l'import total dels rebuts inclosos en el pla i l'import total ingressat en els terminis anteriors.

- Si la persona sol·licitant incorre en l'impagament de qualsevol termini, aquest es carregarà automàticament juntament amb l'últim termini del pla personalitzat; aquest últim termini inclourà la totalitat del deute que es trobi pendent. El deute tributari inclòs en un pla que finalment no resulti satisfet en els terminis que l'integren, passarà a executiva amb efectes a la data de finalització del corresponent període voluntari de pagament, i comportarà la cancel·lació automàtica del pla. Els pagaments ja efectuats s'han de computar com a ingressos a compte dels rebuts dels padrons corresponents.

- El Pla Tributari Personalitzat de Pagament s'ha de prorrogar automàticament en les mateixes condicions per a cadascun dels exercicis següents al d'alta, sempre que l'interessat no hi formuli renúncia expressa o presenti nova sol·licitud interessant la modificació dels terminis.

- L'acolliment al referit pla no suposa cap alteració dels terminis per exercir els recursos contra les liquidacions practicades ni de cap altre aspecte de la gestió tributària, que es continuarà regint per la seva normativa específica.

- En el supòsit que la persona sol·licitant hagi anat abonant algun o diversos dels rebuts inclosos en el pla tributari mitjançant domiciliació bancària, aquesta s'ha d'entendre nul·la i sense efecte, en ser substituïda per la nova domiciliació ordenada en el pla.

L'adhesió al Pla Tributari Personalitzat de Pagaments, permet beneficiar-se, si es reuneixen els requisits establerts, d'una bonificació que aconseguirà el 5 per cent de les quotes de les liquidacions adherides a aquest sistema en el moment de realitzar la imputació definitiva dels pagaments, sense que aquesta bonificació pugui excedir, en el seu conjunt, els 40€ per contribuent i pla.

Es perdrà íntegrament el dret a la bonificació si per causes imputables al contribuent no es fes efectiu al seu venciment l'import de qualsevol dels terminis inclosos en el pla tributari personalitzat de pagament.

La bonificació s'aplicarà d'ofici per l'administració sense necessitat de sol·licitud expressa pel subjecte passiu, pel només fet de finalitzar amb èxit un pla tributari personalitzat de pagament, la bonificació es farà efectiva a partir del exercici següent al de la sol·licitud d'inclusió, i els que estan actualment en vigor, es bonificaran directament a partir del pròxim exercici 2022, i mentre es compleixin els requisits exigibles.

Article 13

Imputació dels pagaments

El deutor de diversos deutes pot, en fer el pagament en període voluntari, imputar-lo als que lliurement determini.

Article 15

Conclusió del període voluntari

1. Finalitzat el període voluntari de cobrament, una vegada verificat que s'ha processat tota la informació, s'han d'elaborar les relacions de rebuts i liquidacions que no han estat satisfets en període voluntari.

2. La relació dels deutes no satisfets serviran de fonament per a l'expedició de la provisió de constrenyiment, tenint en compte les eventuals incidències per suspensions, ajornaments, fraccionaments, i altres circumstàncies que justifiquin que el deute no sigui constret.

 

CAPÍTOL III PARTICULARITATS DE LA RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA

Article 16

Inici del període executiu

El període executiu s'inicia, en el cas de deutes liquidats per l'Ajuntament, l'endemà del dia del venciment del termini establert per fer-ne l'ingrés. En el cas de deutes a ingressar mitjançant autoliquidació, presentada sense fer l'ingrés, l'endemà de la finalització del termini que estableixi la normativa de cada tribut per a aquest ingrés o, si aquest ja ha conclòs, l'endemà de la presentació de l'autoliquidació.

Article 17

Conseqüències de l'inici del període executiu

Iniciat el període executiu, l'Ajuntament ha de fer la recaptació dels deutes liquidats o autoliquidats pel procediment de constrenyiment sobre el patrimoni de l'obligat al pagament, amb l'exigència dels interessos de demora i recàrrecs establerts en la Llei general tributària.

Article 18

Procediment de constrenyiment

1. El procediment és exclusivament administratiu i s'inicia i impulsa d'ofici en tots els seus tràmits i, una vegada iniciat, només se suspendrà en els casos i en la forma prevista en la normativa tributària.

2. El procediment de constrenyiment s'inicia mitjançant provisió notificada a l'obligat en la qual s'identifica el deute pendent, es liquiden els recàrrecs i se'l requereix perquè efectuï el pagament.

Article 19

Provisió de constrenyiment

1. La provisió de constrenyiment és títol suficient per iniciar el procediment de constrenyiment i té la mateixa força executiva que la sentència judicial per procedir contra els béns i drets de les persones obligades. En són motius d'oposició els establerts en la Llei general tributària.

2. Si el pagament no s'efectua dins del termini establert en la notificació de la provisió de constrenyiment, s'ha de procedir a l'embargament de béns, la qual cosa s'advertirà en la provisió de constrenyiment. Si existeixen diversos deutes del mateix deutor, s'acumularan, i en el supòsit de fer-se un pagament que no cobreixi la totalitat d'aquells s'aplicarà al deute més antic, determinant-se'n l'antiguitat en funció de la data en què cadascun va ser exigible.

Article 20

Embargament i alienació de béns

El procediment per embargar béns i alienar-los ve determinat per la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació i les disposicions i normes legals que hi siguin aplicables.

 

CAPÍTOL IV AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

Article 21

Ajornament i fraccionament dels deutes

Pot ajornar-se o fraccionar-se el pagament dels deutes, tant en període voluntari com en període executiu, amb sol·licitud prèvia de les persones obligades al pagament. S'exclouen d'aquest procediment els fraccionaments de pagament dels tributs i prestacions patrimonials públiques no tributàries de cobrament periòdic inclosos en el Pla Tributari Personalitzat de Pagament regulat en l'article 12 de la present Ordenança.

Article 22

Acord i formes d'ingrés

Els acords d'ajornament i fraccionament que pugui acordar l'Ajuntament s'han d'adoptar en els termes indicats en la Llei general tributària i el Reglament general de recaptació.

Article 23

Sol·licitud

1. La sol·licitud s'ha de dirigir a l'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs, al qual correspon en tots els casos tramitar-la i resoldre-la

2. Les sol·licituds s'han de presentar en els següents terminis:

a) Deutes en període voluntari: abans de la finalització del període voluntari fixat.

b) Per a les autoliquidacions o declaracions-liquidacions: abans de la finalització del termini de presentació d'aquestes.

c) Deutes en període executiu: les sol·licituds poden presentar-se fins al moment en què es notifiqui a l'obligat l'acord d'alienació dels béns embargats.

3. Les sol·licituds han de contenir les següents dades:

a) Nom i cognoms, raó social o denominació, NIF o CIF de la persona sol·licitant.

b) Deute per al qual sol·licita l'ajornament o fraccionament del pagament, indicant-ne l'import, la data de finalització d'ingrés i la referència.

c) Motiu de la sol·licitud d'ajornament o fraccionament.

d) Terminis en què desitja fer-lo efectiu, i si sol·licita ajornament o fraccionament.

e) Oferiment d'aportació de garantia de les quantitats ajornades en forma d'aval bancari, o en qualsevol altra admesa en la legislació tributària.

 

Article 24

Òrgan competent per resoldre

L'òrgan competent per resoldre la sol·licitud és el batle-president o el tinent de batle que exerceixi la presidència de l'Oficina Municipal de Tributs.

Article 25

Garanties

1. La persona sol·licitant, excepte en els supòsits de dispensa, ha d'oferir la garantia en forma d'aval solidari prestat per entitat bancària, caixa d'estalvis, cooperativa de crèdit, societat de garantia recíproca o qualsevol altra forma que, amb caràcter general, estableixi la Llei general tributària i altra normativa aplicable.

En el supòsit de fraccionaments, la persona sol·licitant pot aportar garantia per a cadascun dels terminis.

L'aval ha d'estar inscrit en el registre d'avals que cadascuna de les entitats de dipòsit i crèdit hagi de mantenir.

2. La garantia a constituir per el o la sol·licitant ha de cobrir l'import del deute, de la liquidació d'interessos i un 25 per cent sobre totes dues quantitats.

3. La garantia a constituir per la persona sol·licitant ha de cobrir:

a) Quan el deute es trobi en període voluntari: l'import del deute més els interessos de demora que generi l'ajornament i un 25 per cent de la suma de totes dues partides.

b) Quan el deute es trobi en període executiu: l'import ajornat, incloent-hi el recàrrec del període executiu corresponent, els interessos de demora que generi l'ajornament, més un 5 per cent de la suma de totes dues partides.

 

Article 26

Interessos

1. Les quantitats del pagament que sigui ajornat, exclòs, en aquest cas, el recàrrec de constrenyiment, generen els interessos establerts en la Llei general tributària pel temps que duri l'ajornament o fraccionament, i al tipus fixat en la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

2. En aplicació de l'apartat 1, s'han de tenir en compte les següents regles:

a) El termini d'ajornament es computa des del venciment del període voluntari fins a la fi del termini concedit.

 

b) En cas de fraccionament s'han de computar els interessos acreditats per cada fracció des del venciment del període voluntari fins al venciment del termini concedit, i s'han de satisfer conjuntament amb aquesta fracció.

 

Article 27

Devolució de garanties

1. Les garanties han de ser retornades una vegada comprovat el pagament del total del deute inclosos els recàrrecs, interessos i costes produïts durant la suspensió. Si es tracta de fraccionaments les fraccions dels quals es trobin garantides cadascuna pel seu aval, la garantia ha de ser retornada quan es pagui cadascuna de les fraccions, i, si aquest no és el cas, quan es pagui la totalitat del deute fraccionat.

2. El batle o el tinent de batle que exerceixi la presidència de l'Oficina Municipal de Tributs ha d'ordenar la cancel·lació de la garantia prestada mitjançant decret, en el qual ha de fer constar l'extinció del dret o causa de cancel·lació, amb la constància d'haver-se satisfet el deute.

Article 28

Efectes de la falta de pagament en els ajornaments

1. Si l'ajornament va ser sol·licitat en període voluntari, s'exigirà per la via de constrenyiment el deute ajornat i els interessos reportats, amb el recàrrec de constrenyiment corresponent.

En cas de no efectuar-se el pagament, s'ha de procedir a executar la garantia per satisfer les quantitats abans esmentades.

2. Si l'ajornament va ser sol·licitat en període executiu, es procedirà a executar la garantia.

Article 29

Efectes de la falta de pagament dels fraccionaments

1. Si el fraccionament va ser sol·licitat en període voluntari, per la fracció no pagada i els seus interessos reportats, s'exigirà la seva exacció per la via de constrenyiment amb el recàrrec corresponent. En cas de no pagar-se aquesta fracció en els terminis establerts per a l'ingrés en període executiu, es consideraran vençudes les fraccions pendents, que s'exigiran pel procediment de constrenyiment, amb execució de la garantia i altres mitjans d'execució forçosa.

2. Si el fraccionament va ser sol·licitat en període executiu, prosseguirà el procediment de constrenyiment per a l'exacció de la totalitat del deute fraccionat pendent de pagament. Si hi ha garantia, es procedirà en primer lloc a executar-la.

 

CAPÍTOL V PRESCRIPCIÓ I COMPENSACIÓ

Article 30

Devolució de garanties

1. Prescriu al cap de quatre anys l'acció per exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats.

2. El termini de prescripció dels deutes no tributaris s'ha de determinar sobre la base de la normativa que reguli la gestió d'aquests.

3. El termini de prescripció comença a comptar des de l'endemà del dia en què finalitzi el termini de pagament en període voluntari.

Article 31

Interrupció del termini de prescripció

1. Els terminis de prescripció a què es refereix l'article 30 d'aquesta Ordenança s'interrompen:

a) Per qualsevol acció administrativa, feta amb coneixement formal de l'obligat al pagament, encaminada a la recaptació del deute.

b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe.

c) Per qualsevol actuació de l'obligat conduent al pagament o extinció del deute.

2. Si existeixen diversos deutes liquidats a càrrec d'un mateix obligat al pagament, la interrupció de la prescripció només afectarà el deute a què aquesta es refereixi.

 

Article 32

Extensió i efectes de la prescripció

1. La prescripció guanyada aprofita per igual a totes les persones obligades al pagament, tret de les excepcions regulades en la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació o altres disposicions que hi siguin aplicables.

2. La prescripció s'ha d'aplicar d'ofici, fins i tot en els casos en què s'hagi pagat el deute, sense necessitat que la invoqui o exceptuï l'obligat al pagament.

3. La prescripció guanyada extingeix el deute.

Article 33 Compensació

Els deutes d'un obligat al pagament poden extingir-se totalment o parcialment per compensació amb crèdits reconeguts per acte administratiu a favor del mateix obligat, en les condicions que s'estableixin en la Llei general tributària i en el Reglament general de recaptació.

Article 34

Crèdits incobrables

1. Són crèdits incobrables els que no poden fer-se efectius en el procediment de recaptació per haver resultat fallits les persones obligades al pagament i els altres responsables, si n'hi ha.

2. Quan s'hagin declarat fallits les persones obligades al pagament i els responsables, es declararan provisionalment extingits els deutes, mentre no es rehabilitin dins del termini de prescripció. El deute s'extingeix si, vençut el termini de prescripció, no s'ha rehabilitat.

3. Declarat fallit un deutor, els crèdits contra aquest de venciment posterior a la declaració es consideraran vençuts i seran donats de baixa per referència a aquesta declaració, si no existeixen altres persones obligades o responsables.

Article 35

Revisió de fallits i rehabilitació de crèdits incobrables

1. L'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs ha de vigilar la possible solvència sobrevinguda a les persones obligades i responsables declarades fallits.

2. En cas de sobrevenir aquesta circumstància, i de no haver-hi prescripció, procedirà la rehabilitació dels crèdits no cobrats.

Disposició transitòria única

Les persones contribuents que en la data d'entrada en vigor de la present Ordenança es trobin acollides al Pla Tributari Personalitzat de Pagament que venia regulat en l'article 12, mantindran les condicions vigents dels seus actuals plans, tret que optin en qualsevol moment per canviar-ne les condicions de conformitat amb les que es regulen en la redacció actual de l'article 12. En tot cas, els canvis que expressament se sol·licitin tindran vigència a partir de l'exercici següent al de la data de la sol·licitud.

Entrada en vigor

Aquesta Ordenança Municipal, una vegada aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament conformement al que disposa l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'hisendes locals, ha d'entrar en vigor l'1 de gener de 2022, sempre que se n'hagi publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i continuarà en vigor fins que se n'acordi la derogació o modificació.

 

ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS

 Article 1. FONAMENTS I NATURALESA.

1. De conformitat amb l'establert als articles 133.2 i 142 de la Constitució i a l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el disposat a l'article 20.6 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Calvià percebrà la "Prestació patrimonial de caràcter públic no tributari", que es regirà per aquesta Ordenança.

2. D'acord amb l'article 20.6, les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics a què es refereix l'apartat 4 de l'article 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, realitzada de manera directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tendran la condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari, conforme al previst a l'article 31.3 de la Constitució.

En concret, tendran tal consideració les exigides per l'explotació d'obres o la prestació de serveis, en règim de concessió, societats d'economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres fórmules de Dret privat. Sense perjudici de l'establert a l'article 103 de la Llei de contractes del sector públic, les contraprestacions econòmiques a què es refereix aquest apartat es regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d'aprovació d'aquesta ordenança, les entitats locals sol·licitaran l'informe preceptiu de les administracions públiques a les quals l'ordenament jurídic els n'atribueix alguna facultat d'intervenció.

3. Competències locals:  

a) L'Ajuntament de Calvià és competent per a la recollida dels residus municipals generats i dipositats en el municipi en la forma que s'estableixi en aquesta Ordenança, en les formes previstes en la legislació de residus estatal i autonòmica i en la legislació de règim local.  

b) Correspon a l'Ajuntament de Calvià la potestat de vigilància i inspecció i la potestat sancionadora en l'àmbit de les seves competències.  

c) L'Ajuntament de Calvià també és competent per a:    

 

1) Aprovar, en el marc de les seves competències i en coordinació amb el pla nacional marc i amb els plans autonòmics de gestió de residus, el seu propi programa de gestió de residus i/o el seu programa de prevenció de residus. Si escau, el pla de gestió de residus podrà incloure el programa de prevenció de residus.    

2) Recollir els residus comercials no perillosos en els termes que s'estableixen en aquesta Ordenança.    

3) Recollir els residus domèstics generats a les indústries en les formes que s'estableixen en aquesta Ordenança.

4. Definicions:  

a) Residus municipals, seran residus de competència municipal:    

1) Els residus domèstics.    

2) Els residus comercials no perillosos.    

3) Els residus domèstics generats a les indústries.  

b) Residus domèstics: residus generats a les llars a conseqüència de les activitats domèstiques. Tendran també la consideració de residus domèstics:    

1) Els similars als anteriors generats en comerços, serveis i indústries.    

2) Els que es generin a les llars: aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, acumuladors, mobles i estris, i els residus i enderrocs procedents d'obres menors de construcció i reparació domiciliària.    

3) Els procedents de neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges, i animals domèstics morts.  

c) Residus comercials: els generats per l'activitat pròpia del comerç, a l'engròs i al detall, dels serveis de restauració i bars, de les oficines i els mercats,i de la resta del sector serveis.

Article 2. SUPÒSIT DE FET DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL.

1. Constitueix el fet de la prestació del servei de recepció obligatòria, de recollida i transport dels fems domiciliaris i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments, llocs d'amarrament a ports esportius i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

2. A aquest efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i desaprofitaments d'alimentació o residus procedents de la neteja normal de locals o habitatges, i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres, residus humans, matèries i materials contaminats, corrosius, perillosos o que la seva recollida o abocament exigeixi l'adopció d'especials mesures higièniques, profilàctiques o de seguretat.

3. També constitueix supòsit de fet de la prestació del servei, de caràcter voluntari i prèvia sol·licitud de les persones interessades, la recollida i transport, de mobles, estris i matalassos no procedents d'habitatges particulars, restes de jardineria i poda, i animals morts.

4. No està subjecta a la prestació patrimonial, cap dels següents serveis que es prestin amb caràcter voluntari i a instàncies de part:  

a) Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries i laboratoris.  

b) Recollida d'enderrocs d'obres en solars i locals.  

c) Descàrrega en els abocadors municipals de fems, estris, restes i desaprofitaments no procedents del Servei Municipal de Recollida.

Article 3. PERSONES OBLIGADES AL PAGAMENT.

1. Són persones obligades al pagament de la prestació:  

a) Les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003 general tributària, que sol·licitin o resultin beneficiades o afectades pel servei. Tendrà la consideració de substitut o substituta de la persona obligada al pagament, la persona propietària d'habitatges o locals, que podrà repercutir, si escau, les quotes satisfetes sobre les persones beneficiàries o afectades pel servei.  

b) Les persones físiques o jurídiques sol·licitants dels serveis de caràcter voluntari, relacionats en l'apartat 3 de l'article 2 d'aquesta Ordenança.

Article 4. RESPONSABLES.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries de la persona obligada al pagament les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei 58/2003 general tributària.

2. Seran responsables subsidiàries les persones i entitats que assenyala l'article 43 de la Llei 58/2003 general tributària.

Article 5. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.

1. Tendrà caràcter gratuït el servei de recollida de mobles i estris d'habitatges particulars, a sol·licitud de les persones interessades.

2. Gaudiran d'una bonificació del 50 per 100 de l'import de la tarifa per la prestació patrimonial pública de caràcter no tributari en l'habitatge que constitueixi residència habitual de la persona obligada, quan les persones obligades al pagament per la prestació siguin pensionistes o discapacitades (considerant-se a aquest efecte com a persones discapacitades les que tenguin aquesta condició legal en grau igual o superior al 33 per 100, d'acord amb el barem de la Disposició addicional segona de la Llei 26/1990, de 20 de desembre) i els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors respecte del Salari Mínim Interprofessional (SMI) de conformitat amb el següent barem:

Unitat familiar de:

 • 6 persones integrants sense superar 3 vegades el SMI
 • 5 persones integrants sense superar 2,5 vegades el SMI
 • 4 persones integrants sense superar 2 vegades el SMI
 • 3 persones integrants sense superar 1,5 vegades el SMI
 • 2 persones integrants sense superar 1 vegada el SMI

A l'efecte de l'aplicació de la bonificació s'entenen per ingressos familiars els corresponents a les persones integrants de la unitat familiar, computant-se com a ingressos, i persones integrants les que assenyala la Llei reguladora de l'Impost sobre la renda de les persones físiques. Els ingressos familiars es justificaran mitjançant la presentació d'una còpia de la declaració o declaracions de l'Impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a l'exercici immediat anterior al de la sol·licitud de bonificació, o mitjançant qualssevol altre document que li sigui requerit per l'administració municipal. L'aplicació de la tarifa bonificada s'efectuarà a instàncies de les persones interessades i tendrà caràcter anual. La seva vigència cessarà el 31 de desembre de cada exercici, al final del qual haurà de renovar-se la sol·licitud a l'efecte de la seva aplicació, si escau, per a l'exercici següent.

Article 6. QUADRE DE TARIFES.

EPÍGRAFS

TARIFES(€)

1.1. Hotels, hostals, pensions, hotels apartaments i similars, en què es facilitin al públic tant el servei d'allotjament com el de menjars, amb subjecció o no al règim de pensió completa, per plaça, a l'any.

88,44

1.2. Hotels residències, hostals residència, motels, ciutats de vacances, residències apartaments i similars, en els quals no es presti el servei de menjador, per plaça, a l'any.

Les activitats i serveis complementaris diferents dels d'allotjament i menjars, que es prestin en el recinte dels establiments hotelers, seran objecte de liquidació independent i separada, de conformitat amb l'epígraf i la tarifa a'aquest Ordenança que els correspongui.

52,24

1.3. Restaurants, cellers, rostidors, pizzeries, cases de menjars i similars, amb superfície tributable que no excedeixi de 100 m2, a l'any.

1.288,01

1.4. Els mateixos de l'epígraf 1.3, amb superfície tributable que excedeixi de 100 m2, per m², a l'any

15,91

1.4.1. En cap cas la quantia de la quota que es giri als establiments compresos en el epígraf 1.4 serà superior a

3.731,86

1.5. Cafeteries, hamburgueseries i altres establiments similars en els quals se serveixin menjars, a excepció dels esmentats en els epígrafs 1.3., amb una superfície tributable que no excedeixi de 100 m2, a l'any

1.070,34

1.6. Els mateixos de l'epígraf 1.5, amb una superfície tributable que excedeixi de 100 m2, per m2, a l'any

12,65

1.6.1. En cap cas la quantia de la quota que es giri als establiments compresos en el epígraf 1.6, serà superior a

3.038,42

1.7. Bars, cafès, bodegues, gelateries, vermuteries, cocteleries, pubs, sales de jocs i establiments similars en els quals no se serveixin menjars, amb una superfície tributable que no excedeixi de 100 m2, a l'any

748,48

1.8. Els mateixos de l'epígraf 1.7, amb superfície tributable que excedeixi de 100 m2, per m2, a l'any

7,33

1.8.1. En cap cas la quantia de la quota que es giri als establiments compresos en el epígraf 1.8 serà superior a

2.632,15

1.9. Locals comercials i industrials en general i, en particular, forns, confiteries, ultramarins, comestibles, carnisseries, peixateries, licoreries, venda de robes i confeccions, fusteries, bugaderies, llibreries, premsa, articles de pell, sabateries, drogueries, papereries, botigues de bijuteria, gasolineres, farmàcies, lampisteries, venda de pintures, oficines, venda ceràmica i porcellana, joieries, ferreteries, rellotgeries, garatges i reparació de vehicles, venda material elèctric i electrodomèstics, material fotogràfic, estancs, venda de souvenirs, artesania i objectes de regal, botigues de joguines, agències de viatges, lloguer de vehicles, perruqueries, guarderies infantils, centres d'assistència sanitària, oficines bancàries i d'estalvi, jocs recreatius, clubs, centre d'activitats i societats recreatives, amb una superfície tributable de fins a 60 m², a l'any

493,16

1.9.1. Locals comercials, amb superfície tributable de 61 a 100 m2, a l'any

589,02

1.10. Els mateixos de l'epígraf 1.9, amb superfície tributable que excedeixi de 100 m², per m², a l'any

5,26

1.10.1 En cap cas la quantia de la quota que es giri als establiments compresos en el epígraf 1.10 serà superior a

2.469,73

1.11. Centres d'ensenyament amb internat o mig pensionat, per plaça, a l'any

10,32

1.12. Centres d'ensenyament sense internat, per plaça, a l'any

2,94

1.13. Cinemes, teatres i espectacles en locals tancats, per plaça o localitat, a l'any

2,94

1.14. Habitatges particulars en general

 

1.14.1. Habitatges particulars en general amb superfície tributable inferior o igual a 69 m2, a l'any

110,86

1.14.2. Habitatges particulars en general amb superfície tributable de més de 69 m2 i inferior o igual a 110 m2, a l'any

132,82

1.14.3. Habitatges particulars en general amb superfície tributable de més de 110 m² i inferior o igual a 200 m2, a l'any

190,37

1.14.4. Habitatges particulars en general amb superfície tributable de més de 200 m2, a l'any

233,86

1.15. Habitatges vacacionals o turístics amb llicència d'explotació superior a 60 dies, per plaça, a l'any

88,44

1.16. Apartaments turístics, per unitat, a l'any

261,79

1.17. Llocs d'amarrament a ports esportius, per unitat, a l'any

124,47

1.18. Supermercats o autoserveis fins a 100 m2, a l'any

1809,05

1.19. Supermercats o autoserveis amb superfície tributable de més de 100 m2, sense excedir de 250 m2, per m2,a l'any

18,15

1.20. Supermercats o autoserveis amb superfície tributable de més de 250 m2, sense excedir de 500 m2, per m2, a l'any

19,51

1.21. Supermercats o autoserveis amb superfície tributable de més de 500 m2, sense excedir de 1.000 m2, per m2, a l'any

20,91

1.22. Supermercats o autoserveis amb superfície tributable de més de 1000 m2, per m2, a l'any

22,69

1.23. Discoteques i sales de festa amb superfície tributable que no excedeixi de 100 m2, a l'any

799,55

1.24. Discoteques i sales de festa amb superfície tributable de més de 100 m2, sense excedir de 250 m2, per m2, a l'any

8,32

1.25. Discoteques i sales de festa amb superfície tributable de més de 250 m2, sense excedir de 500 m², per m2, a l'any

8,71

1.26. Discoteques i sales de festa amb superfície tributable de més de 500 m2, sense excedir de 1.000 m2, per m2, a l'any

9,27

1.27. Discoteques i sales de festa amb superfície tributable de més de 1000 m2, sense excedir de 3000 m2, per m2, a l'any

9,80

1.28. Discoteques i sales de festa amb superfície tributable de més de 3000 m2, per m2, a l'any

10,23

1.29. Llocs de mercat ambulant d'estiu

285,16

1.30. Llocs de mercats periòdics (mòdul mínim 2,8 x 2,0 = 5,60 m2)

91,24

A les tarifes de la present ordenança els serà aplicable, quan així procedeixi legalment, l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Les tarifes contingudes en el present quadre, són les tarifes aplicables al servei general de fems, que variaran en funció de la concreta modalitat del servei que s'apliqui a cada usuari, havent-se d'aplicar les reduccions que s'indiquen a continuació:

- Una reducció del 20% sobre la tarifa general als usuaris i a les usuàries de les zones on s'hagi implantat el servei porta a porta i hotels generadors singulars qualificats.

-Una reducció del 30% quan es tracti d'usuaris i usuàries que rebin el servei en la modalitat de lliurament de residus en àrees d'aportació “punt verd”

 Una reducció del 8% per als usuaris i usuàries acollits al servei “modalitat zones P”

- Una reducció del 15% quan els usuaris i usuàries s'acullin a la modalitat denominada “tarifa per servei orgànic”, amb utilització del 5è contenidor, que s'aplicarà a partir de l'exercici següent en el qual s'hagi accedit correctament al servei.”

Article 7. MERITACIÓ DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL I NORMES DE GESTIÓ I COBRANÇA.

1. En el supòsit determinat a l'article 2n.1 es merita la prestació del servei i neix l'obligació al pagament des del moment en què s'iniciï la prestació del servei, entenent-se iniciada, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui establert i en funcionament el servei municipal de recollida de fems domiciliaris. Una vegada iniciada la prestació del servei, la meritació es produirà l'1 de gener de cada any, i el període impositiu comprèn l'any natural, excepte en els següents suposits:  

a) Quan s'iniciï la prestació del servei en el primer semestre, s'abonarà la quota integra en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic no tributària per la prestació del servei de recollida de fems. Si l'inici de la prestació té lloc en el segon semestre de l'exercici, es liquidarà la meitat de la quota anual.  

b) Si cessa l'ús de la prestació del servei durant el primer semestre de l'exercici, procedirà la devolució de la meitat de la quota anual. Si el cessament del servei té lloc en el segon semestre, no procedirà la devolució de cap quantitat.

2. Les devolucions es tramitaran prèvia sol·licitud expressa de les persones obligades al pagament, i si escau, dels seus substituts o substitutes. S'haurà d'acreditar la baixa de l'ús de la prestació del servei mitjançant comunicació.

a) Si es tracta d'una activitat econòmica, s'haurà de comunicar a l'Oficina Municipal de Tributs de l'Ajuntament de Calvià, qualsevol canvi que es produeixi, sigui una alta, baixa o canvi de titularitat de l'activitat. La durada de la baixa, perquè faci efecte, no podrà ser inferior a dotze mesos; per tant no s'entén com a baixa, la no ocupació o tancament temporal per un període inferior a l'abans assenyalat. Els canvis assortiran els seus efectes en la data de la seva comunicació fefaent a l'Oficina Municipal de Tributs; quan es comuniqui una baixa de l'activitat, si la comunicació s'acompanya de la baixa censal en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, els efectes d'aquella podran retrotreure's a la data d'aquesta baixa censal, amb un màxim de fins a sis mesos.

b) Quan es tracti d'habitatges, s'haurà d'acreditar mitjançant l'aportació de fotocòpia d'escriptura o document públic, acreditatius de la transmissió del domini de l'immoble gravat.

3. Per a la determinació de l'obligació del pagament de la quota per la prestació del servei de recollida de fems en els immobles de caràcter rústic, es tendrà en compte el següent:

a) Si la construcció de l'immoble està catalogada a la Seu del Cadastre Immobiliari com a ús principal agrari, aquest immoble quedarà exempt del pagament de la prestació del servei de recollida de fems.

b) Si la construcció de l'immoble està catalogada a la Seu del Cadastre Immobiliari com a ús habitatge, estarà obligat al pagament per la prestació del servei de recollida de fems.

c) Si la realitat física no concorda amb la informació cadastral i quedàs acreditat, mitjançant l'oportuna comprovació, que la construcció no és apta per a accedir al servei de recollida i eliminació de residus, es procedirà a no liquidar la tarifa i instar l'oportuna correcció de les dades cadastrals.

4. Anualment es formaran els Padrons en els quals figuraran les persones obligades al pagament i les quotes respectives que es liquidin per aplicació d'aquesta Ordenança, els quals, seran exposats al públic durant un mes a l'efecte de notificació a les persones interessades i presentació de reclamacions, si escau, previ anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i tauler d'anuncis municipal.

5. Transcorregut el termini d'exposició al públic, l'Ajuntament resoldrà sobre les reclamacions presentades i aprovarà definitivament els Padrons que serviran de base per als documents cobradors corresponents.

6. Les persones obligades al pagament, titulars de l'explotació de les activitats comercials i industrials afectades per la present Ordenança, que desitgin integrar-se en el Programa de Recollida Selectiva de Residus hauran de formular la sol·licitud davant l'administració municipal. Si aquesta sol·licitud i l'inici de la prestació efectiva de la referida modalitat de recollida selectiva es produeixen durant el primer trimestre de l'any, li serà aplicable la tarifa del servei prevista a aquest efecte per al respectiu any en curs. En cas contrari, aquesta tarifa s'aplicarà a partir de l'exercici següent.

7. Les modificacions d'ordre físic (superfície tributària, etc.), jurídic (canvi de titularitat, etc.) o econòmic (canvi d'ús o destinació, de classe o categoria, etc.) hauran de ser comunicades a l'Oficina Municipal de Tributs de l'Ajuntament de Calvià, i tendran efecte a partir de l'exercici següent al de la comunicació.

8. Els supòsits d'activitats comercials o de tipus d'immobles no recollits de manera específica o genèrica en els epígrafs del Quadre de Tarifes de l'article 6 de l'Ordenança podran ser objecte de Concert Fiscal per a la determinació de la quota, a requeriment de l'administració municipal a les persones obligades al pagament o els seus substituts o substitutes; en cas de no subscriure's aquest Concert Fiscal es liquidarà el servei i s'aplicarà la tarifa de major analogia entre les existents en el Quadre de Tarifes.

9. Les quotes liquidades i no satisfetes en el període voluntari, es faran efectives per la via de constrenyiment, de conformitat amb les normes del Reglament general de recaptació.

10. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no hagin pogut fer-se efectives pel procediment de constrenyiment. Per a la declaració de partida fallida o crèdit incobrable es formalitzarà l'oportú expedient, d'acord amb el previst en el vigent Reglament general de recaptació.

11. Superfície tributable.- En els epígrafs on la fixació de quotes tengui com a base la superfície de l'immoble, aquesta es determinarà en la forma següent: a) En els locals comercials, en general, la superfície tributable serà la total construïda de l'establiment i sumant, si és el cas, la superfície de la terrassa ocupada, encara que ho sigui temporalment per útils, mercaderies o mobiliari que siguin objecte d'exposició al públic o usats per aquest. b) En els habitatges particulars en general, la superfície tributable serà la total construïda de l'immoble que a tals efectes figuri en el Cadastre Immobiliari respecte de l'Impost sobre béns immobles. S'exclourà d'aquest total, si és el cas, la superfície construïda corresponent a aparcaments que figurin englobats juntament amb l'habitatge en el referit Cadastre.

12. En el supòsit de modificar-se dins del mateix exercici el Quadre de Tarifes contingut en l'article 6è d'aquesta Ordenança, les quotes es prorratejaran proporcionalment als períodes de vigència de les respectives tarifes, girant-se les liquidacions parcials a compte i complementàries que procedeixin. Amb aquesta finalitat s'elaboraran en cada cas els respectius padrons de contribuents, que seran objecte d'exposició pública prèvia a la seva aprovació definitiva, determinant-s'hi els terminis de pagament en període voluntari mitjançant el preceptiu edicte de cobrança.

13. La tarifa corresponent al tractament i/o eliminació de fems únicament serà aplicable a partir de la data d'inici de la prestació efectiva del referit servei.

14. Amb una periodicitat mínima biennal, l'empresa Calvià 2000, SA, procedirà a la revisió dels costos d'eliminació dels residus, i a la modificació de les tarifes contingudes en aquesta ordenança, en tot cas, quan aquests costos siguin inferiors als contemplats en l'estudi que sustenti les tarifes vigents.

15. En tractar-se d'un servei de recepció obligatòria, únicament no procedirà el cobrament de la tarifa en els casos en què no s'hagi prestat el servei per causes no imputables al beneficiari de les prestacions.

16. Habitatges vacacionals o turístics amb llicència d'explotació superior a 60 dies.

a) Les persones titulars d'habitatges vacacionals o turístics amb llicència d'explotació superior a seixanta dies, que estiguin abonant el servei de recollida, tractament i eliminació de residus corresponent a l'epígraf 1.15 per trobar-se explotant la llicència turística de la qual són titulars, podran presentar davant l'Ajuntament de Calvià -Oficina Municipal de Tributs- una declaració responsable comunicant la seva decisió de no continuar explotant la llicència turística, fins al 31 de desembre de cada exercici, assortint els seus efectes en l'exercici immediatament següent.

b) Les personas titulars d'habitatges vacacionals o turístics amb llicència d'explotació superior a seixanta dies, que estiguin abonant el servei de recollida, tractament i eliminació de residus per l'epígraf 1.14 -habitatges particular en general-, per no estar explotant la llicència turística de la qual són titulars, podran presentar davant l'Ajuntament de Calvià -Oficina Municipal de Tributs- una declaració responsable comunicant la seva decisió de començar a explotar la llicència turística, fins al 31 de març de cada exercici, i en aquest cas, s'emetran els corresponents rebuts d'acord amb la tarifa que preveu l'epígraf 1.15 de la present ordenança. Si la comunicació es produeix amb una data posterior a l'assenyalada o un cop hagin estat publicats els corresponents padrons fiscals, s'emetran les liquidacions corresponents d'acord amb la tarifa d'aquest epígraf 1.15.

En tot cas, i independentment de la data de comunicació de la decisió de començar a explotar la llicència turística, aquesta sortirà efectes per el complet exercici, i de la mateixa forma, tindran efecte per al complet exercici les eventuals altes en l'epígraf 1.15 que es donin com a conseqüència de la comprovació d'eventuals incompliments de la meritada declaració responsable de no explotació.

Article 8. LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ.

La liquidació i recaptació de la prestació patrimonial es durà a terme per l'empresa municipal CALVIÀ 2000, SA, de conformitat amb l'acord d'atribució d'aquestes facultats a d'esmentada entitat, adoptat per la Corporació Plenària en data 2 de novembre de 2011.

Article 9. INFRACCIONS I SANCIONS.

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que corresponguin en cada cas, s'estarà al que es disposen els articles 191 a 212 de la Llei 58/2003 general tributària.

DISPOSICIÓ FINAL.

Aquesta Ordenança Fiscal, va ser aprovada definitivament a data 21 de desembre de 2021 i prèvia la seva publicació en el Butlletí Oficial dels Illes Balears (BOIB), entrarà en vigor a partir del dia primer de gener de l'any 2022, continuant la seva vigència fins que sigui derogada o modificada.

 

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Article 1. Naturalesa, objecte i fonament

Conformement al que preveu l'article 127, amb relació a l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament de Calvià continuarà percebent el preu públic per a la prestació de serveis a les instal·lacions esportives municipals, que es regirà per aquesta ordenança.

Article 2. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix per l'entrada a les instal·lacions esportives de propietat municipal, i per la utilització dels diferents serveis que ofereixen aquestes.

Article 3. Fet imposable

El fet imposable està determinat per la utilització de les distintes instal·lacions o serveis existents en els recintes esportius de propietat municipal.

Article 4. Subjecte passiu

Estan obligades al pagament d'aquests preus públics les persones naturals usuàries dels diferents serveis o que sol·licitin l'entrada al recinte esportiu municipal.

Article 5. Base de gravamen

S'ha de prendre com a base dels preus públics d'aquesta ordenança el nombre de persones que efectuïn l'entrada o utilitzin els respectius serveis i, si n'és el cas, el nombre d'equips que practiquin un determinat esport.

Article 6. Carnet d'abonament

1. La Batlia queda facultada per expedir carnets d'abonament a l'Institut Calvianer d'Esports per a l'ús de les instal·lacions, els quals poden tenir caràcter de familiars, individuals, família nombrosa i monoparental i juvenils. Per a l'expedició d'aquests documents s'aplicaran les següents quotes de caràcter anual:

A) Persones empadronades a Calvià

 

 

Euros/Any

A.1

Abonament familiar

97,92

A.2

Abonament individual

74,04

A.3

Abonament juvenil

46,32

A.4

Abonament per a famílies nombroses i monoparentals

38,46

A.5

Abonament sènior pista d'atletisme

90,00

A.6

Abonament juvenil pista d'atletisme

66,00

B) Persones no empadronades a Calvià

 

 

Euros/Any

B.1

Abonament familiar

242,40

B.2

Abonament individual

161,16

B.3

Abonament juvenil

92,52

B.4

Abonament per a famílies nombroses i monoparentals

197,88

B.5

Abonament sènior pista d'atletisme

156,00

B.6

Abonament juvenil pista d'atletisme

108,00

2. Es meritaran quotes semestrals quan la renovació del carnet d'abonament a l'Institut Calvianer d'Esports es faci des de l'1 de gener al 30 de juny o bé de l'1 de juliol al 31 de desembre. En aquests casos, l'import de la quota d'abonament serà el 50 per 100 de l'establert amb caràcter anual.3. Les persones titulars dels carnets tenen dret a l'entrada lliure a totes les instal·lacions i a l'ús dels serveis que no estiguin expressament ocupats o reservats, amb les bonificacions que s'expressen en l'article 7.

4. A l'efecte de l'expedició de carnet d'abonament, tenen la consideració de:

a) Familiar: les persones unides entre si per matrimoni o una relació anàloga (sempre que estigui acreditada per la inscripció en el corresponent registre) i les persones que en depenguin per filiació, adopció, tutela, guarda, guarda de fet o acolliment permanent o preadoptiu. El límit d'edat d'aquestes persones a càrrec del matrimoni o anàleg es fixa en 25 anys (en el moment de la realització de l'abonament).

b) Jove: les persones d'edat compresa entre 0 i 25 anys inclosos, en el moment de formular la sol·licitud d'inscripció o renovació.

c) Família nombrosa i família monoparental:

 – Família nombrosa

Als efectes d'aquesta Ordenança, es consideren famílies nombroses les que compleixen el que estableixen l'article 2 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses, i l'article 6 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Epígrafs A.4 i B.4. Tendran un 15 % de descompte en la resta de preus públics aplicables en sol·licitar un servei esportiu. A partir del tercer fill/a s'aplicarà un 25 % de descompte.

– Famílies monoparentals maternes o paternes

Als efectes d'aquesta Ordenança, es consideren famílies monoparentals maternes o paternes les que compleixen el que estableix l'article 2 del Decret 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa.

5. Carnet d'esportista federada o federat

Els i les esportistes amb fitxa federativa en vigor que pertanyin a clubs o entitats esportives del municipi de Calvià poden gaudir del carnet d'esportista federat o federada, d'acord amb els preus públics relacionats, i beneficiar-se així de l'entrada a les piscines i a les sales fitness municipals, o també poden optar per fer aquest carnet per a la pista d'atletisme, conformement a la normativa aprovada.

També es pot obtenir el carnet d'abonament d'esportista federat o federada en el cas que la persona interessada estigui federada en algun esport del qual no hi hagi registrat cap club en el municipi de Calvià.

Les franges horàries d'accés a les piscines i sales fitness, en funció de l'obertura i tancament de cada instal·lació esportiva, seran les següents:

– De 9 a 14 h i de 20 a 22 h, excepte la piscina de Magaluf.

– L'horari d'utilització de la piscina de Magaluf en temporada d'estiu serà de 9 a 11 h i de 14 a 16 h.

La franja horària d'accés a la pista d'atletisme serà de 9 a 16 h, sempre que no hi hagi competicions esportives o que no coincideixi en temporada alta de reserves de turisme esportiu.

En qualsevol cas, l'Ajuntament de Calvià es reserva el dret a fer els tancaments que per qüestions tècniques i de manteniment consideri oportuns, sempre que sigui de manera justificada i avisant-ne les persones usuàries.

Les quotes de caràcter anual seran les següents per a esportistes amb fitxa federativa:

 

ABONAMENTS ESPORTISTES AMB FITXA FEDERATIVA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Euros/Any

C.1.

Abonament individual resident

53,10

C.2.

Abonament juvenil resident

33,22

C.3.

Abonament individual no resident

115,66

C.4.

Abonament juvenil no resident

66,42

 

 

ABONAMENTS ESPORTISTES AMB FITXA FEDERATIVA PISTA D'ATLETISME

Euros/Any

D.1.

Abonament sènior resident

64,55

D.2.

Abonament juvenil resident

47,33

D.3.

Abonament sènior no resident

111,88

D.4.

Abonament juvenil no resident

77,45

6. Documentació

Conforme al que preveu l'article 28, de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Ajuntament de Calvià pot consultar o sol·licitar electrònicament, a través de les seves xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte, els documents de les persones interessades que ja hagi elaborat qualsevol administració, tret que aquestes s'hi oposin.

En els casos en què la persona interessada no doni el consentiment perquè l'Ajuntament de Calvià consulti electrònicament les seves dades, haurà d'aportar la documentació que se li requereixi.

En cas que l'administració detecti alguna irregularitat en el moment de comprovar les dades de la persona usuària, es bloquejarà l'abonament fins que es regularitzi la situació i, si n'és el cas, se satisfaci el pagament establert a aquest efecte segons la condició de la persona interessada.

Per a tots els tipus d'abonament, la documentació a presentar és la següent:

 • Imprès de l'ICE degudament emplenat i signat (inclou el consentiment perquè l'Ajuntament de Calvià consulti o sol·liciti electrònicament la documentació de la persona interessada).
 • Excepcionalment, i en els casos en què l'administració no pugui obtenir la informació mitjançant les plataformes d'interoperabilitat per comprovar les dades de la persona interessada, aquesta haurà de presentar la documentació exigida per l'administració i amb l'únic objectiu de verificar la informació per a la tramitació de l'abonament a l'ICE.
 • En el cas que no s'aboni la tarifa mitjançant targeta bancària, en el mateix moment en què es faci la sol·licitud s'haurà de lliurar el full del sistema d'autoliquidacions degudament segellat i que acrediti el pagament de l'import corresponent.
 • En els casos d'esportistes amb fitxa federativa, aquests hauran de mostrar la fitxa federativa en vigor, en la qual s'indiqui la pertinença a clubs o entitats esportives del municipi de Calvià.

7. Les instal·lacions esportives municipals poden ser tancades o restringir-se'n la utilització per motius de manteniment, de competicions o altres circumstàncies que l'Ajuntament de Calvià consideri oportunes. Les persones abonades a les instal·lacions esportives municipals sempre tendran com alternativa altres instal·lacions obertes. Pel que fa a les persones abonades a la pista d'atletisme de Calvià, durant el període en què duri el tancament de la instal·lació, se'ls facilitarà l'accés a les instal·lacions esportives que l'Ajuntament de Calvià autoritzi.

Article 7. Quota tributària

En el cas d'establir noves activitats o serveis esportius, la quantia del preu públic per a la nova activitat serà la proposada per la Tinença de Batlia. A aquest efecte, un cop elaborat l'estudi econòmic per part del personal tècnic responsable, s'elevarà proposta per a la determinació del preu públic, i se'n donarà compte a la Junta de Govern Local per fer-ne l'aprovació definitiva.

Els preus públics a què es refereix aquesta Ordenança són els que figuren en el quadre de tarifes inserit en l'annex final d'aquest text.

A les tarifes d'aquesta Ordenança els serà d'aplicació, quan legalment escaigui, l'impost sobre el valor afegit (IVA). L'import de les esmentades tarifes s'ha de fer efectiu en el moment d'efectuar-se la sol·licitud del respectiu servei. En els casos de sol·licituds d'inscripció a cursos programats, s'estableix com a termini d'ingrés els dies compresos entre el 20 i el darrer hàbil del mes anterior al de l'inici del curs. L'ingrés en dit termini tindrà caràcter de reserva de plaça, la qual romandrà a lliure disposició de qualsevol altra persona usuària en el cas de no efectuar-se l'ingrés en el termini citat.

Les liquidacions del preu públic en les sol·licituds d'ús col·lectiu, formulades per col·lectius o els seus representants, poden ser objecte de liquidació mitjançant concert. Per a la determinació de les tarifes, cal atenir-se als espais de temps i al període de l'any en què s'utilitzin les instal·lacions.

Per raons d'interès turístic, de foment de l'esport entre la població o per causa de la celebració d'esdeveniments esportius o d'altra índole, compatibles amb les instal·lacions esportives, es podran determinar preus i tarifes diferents mitjançant la formalització de conveni i/o document contractual específic entre l'Ajuntament de Calvià i les persones o entitats usuàries. En tot cas, en els citats convenis s'ha determinar, de forma específica, el percentatge de variació a aplicar en les tarifes vigents en la data de formalització.

Article 8. Exempcions

1. L'alumnat de col·legis públics, centres de formació professional, centres d'ensenyament secundari i clubs esportius que estiguin donats d'alta en el registre d'entitats cíviques de l'Ajuntament de Calvià, poden emprar gratuïtament les instal·lacions a què es refereix aquesta Ordenança, seguint els tràmits corresponents determinats per l'ICE per a la reserva d'instal·lacions.

L'Institut Calvianer d'Esports ha de resoldre igualment les coincidències que es puguin plantejar entre les activitats de dues o més entitats.

2. Romandran exemptes del pagament de la quota d'abonament a les instal·lacions esportives municipals i a la pista d'atletisme les persones empadronades a Calvià que siguin:

a) Majors de 65 anys

S'entén per persones majors de 65 anys les que tenguin aquesta edat en el moment de fer l'abonament.

b) Pensionistes

S'entén per pensionista la persona que rep una pensió, per jubilació, incapacitat permanent o per defunció (viduïtat, orfandat). Els fills i filles menors de 25 anys de les persones pensionistes només es beneficiaran de l'exempció quan ambdós progenitors siguin pensionistes, o el pare o la mare en cas de famílies monoparentals.

c) Persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial

S'entén per persona amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial la que té reconeguda una discapacitat a partir d'un 33 %.

d) Persones en atur sense subsidi, mentre duri aquesta condició

S'entén per persona en atur sense subsidi la que no percep cap tipus de prestació ni ajut per atur. Aquest tipus d'abonament serà semestral fins al 30 de juny de l'any en curs. A partir de l'1 de juliol s'ha de tornar a sol·licitar l'abonament i l'ICE farà les corresponents comprovacions.

3. Les famílies residents al municipi de Calvià en què ambdós progenitors, o el pare o la mare en cas de famílies monoparentals, estiguin en situació d'atur sense subsidi, mentre duri aquesta condició, queden exemptes del pagament en el mode d'abonament que els pertoqui. Aquest abonament inclou tots els membres de la família, incloent-hi els fills i filles tal com està redactat en el punt 4 de l'article 6 d'aquesta Ordenança. Igualment han d'adjuntar tots els documents que els siguin requerits en els casos que no autoritzin la consulta de dades en les plataformes d'interoperabilitat.

4. Les persones interessades en qualsevol d'aquests tipus d'abonaments que suposen exempció del pagament de la quota han d'aportar les dades per demostrar la seva situació personal o laboral, tal com recull el punt 6 de l'article 6 d'aquesta Ordenança.

Article 9. Participació en la recaptació

Com a norma general, queda prohibit cobrar entrada d'assistència a qualsevol classe de competicions o espectacles esportius que tenguin lloc en els recintes municipals, si bé els clubs federats poden cobrar entrada, sempre amb l'aprovació prèvia de l'Ajuntament de Calvià.

Article 10. Cobrament de quotes per al carnet d'abonat/ abonada

El cobrament s'ha de fer a través de l'Institut Calvianer d'Esports (ICE), que serà l'encarregat d'emetre l'autoliquidació corresponent per poder fer el pagament. Aquest es pot fer mitjançant el terminal de punt de venda (TPV) en la mateixa instal·lació esportiva o oficina on es gestioni l'abonament, en l'Oficina Municipal de Tributs o en les entitats bancàries indicades en el moment de l'emissió de la pròpia liquidació.

L'ICE està capacitat per exigir el cobrament de l'emissió d'una nova targeta per la pèrdua, deteriorament, extraviament o robatori del carnet d'ús de les instal·lacions esportives municipals. La tarifa aplicable per les despeses generades d'expedició i tramitació del duplicat del document és de 3,75 €. En cas de robatori, i sempre que es presenti còpia de la denúncia davant l'autoritat competent, l'expedició del duplicat es farà de manera gratuïta.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal va ser aprovada definitivament el dia 20 de desembre de 2021, i, un cop publicada en el BOIB, entrarà en vigor en el termini de quinze dies comptats a partir de la seva publicació, conformement al que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de bases de les hisendes locals. Romandrà en vigor fins que no sigui derogada o modificada.

ANNEX QUADRE DE TARIFES

I. CURSOS

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos gimnàstica gent gran i càrdio

12,10

15,40

27,72

Cursos aquagym (2 sess./setm.)

24,42

30,91

55,65

Cursos aquagym (3 sess./setm.)

31,35

34,65

62,37

 

ESCOLA ESPORTIVA DE JUDO

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos judo

20,46

23,65

42,57

 

ESCOLA ESPORTIVA DE KARATE

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos karate

20,46

23,65

42,57

 

ESCOLA ESPORTIVA DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I TRAMPOLÍ

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos gimnàstica artística I

22,55

26,62

47,92

Cursos gimnàstica artística infantil

19,80

23,10

41,58

Trampolí

24,51

29,26

52,67

 

ESCOLA ESPORTIVA DE GIMNÀSTICA RÍTMICA

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos gimnàstica rítmica I

22,55

26,62

47,92

Cursos gimnàstica rítmica II

33,00

40,37

72,67

 

ESCOLA ESPORTIVA DE NATACIÓ

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos de natació nadons

24,97

30,91

55,64

Cursos de natació nadons de 6 a 24 mesos

25,85

34,10

61,38

Cursos de natació nins i nines

22,55

26,95

48,51

Cursos de natació persones adultes

24,42

30,91

55,64

Cursos de natació correctiva

24,42

30,91

55,64

Cursos de natació terapèutica

22,55

30,91

73,81

Cursos de natació prepart

22,55

30,91

73,81

Cursos de natació postpart

22,55

30,91

73,81

 

ESCOLA ESPORTIVA DE TENNIS

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Tennis infants (inic. 2 sess.) pista sintètica

30,47

35,20

63,36

Tennis infants (inic. 3 sess.) pista sintètica

45,98

52,80

95,04

Tennis infants (perf. 2 sess.) pista sintèt  ica

33,88

39,05

70,29

Tennis infants (perf. 3 sess.) pista sintètica

51,48

58,63

105,53

Tennis infants (inic. 2 sess.) pista batuda

33,11

38,06

68,51

Tennis infants (inic. 3 sess.) pista batuda

48,62

55,55

99,99

Tennis infants (perf. 2 sess.) pista batuda

36,74

41,69

75,04

Tennis infants (perf. 3 sess.) pista batuda

54,12

61,38

110,48

Tennis persones adultes (2 sess.) pista sintètica

34,87

40,04

72,07

Tennis persones adultes (2 sess.) pista batuda

37,62

42,79

77,02

 

ESCOLA ESPORTIVA DE PATINATGE

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos de patinatge

20,46

23,65

47,52

 

ESCOLA ESPORTIVA DE BÀDMINTON

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos de bàdminton

22,55

26,62

47,92

 

ESCOLA ESPORTIVA DE ATLETISME

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Cursos d'atletisme

22,55

26,62

47,92

II. ACTIVITATS DIRIGIDES

S'entén com activitats dirigides les activitats esportives pures o fusionades (mescla de les activitats relacionades a continuació) encaminades cap a un treball físic, amb o sense aparells, i fetes, preferentment, amb suport musical i amb una duració de trenta o quaranta-cinc minuts.

Les activitats dirigides són les següents:

a) Activitats cardiovasculars (millora de la capacitat cardíaca pulmonar): step, combat training, batuka, indoorwalking, cardio to.

b) Activitats de to (millora de la força i resistència musculars, així com l'exercitació des de la percepció corporal): tonificació, T-bow, bossu, fit-ball, pump-training, GAP, intervals, circuit training.

c) Activitats cos-ment (harmonització del cos i la ment): estirament, ioga, reeducació postural.

 

ACTIVITATS DIRIGIDES

PERÍODE

 

ABONATS I ABONADES

RESIDENT

NO RESIDENT

Cardiovasculars

Mensual

30

35

40

Tonificació

Mensual

30

35

40

Cos-ment

Mensual

30

35

40

Cardiovasculars

Abonament 4*

110

125

125

Tonificació

Abonament 4*

110

125

125

Cos-ment

Abonament 4*

110

125

125

Cardiovasculars

Abonament 8**

199

235

260

Tonificació

Abonament 8**

199

235

260

Cos-ment

Abonament 8**

199

235

260

Cardiovasculars

Classe solta

7

7

7

Tonificació

Classe solta

7

7

7

Cos-ment

Classe solta

7

7

7

*Abonament 4: abonament d'octubre a gener o de febrer a maig, més econòmic que la quota mensual.

**Abonament 8: abonament per a tots els cursos, d'octubre a maig, més econòmic que la quota mensual i que l'abonament de quatre mesos.

III. CAMPUS D'ESTIU

PREUS CAMPUS D'ESTIU PER A RESIDENTS*

Mes de juliol

185,00

Mes d'agost

185,00

1 dia campus (juny i setembre)**

8,60

* El preu del campus per a no residents serà un 20 % més car que el preu de resident.

** El preu del dia de campus servirà per poder calcular el preu del campus del mes de juny i del mes de setembre. Cal tenir en compte que els dies de campus d'aquests dos mesos depenen del calendari lectiu escolar.

Aquests preus del campus fan referència a l'horari de 9 a 14 h.

IV. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1. Pista poliesportiva coberta

Palau d'Esports Melani Costa de Calvià, Pavelló de Galatzó i Pavelló IES Son Ferrer.

LLOGUER PISTA PER HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

37,07

66,73

Amb llum

51,48

92,66

Bo 10 sessions sense llum***

296,56

-

Bo 10 sessions amb llum***

411,84

-

*** A utilitzar durant l'any en curs.

LLOGUER PISTA TRANSVERSAL PER HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

20,57

37,03

Amb llum

27,28

49,10

LLOGUER PISTA MIG DIA PER 5 HORES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

166,54

299,64

Amb llum

218,79

393,82

2. Pista petita coberta

Mòdul de Son Ferrer i Mòdul de Bendinat.

LLOGUER PISTA PER HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

20,57

37,03

Amb llum

27,28

49,10

3. Tennis

a) Pista sintètica

LLOGUER PISTA PER HORA

ABONATS/ ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

3,52

8,03

11,44

Amb llum

4,40

10,67

15,51

Bo 10 sessions tennis pista sintètica sense llum***

28,16

64,24

-------

Bo 10 sessions tennis pista sintètica amb llum***

35,75

85,36

-------

*** A utilitzar durant l'any en curs.

b) Terra batuda

LLOGUER PISTA PER HORA

ABONATS/ ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

8,47

10,56

13,97

Amb llum

10,45

13,20

16,94

4. Futbol i rugbi

Camps de gespa artificial.

LLOGUER CAMP COMPLET UNA HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

77,00

138,60

Amb llum

115,50

207,90

Lloguer camp complet un dia

831,60

1.469,88

Suplement de 30 minuts

(camp complet sense llum)

38,50

69,30

Suplement de 30 minuts

(camp complet amb llum)

57,75

103,95

LLOGUER CAMP FUTBOL 7 UNA HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

49,50

89,10

Amb llum

71,50

128,70

Suplement de 30 minuts

(camp complet sense llum)

24,75

44,55

Suplement de 30 minuts

(camp complet amb llum)

35,75

64,35

Bo 10 sessions sense llum***

396,00

-----

Bo 10 sessions amb llum***

572,00

-----

***A utilitzar durant l'any en curs.

5. Pista polivalent descoberta

Calvià, Oratori, Son Caliu, el Toro, es Capdellà, Peguera i Cas Català.

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

15,62

28,12

Amb llum

25,52

45,94

6. Zona atlètica

Calvià

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

Gratis

2,86

Amb llum

2,53

4,55

7. Frontó

Santa Ponça i Peguera.

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Sense llum

4,00

8,00

Amb llum

5,80

11,25

Bo 10 sessions sense llum***

32,00

64,00

Bo 10 sessions amb llum***

46,40

90,00

***A utilitzar durant l'any en curs.

8. Sala de musculació

Calvià, Magaluf, Galatzó, Peguera i Son Ferrer.

ACCÉS SALA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Setmana

9,46

17,03

Dia ****

4,18

7,52

Bo 10 sessions***

33,44

60,19

***A utilitzar durant l'any en curs.

****Poden accedir a més d'una instal·lació i/o sala durant el mateix dia.

9. Rocòdrom/boulder

Calvià

ROCÒDROM

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Dia

3,19

4,07

Bo 10 sessions***

25,52

32,56

***A utilitzar durant l'any en curs.

10. Squash

Magaluf

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Lloguer pista hora

7,00

9,20

Bo 10 sessions***

56,00

73,60

***A utilitzar durant l'any en curs.

11. Pista de patinatge

Santa Ponça

LLOGUER PISTA/HORA

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Hora sense llum (grup 10 persones)

9,57

17,23

Hora amb llum

9,90

17,82

12. Piscines

Calvià, Magaluf, es Capdellà, Santa Ponça, Peguera, Bendinat, Son Caliu i Son Ferrer.

ACCESSOS

ABONATS I ABONADES

RESIDENTS

NO RESIDENTS

Ús exclusiu carril 25 m, màx. 8 persones

26,40

36,96

66,53

Ús exclusiu piscina petita

23,10

32,34

58,21

Accés piscina/dia*

Gratis

4,07

7,33

Accés piscina / setmana consecutiva*

Gratis

9,13

16,43

Accés piscina / mes consecutiu*

Gratis

36,85

63,33

Accés combinat instal·lació (1 dia)**

Gratis

6,60

11,88

Bo 10 accés a la piscina***

Gratis

32,56

58,61

* Els i les menors de 5 anys tendran un 40 % de descompte sobre el preu establert.

** Accés a la piscina, sala de musculació i boulder.

*** A utilitzar durant l'any en curs en qualsevol de les piscines.

L'abonament diari suposa que la persona interessada pot fer ús d'aquesta instal·lació durant tot aquest dia.

Si una persona adquireix un «accés piscina / setmana consecutiva» i durant aquesta setmana coincideix amb algun festiu o tancament per imprevist, podrà recuperar un dia de la setmana següent, circumstància que haurà de comunicar a la consergeria de la instal·lació.

13. Pista i mòdul cobert d'atletisme de Calvià

Magaluf

PREU INDIVIDUAL I GRUPS

 

Entrada pista i mòdul cobert. Abonats i abonades

Gratis

Entrada puntual pista i mòdul cobert. No abonats/ abonades

2,75

Entrada dia pista i mòdul cobert (+ d'1 sessió). No abonats/ abonades

5,50

Lloguer carrer entrenament pista d'atletisme (1 hora, màx. 10 atletes)

16,50

Lloguer pista d'atletisme completa (2 hores)

374,00

Lloguer pista d'atletisme completa (3 hores)

561,00

Lloguer pista d'atletisme completa (4 hores)

742,50

Lloguer pista d'atletisme completa (5 hores)

935,00

Lloguer pista d'atletisme completa (dia)

1.485,00

Lloguer carrer entrenament mòdul d'atletisme (1 hora, màx. 5 atletes)

8,25

Lloguer mòdul d'atletisme complet (2 hores)

192,50

Lloguer mòdul d'atletisme complet (3 hores)

291,50

Lloguer mòdul d'atletisme complet (4 hores)

385,00

Lloguer mòdul d'atletisme complet (5 hores)

484,00

Lloguer mòdul d'atletisme complet (dia)

770,00

Suplement il·luminació pista d'atletisme (hora)

71,50

Circuit cross-training. ABONATS I ABONADES

Gratis

Circuit cross-training. NO ABONATS I ABONADES

1,65

V. COL·LEGIS PRIVATS / ASSOCIACIONS / FUNDACIONS / EMPRESES

 

PREU/HORA

Us combinat (pista interior, piscina 2 carrils i pistes de tennis sintètiques 2 pistes, camp de futbol)

70,50

 

PREU DEL BO

10 hores

20 hores

30 hores

Camp de futbol 7*

225,00

450,00

675,00

Piscina (1 carril)*

168,00

336,00

504,00

Pista interior*

168,50

337,00

505,50

* S'ha aplicat un 50 % de descompte sobre el preu de reserva indicat en aquesta ordenança per a les instal·lacions anteriors.

 

VI. SALA DE JUNTES PER FER REUNIONS

Sala del poliesportiu de Magaluf i sala de la pista d'atletisme de Magaluf: 10,67 euros/hora

 

ORDENANÇA REGULADORA   DEL PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS DE FORMACIÓ I D'ACTIVITATS MUSICALS

NORMES REGULADORES

Article 1

De conformitat a l'article 127, amb relació a l'article 41, ambdós del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Calvià seguirà percebent el preu públic per la prestació dels Serveis Municipals de Formació i d'Activitats Musicals, que es regirà per la present Ordenança.

FET IMPOSABLE

Article 2

L'objecte d'aquest preu públic es la prestació de cursos de formació i la realització d'actuacions musicals de :

 • La Banda Municipal de Música de Calvià.
 • El Cor de Calvià
 • L'Escola de ball de bot de Calvià.
 • L'Escola Municipal de Música de Calvià Josep Rubio Amengual.
 • Gegants i Gegantes de Calvià.
 • Capgrossos
 • Xeremiers

OBLIGATS AL PAGAMENT

Article 3

Estan obligats al pagament les persones o entitats que sol·licitin els serveis objecte d'aquest preu públic.

QUANTIA

Article 4

1. La quantia del preu públic regulada en aquesta ordenança serà la fixada al Quadre de Tarifes contingut a l'apartat següent.

2. Las tarifes d'aquest preu públic seran les següents :

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CALVIÀ

EUROS

Actuacions per l'Ajuntament de Calvià

406,35

Actuacions per col·lectius del municipi de Calvià

598,23

Actuacions per a altres entitats no incloses als apartats anteriors, i per a particulars

700,00

COR DE CALVIÀ (ADULTS)

 

Actuacions per l'Ajuntament de Calvià

338,62

Actuacions per col·lectius del municipi de Calvià

508,47

Actuacions per a altres entitats no incloses als apartats anteriors, i per a particulars

550,00

ESCOLA DE BALL DE BOT DE CALVIÀ

 

Actuacions per l'Ajuntament de Calvià

225,75

Actuacions per col·lectius del municipi de Calvià

315,26

Actuacions per a altres entitats no incloses als apartats anteriors, i per a particulars

400,00

COLLA GEGANTERA DE CALVIÀ (els preus corresponen a les sortides de dos gegants o gegantes, únicament sortiran els quatre gegants a commemoracions especials de l'Ajuntament de Calvià

 

Actuacions per l'Ajuntament de Calvià

267,60

Actuacions per col·lectius del municipi de Calvià

373,70

Actuacions per a altres entitats no incloses als apartats anteriors, i per a particulars

467,56

CAPGROSSOS DE CALVIÀ

 

Actuacions per l'Ajuntament de Calvià

120,42

Actuacions per col·lectius del municipi de Calvià

147,27

Actuacions per a altres entitats no incloses als apartats anteriors, i per a particulars

178,49

XEREMIERS

 

Actuacions per l'Ajuntament de Calvià

180,63

Actuacions per col·lectius del municipi de Calvià

220,91

Actuacions per a altres entitats no incloses als apartats anteriors, i per a particulars

267,74

ESCOLA DE MÚSICA

 

Formació no reglada

 

Cursos de formació no reglada, per alumna i alumne i assignatura residents

200,00

Cursos de formació no reglada, per alumna i alumne i assignatura no residents

500,00

Formació reglada (Grau elemental)

 

Obertura d'expedient

25,00

Curs complet (residents)

500,00

Curs complet (no residents)

1.200,00

Matrícula per assignatura

100,00

Ampliació de matrícula

100,00

BONIFICACIÓ

Article 5

S'estableix una bonificació per a qualsevol membre de família nombrosa i de família monoparental que es matriculi en activitats municipals no reglada. La quantia de la bonificació serà:

- del 10% per a famílies nombroses i monoparentals generals

- del 25 % per a famílies nombroses i monoparentals especials

D'acord amb l'article 14.1 del Decret 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa, expedició del títol i del carnet individual:

Per acreditar la condició de família monoparental o de família nombrosa, s'expedeix un títol col·lectiu per a tota la família i una targeta individual per a cadascuna de les persones que la componen, amb la finalitat d'accedir als beneficis associats a aquesta condició. Els títols de família monoparental i de família nombrosa s'expedeixen i es lliuren a la persona sol·licitant o autoritzada.

NORMES DE GESTIÓ

Article 6

1. Contractació dels serveis. La contractació dels serveis es realitzarà mitjançant sol·licitud dirigida al Servei de Cultura. L'esmentat concessionari establirà un calendari de les actuacions i el posarà en coneixement de l'Ajuntament.

2. Durada de les actuacions. Les actuacions, fora de les actuacions per a l'Ajuntament de Calvià que es realitzaran de franc, tal com indica el contracte, seran d'una durada màxima d'una hora i mitja per a la Banda de Música i d'una hora per al Cor de Calvià.

3. Cobrament de tarifes. La persona adjudicatària del servei presentarà una factura una vegada realitzada l'actuació, al departament o entitat que hagi realitzat la sol·licitud de dita actuació.

4. Actualització de tarifes. La quantia de les tarifes de l'article 4 podrà actualitzar-se , en cada inici de l'any natural, mitjançant l'aplicació com a màxim, sobre les que en aquell moment estiguin vigents, de la variació percentual experimentada per l'índex general de preus al consum (IPC) durant el període transcorregut des de l'anterior determinació de tarifes. L'actualització d'aquestes tarifes en quantia que superi dit percentatge precisarà de l'informe tècnic-econòmic justificatiu de l'actualització que es proposi.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal fou aprovada definitivament el dia 20 de desembre de 2021 i, amb la publicació prèvia al BOIB, entrarà en vigor en el termini de quinze dies comptats a partir de la seva publicació, conformement al que disposen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 7/1985, de bases de les Hisendes Locals. La seva vigència continuarà fins que no sigui derogada o modificada.

 

Calvià, 22 de desembre de 2021

El tinent de Batle de Transparència, Innovació i Serveis Econòmics Marcos Pecos Quintans